Nära vård – vi skapar hälsa tillsammans!

Just nu befinner sig länets kommuner och Region Örebro län på en gemensam resa med destination Nära vård. Omställningen till Nära vård berör och kommer att göra skillnad för alla Sveriges invånare och hjälpa oss att möta välfärdens utmaningar.

Logotyp med texten Vi skapar hälsa tillsammans

Omställningen innebär att vi samskapar med invånare och flyttar fokus till att arbeta personcentrerat, sammanhållet, förebyggande och hälsofrämjande. Det handlar med andra ord om att vi behöver skapa hälsa tillsammans.

Titta gärna på filmen nedan som kort förklarar hur vi i Örebro län tänker kring omställningen.

Varför behövs omställningen?

God hälsa och välbefinnande är en förutsättning för att klara skolan, arbeta, leva självständigt, ha livskvalitet och bidra till samhällets utveckling. Hälsoläget och förutsättningarna för att må bra är dock ojämlikt fördelade i befolkningen, och skillnaderna ökar. Samtidigt har vi större kunskaper om att mycket går att förebygga, både ohälsa och stora folksjukdomar. Att erbjuda hälsofrämjande råd och stöd tidigt, både generellt och individuellt, leder mot en mer jämlik hälsa.

Omställningen är nödvändig för att klara av utmaningen med förändrad befolkningssammansättning. Utvecklingen i samhället går snabbt framåt och många sjukdomar som tidigare var dödliga kan i dag botas eller behandlas vilket leder till att allt fler lever med kroniska eller långvariga sjukdomstillstånd, ibland flera samtidigt. Det ställer krav på välfärden att kunna möta alltmer komplexa behov.

Vi vet att invånarna ställer större krav på våra välfärdstjänster och att människor kan ta ett större egenansvar gällande sin hälsa genom till exempel digitala lösningar. Digitalisering medför också en ökad resurseffektivitet.

Målet är att alla invånare ska kunna leva sina liv som de önskar hela livet, med god hälsa och livskvalitet där de kan vara så självständiga som möjligt. Samtidigt ska omställningen leda till att samhällets resurser räcker till de som behöver det bäst.

Nära vård handlar också om hur vi skapar förutsättningar för hållbara arbetsplatser och tar tillvara medarbetarnas kompetens. På så sätt kan vi rekrytera och behålla kompetenta medarbetare, vilket i sin tur leder till kvalitet och kontinuitet i mötet med invånarna.

Illustration som beskriver varför vi ställer om till nära vård.Förstora bilden

Bild från Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Klicka på bilden för att se den i större format.

Vad är Nära vård?

Nära vård handlar om att ändra förhållningssätt och arbetssätt inom välfärden. Vi behöver öka vårt fokus på hälsofrämjande och förebyggande insatser i stället för som idag fokusera på sjukdom och vård. Kärnan är ett personcentrerat förhållningssätt som utgår från individen – att ställa frågan ”vad är viktigt för dig”? i stället för att fråga ”vad är ditt problem?”.

Alla aktörer inom välfärden behöver arbeta mer tillsammans, för att vård och stöd ska kunna samordnas utifrån individens behov, resurser och livssituation. Vi som ska ge stöd till invånarna behöver jobba mer som ett gemensamt system, inte som enskilda enheter, verksamheter och organisationer. Invånarna blir lika viktiga samarbetsparter som övriga aktörer.

Inspiration, stöd och publikationer om Nära vård på Sveriges kommuner och regioners (SKR:s) webbplats.

Illustration som beskriver nära vård.Förstora bilden

Bild från Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Klicka på bilden för att se den i större format.

Hur arbetar vi i Örebro län med omställningen?

Målbild

På länsövergripande nivå finns en målbild framtagen som visar vad vi i Örebro län valt att fokusera vårt omställningsarbete på. Målbilden är uppdelad i målområden som utgår från utifrån tre perspektiv: vad invånaren ska uppleva, vad medarbetare ska uppleva och hur vi samarbetar när målen är uppnådda. Det finns också fem värdeord som ska prägla omställningen: tillit, samverkan, ansvar, personcentrering och hälsofrämjande.

Gemensam målbild för Nära vård. Pdf, 231.1 kB.

Färdplan

Utifrån målbilden har det tagits fram en länsgemensam färdplan med prioriterade aktiviteter. Färdplanen är vår strategi för att nå målbilden.

Färdplan för omställning till nära vård i Örebro län.

Det finns även en lokal färdplan för Örebro kommun:

Mer information om arbetet i Örebro län

Läs mer om omställningen till Nära vård på Region Örebro läns webbplats.

Vad pågår i Örebro kommun?

Omställningen till Nära vård kommer att beröra alla delar av våra verksamheter inom välfärdsområdet, på olika sätt.

Det finns inget färdigt ”recept”, inga färdiga rutiner eller riktlinjer, mycket handlar om att skifta fokus och hitta nya arbetssätt. Det är allas vårt ansvar att titta på sin egen verksamhet och ställa sig frågorna "var befinner vi oss idag?", "var har vi våra utvecklingsområden?" och "vad är viktigast för oss att ta itu med först?". Det handlar om både små och stora förändringar och ett omställningsarbete som kommer pågå under lång tid, där alla måste göra sin del.

Ta del av presentationen nedan som ger dig grundläggande information om det nationella omställningsarbetet till Nära vård. Du kan välja att se filmen med undertext.

Stöd i omställningsarbetet

Inspirationsföreläsningar

Här kan du ta del av våra inspelade föreläsningar.

Inspelade föreläsningar 2024

  • Personcentrering i praktiken, 26 april 2024.

Hållplats: Personcentrering i praktiken

26 april 2024, mötesinspelning.

Hållplats: Lokal färdplan

22 mars 2024, mötesinspelning.

Hållplats: Psykisk hälsa, vad är det?

1 mars 2024, mötesinspelning.

Hållplats: Missbruk: En bio-psyko-social sjukdom

2 februari 2024, mötesinspelning

Inspelade föreläsningar 2023

Du kan välja att se filmerna med undertext.

Hållplats: Varför är det så lätt att bli tung?

8 december 2023, mötesinspelning.

Hållplats: Tabb - Tillsammans för alla barns bästa

27 oktober 2023, mötesinspelning.

Hållplats: Psykisk hälsa genom fysisk aktivitet

29 september 2023, mötesinspelning.

Hållplats: Tegelbruket

29 augusti 2023, mötesinspelning.

Hållplats: Vi skapar hälsa tillsammans

30 maj 2023, mötesinspelning.

Hållplats: Anhörigstöd

28 april 2023, mötesinspelning.

Hållplats: Digitalisering och välfärdsteknik

31 mars 2023, mötesinspelning.

Hållplats: Att skapa hälsa tillsammans – Frivillig och hälsofrämjande enheten

3 mars 2023, mötesinspelning.

Hållplats: Civila samhället

31 januari 2023, mötesinspelning.

Inspelade föreläsningar 2022

Du kan välja att se filmerna med undertext.

Hållplats: Tillitsbaserat ledarskap

5 december 2022, mötesinspelning.

Hållplats: Tvärprofessionellt samarbete

17 november 2022, mötesinspelning.

Hållplats: Hälsofrämjande arbete

11 november 2022, mötesinspelning.

Hållplats: Personcentrering

27 oktober 2022, mötesinspelning.

Hållplats: Rehabiliterande arbetssätt

21 oktober 2022, mötesinspelning.

Rehabiliterande arbetssätt – en del av Nära vård

I Örebro kommun har vi arbetat med att utveckla och införa ett rehabiliterande arbetssätt under flera år. Samtidigt har det nationella arbetet som lett fram till att hela Sveriges välfärdssektor ska ställa om till Nära vård pågått.

När omställningen till Nära vård påbörjades i Örebro län år 2021 blev det tydligt att målen för båda dessa utvecklingsarbeten är desamma. Därför är Rehabiliterande arbetssätt nu en del av omställningen till Nära vård, med fokus på hur Örebro kommun arbetar för att ställa om våra verksamheters arbetssätt och förhållningssätt, så att vi kan möta andra aktörer i samverkan.

I filmen nedan berättar vi om Rehabiliterande arbetssätt och hur det hänger ihop med omställningen till Nära vård. Du kan välja att se filmen med undertext.

Nyhetsbrev

Kontakt

Vill du ha mer information eller önskar du stöd i omställningsarbetet?

Välkommen att kontakta processledarna för Nära vård, naravard@orebro.se eller 019‑21 10 00.

Senast uppdaterad:
Publicerad: