Buller från väg och järnväg

Buller är ett stort och ofta underskattat folkhälsoproblem. Trafiken är den största källan till buller.

Tyck till om nytt åtgärdsprogram för buller

1 december-31 januari kan du tycka till om ett nytt åtgärdsprogram för vägtrafikbuller på kommunala gator. Här kan du ta del av programmet och läsa mer om hur du lämnar dina synpunkter.

Bullerkartläggning

Örebro kommun har genomfört en kartläggning av buller från vägtrafik och järnväg inom kommunens gränser. Kartorna nedan redovisar bullernivåerna i fem olika intervall. Om du klickar på färgerna i kartan visas en ruta med förklarande text.

Öppna inte kartlagren "Vägtrafik" och "Tågtrafik" samtidigt på kartan, eftersom resultatet då visas felaktigt.

Vi har valt att visa kartorna för väg och järnväg var för sig, eftersom bullret från respektive källa har olika karaktär. Dessutom ligger ansvaret på olika aktörer.

Värdena på kartorna kan jämföras bland annat med det långsiktiga nationella målet 55 dBA och med 60 dBA som för närvarande är gräns för bullerskyddsbidrag för Örebro kommuns vägnät.

För att minska problemen med buller i Örebro kommun finns ett åtgärdsprogram, som antogs av kommunfullmäktige 22 maj 2018. Åtgärdsprogrammet innehåller nya delmål för kommunens arbete med buller och en rad åtgärder för att nå delmålen till 2020.

En viktig del av programmet är att genom skyddsåtgärder skapa en bättre ljudmiljö för de örebroare som i dag är bullerstörda. Men det handlar också om att begränsa bullret vid källan och om att bevara och utveckla områden med god ljudmiljö. Åtgärdsprogrammet innebär en fortsatt hög ambitionsnivå på området.

Samhällsnyttan med programmet beräknas vara fyra gånger större än kostnaderna.

Läs åtgärdsprogrammet Pdf, 2.4 MB.

Trafikverket, Teknik- och serviceförvaltningen

Om du störs av trafikbuller ska du i första hand vända dig till den som ansvarar för vägen eller järnvägen där du bor. I Örebro är det antingen Trafikverket (större vägar och järnvägar) eller Teknik- och serviceförvaltningen (det kommunala vägnätet).

Teknik- och serviceförvaltningen

Du som är fastighetsägare kan få kommunalt bidrag för åtgärder på bostadsfönster mot vägtrafikbuller om vissa villkor är uppfyllda.

Stadsbyggnad

Stadsbyggnad ansvarar för att förebygga bullerproblem vid planering av nya bostäder.

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen, Miljöavdelningen

Är du osäker på vem du ska vända dig till eller inte är nöjd med den hjälp du får kan du kontakta Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen som är tillsynsmyndighet.

Polisen

Polisen övervakar hastighetsöverträdelser och buller från till exempel motorcyklar.

Vägtrafikbuller, bidrag för åtgärder på bostadsfönster

Om du är ägare till en bostadsfastighet på en hårt trafikerad kommunal gata kan du ansöka om bidrag för fönsteråtgärder.

Läs mer om bidrag för åtgärder på bostadsfönster pga. vägtrafikbuller.

Senast uppdaterad:

Publicerad: