Buller från väg och järnväg

Buller är ett stort och ofta underskattat folkhälsoproblem. Trafiken är den största källan till buller.

Bullerkartläggning

Örebro kommun har genomfört en kartläggning av buller från vägtrafik och järnväg inom kommunens gränser. Kartorna nedan redovisar bullernivåerna i fem olika intervall. Om du klickar på färgerna i kartan visas en ruta med förklarande text.

Öppna inte kartlagren "Vägtrafik" och "Tågtrafik" samtidigt på kartan, eftersom resultatet då visas felaktigt.

Vi har valt att visa kartorna för väg och järnväg var för sig, eftersom bullret från respektive källa har olika karaktär. Dessutom ligger ansvaret på olika aktörer.

Värdena på kartorna kan jämföras bland annat med det långsiktiga nationella målet 55 dBA och med 60 dBA som för närvarande är gräns för bullerskyddsbidrag för Örebro kommuns vägnät.

För att minska problemen med buller i Örebro kommun finns ett åtgärdsprogram, som antogs av kommunfullmäktige 14 maj 2024.

En viktig del av programmet är att genom skyddsåtgärder skapa en bättre ljudmiljö för de örebroare som i dag är bullerstörda. Men det handlar också om att begränsa bullret vid källan och om att bevara och utveckla områden med god ljudmiljö. Åtgärdsprogrammet innebär en fortsatt hög ambitionsnivå på området.

Samhällsnyttan med programmet beräknas vara fyra gånger större än kostnaderna.

Läs åtgärdsprogrammet. Pdf, 1000.3 kB.

Trafikverket, Teknik- och serviceförvaltningen

Om du störs av trafikbuller ska du i första hand vända dig till den som ansvarar för vägen eller järnvägen där du bor. I Örebro är det antingen Trafikverket (större vägar och järnvägar) eller Teknik- och serviceförvaltningen (det kommunala vägnätet).

Teknik- och serviceförvaltningen

Du som är fastighetsägare kan få kommunalt bidrag för åtgärder på bostadsfönster mot vägtrafikbuller om vissa villkor är uppfyllda.

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen ansvarar för att förebygga bullerproblem vid planering av nya bostäder.

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen, Miljöavdelningen

Är du osäker på vem du ska vända dig till eller inte är nöjd med den hjälp du får kan du kontakta Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen som är tillsynsmyndighet.

Polisen

Polisen övervakar hastighetsöverträdelser och buller från till exempel motorcyklar.

Om du är ägare till en bostadsfastighet på en hårt trafikerad kommunal gata kan du ansöka om bidrag för fönsteråtgärder.

Bidrag för åtgärder på bostadsfönster

Bidrag ges för bostäder där ljudnivån inomhus är hög och där fönstren inte har bra ljudisolerande egenskaper. Bidrag kommer under åren 2018 – 2025 att lämnas till bostadsfastigheter som exponeras för minst 60 dBA, dygnsmedelvärde, eller minst 80 dBA, maximal nivå nattetid.

Kommunen står för 90 procent av åtgärdskostnaderna upp till ett takbelopp på 4 000 kr per kvadratmeter fönsteryta. Bidrag kan utbetalas under förutsättning att det finns kvar medel för detta i kommunens budget för bullerskyddsåtgärder.

Med förbättrade fönster får boende i fastigheten en bättre ljudmiljö. Dessutom förbättras normalt fastighetens värmeisolering, vilket är positivt ur såväl klimatsynpunkt som ekonomisk synvinkel.

Här hittar du mer information om energiåtgärder för fönster

Rätt till bidrag

Bidrag beviljas under förutsättning att samtliga nedanstående villkor är uppfyllda:

 • Ljudnivån vid fasad ska uppgå till minst 60 dBA (dygnsmedelvärde) eller minst 80 dBA (maximal nivå nattetid kl. 22-06).
 • Inomhusnivån uppgår till minst 33 dBA (dygnsmedelvärde) eller 50 dBA (maximal nivå nattetid kl. 22-06).
 • Bostaden är byggd före 1997.

Storlek på bidraget

Örebro kommun står för 90 procent av kostnaden upp till ett takbelopp på 4 000 kr per kvadratmeter fönsteryta. Du kan även få tillägg för luftdon på 500 kr per rum.

Bidrag lämnas för fönster till sovrum, vardagsrum och kök. Fönsterytan räknas inklusive karm.

Krav på åtgärder

Bidraget utbetalas under förutsättning att fönstrens och väggens ljudreducerande förmåga mot trafikbuller förbättras så att riktvärdena för trafikbuller klaras, det vill säga 30 dBA dygnsmedelvärde och 45 dBA maximal nivå. Alla bidragsberättigade fönster på fastigheten bör åtgärdas för att bidraget ska betalas ut.

Ett krav är också att åtgärderna är förenliga med plan- och bygglagens varsamhetskrav.

Ljudnivåmätningar

Fastighetsägaren ansvarar för att ljudnivåmätningar genomförs av den konsult som Teknik- och serviceförvaltningen anvisar.

Vi bekostar följande mätningar

 • En föremätning, mätning av fasadens dämpning före åtgärd (för att avgöra om inomhusnivåerna är minst 33 dBA (dygnsmedelvärde) eller 50 dBA (maximal nivå).
 • En provmontagemätning för att testa att den valda metoden håller tillräcklig ljuddämpning.
 • En slutmätning som utförs som stickprov i vissa av de åtgärdade rummen.

Fastighetsägaren bekostar ljudnivåmätningarna (genom reducerat bidrag eller fakturering)

 • Om Teknik- och serviceförvaltningens ljudmätningskonsult inte har tillträde till lägenheter trots överenskommelse med fastighetsägaren eller dess ombud.
 • Vid ommätningar av ej godkända mätningar.
 • Då påbörjade åtgärder inte fullföljs.

Fastighetsägarens ansvar

Fastighetsägaren ansvarar själv för:

 • Upphandling/val av fönsterentreprenör.
 • Åtgärdernas genomförande.
 • Samtliga bygg- och konstruktionsbesiktningar.
 • Att ventilation i fastigheten fungerar även efter att fönsteråtgärderna genomförts. Bidrag för luftdon kan inte sökas i efterhand om det skulle visa sig att ventilationen försämrats.
 • Att den uppnådda fasaddämpningen efter åtgärd inte försämras i framtiden.
 • Kontakta Bygglovsenheten via bygglov@orebro.se för att kontrollera om åtgärden kräver bygglov.

Teknik- och serviceförvaltningen kontrollerar endast åtgärderna ur bullerreduceringssynpunkt.

Plan- och bygglagen

Enligt plan- och bygglagen är ändringar av byggnader som avsevärt påverkar deras yttre utseende, till exempel fönsterbyten, bygglovspliktiga. Det gäller om fönstrets material, dimensioner eller indelning ändras. Särskild hänsyn ska tas om det är fråga om en kulturhistoriskt värdefull byggnad.

Åtgärderna ska också vara utförda på ett byggnadstekniskt och stadsbildsmässigt godtagbart sätt.

All bebyggelse omfattas av plan- och bygglagens varsamhetskrav. Är byggnaden eller bebyggelsemiljön utpekad som särskilt värdefull omfattas den även av förvanskningsförbud.

Varsamhet handlar om att ta tillvara byggnadens positiva egenskaper och låta byggnaden, dess egenskaper och karaktär vara utgångspunkt för förändringar. Förvanskningsförbudet är inget förändringsförbud. Det är de värden som gör att byggnaden har ett kulturvärde som är skyddade.

Bulleråtgärder och varsamhet

Ett fönsterbyte kan ändra husets utseende och karaktär men också påverka stadsbilden. Vid buller- och energiåtgärder finns det därför anledning att i första hand undersöka om det är möjligt att komplettera fönsterbågarna i stället för att byta ut dem.

I dag finns det speciell teknik för att uppnå energibesparing och bullerdämpning med olika renoveringsmetoder. Bullernivån kan sänkas om de utsatta fönstren förses med så kallat isolerglas. Ett befintligt glas kan bytas mot ett isolerglas.

Alternativt kan ett isolerglas monteras på den befintliga bågen, så att fönstret blir av treglastyp. Ytter- och innerglaset kan bytas ut mot en trippel isolerruta.

Om fönsterbyte blir nödvändigt tänk på att

 • Välj fönster som i utseende, material och kulör stämmer med husets utseende och karaktär. Även upphängningssättet är viktigt, det påverkar utseendet och upplevelsen av arkitekturen.
 • Anpassa fönstret efter befintligt fönsterhål.

Fastigheter som redan har fått bidrag

En fastighet kan som regel endast erhålla bidrag en gång. Undantag kan göras om den åtgärd som låg till grund för bidraget visar sig vara otillräcklig på grund av att de yttre förutsättningarna har förändrats i väsentlig grad, och detta ligger utanför fastighetsägarens påverkan.

Vem kontaktar jag för att ansöka?

Skicka e-post till teknikochservicenamnden@orebro.se, skriv i ämnesraden ”ansökan om fönsterbidrag för (ange fastighetsbeteckning och gatuadress)". Handläggaren kommer fortsatt att korrespondera med det ärendenummer du kommer att få vid första kontakten med Örebro kommun.

Senast uppdaterad:

Publicerad: