Nya parker i Norra Ormesta

Under 2021 kommer flera nya parker att utvecklas i Norra Ormesta. Det handlar om platser för lek, träning och andra mötesplatser, samt åtgärder för att förstärka skönhetsvärden och den biologiska mångfalden genom plantering av ny vegetation. Här kan du se vilka utvecklingsåtgärder som är planerade för olika platser.

Översikt

De nya parkerna i Norra Ormesta består dels av flera mindre ytor längs ett grönt stråk i mitten av det nya bostadsområdet, samt av ett större grönområde i nordost.

Översiktskarta över Norra Ormesta

Översikt av Norra Ormesta.

Utvecklingsåtgärderna på de nya parkerna utgår från Grönstrategi för Örebro kommun Pdf, 3.4 MB. (Pdf, 3.4 MB).

Värden och funktioner som ingår i förslagen är bland annat de här:

  • Promenad för rekreation, vardagsmotion, hundpromenad.
  • Sinnesupplevelser längs gröna stråk – årstidsväxlingar, fågelsång, blomning m.m.
  • Mötesplatser. Kan vara aktivitetsplatser, trevliga sittmiljöer, lekmiljöer m.m.
  • Träning, både med naturliga element som kullar, trappsteg, stockar, och mer specialiserade redskap.
  • Andra spontanidrottsaktiviteter som fotboll, kubb, pulkabacke, platser för t.ex. basket, bandy eller liknande.
  • Lek för barn i alla åldrar.
  • Rika naturmiljöer för lek.
  • Ekosystemtjänster och åtgärder för biologisk mångfald, bland annat genom plantering av blommande och bärande buskar och träd, ängsplanteringar och åtgärder för att förstärka värdena kopplat till diken och dammar.

Delområden

Här presenteras åtgärder för de olika delområdena.

Södra delen

Parkytorna i söder följer en gång- och cykelväg som fungerar som en entré till bostadsområdet. I dagsläget består de här ytorna av naturmark med högt gräs och vissa träd och buskar. Ytorna är förhållandevis små vilket gör att det inte får plats några större aktivitetsytor. Här ska busk- och trädskiktet förstärkas med bland annat blommande och bärande arter.

Detta är en del av kommunens Grönstrategi och ”sångfågelns landskap”. Målbilden är att det gröna stråket genom bostadsområdet ska bidra både med skönhetsvärden, årstidsväxlingar och till den biologiska mångfalden.

Ytan mitt emot förskolan kommer utvecklas till en platt gräsmatta där man kan spela enkel spontanfotboll. I parkytan lite längre norrut planerar vi för en ny promenadstig genom ytan tillsammans med en enklare sittplats.

Denna lilla parkyta blir i övrigt en liten grön oas med naturmark i bostadsområdet. Flera rönnar och andra träd som står i ytan i dag är i dåligt skick och behöver tas ned och nya träd och buskar plantera.

Översikt av Södra delen av Norra Ormesta

Södra delen av Norra Ormesta

Norra delen

I det som kallas Sjölandsparken anläggs flera olika aktivitetsytor och mötesplatser. Befintliga träd och naturmark sparas och förstärks med kompletterande planteringar.

I Sjölandsparken kommer även en yta för spontanidrott som t.ex. basket eller innebandy att anläggas med en asfaltsplan som omges av skyddande ramper som kan fånga upp bollar. På andra sidan de uppväxta björkarna kommer en mindre lekplats byggas, men bland annat gungor och sandlek. Dessa två ytor skärmas av från intilliggande fastigheter i söder med en låg ås som planteras.

Ett lågt staket är tänkt att rama in lekplatsen från vägen. Runt dessa två ytor planerar vi för att anlägga en smal asfaltslinga som man kan åka t.ex. kick-bike på. Denna kan fortsätta på andra sidan cykelvägen in till dagvattendammen där en sittplats byggs.

Strandkanterna på dammen planas ut och enklare strandvegetation anläggs för att förstärka de biologiska värdena och öka tryggheten.

Översikt av norra delen av Norra Ormesta

Norra delen av Norra Ormesta.

Stora parken i nordost

Den största grönytan i Norra Ormesta ligger i det nordöstra hörnet av området. Här finns idag en moränås med en större ek- och björkdunge, samt tidigare åkermark på båda sidor om denna.

Det här området föreslås utvecklas till ett rekreationsområde med stort fokus på biologiskt rika miljöer, och aktivitetsytor för lek och spontanidrott. I den befintliga dungen kommer flera av ekarna att friställas för att de ska få mer ljus och därmed bättre livsförutsättningar. Det är en viktig naturvårdsåtgärd.

En ny promenadstig planeras att anläggas i skogskanten. I skogen planeras flera små platser som kan uppmuntra till fantasifull och kreativ lek.

På västra sidan av dungen anläggs en ängsmiljö med höga sociala värden, både för lek, och för att njuta av olika sinnesupplevelser. Upphöjda bäddar byggs där perenner och andra blommande växter planteras i ena delen, och mindre kullar som stimulerar till springlekar i andra.

På den större ytan norr om Fiskgjusen blir det bland annat en stor och flexibel gräsmatta. Diket i kanten mot grusvägen ska grävas om för att få flackare kanter och en liten damm anläggs. Intill vattnet blir det sandmiljöer för lek och spontanidrott och en träningsmiljö med en handfull enkla träningsredskap. Miljöerna kommer ramas in av små åsar på sidorna som planteras med träd och buskar.

Centralt för utvecklingsförslaget för det större grönområdet är att kombinera höga ekologiska värden med sociala värden. Tillsammans med forskare på Sveriges Lantbruksuniversitet och landskapsarkitekterna på Urbio utvecklar här Örebro kommun tankar om så kallade ”lekotoper” – miljöer som kombinerar ekosystemtjänster och lekvärden.

En idéskiss för utvecklingen av miljön har tagits fram av Urbio på uppdrag av Örebro kommun. Denna skiss används som inspiration för utvecklingsåtgärder, men kommer inte följas i detalj. Du kan ta del av idéerna här. Pdf, 10.6 MB. (Pdf, 10.6 MB)

Översikt av nordöstra delen av Norra Ormesta

Nordöstra delen av Norra Ormesta.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!