Landsbygdsnämnden

Sammanträdestider

Landsbygdsnämnden ska stimulera utvecklingen på landsbygden samt vara referensorgan i de frågor som rör landsbygden i Örebro kommun.

Landsbygdsnämnden ska inom sitt ansvarsområde ansvara för

  • Beslut om och fördelning av medel till landsbygdsutveckling
  • Verka för kunskapsspridning om landsbygdsfrågor.
  • Uppmärksamt följa villkor för bosättning och företagande på landsbygden.
  • Etablera god kontakt med nätverk, föreningar och företag verksamma inom kommunens landsbygd.
  • Stödja och stimulera lokala initiativ och lokala utvecklingssatsningar.

Landsbygdsnämnden har inom sitt verksamhetsområde uppgiften att aktivt arbeta med medborgardialog, och stimulera till bildande av lokala utvecklingsgrupper.

Landsbygdsnämnden ska verka för att reformera det kommunala regelbeståndet inom sitt verksamhetsområde.

Landsbygdsnämnden ansvarar inom sitt kompetensområde för att arbeta för en långsiktigt hållbar utveckling i Örebro kommun genom de tre dimensionerna ekologiskt hållbart, socialt hållbart och ekonomiskt hållbart.

Så här arbetar kommunen med landsbygdsutveckling.

Bidrag till utvecklingsprojekt för landsbygden

Organisationer och föreningar kan ansöka hos Landsbygdsnämnden om bidrag för utvecklingsprojekt.

Läs mer och ansök om bidrag till utvecklingsprojekt för landsbygden.

Bidrag till samlingslokaler på landsbygden

Föreningar och ideella organisationer kan ansöka om bidrag till att bevara och förbättra samlingslokaler på kommunens landsbygd.

Läs mer och ansök om bidrag till samlingslokaler på landsbygden.

Startbidrag för föreningar på landsbygden

För att stimulera och gynna föreningslivet på landsbygden är det möjligt att ansöka om startbidrag. Bidraget ska underlätta själva bildandet av föreningen men också till utrustning som är nödvändig för verksamheten att komma igång.

Läs mer och ansök om startbidrag för föreningar på landsbygden.

Evenemangsbidrag

Återkommande aktiviteter kan vara gynnsamma för landsbygdens utveckling. Syftet med evenemangsbidragen är att främja existerande evenemang men även uppmuntra till nya evenemang på landsbygden för att på så sätt bidra till en levande landsbygd.

Läs mer och ansök om evenemangsbidrag på landsbygden.

Sammanträdestider

Datum

20 januari

17 februari

17 mars

21 april

19 maj

16 juni

15 september

13 oktober

10 november

8 december

Tid och plats

Tid kl. 14–17 och plats ser du i aktuell ärendelista.

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten. Alla är välkomna att vara med och lyssna på vad som sägs. Undantag är ärenden som handlar om myndighetsutövning eller där det finns sekretess.

Vid möten i Rådhuset - tänk på att receptionen stänger klockan 16.30.

Ärendelista

Ärendelista för 8 december 2022.

Protokoll

I publicerade protokoll är personuppgifter maskerade.

Vill du ha ett protokoll från tidigare sammanträde? Mejla till landsbygdsnamnden@orebro.se.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?