Att vara familjehem

Alla barn kan inte bo hemma hos sina föräldrar. De behöver komma till en familj där de kan få trygghet, omsorg och kärlek. Ett familjehem är en familj eller person som tar emot ett barn eller en ungdom i sitt hem. För en kortare eller längre tid fungerar familjehemmet som barnets eller ungdomens familj, med allt det innebär av tid, kärlek, regler, läxor, tandläkarbesök och liknande.

Se gärna vår film där du får veta mer om vad det innebär att vara familjehem

Vi behöver fler familjehem

Vi söker trygga och stabila vuxna människor med tid och tålamod. Familjer som kan visa kärlek, vårda och dela ett barn med dess föräldrar.

Är du intresserad av något av våra aktuella uppdrag?

Kan du hjälpa en ungdom som är i akut behov av stöd och trygghet?

Just nu har vi ett stort behov av fler jourhem till ungdomar. Vi söker familjer med trygga, stabila och flexibla vuxna som har kärlek, tid och tålamod att ta hand om ungdomar som befinner sig i en krisartad situation. Det kan handla om allt från några dagar till några månader. Du är inte ensam i uppdraget, utan får stöd och handledning av en jourhems-sekreterare.

Vi behöver jourhem både i Örebro med omnejd och längre bort.

Kan det vara just dig vi söker?

Läs mer om att vara jourhem och anmäl intresse för uppdraget.

Ansvar och stöd

Du bör vara minst 25 år för att ta uppdrag som familjehem.

En viktig uppgift för dig som familjehem är att samverka med barnets familj och stötta kontakt mellan barnet och föräldrar och andra viktiga personer. Men du är inte ensam om ansvaret för det barn du tagit hand om.

Du är en del av ett team kring ett placerat barn och har i de flesta fall flera samarbetspartners. Utöver barnets föräldrar och ansvarig familjehemssekreterare tillkommer personal i skolan eller förskolan. Ibland ingår också kontakter på exempelvis BUP (barn- och ungdomspsykiatri) i teamet. Med anledning av det är det också viktigt att du kan göra dig förstådd på svenska.

Familjehemmen erbjuds stöd och utbildning, samt handledning vid behov. Vi arrangerar regelbundet cafékvällar och andra aktiviteter för dig som är familjehem.

Mentorsfamilj – ett utökat stöd till familjehem i Örebro kommun

En mentorsfamilj är ett erfaret familjehem som blir mentor åt andra familjehem.

Mentorsstödet ges till alla våra nyblivna uppdrags­tagare men även våra uppdrags­tagare som haft uppdrag en tid och har behov att kunna prata och bolla tankar och känslor med någon med egna erfarenheter av uppdrag. Du och din mentorsfamilj får själva välja hur ni lägger upp kontakten – utifrån de behov som finns – under dagtid, kvällar och helger.

Se en film med Cecilia som är mentorsfamilj

Du kan välja att se filmen med undertexter.

Ersättning

Uppdraget som familjehem baseras på privatpersoners önskan och möjlighet att hjälpa och stödja ett barn som har det svårt. Du får ersättning i form av en arvodesdel och en omkostnadsdel, som ska ses som en kompensation för den tid och de utlägg som uppdraget kräver.

Arvodesdelen är beskattningsbar och pensionsgrundande. Omkostnadsdelen ska täcka merkostnader som uppstår när barnet eller ungdomen bor i familjen, till exempel mat, kläder och fickpengar. I Örebro kommun följer vi Sveriges kommuner och regioners (SKR) rekommendationer för familjehemsersättningar.

Nivån på de olika delarna bestäms i det enskilda fallet utifrån barnets ålder och vårdbehov. I samband med att ett barn flyttar in behöver ofta någon av familjehemsföräldrarna vara hemma en tid. Då kompenseras ni för eventuellt inkomstbortfall.

Läs mer om ersättningsnivåerna (SKR:s webbplats)

Mer information om att vara familjehem

Läs en intervju med ett familjehem – Jenny och Simon.

Läs en intervju med ett familjehem –Camilla och Per-Olof.

Läs de vanligaste frågorna och svaren om hur det är att vara familjehem.

På Socialstyrelsens webbplats mininsats.se kan du ta del av olika berättelser om hur det är att vara familjehem.

Se en film där Jan och Pethra berättar om hur det är att vara familjehem

Hur går det till att bli familjehem?

Första steget är att du skickar in en intresseanmälan via länken "Anmäl intresse för att vara familjehem", högst upp på sidan.

En handläggare ringer sedan upp dig, vanligtvis inom en till två veckor, då får du mer information om vad det innebär att vara familjehem och du får tillfälle att ställa frågor. Handläggaren kommer även att ställa grundläggande frågor till dig för att kunna göra en första bedömning avseende din och din familjs förutsättningar att ta ett uppdrag.

Utredning

Under eller efter det första samtalet får du veta om en utredning kommer att inledas eller inte. Utredning av familjehem är lagstadgad och något som alla våra uppdragstagare måste genomgå.

Du som lämnar in en intresseanmälan om att bli uppdragstagare för barn och ungdom kan när som helst pausa eller återta din intresseanmälan eller avbryta utredningen. Likaså kan även handläggare när som helst göra bedömningen att avbryta processen men först efter att en dialog ägt rum.

I början av utredningsprocessen måste du och övriga vuxna i ditt hem samtycka till att Socialnämnden i Örebro får hämta in uppgifter om dig och din familj från följande myndigheter:

  • Socialnämnden, Örebro kommun (socialregister)
  • Polisen (misstanke- och belastningsregister)
  • Transportstyrelsen
  • Kronofogdemyndigheten
  • Länsstyrelsen
  • Försäkringskassan.

Utredningsperioden varierar tidsmässigt men sträcker sig vanligtvis över flertalet månader och kan innebära flertalet möten, hembesök och övriga kontakter tillsammans med ansvariga handläggare.

Utbildning

Efter utredningen får du gå en utbildning tillsammans med andra nya familjehem/jourhem för att lära dig mer om uppdraget.

Det kan ta tid tills ett barn flyttar hem till er

Eftersom vi lägger ner stor omsorg på att hitta rätt familj till varje enskilt barn kan det ta tid innan ett barn flyttar hem till er, förutsatt att du och din familj blir godkända som familjehem. När vi tillsammans tror att ett aktuellt barn skulle passa bra i er familj får ni möta barnet, barnets handläggare, eventuellt barnets föräldrar och eventuellt barnets nuvarande jourhem.

Vill du veta mer?

Om du vill veta mer om uppdraget som familjehem kan du höra av dig till någon av oss på familjehemsenheten på e-post familjehem@orebro.se eller på telefon via Servicecenter, 019‑21 10 00.

Behov av familjehem

Du som är i behov av ett familjehem, läs om hur du ansöker om familjehem.

Senast uppdaterad:

Publicerad: