Att vara jourhem

Det finns två olika jourhemsuppdrag: tillfälligt enskilt hem och kontrakterat jourhem. Som kontrakterat jourhem blir detta uppdrag din huvudsakliga sysselsättning medan du som tillfälligt enskilt hem kan ha ett annat förvärvsarbete.

Ett kontrakterat jourhem och tillfälligt enskilt hem är ett familjehem som med kort varsel kan ta emot barn eller ungdomar, som av olika anledningar inte kan bo hos sina föräldrar. Barnet bor där en kortare period, ofta i väntan på ett familjehem. Det kan handla om allt från några dagar till några månader.

Vi behöver fler jourhem

Vi söker trygga och stabila vuxna människor med tid och tålamod. Familjer som kan visa kärlek, och ta hand om barn och ungdomar som befinner sig i en krisartad situation.

Är du intresserad av något av våra aktuella uppdrag?

Kan du hjälpa en ungdom som är i akut behov av stöd och trygghet?

Just nu har vi ett stort behov av fler jourhem till ungdomar. Vi söker familjer med trygga, stabila och flexibla vuxna som har kärlek, tid och tålamod att ta hand om ungdomar som befinner sig i en kris­artad situation. Det kan handla om allt från några dagar till några månader. Du är inte ensam i uppdraget, utan får stöd och handledning av en jourhems­sekreterare.

Vi behöver jourhem både i Örebro med omnejd och längre bort.

Kan det vara just dig vi söker?

Du anmäler ditt intresse via formuläret här ovanför.

Film om att vara jourhem

Du kan välja att se filmen med undertext.

Uppdraget

Under tiden som barnet bor i det kontrakterade jourhemmet/tillfälligt enskilda hemmet ansvarar de vuxna för att ta hand om barnet och ge det trygghet, tid, kärlek, regler, hjälp med läxor, skjuts till aktiviteter och liknande. Barnet ska också få stöd i att hålla kontakt med sin familj och vid kontakter med socialtjänsten. Det kontrakterade jourhemmet/tillfälligt enskilda hemmet ska bestå av minst en vuxen. 

Kontrakterat jourhem

I ett kontrakterat jourhem är en vuxen arvoderad av socialtjänsten för att vara hemma på heltid. Familjen är beredd att med kort varsel ta emot barn och ungdomar som inte kan bo hemma under en kortare period. Det är möjligt att kontrakteras för att ta emot barn 0–12 år, 13–17 år eller 0–17 år.

Placeringar sker ofta i akuta skeden och barn och ungdomar som jourplaceras är ofta i stort behov av stöd. Socialtjänsten har en särskild organisation för stöd och samverkan kring de kontrakterade jourhemmen.

Tillfällig enskilt hem

Som tillfälligt enskilt hem kan man ha ett annat förvärvsarbete. När det finns ett barn som socialtjänsten tror passar in i ett visst enskilt hem, får familjen information om barnet och dess behov. Familjen får då möjlighet att åta sig uppdraget eller inte, ibland med kort varsel.

Ersättning och stöd

Uppdraget som kontrakterat jourhem/tillfälligt enskilt hem baseras på privatpersoners önskan och möjlighet att hjälpa och stödja ett barn som har det svårt. Du får ersättning i form av en arvodesdel och en omkostnadsdel, som ska ses som en kompensation för den tid och de utlägg som uppdraget kräver.

Arvodesdelen är beskattningsbar och pensionsgrundande. Omkostnadsdelen ska täcka de merkostnader som uppstår när barnet eller ungdomen bor i familjen, till exempel mat, kläder och fickpengar. I Örebro kommun följer vi Sveriges kommuner och regioners (SKR) rekommendationer för familjehemsersättningar.

För de tillfälligt enskilda hemmen bestäms nivån på arvodet i det enskilda fallet utifrån barnets ålder och vårdbehov. I samband med att ett barn flyttar in behöver ibland någon av familjehemsföräldrarna vara hemma en tid. Då kompenseras ni för eventuellt inkomstbortfall.

För de kontrakterade jourhemmen utgår arvodet i form av en månadsersättning. Detta arvode utgår oavsett om något barn är placerat i jourhemmet. Arvodet räknas årligen upp utifrån SKR:s rekommendationer som bygger på löneläget inom vissa yrkesgrupper i vårdsektorn

Vi erbjuder våra jourhem och enskilda hem en grundutbildning, löpande stöd och fortbildning genom exempelvis temakvällar och föreläsningar samt utbildning i hjärt- och lungräddning.

Mentorsfamilj – ett utökat stöd till dig som tillfälligt enskilt hem åt Örebro kommun

En mentorsfamilj är ett erfaret familjehem som blir mentor åt tillfälligt enskilda hem där man förvänta sig att det kommer att bli en längre jour­placering och/eller där det finns en planering för att jouruppdraget kommer att övergå i ett familjehems­uppdrag.

Mentorsstödet ges till alla våra nyblivna uppdrags­tagare men även våra uppdrags­tagare som haft uppdrag en tid och har behov att kunna prata och bolla tankar och känslor med någon med egna erfarenheter av uppdrag. Du och din mentorsfamilj får själva välja hur ni lägger upp kontakten – utifrån de behov som finns – under dagtid, kvällar och helger.

Hur går det till att bli jourhem?

Första steget är att du skickar in en intresseanmälan via länken "Anmäl intresse för att vara jourhem", högst upp på sidan.

En handläggare ringer sedan upp dig, vanligtvis inom en till två veckor, då får du mer information om vad det innebär att vara jourhem och du får tillfälle att ställa frågor. Handläggaren kommer även att ställa grundläggande frågor till dig för att kunna göra en första bedömning avseende din och din familjs förutsättningar att ta ett uppdrag.

Utredning

Under eller efter det första samtalet får du veta om en utredning kommer att inledas eller inte. Utredning av jourhem är lagstadgad och något som alla våra uppdragstagare måste genomgå.

Du som lämnar in en intresseanmälan om att bli uppdragstagare för barn och ungdom kan när som helst pausa eller återta din intresseanmälan eller avbryta utredningen. Likaså kan även handläggare när som helst göra bedömningen att avbryta processen men först efter att en dialog ägt rum.

I början av utredningsprocessen måste du och övriga vuxna i ditt hem samtycka till att Socialnämnden i Örebro får hämta in uppgifter om dig och din familj från följande myndigheter:

  • Socialnämnden, Örebro kommun (socialregister)
  • Polisen (misstanke- och belastningsregister)
  • Transportstyrelsen
  • Kronofogdemyndigheten
  • Länsstyrelsen
  • Försäkringskassan.

Utredningsperioden varierar tidsmässigt men sträcker sig vanligtvis över flertalet månader och kan innebära flertalet möten, hembesök och övriga kontakter tillsammans med ansvariga handläggare.

Utbildning

Efter utredningen får du gå en utbildning tillsammans med andra nya familjehem/jourhem för att lära dig mer om uppdraget.

Det kan ta tid tills en barn flyttar hem till er

Eftersom vi lägger ner stor omsorg på att hitta rätt familj till varje enskilt barn kan det ta tid innan ett barn flyttar hem till er, förutsatt att du och din familj blir godkända som jourhem. Skillnaden mellan jourhem och familjehem är vanligtvis att jourhemsplaceringar inte pågår lika länge och inträffar mer akut än familjehemsplaceringar. Men även vid jourhemsplaceringar kan det ta tid innan du och din familj matchar ett barns behov.

Ta del av andras erfarenheter

På Socialstyrelsens webbplats mininsats.se kan du ta del av olika berättelser om hur det är att vara jourhem.

Vill du veta mer?

Om du vill veta mer om uppdraget som jourhem kan du höra av dig till någon av oss på familjehemsenheten på e-post familjehem@orebro.se eller på telefon via Servicecenter, 019‑21 10 00.

Behov av jourhem

Du som är i behov av ett familjehem eller jourhem, läs om hur du ansöker om familjehem och jourhem.

Senast uppdaterad:

Publicerad: