Att vara jourhem

Det finns två olika jourhemsuppdrag: tillfälligt enskilt hem och kontrakterat jourhem. Som kontrakterat jourhem blir detta uppdrag din huvudsakliga sysselsättning medan du som tillfälligt enskilt hem kan ha ett annat förvärvsarbete.

Ett kontrakterat jourhem och tillfälligt enskilt hem är ett familjehem som med kort varsel kan ta emot barn eller ungdomar, som av olika anledningar inte kan bo hos sina föräldrar. Barnet bor där en kortare period, ofta i väntan på ett familjehem. Det kan handla om allt från några dagar till några månader.

Vi behöver fler jourhem

Vi söker trygga och stabila vuxna människor med tid och tålamod. Familjer som kan visa kärlek, och ta hand om barn och ungdomar som befinner sig i en krisartad situation.

Är du intresserad av något av våra aktuella uppdrag?

Jourhem för akuta placeringar

Vi söker familjer i närheten av Örebro med intresse och engagemang för barn i akut behov av trygghet, omsorg och stöd.

Har du och din familj intresse och erfarenhet av barn och ungdomar? Är ni beredda att stå för trygghet, stabilitet och omsorg? Då kan vi erbjuda er att bli kontrakterat jourhem, där uppdraget är att ta emot barn och ungdomar för akuta, tillfälliga jourplaceringar.

Är du intresserad? Fyll i kontaktformuläret längst ner på sidan så kontaktar vi dig.

Film om att vara jourhem

Du kan välja att se filmen med undertext.

Just nu kommer det väldigt få ensamkommande barn till Sverige. Vi behöver därför inte fler familjehem eller jourhem för ensamkommande barn, men vi tackar för det stora engagemanget och alla intresseanmälningar vi fått!

Uppdraget

Under tiden som barnet bor i det kontrakterade jourhemmet/tillfälligt enskilda hemmet ansvarar de vuxna för att ta hand om barnet och ge det trygghet, tid, kärlek, regler, hjälp med läxor, skjuts till aktiviteter och liknande. Barnet ska också få stöd i att hålla kontakt med sin familj och vid kontakter med socialtjänsten. Det kontrakterade jourhemmet/tillfälligt enskilda hemmet ska bestå av minst en vuxen. 

Kontrakterat jourhem

I ett kontrakterat jourhem är en vuxen arvoderad av socialtjänsten för att vara hemma på heltid. Familjen är beredd att med kort varsel ta emot barn och ungdomar som inte kan bo hemma under en kortare period. Det är möjligt att kontrakteras för att ta emot barn 0–12 år, 13–17 år eller 0–17 år.

Placeringar sker ofta i akuta skeden och barn och ungdomar som jourplaceras är ofta i stort behov av stöd. Socialtjänsten har en särskild organisation för stöd och samverkan kring de kontrakterade jourhemmen.

Tillfällig enskilt hem

Som tillfälligt enskilt hem kan man ha ett annat förvärvsarbete. När det finns ett barn som socialtjänsten tror passar in i ett visst enskilt hem, får familjen information om barnet och dess behov. Familjen får då möjlighet att åta sig uppdraget eller inte, ibland med kort varsel.

Ersättning och stöd

Uppdraget som kontrakterat jourhem/tillfälligt enskilt hem baseras på privatpersoners önskan och möjlighet att hjälpa och stödja ett barn som har det svårt. Du får ersättning i form av en arvodesdel och en omkostnadsdel, som ska ses som en kompensation för den tid och de utlägg som uppdraget kräver.

Arvodesdelen är beskattningsbar och pensionsgrundande. Omkostnadsdelen ska täcka de merkostnader som uppstår när barnet eller ungdomen bor i familjen, till exempel mat, kläder och fickpengar. I Örebro kommun följer vi Sveriges kommuner och regioners (SKR) rekommendationer för familjehemsersättningar.

För de tillfälligt enskilda hemmen bestäms nivån på arvodet i det enskilda fallet utifrån barnets ålder och vårdbehov. I samband med att ett barn flyttar in behöver ibland någon av familjehemsföräldrarna vara hemma en tid. Då kompenseras ni för eventuellt inkomstbortfall.

För de kontrakterade jourhemmen utgår arvodet i form av en månadsersättning. Detta arvode utgår oavsett om något barn är placerat i jourhemmet. Arvodet räknas årligen upp utifrån SKR:s rekommendationer som bygger på löneläget inom vissa yrkesgrupper i vårdsektorn

Vi erbjuder våra jourhem och enskilda hem en grundutbildning, löpande stöd och fortbildning genom exempelvis temakvällar och föreläsningar samt utbildning i hjärt- och lungräddning.

Hur går det till att bli jourhem?

Första steget är en telefonkontakt med en socialsekreterare då du får veta mer om vad det innebär att vara kontrakterat jourhem/tillfälligt enskilt hem och du får tillfälle att ställa frågor. Om du vill kan du samtidigt, eller vid senare tillfälle, anmäla ditt intresse att bli uppdragstagare.

Du som vill bli uppdragstagare utreds genom hembesök, intervjuer, registerutdrag från bland annat polis och socialtjänst och genom referenser. Både ni och vi gör en bedömning om er familj motsvarar kraven som ställs för att bli kontrakterat jourhem eller tillfälligt enskilt hem. Efter utredningen får du gå en utbildning för att lära dig mer om uppdraget.

Ta del av andras erfarenheter

På Socialstyrelsens webbplats mininsats.se kan du ta del av olika berättelser om hur det är att vara jourhem.

Är du intresserad av att bli jourhem?

Fyll i kontaktformuläret så ringer vi upp dig. Om du hellre vill ringa själv, se kontaktuppgifterJag är intresserad av att veta mer om
Jag är intresserad av att veta mer om

Information om behandling av personuppgifter

Socialnämnden behandlar dina personuppgifter i syfte att rekrytera uppdragstagare, med stöd av dataskyddsförordningen artikel 6.1a.

Mer information om Örebro kommuns behandling av personuppgifter.

Behov av jourhem

Du som är i behov av ett familjehem eller jourhem, läs om hur du ansöker om familjehem och jourhem.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?