Pedagogisk omsorg – för dig som är huvudman eller chef

Här finns information till dig som är huvudman eller chef för fristående pedagogisk omsorg.

Innehåll på sidan

När du blivit godkänd som fristående huvudman

Ansökningsblankett

Du kan använda dig av Örebro kommuns blankett när vårdnadshavare ansöker om plats för sitt barn i förskolan. Ansökan till förskola och pedagogisk omsorg. Doc, 66.5 kB.

Om du tar fram en egen blankett – tänk på att vårdnadshavarens underskrift, barnets personnummer, startdatum och andra uppgifter som finns i blanketten ovan behöver finnas med. 

Anmäl barnen

För att registrera barn i förskolan ska du skicka in en kopia på ansökan

 • skicka brev till Örebro Kommun, Myndighetsavdelningen, Box 300 40, 701 35 Örebro.

Lämna beskrivning av verksamheten till orebro.se

All pedagogisk omsorg i Örebro kommun ska finnas på orebro.se, med en kortare presentation av den pedagogiska omsorgen, samt länk till er egna webbplats om en sådan finns.

Mejla information om den pedagogiska omsorgen till servicecenter@orebro.se för webbpublicering. Använd dig gärna av den här mallen där du fyller i aktuell information om den pedagogiska omsorgen. Docx, 30.4 kB.

Tänk på att meddela om förändringar sker i verksamheten som påverkar presentationen.

Samverkansavtal med Örebro kommun

I december 2021 fattade Programnämnd barn och utbildning beslut om att fristående huvudmän ska kunna ingå samarbete med Örebro kommun kring antagning och debitering av barnomsorgsavgift inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.

Samverkan innebär att Örebro kommun handlägger ansökningar, uppsägningar och debiterar barnomsorgsavgift samt utför retroaktiv inkomstkontroll.

Huvudmannen ansvarar för att förmedla relevant information till Örebro kommun om verksamheten, för att aktuell information ska kunna publiceras på orebro.se.

Startpunkt för samverkansavtalets är antingen januari eller september beroende på när avtalet signeras. Handläggningstiden är minst tre månader (Inkommer avtal innan den 31 maj blir startdatum den 1 september. Inkommer avtal innan den 30 september blir startdatum 1 januari följande år.)

Om du som huvudman vill ingå samverkansavtal kontakta bou.fristaende@orebro.se.

Anmäl förändringar i verksamheten till kommunen

Anmäl förändringar i verksamheten till kommunen, till exempel om ni flyttar eller byter huvudman. Använd blanketten "Förändring i verksamhet – huvudman" som finns på sidan Självservice inom företag och näringsliv.

Bidrag från kommunen

Resursfördelningsmodellen

Örebro kommun använder en resursfördelningsmodell för att ge en så rättvis fördelning av den ekonomiska tilldelningen till varje pedagogisk omsorg som möjligt. Resursfördelningen grundar sig på aktuellt barnunderlag och anger bidragets storlek under det kommande året.

Aktuell resursfördelningsmodell finns i vårt dokumentarkiv.

Tilläggsbelopp

Tilläggsbelopp för fristående pedagogisk omsorg är reglerat i skollagen (2010:800) 25 kapitlet 13 §.

Mer information om tilläggsbelopp.

Tillsyn, krav och riktlinjer

 • Verksamhetsplan som beskriver verksamhetsidén, mål, den pedagogiska inriktningen, målgrupp och barngruppens tänkta sammansättning.
 • Rutin för klagomålshantering
 • Rutin för dokumentation (rörande verksamheten i stort samt det enskilda barnet)
 • Rutin för uppföljning och utvärdering av verksamheten
 • Handlingsplan för barnsäkerhet (beskriv förebyggande åtgärder och hantering av kris och katastrof samt tillbud och olyckor)
 • Handlingsplan mot kränkande behandling
 • Rutin/system för registrering av barnens närvaro/frånvaro
 • Beskrivning av vikarieberedskap
 • Dokumentation av det systematiska brandskyddsarbetet. För att förebygga brand och begränsa brandskador är en ägare eller nyttjanderättshavare skyldig att arbeta systematiskt och kontinuerligt med brandskyddet. T.ex. se till att det finns brandsläckningsutrustning, utbilda och informera.

  Det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) ska omfatta dokumentation, samt rutiner för egenkontroll och utbildning av personalen.

  Se lag (2003:778) om skydd mot olyckor och läs mer på Nerikes brandkårs webbplats.

Kommunen har skyldighet enligt skollagen att genomföra tillsyn i de pedagogiska verksamheterna som kommunen ger bidrag till, d.v.s. fristående pedagogisk omsorg samt fristående förskola. Syftet med tillsynen är att säkerställa en god kvalitet och säkerhet i verksamheten, genom vägledning och dialog samt en god samverkan.

En gång var tredje år kommer kommunen på tillsynsbesök till alla fristående pedagogiska omsorger. Kommunen meddelar när det är dags för tillsynsbesök. Kommunen kan även göra tillsynsbesök på förekommen anledningen vilket innebär att kommunen gör en tillsyn på grund av inkomna klagomål, synpunkter eller liknande.

Skolinspektionen har tillsynsansvar för annan kommunalt driven pedagogisk verksamhet (till exempel öppen förskola, öppen fritidsverksamhet, ”nattis”). Tillsynen syftar till att se efter att verksamheten följer de lagar, regler och läroplaner som finns. Målet är att bidra till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö.

Se www.skolinspektionen.se för mer information.

Örebro kommuns riktlinjer

I riktlinjerna finns information om krav kring barnsäkerhet, lokaler, personal, registerkontroll, tystnadsplikt, uppföljning, försäkringar med mera. Där finns även mer information om verksamhetsformen pedagogisk omsorg. Örebro kommuns riktlinjer för enskild pedagogisk omsorg Pdf, 358 kB.

Styrdokument och länkar

Skollagen

Styrdokument barn och utbildning

Skolstöd - stöd för dig som arbetar i förskola och skola

Pedagog Örebro - digital mötesplats för pedagoger och skolledare

Avsluta som fristående huvudman

Om du vill avsluta som huvudman inom pedagogisk omsorg önskar vi att du meddelar det till bou.fristaende@orebro.se, gärna 6 månader innan det tänkta datumet. Använd dig gärna av blanketten "Avveckling av verksamhet - huvudman" som finns på sidan Självservice inom företag och näringsliv.

Kontakt

Kontakta bou.fristaende@orebro.se vid frågor. Det går också bra att ringa Servicecenter, 019-21 10 00, så kopplar de dig vidare.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?