Pedagogisk omsorg – är huvudman

Här finns information till dig som är eller vill sluta att vara huvudman inom fristående pedagogisk omsorg.

Innehåll på sidan

När du blivit godkänd som huvudman

Ansökningsblankett

Om du vill kan du använda dig av den här blanketten när vårdnadshavaren ska ansöka om plats till verksamheten: Ansökan till förskola och pedagogisk omsorg. (doc, 66.5 kB)

Om du tar fram en egen blankett – tänk på att vårdnadshavarens underskrift, barnets personnummer, startdatum och andra uppgifter som finns i blanketten ovan behöver finnas med. 

Anmäl barnen

När du blivit godkänd som huvudman ska du anmäla de barn som ingår i verksamheten till kommunen. Det gör du genom att skicka en kopia av barnens ansökan till myndighetsavdelningen, som i sin tur skriver in barnen i verksamheten.

Kopia på ansökan ska skickas till:

Örebro Kommun - Myndighetsavdelningen
Box 300 40
701 35 Örebro

Kopian på ansökan kan också mejlas/scannas till funktionsbrevlådan för barnomsorg: barnomsorg@orebro.se.

Lämna information till orebro.se

All pedagogisk omsorg i Örebro kommun ska finnas på orebro.se, med en kortare presentation av den pedagogiska omsorgen, samt länk till er egna egna webbplats om en sådan finns. Mejla information om den pedagogiska omsorgen till kommunikation@orebro.se för webbpublicering. Använd dig gärna av den här mallen där du fyller i aktuell information om den pedagogiska omsorgen. (docx, 30.4 kB)

Tänk på att meddela om förändringar sker i verksamheten som påverkar presentationen.

Meddela/ansök om förändringar i verksamheten

Meddela/ansök om förändringar i verksamheten till kommunen, till exempel om ni flyttar eller byter huvudman. Mejla bou.fristaende@orebro.se för ytterligare information.

Bidrag från kommunen

Resursfördelningsmodellen

Örebro kommun använder en resursfördelningsmodell för att ge en så rättvis fördelning av den ekonomiska tilldelningen till varje pedagogisk omsorg som möjligt. Resursfördelningen grundar sig på aktuellt barnunderlag och anger bidragets storlek under det kommande året.

Resursfördelningsmodell pedagogisk omsorg och omsorg på obekväm tid - ersättningsnivåer 2018. (pdf, 200.9 kB)

Tilläggsbelopp

Tilläggsbelopp för fristående pedagogisk omsorg är reglerat i skollagen (2010:800) 25 kapitlet 13 §.

Mer information om tilläggsbelopp.

Tillsyn, krav och riktlinjer

Tillsyn i verksamheten

Kommunen har tillsynsansvaret över fristående pedagogiska omsorger. Tillsynen omfattar alla former av enskild pedagogisk omsorg som har godkänts av kommunen. Var tredje år åker kommunen på ett fördjupat tillsynsbesök till alla fristående pedagogiska omsorger. Syftet med tillsynen är att säkerställa en god kvalitet i verksamheten, genom vägledning och dialog samt en god samverkan. Kommunen meddelar när det är dags för tillsynsbesök. Tillsyn kan även ske på förekommen anledning, detta utifrån inkomna signaler, klagomål eller liknande.

Dokument som ska finnas i verksamheten
  • Plan för åtgärder mot kränkande behandling
  • Brandskydd
  • Tillbud och olyckor
  • Handlingsplan för barnsäkerhet
  • System för registrering av barnens närvaro/frånvaro
  • Vikarieberedskap
  • Klagomål och synpunkter
  • Uppföljning och utvärdering

Örebro kommuns riktlinjer

I riktlinjerna finns information om krav kring barnsäkerhet, lokaler, personal, registerkontroll, tystnadsplikt, uppföljning, försäkringar med mera. Där finns även mer information om verksamhetsformen pedagogisk omsorg.

Riktlinjer för enskild pedagogisk omsorg och omsorg obekväm tid. (pdf, 516.5 kB)

Avsluta som utförare

Om du vill avsluta som utförare inom pedagogisk omsorg önskar vi att du meddelar det till bou.fristaende@orebro.se, gärna 6 månader innan det tänkta datumet. Använd dig gärna av blanketten Avveckling av fristående förskola eller pedagogisk verksamhet. (pdf, 95.2 kB)

Styrdokument och länkar

Skollagen

Styrdokument barn och utbildning

Skolstöd - stöd för dig som arbetar i förskola och skola

Pedagog Örebro - digital mötesplats för pedagoger och skolledare

Kontakt

Ring Servicecenter, 019-21 10 00 eller e-posta till bou.fristaende@orebro.se.

Senast uppdaterad: 29 juni 2018
Publicerad: 28 juni 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?