Förskola – för dig som är huvudman eller rektor

Här finns information för dig som är huvudman eller rektor för fristående förskola.

Innehåll på sidan

När du blivit godkänd som fristående huvudman

Ansökningsblankett

Du kan använda dig av Örebro kommuns blankett när vårdnadshavare ansöker om plats för sitt barn i förskolan. Ansökan till förskola och pedagogisk omsorg. Doc, 66.5 kB.

Om du tar fram en egen blankett – tänk på att vårdnadshavarens underskrift, barnets personnummer, startdatum och andra uppgifter som finns i blanketten ovan behöver finnas med. 

Anmäl barnen

För att registrera barn i förskolan ska du skicka in en kopia på ansökan

 • skicka brev till Örebro Kommun, Myndighetsavdelningen, Box 300 40, 701 35 Örebro.

Lämna beskrivning av verksamheten till orebro.se

Alla förskolor i Örebro kommun ska finnas på orebro.se, med en kortare presentation av förskolan, samt länk till förskolans egna webbplats om en sådan finns.

Mejla information om förskolan till servicecenter@orebro.se för webbpublicering. Använd dig gärna av den här mallen där du fyller i aktuell information om förskolan. Docx, 30.4 kB.

Tänk på att meddela om förändringar sker i verksamheten som påverkar presentationen.

Samverkansavtal med Örebro kommun

I december 2021 fattade Programnämnd barn och utbildning beslut om att fristående huvudmän ska kunna ingå samarbete med Örebro kommun kring antagning och debitering av barnomsorgsavgift inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.

Samverkan innebär att Örebro kommun handlägger ansökningar, uppsägningar och debiterar barnomsorgsavgift samt utför retroaktiv inkomstkontroll.

Huvudmannen ansvarar för att förmedla relevant information till Örebro kommun om verksamheten, för att aktuell information ska kunna publiceras på orebro.se.

Startpunkt för samverkansavtalets är antingen januari eller september beroende på när avtalet signeras. Handläggningstiden är minst tre månader (Inkommer avtal innan den 31 maj blir startdatum den 1 september. Inkommer avtal innan den 30 september blir startdatum 1 januari följande år.)

Om du som huvudman vill ingå samverkansavtal kontakta bou.fristaende@orebro.se.

Förändring i befintlig verksamhet

Vid en förändring i befintlig förskoleverksamhet ska kontakt tas med kommunen. Beroende på typ av förändring kan ansökan om nytt godkännande krävas, i annat fall krävs en anmälan om förändring till kommunen. Förändringarna ska styrkas med relevanta handlingar.

Ansökan om nytt godkännande vid förändring i befintlig förskoleverksamhet

Vid förändring i befintligt godkännande ska ansökan om nytt godkännande göras. Ansökan om nytt godkännande krävs vid förändring av:

 • Organisationsnummer/huvudman.
 • Överlåtelse av verksamhet/ägare.
 • Lokal.
 • Barnantal.
 • Undantag från öppenhetskravet.
 • Urvalskriterier/köregler.

En avgift på 6 000 kronor tas ut vid ansökan om förändringar i befintligt godkännande för förskola. Avgiften dras av från huvudmannens bidrag vid nästkommande utbetalning.

Anmäl förändringar i verksamheten till kommunen

Vid övriga förändringar i befintlig förskoleverksamhet ska det omgående och skriftligen anmälas till kommunen. Förändringar som ska anmälas är:

 • Byte av rektor/eventuella företrädare.
 • Byte av kontaktperson.
 • Förändringar i ägar- och ledningskretsen.

Blanketterna hittar du på sidan "Självservice inom företag och näringsliv".

Bidrag från kommunen

Resursfördelningsmodellen

Örebro kommun använder en resursfördelningsmodell för att ge en så rättvis fördelning av den ekonomiska tilldelningen till varje förskola som möjligt. Resursfördelningen grundar sig på aktuellt barnunderlag och anger bidragets storlek under det kommande året.

Aktuell resursfördelningsmodell finns i vårt dokumentarkiv.

Tilläggsbelopp

Tilläggsbelopp för fristående förskolor är reglerat i skollagen (2010:800) 8 kapitlet 23 §.
Läs mer om tilläggsbelopp.

Tillsyn, krav och riktlinjer

 • Verksamhetsplan som beskriver verksamhetsidén, mål, den pedagogiska inriktningen, målgrupp och barngruppens tänkta sammansättning.
 • Rutin för klagomålshantering.
 • Rutin för dokumentation (rörande verksamheten i stort samt det enskilda barnet).
 • Rutin för planering, uppföljning och utveckling samt dokumentation av detta arbete på enhets- och huvudmannanivå.
 • Rutin för barn i behov av särskilt stöd.
 • Rutin för överlämning till förskoleklass.
 • Dokumentation kring arbetet med barn med annat modersmål.
 • Rutin kring sekretess och tystnadsplikt.
 • Rutin för kontroll av belastningsregisterutdrag vid nyanställning.
 • Rutin för vikarieberedskap.
 • Handlingsplan för barnsäkerhet (beskriv förebyggande åtgärder och hantering av kris och katastrof samt tillbud och olyckor).
 • Handlingsplan mot kränkande behandling.
 • Rutin/system för registrering av barnens närvaro/frånvaro.
 • Dokumentation av det systematiska brandskyddsarbetet. För att förebygga brand och begränsa brandskador är en ägare eller nyttjanderättshavare skyldig att arbeta systematiskt och kontinuerligt med brandskyddet. T.ex. se till att det finns brandsläckningsutrustning, utbilda och informera.

  Det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) ska omfatta dokumentation, samt rutiner för egenkontroll och utbildning av personalen. Se lag (2003:778) om skydd mot olyckor och läs mer på Nerikes brandkårs webbplats.
 • Rutin för egenkontroll av hälsoskyddsarbetet.

Kommunen har tillsynsansvaret över fristående förskola. Tillsynen omfattar alla former av enskild förskoleverksamhet som har godkänts av kommunen. Vart tredje år åker kommunen på tillsynsbesök till alla fristående förskolor.

Syftet med tillsynen är att säkerställa en god kvalitet och säkerhet i verksamheten, genom vägledning och dialog samt en god samverkan. Kommunen meddelar när det är dags för tillsynsbesök.

Kommunen kan även göra tillsynsbesök på förekommen anledningen vilket innebär att kommunen gör en tillsyn på grund av inkomna klagomål, synpunkter eller liknande.

Skolinspektionen har tillsynsansvar för den kommunala förskolan. Tillsynen syftar till att se efter att verksamheten följer de lagar, regler och läroplaner som finns. Målet är att bidra till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö. Se www.skolinspektionen.se för mer information.

Örebro kommuns riktlinjer

I riktlinjerna finns information om krav kring barnsäkerhet, lokaler, personal, registerkontroll, tystnadsplikt, uppföljning, försäkringar med mera.

Örebro kommuns riktlinjer för förskola, fritidshem och omsorg obekväm tid i kommunal och enskild regi Pdf, 360.1 kB.

Styrdokument och länkar

Skollagen

Läroplan för förskolan

Styrdokument barn och utbildning

Skolstöd - stöd för dig som arbetar i förskola och skola

Pedagog Örebro - digital mötesplats för pedagoger och skolledare

Avveckla din verksamhet

Om du vill avveckla din verksamhet inom förskola önskar vi att du meddelar det till bou.fristaende@orebro.se, gärna 6 månader innan det tänkta datumet. Använd dig gärna av blanketten "Avveckling av verksamhet - huvudman" som finns på sidan Självservice inom företag och näringsliv.

Kontakt

Kontakta bou.fristaende@orebro.se vid frågor. Det går också bra att ringa Servicecenter, 019-21 10 00, så kopplar de dig vidare.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?