Förskola – för dig som är huvudman eller chef

Här finns information för dig som är huvudman eller förskolechef för fristående eller kommunal förskola.

Innehåll på sidan

Nya krav för godkännande av huvudmän

Riksdagen har beslutat att införa nya krav för godkännande av huvudmän som vill bedriva fristående skolverksamhet. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2019. Här finns kortfattad information om ändringarna. (pdf, 134.8 kB)

Lämna beskrivning av verksamheten till orebro.se

Alla förskolor i Örebro kommun ska finnas på orebro.se, med en kortare presentation av förskolan, samt länk till förskolans egna webbplats om en sådan finns. Mejla information om förskolan till servicecenter@orebro.se för webbpublicering. Använd dig gärna av den här mallen där du fyller i aktuell information om förskolan. (docx, 30.4 kB)

Tänk på att meddela om förändringar sker i verksamheten som påverkar presentationen.

När du blivit godkänd som fristående huvudman

Ansökningsblankett

Om du vill kan du använda dig av den här blanketten när vårdnadshavaren ska ansöka om plats till verksamheten: Ansökan till förskola och pedagogisk omsorg. (doc, 66.5 kB)

Om du tar fram en egen blankett – tänk på att vårdnadshavarens underskrift, barnets personnummer, startdatum och andra uppgifter som finns i blanketten ovan behöver finnas med. 

Anmäl barnen

När du blivit godkänd som huvudman ska du anmäla de barn som ingår i verksamheten till kommunen. Det gör du genom att skicka en kopia av barnens ansökan till myndighetsavdelningen, som i sin tur skriver in barnen i verksamheten.

Kopia på ansökan ska skickas till:

Örebro Kommun - Myndighetsavdelningen
Box 300 40
701 35 Örebro

Kopian på ansökan kan också mejlas/scannas till funktionsbrevlådan för barnomsorg: barnomsorg@orebro.se.

Anmäl förändringar i verksamheten till kommunen

Anmäl förändringar i verksamheten till kommunen, till exempel om ni flyttar eller byter huvudman. Använd blanketten "Förändring i verksamhet – huvudman" som finns på sidan Självservice inom företag och näringsliv.

Bidrag från kommunen

Resursfördelningsmodellen

Örebro kommun använder en resursfördelningsmodell för att ge en så rättvis fördelning av den ekonomiska tilldelningen till varje förskola som möjligt. Resursfördelningen grundar sig på aktuellt barnunderlag och anger bidragets storlek under det kommande året.

Aktuell resursfördelningsmodell finns i vårt dokumentarkiv.

Tilläggsbelopp

Tilläggsbelopp för fristående förskolor är reglerat i skollagen (2010:800) 8 kapitlet 23 §.
Läs mer om tilläggsbelopp.

Tillsyn, krav och riktlinjer

Dokument som ska finnas i verksamheten
  • Verksamhetsplan som beskriver verksamhetsidén, mål, den pedagogiska inriktningen, målgrupp och barngruppens tänkta sammansättning
  • Rutin för klagomålshantering
  • Rutin för dokumentation (rörande verksamheten i stort samt det enskilda barnet)
  • Beskrivning av det systematiska kvalitetsarbetet
  • Handlingsplan för barnsäkerhet (beskriv förebyggande åtgärder och hantering av kris och katastrof samt tillbud och olyckor)
  • Handlingsplan mot kränkande behandling
  • Rutin/system för registrering av barnens närvaro/frånvaro
  • Dokumentation av det systematiska brandskyddsarbetet. För att förebygga brand och begränsa brandskador är en ägare eller nyttjanderättshavare skyldig att arbeta systematiskt och kontinuerligt med brandskyddet. T.ex. se till att det finns brandsläckningsutrustning, utbilda och informera. Det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) ska omfatta dokumentation, samt rutiner för egenkontroll och utbildning av personalen. Se lag (2003:778) om skydd mot olyckor och läs mer på Nerikes brandkårs webbplats.
  • Rutin för egenkontroll av hälsoskyddsarbetet
Tillsyn i fristående verksamhet

Kommunen har tillsynsansvaret över fristående förskola. Tillsynen omfattar alla former av enskild förskoleverksamhet som har godkänts av kommunen. Vart tredje år åker kommunen på tillsynsbesök till alla fristående förskolor. Syftet med tillsynen är att säkerställa en god kvalitet och säkerhet i verksamheten, genom vägledning och dialog samt en god samverkan. Kommunen meddelar när det är dags för tillsynsbesök. Kommunen kan även göra tillsynsbesök på förekommen anledningen vilket innebär att kommunen gör en tillsyn på grund av inkomna klagomål, synpunkter eller liknande.

Huvudmannen för verksamheten ska årligen inkomma med dokument som redogör för det systematiska kvalitetsarbetet enligt 4 kapitlet 4 § skollagen.

Tillsyn i kommunal verksamhet

Skolinspektionen har tillsynsansvar för den kommunala förskolan. Tillsynen syftar till att se efter att verksamheten följer de lagar, regler och läroplaner som finns. Målet är att bidra till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö. Se www.skolinspektionen.se för mer information.

Örebro kommuns riktlinjer

I riktlinjerna finns information om krav kring barnsäkerhet, lokaler, personal, registerkontroll, tystnadsplikt, uppföljning, försäkringar med mera.

Örebro kommuns riktlinjer för förskola, fritidshem och omsorg obekväm tid i kommunal och enskild regi (pdf, 276.2 kB)

Styrdokument och länkar

Skollagen

Läroplan för förskolan

Styrdokument barn och utbildning

Skolstöd - stöd för dig som arbetar i förskola och skola

Pedagog Örebro - digital mötesplats för pedagoger och skolledare

Avsluta som fristående huvudman

Om du vill avsluta som huvudman inom förskola önskar vi att du meddelar det till bou.fristaende@orebro.se, gärna 6 månader innan det tänkta datumet. Använd dig gärna av blanketten "Avveckling av verksamhet - huvudman" som finns på sidan Självservice inom företag och näringsliv.

Kontakt

Fristående verksamheter kontaktar bou.fristaende@orebro.se vid frågor. Det går också bra att ringa Servicecenter, 019-21 10 00, så kopplar de dig vidare.

Senast uppdaterad: 14 mars 2019
Publicerad: 28 juni 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?