Förskola – för dig som vill bli huvudman

Här finns information till dig som vill bli huvudman för fristående förskola.

Innehåll på sidan

Om förskola

Förskolan är första steget i det svenska utbildningssystemet och vänder sig till barn i
åldern 1–5 år. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Förskolan ska utformas efter barnets behov, utveckling och lärande och är en förberedelse inför skolan. Förskolan ska vara öppen för alla barn, och lärandet sker i leken.

Barn från och med 1 år har rätt till förskola utifrån behov och hänsyn till vårdnadshavares förvärvsarbete, studier samt barnets egna behov på grund av familjens egna situation i övrigt. Barn med arbetslösa föräldrar eller vård av annat barn, ska från och med ett års ålder erbjudas förskola 15 timmar/veckan eller 525 timmar/år.

Vad styr förskolan?

Förskolan styrs av skollagen och förskolans läroplan.

Barnen i förskolan ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt och verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Läs mer om hur förskolan styrs på skolverket.se.

Så här blir du huvudman inom förskola

För att bli huvudman krävs följande:

 1. Anmäl verksamheten till hälsoskyddsenheten på Miljöavdelningen.
 2. Ansök till kommunen om att godkännas som huvudman.
 3. Registrera livsmedelsverksamhet till livsmedelsenheten på Miljöavdelningen.

Krav på huvudman

För att kunna starta en fristående förskoleverksamhet måste kommunen först godkänna den som ansöker. För att godkännas som huvudman krävs att:

 • Den enskilde har utbildning eller erfarenhet för att kunna erbjuda en god omsorg och pedagogisk verksamhet.
 • Den enskilde har insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten (såsom skollagstiftning, arbetsmiljölagstiftning, arbetsrättsliga samt ekonomiska regelverk) (fr.o.m. 1 januari 2019).
 • Det finns ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten (fr.o.m. 1 januari 2019).
 • Den enskilde bedöms lämplig att bedriva förskoleverksamhet (om sökande är en juridisk person ska samtliga företrädare för denna bedömas vara lämpliga) (fr.o.m. 1 januari 2019).
 • Den enskilde ser till att läroplanen för förskola och Örebro kommuns riktlinjer efterlevs och att verksamhetens kvalitet och säkerhet håller samma nivå som motsvarande kommunal verksamhet.

Kontakt

Fristående verksamheter kontaktar bou.fristaende@orebro.se vid frågor. Det går också bra att ringa Servicecenter, 019-21 10 00, så kopplar de dig vidare.

 • Verksamhetsplan som beskriver verksamhetsidén, mål, den pedagogiska inriktningen, målgrupp och barngruppens tänkta sammansättning.
 • Rutin för klagomålshantering.
 • Rutin för dokumentation (rörande verksamheten i stort samt det enskilda barnet).
 • Rutin för planering, uppföljning och utveckling samt dokumentation av detta arbete på enhets- och huvudmannanivå.
 • Rutin för barn i behov av särskilt stöd.
 • Rutin för överlämning till förskoleklass.
 • Dokumentation kring arbetet med barn med annat modersmål.
 • Rutin kring sekretess och tystnadsplikt.
 • Rutin för kontroll av belastningsregisterutdrag vid nyanställning.
 • Rutin för vikarieberedskap.
 • Handlingsplan för barnsäkerhet (beskriv förebyggande åtgärder och hantering av kris och katastrof samt tillbud och olyckor).
 • Handlingsplan mot kränkande behandling.
 • Rutin/system för registrering av barnens närvaro/frånvaro.
 • Dokumentation av det systematiska brandskyddsarbetet. För att förebygga brand och begränsa brandskador är en ägare eller nyttjanderättshavare skyldig att arbeta systematiskt och kontinuerligt med brandskyddet. T.ex. se till att det finns brandsläckningsutrustning, utbilda och informera.

  Det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) ska omfatta dokumentation, samt rutiner för egenkontroll och utbildning av personalen. Se lag (2003:778) om skydd mot olyckor och läs mer på Nerikes brandkårs webbplats.
 • Rutin för egenkontroll av hälsoskyddsarbetet.

Nedan hittar du olika styrdokument som innehåller information om vilka krav som ställs på dig som huvudman samt vad som krävs för att starta och bedriva verksamhetsformen förskola.

Här hittar du även andra dokument och länkar som kan vara till stöd och hjälp för dig som vill starta förskola. Dessa ska du som huvudman tillgodogöra dig innan ansökningsförfarandet.

Längre ner på sidan finns fler dokument och länkar som kan vara intressanta för dig.

1. Anmäl verksamheten till Miljöavdelningen

Innan du ansöker om att bli huvudman behöver du anmäla verksamheten till hälsoskyddsenheten på Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen, Miljöavdelningen och få ett godkännande från dem.

2. Ansök om att bli huvudman

Ansökan kan göras av ett bolag, en förening, ett registrerat trossamfund, en stiftelse
eller en enskild individ. Ansökan skickas in till Örebro kommun som sedan gör en prövning.

Uppgifter som du ska lämna i ansökan

 • Uppgifter om sökande.
 • Uppgifter om verksamheten.
 • Erfarenhet inom skolförfattningar, ekonomi, arbetsmiljö och arbetssätt.
 • Önskat startdatum.
 • Antal barn.
 • Eventuell lokalyta.
 • Tillgänglighet och information.
 • Personalens kompetens.
 • Systematiska kvalitetsarbetet.

Dokument som du ska bifoga ansökan

 • Registreringsbevis och annan information avseende registrering.
 • Uppgifter om ägare.
 • Uppgifter om huvudman.
 • Urvalskriterier.
 • Klagomålsrutin.
 • Eventuellt hyreskontrakt.
 • Eventuellt utdrag från fastighetsregistret/köpekontraktet.
 • Eventuell lokalritning.
 • Eventuellt utlåtande från Miljöavdelningen om lokalen.
 • Eventuellt bygglov/verksamhetsförändring.
 • Budget – fyll gärna i denna mall, för att sedan bifoga i ansökan. I resursfördelningsmodellen hittar du mer information om bidrag (se längre ner på sidan). 
 • Verksamhetsplan innehållande:
  • Pedagogisk inriktning, arbetssätt.
  • Barngruppens tänkta sammansättning och storlek.
  • Målgrupp för verksamheten.
  • Dokumentering kring det enskilda barnet.
 • Plan för åtgärder mot kränkande behandling.
 • Handlingsplan för barnsäkerhet.
 • Plan för öppethållande.
 • Rutin för att uppmärksamma barn i behov av särskilt stöd.
 • Plan för barn med annat modersmål.
 • Plan för öppethållande.
 • Plan för tystnadsplikt och inhämtande av belastningsregister vid nyanställning.

Aktiebolag

Registreringsbevis från Bolagsverket. Av registreringsbeviset ska framgå att bolaget ska bedriva sådan utbildningsverksamhet som ansökan avser. Inkom med bolagsordning samt aktiebok som visar vem/vilka som äger aktier i bolaget.

Vid ägande i flera led, bifoga motsvarande handling för juridiska personer med väsentligt inflytande över verksamheten, se avsnitt Ägar- och ledningsprövning.

Enskild firma

Personbevis samt registerutdrag från Skatteverket som visar att huvudmannen är godkänd för F-skatt.

Ekonomisk förening

Registreringsbevis från Bolagsverket, samt föreningens stadgar och förteckning över styrelsens medlemmar inklusive suppleanter med personnummer. Av registreringsbeviset ska framgå att den ekonomiska föreningen ska bedriva sådan utbildningsverksamhet som ansökan avser.

Handelsbolag och kommanditbolag

Registreringsbevis från Bolagsverket, samt bolagsavtal. Av bolagsavtalet ska framgå att gemensam näringsverksamhet ska bedrivas och att bolaget ska bedriva sådan utbildningsverksamhet som ansökan avser.

Ideell förening

Föreningens stadgar och årsstämmoprotokoll. Av stadgarna ska framgå föreningens namn, föreningens ändamål, bestämmelser om hur beslut i föreningens angelägenheter fattas samt uppgift om vem som tecknar firman.

Förteckning över styrelsens medlemmar inklusive suppleanter med personnummer. Om den ideella föreningen är registrerad hos Bolagsverket inkom med registreringsbevis från Bolagsverket.

Registrerat trossamfund

Trossamfundets stadgar och förteckning över styrelsens medlemmar inklusive suppleanter med personnummer. Av stadgarna ska framgå trossamfundets namn, trossamfundets ändamål och bestämmelser om hur beslut i trossamfundets angelägenheter fattas.

Registreringsbevis från registret över trossamfund hos Kammarkollegiet.

Stiftelse

Stiftelseförordnande och förteckning över styrelsens medlemmar inklusive suppleanter med personnummer. Av förordnandet ska framgå vem som ska förvalta stiftelsens egendom och motiv för stiftelsens verksamhet. Registreringsbevis från Länsstyrelsen.

Annan juridisk person

Inkom med handlingar som styrker den rättsliga handlingsförmågan. För det fall ni inte kan bifoga ovanstående handlingar ska en redogörelse lämnas i anmälan av orsaken till detta.

 • upplysningar från Bolagsverket
 • kreditupplysning
 • utdrag från Kronofogden
 • utdrag från Skatteverket
 • belastningsregister från Polismyndigheten.

Örebro kommun kan komma att inhämta uppgifter om närstående personer i ägar- och ledningskretsen.

I Örebro kommun är det uppföljningsenheten Barn och utbildning vid myndighetsavdelningen som handlägger ansökan om att starta förskola. När din ansökan inkommit blir du återkopplad om att vi mottagit din ansökan samt vilket diarienummer din ansökan fått. Återkopplingen sker vanligtvis via mejl.

Vidare görs en utredning huruvida ansökan uppfyller de krav på kvalitet och säkerhet som styrdokumenten ställer på en verksamhet som förskola. De styrdokument som ligger till grund för utredningen är skollagen samt läroplan för förskolan -98.

Styrdokumenten behöver du som ansöker tillgodogöra dig. I denna process kan också inhämtning av referenser ske från exempelvis andra kommuner om den sökande bedriver eller har bedrivit liknande verksamhet i annan kommun.

Ett möte med sökande i de lokaler där verksamheten är tänkt att bedrivas ingår också i prövningen. Detta sker i slutet av handläggningsprocessen när ansökan bedömts motsvara de krav som ställs i styrdokumenten. Sökande kommer därför att kontaktas under handläggningsprocessen för inbokning av möte.

Komplettering

Om ansökan inte är fullständig och det saknas uppgifter eller bilagor som efterfrågas i ansökan har du möjlighet att komplettera. Du får återkoppling från oss om komplettering är aktuellt.

Beslut

Efter att utredning är klar tas ärendet upp i Programnämnd Barn och utbildning för fattande av beslut om bifall eller avslag. Ett beslut kommer sedan att skickas till dig med post. Vid ett godkännande skickas ett välkomstbrev från kommunen till dig via e-post. Där får du information om det du behöver veta för att starta upp verksamheten.

Om du inte är nöjd med det beslut som fattas kan du överklaga beslutet inom tre veckor.

Om tidigare anmärkning/föreläggande finns kopplat till den sökande vägs dessa in vid beslutsfattandet.

3. Registrera livsmedelsverksamhet

Senast 14 dagar innan du startar verksamheten behöver du registrera förskolan som livsmedelsverksamhet till livsmedelsenheten på Miljöavdelningen. Registrering ska ske oavsett om det finns ett eget kök eller om verksamheten tar emot mat.

Avgift

En avgift på 12 000 kronor tas ut vid ansökan om godkännande att starta förskola. Avgiften faktureras utifrån de uppgifter som lämnas i ansökan. Observera att fakturan ska betalas omgående och att ärendet inte tas upp för prövning om fakturan inte betalas.

Tillsyn

Kommunen har tillsynsansvaret över fristående förskola. Tillsynen omfattar alla former av enskild förskoleverksamhet som har godkänts av kommunen. Vart tredje år åker kommunen på tillsynsbesök till alla fristående förskolor.

Syftet med tillsynen är att säkerställa en god kvalitet och säkerhet i verksamheten, genom vägledning och dialog samt en god samverkan. Kommunen meddelar när det är dags för tillsynsbesök.

Kommunen kan även göra tillsynsbesök på förekommen anledningen vilket innebär att kommunen gör en tillsyn på grund av inkomna klagomål, synpunkter eller liknande.

Bidrag från kommunen

Resursfördelningsmodellen

Örebro kommun använder en resursfördelningsmodell för att ge en så rättvis fördelning av den ekonomiska tilldelningen till varje förskola som möjligt. Resursfördelningen grundar sig på aktuellt barnunderlag och anger bidragets storlek under det kommande året.

Aktuell resursfördelningsmodell finns i vårt dokumentarkiv.

Samverkansavtal med Örebro kommun

I december 2021 fattade Programnämnd barn och utbildning beslut om att fristående huvudmän ska kunna ingå samarbete med Örebro kommun kring antagning och debitering av barnomsorgsavgift inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.

Samverkan innebär att Örebro kommun handlägger ansökningar, uppsägningar och debiterar barnomsorgsavgift samt utför retroaktiv inkomstkontroll.

Huvudmannen ansvarar för att förmedla relevant information till Örebro kommun om verksamheten, för att aktuell information ska kunna publiceras på orebro.se.

Startpunkt för samverkansavtalets är antingen januari eller september beroende på när avtalet signeras. Handläggningstiden är minst tre månader (Inkommer avtal innan den 31 maj blir startdatum den 1 september. Inkommer avtal innan den 30 september blir startdatum 1 januari följande år.)

Om du som huvudman vill ingå samverkansavtal kontakta bou.fristaende@orebro.se.

Dokument och länkar

Här finns dokument och länkar som kan vara intressanta för dig. Högre upp på sidan under "Styrdokument och länkar att ta del av innan du ansöker" finns dokument och länkar som du måste ta del av innan du ansöker.

Styrdokument barn och utbildning

Skolstöd - stöd för dig som arbetar i förskola och skola

Pedagog Örebro - digital mötesplats för pedagoger och skolledare

Senast uppdaterad:
Publicerad: