Grundskola – för dig som är huvudman eller rektor

Här finns information till dig som är huvudman eller rektor för fristående grundskola.

Innehåll på sidan

När du blivit godkänd som fristående huvudman

Anmäla elever

När du blivit godkänd som huvudman ska du anmäla de elever som ingår i verksamheten till kommunen. Det gör du genom att vända dig till grundskole­antagningen.

Meddela/ansök om förändringar i verksamheten

Meddela/ansök till Skolinspektionen vid större förändringar i verksamheten, t.ex. om ni flyttar eller önskar byta huvudman.

Bidrag från kommunen

Tilläggsbelopp

Tilläggsbelopp för fristående grundskola är reglerat i skollagen (2010:800) 10 kapitlet 39 § och skolförordningen 14 kapitlet 4 och 8 §. Tilläggsbelopp för förskoleklass regleras i 9 kapitlet 21 §.

Mer information om tilläggsbelopp för barn och elever i behov av extraordinära stödåtgärder.

Mer information om tilläggsbelopp för lovskola.

Anmälan av elev med upprepad eller längre frånvaro

Om en elev i förskoleklass eller grundskola har upprepad eller längre frånvaro, ska rektorn se till att frånvaron skyndsamt utreds. När en sådan utredning inletts, ska huvudmannen snarast lämna uppgift om detta till hemkommunen. Anmälan ska göras via e-tjänsten "Anmäl elev med upprepad eller längre frånvaro".

Insyn och tillsyn

Kommunen har insynsrättighet i verksamheten. Örebro kommun gör insynsbesök på förekommen anledning, det vill säga vid eventuella inkomna signaler, klagomål eller liknande.

Skolinspektionen har tillsynsansvar för förskoleklass och grundskola. Tillsynen syftar till att se efter att verksamheten följer de lagar, regler och läroplaner som finns. Målet är att bidra till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö. Se www.skolinspektionen.se för mer information.

Styrdokument och länkar

Skollagen

Styrdokument barn och utbildning

Skolstöd - stöd för dig som arbetar i förskola och skola

Pedagog Örebro - digital mötesplats för pedagoger och skolledare

Avsluta som fristående huvudman

Om du vill avsluta som huvudman inom grundskola kontaktar du Skolinspektionen.

Kontakt

Kontakta bou.fristaende@orebro.se vid frågor. Det går också bra att ringa Servicecenter, 019-21 10 00, så kopplar de dig vidare.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?