Fritidshem – för dig som är huvudman eller rektor

Här finns information till dig som är huvudman för fristående fritidshem, samt till dig som är rektor för fritidshem kopplat till en fristående skola.

Innehåll på sidan

När du blivit godkänd som fristående huvudman

Anmäl elever

När du blivit godkänd som huvudman ska du anmäla de elever som ingår i verksamheten till kommunen. Det gör du genom att skicka en kopia av elevens ansökan till barnomsorg@orebro.se.

Meddela/ansök om förändringar i verksamheten

Meddela/ansök om förändringar i verksamheten, t.ex. om ni flyttar, till bou.fristaende@orebro.se.

Bidrag från kommunen

Tilläggsbelopp

Tilläggsbelopp för fristående fritidshem är reglerat i skollagen (2010:800).

Mer information om tilläggsbelopp.

Samverkansavtal med Örebro kommun

I december 2021 fattade Programnämnd barn och utbildning beslut om att fristående huvudmän ska kunna ingå samarbete med Örebro kommun kring antagning och debitering av barnomsorgsavgift inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.

Samverkan innebär att Örebro kommun handlägger ansökningar, uppsägningar och debiterar barnomsorgsavgift samt utför retroaktiv inkomstkontroll.

Huvudmannen ansvarar för att förmedla relevant information till Örebro kommun om verksamheten, för att aktuell information ska kunna publiceras på orebro.se.

Startpunkt för samverkansavtalets är antingen januari eller september beroende på när avtalet signeras. Handläggningstiden är minst tre månader (Inkommer avtal innan den 31 maj blir startdatum den 1 september. Inkommer avtal innan den 30 september blir startdatum 1 januari följande år.)

Om du som huvudman vill ingå samverkansavtal kontakta bou.fristaende@orebro.se.

Örebro kommuns riktlinjer

I riktlinjerna finns information om krav kring barnsäkerhet, lokaler, personal, registerkontroll, tystnadsplikt, uppföljning, försäkringar med mera.

Örebro kommuns riktlinjer för förskola, fritidshem och omsorg obekväm tid i kommunal och enskild regi Pdf, 360.1 kB.

Tillsyn

Kommunen har tillsynsansvar för fristående fritidshem som inte anordnas vid en fristående skolenhet med förskoleklass, grundskola eller grundsärskola. Tillsynen omfattar de verksamheter som har godkänts av kommunen. Vart tredje år åker kommunen på tillsynsbesök till alla fristående förskolor.

Syftet med tillsynen är att säkerställa en god kvalitet och säkerhet i verksamheten, genom vägledning och dialog samt en god samverkan. Kommunen meddelar när det är dags för tillsynsbesök.

Huvudmannen för verksamheten ska årligen inkomma med dokumentation som motsvarar det systematiska kvalitetsarbetet enligt 4 kapitlet 4 § skollagen.

Skolinspektionen har tillsynsansvar för kommunalt fritidshem och fristående fritidshem som anordnas vid en fristående skolenhet med förskoleklass, grundskola eller grundsärskola.

Tillsynen syftar till att se efter att verksamheten följer de lagar, regler och läroplaner som finns. Målet är att bidra till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö. Se www.skolinspektionen.se för mer information.

Avsluta som fristående huvudman

Om du vill avsluta som huvudman inom fritidshem önskar vi att du meddelar det till bou.fristaende@orebro.se, gärna 6 månader innan det tänkta datumet.

Kontakt

Kontakta bou.fristaende@orebro.se vid frågor. Det går också bra att ringa Servicecenter, 019-21 10 00, så kopplar de dig vidare.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?