Fritidshem – för dig som vill bli huvudman

Här finns information till dig som vill bli huvudman för fristående fritidshem som inte är kopplat till en skola.

Innehåll på sidan

Om fritidshem (fritids)

Fritids erbjuds före och efter skolan och under skolloven till elever vars föräldrar arbetar eller studerar. Elever kan gå på fritids från förskoleklass till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år.

Så här blir du huvudman inom fritidshem

För att bli huvudman behöver du göra följande:

 1. Anmäl den tilltänkta lokalen till Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen, Miljöavdelningen.
 2. Ansök om att bli huvudman till kommunen.
 3. Registrera livsmedelsverksamhet hos Miljöavdelningen.

Du behöver också förstås känna till vilka krav som ställs på dig som huvudman och kunna följa våra riktlinjer.

För att kunna starta en egen verksamhet måste du först ansöka om ett godkännande från kommunen. Ansökan kan göras av ett bolag, en förening, ett registrerat trossamfund, en stiftelse eller en enskild individ.

Krav på dig som huvudman

Fritidshemmet styrs av skollagen. Fritids ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Som huvudman ansvarar du för att skollagen och för verksamheten tillämpliga lagar och författningar, inklusive Örebro kommuns riktlinjer, följs.

Örebro kommuns riktlinjer

I riktlinjerna finns information om krav kring barnsäkerhet, lokaler, personal, registerkontroll, tystnadsplikt, uppföljning, försäkringar med mera.

Örebro kommuns riktlinjer för förskola, fritidshem och omsorg obekväm tid i kommunal och enskild regi Pdf, 360.1 kB.

1. Anmäl verksamheten till Miljöavdelningen

Innan du ansöker om att bli huvudman behöver du anmäla verksamheten till Miljöavdelningen och få ok från dem.

Om du inte har en lokal än går det att göra en så kallad villkorad ansökan – då ansöker du först och anmäler verksamheten när lokalen är färdig.

 • Beskrivning av verksamhetens innehåll
  • Pedagogisk inriktning, beskrivning av verksamhetsidé, arbetssätt och värdegrund
  • Personalens utbildning och erfarenhet (bifoga utbildningsbevis)
  • Elevgruppens sammansättning och storlek
  • Målgrupp för verksamheten
 • Ekonomisk kalkyl
 • Hyreskontrakt (i förekommande fall)
 • Byggnadslov och ritning på lokalen (i förekommande fall)
 • Intyg från Kronofogdemyndigheten om att huvudmannen är skuldfri
...
Ett oväntat fel, kontakta systemansvarig

Återkoppling och beslut

 1. Du får en bekräftelse via e-post när vi har tagit emot din ansökan.
 2. Vi meddelar eventuella kompletteringar som du behöver göra.
 3. Beslut tas i nämnd inom fyra månader efter att ansökan är komplett. Nämndsekreteraren skickar ut beslutet där det framgår vilken typ av godkännande du fått, t.ex. hur många elever verksamheten tar emot och verksamhetens adress.

Om tidigare anmärkning/föreläggande finns kopplat till den sökande, vägs dessa in vid beslutsfattande.

Ansökans giltighet

En ansökan är giltig i två år. Har inte verksamheten startat upp inom två år, behöver en ny ansökan skickas in.

3. Registrera livsmedelsverksamhet

Senast 14 dagar innan du startar verksamheten behöver du registrera fritidshemmet som livsmedelsverksamhet hos Miljöavdelningen. Registrering ska ske oavsett om det finns ett eget kök eller om verksamheten tar emot mat.

Samverkansavtal med Örebro kommun

I december 2021 fattade Programnämnd barn och utbildning beslut om att fristående huvudmän ska kunna ingå samarbete med Örebro kommun kring antagning och debitering av barnomsorgsavgift inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.

Samverkan innebär att Örebro kommun handlägger ansökningar, uppsägningar och debiterar barnomsorgsavgift samt utför retroaktiv inkomstkontroll.

Huvudmannen ansvarar för att förmedla relevant information till Örebro kommun om verksamheten, för att aktuell information ska kunna publiceras på orebro.se.

Startpunkt för samverkansavtalets är antingen januari eller september beroende på när avtalet signeras. Handläggningstiden är minst tre månader (Inkommer avtal innan den 31 maj blir startdatum den 1 september. Inkommer avtal innan den 30 september blir startdatum 1 januari följande år.)

Om du som huvudman vill ingå samverkansavtal kontakta bou.fristaende@orebro.se.

Tillsyn

Kommunen har tillsynsansvar för fristående fritidshem som inte anordnas vid en fristående skolenhet med förskoleklass, grundskola eller anpassad grundskola. Tillsynen omfattar de verksamheter som har godkänts av kommunen. Vart tredje år åker kommunen på tillsynsbesök till alla fristående förskolor.

Syftet med tillsynen är att säkerställa en god kvalitet och säkerhet i verksamheten, genom vägledning och dialog samt en god samverkan. Kommunen meddelar när det är dags för tillsynsbesök.

Huvudmannen för verksamheten ska årligen inkomma med dokumentation som motsvarar det systematiska kvalitetsarbetet enligt 4 kapitlet 4 § skollagen.

Skolinspektionen har tillsynsansvar för kommunalt fritidshem och fristående fritidshem som anordnas vid en fristående skolenhet med förskoleklass, grundskola eller anpassad grundskola.

Tillsynen syftar till att se efter att verksamheten följer de lagar, regler och läroplaner som finns. Målet är att bidra till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö. Se www.skolinspektionen.se för mer information.

Kontakt

Fristående verksamheter kontaktar bou.fristaende@orebro.se vid frågor. Det går också bra att ringa Servicecenter, 019-21 10 00, så kopplar de dig vidare.

Senast uppdaterad:
Publicerad: