Tilläggsbelopp för barn och elever i behov av extraordinära stödåtgärder

Fristående skolor kan ansöka om tilläggsbelopp för barn/elev i behov av extraordinära stödåtgärder.

Följande verksamheter kan ansöka om tilläggsbelopp för barn/elev i behov av extraordinära stödåtgärder:

  • Fristående förskolor och pedagogisk omsorg
  • Fristående grundskolor
  • Fristående gymnasieskolor

Det är ansvarig förskolechef eller rektor som ska göra ansökan. När barnet/eleven byter förskola/skola är det mottagande förskola/skola som ansvarar för ansökan.

Ansökningstider

Sista ansökningsdag inför läsåret 2019/20 är 15 april 2019.

Ansökningar som gäller nya barn och elever och nytillkomna eller förändrade behov görs löpande. Dessa ansökningar handläggs månadsvis.

Ansökan om tilläggsbelopp kan inte göras retroaktivt. En ansökan under innevarande termin avser återstoden av terminen, från och med nästa månadsskifte.

Grundförutsättningar för tilläggsbelopp

Barnet/eleven ska vara folkbokförd i Örebro kommun

Verksamheten kan söka tilläggsbelopp för stöd till barn/elev som är folkbokförd i Örebro kommun.

Det gäller även om barnet eller eleven går i fristående förskola eller skola i en annan kommun.

Omfattande behov av stöd

Barnet/eleven ska ha ett omfattande behov av särskilt stöd som tillgodoses med extraordinära stödåtgärder. Tilläggsbelopp ska endast beviljas i undantagsfall.

Exempel på behov som kan ligga till grund för beslut om tilläggsbelopp:

  • Barn/elever med omfattande behov av stöd till följd av t.ex. rörelsehinder, synskada eller medicinska insatser.
  • Barn/elever som på grund av sjukdom eller olycka har ett omfattande behov av stöd för att kunna delta i verksamheten.
  • Barn/elever med omfattande behov av stöd till följd av betydande svårigheter av psykisk och/eller social karaktär.
  • Barn/elever med stora inlärningssvårigheter.
Stödet ska vara riktat till enskilt barn/elev

Ansökan om tilläggsbelopp ska avse extraordinära stödåtgärder som riktas till enskilt barn/elev.

Extraordinära stödåtgärder – förskola och pedagogisk omsorg

Extraordinära stödåtgärder kan t.ex. vara assistent/resurs eller tekniska hjälpmedel. Grundbeloppet ska täcka verksamhetens samtliga kostnader för omsorg, pedagogisk verksamhet, pedagogiskt material och utrustning etc. Det innebär att kostnader för att åstadkomma en tillgänglig lärmiljö, anpassningar i lärmiljön samt special­pedagogiska insatser inte berättigar till tilläggs­belopp. Dessa stödbehov ska förskolan/pedagogiska omsorgen möta inom ramen för sin grundorganisation.

Extraordinära stödåtgärder – förskoleklass, grundskola och gymnasieskola

Extraordinära stödåtgärder kan t.ex. vara elevassistent/resurs eller tekniska hjälpmedel. Grundbeloppet ska täcka verksamhetens samtliga kostnader för undervisning, lärverktyg, elevhälsa etc. Det innebär att kostnader för att åstadkomma en tillgänglig lärmiljö, anpassningar, extra anpassningar, special­pedagogiska insatser eller undervisning i särskild undervisnings­grupp inte berättigar till tilläggs­belopp. Dessa stödbehov ska skolan möta inom ramen för sin grundorganisation.

Åtgärder och behov ska vara väl dokumenterade – förskola

Stödåtgärder och behov ska vara väl dokumenterade i enlighet med Skolverkets Allmänna råd med kommentarer om måluppfyllelse i förskolan.

Behoven ska vara väl dokumenterade och tydligt definierade av personer med specialpedagogisk, medicinsk, psykologisk eller annan specialistkompetens.

Egenvård ska vara dokumenterad i plan för barnets egenvård. Det är hälso- och sjukvården, förskola och vårdnadshavare som tillsammans planerar för egenvården i verksamheten. (Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård, SOSFS 2012:10.)

Åtgärder och behov ska vara väl dokumenterade – pedagogisk omsorg

Stödåtgärder och behov ska vara väl dokumenterade och tydligt definierade av personer med specialpedagogisk, medicinsk, psykologisk eller annan specialistkompetens.

Egenvård ska vara dokumenterad i plan för barnets egenvård. Det är hälso- och sjukvården, verksamheten och vårdnadshavare som tillsammans planerar för egenvården. (Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård, SOSFS 2012:10.)

Åtgärder och behov ska vara väl dokumenterade – grundskola och gymnasieskola

Stödåtgärder och behov ska vara väl dokumenterade i enlighet med 3 kap. 5 a till 9 § § skollagen (2010:800).

Behoven ska vara väl dokumenterade och tydligt definierade av personer med specialpedagogisk, medicinsk, psykologisk eller annan specialistkompetens.

Åtgärdsprogrammet ska vara aktuellt, d.v.s. återspegla de stödåtgärder eleven har vid ansökningstillfället. Det ska framgå vilket stöd som planeras samt stödets omfattning. Åtgärderna ska tillgodose elevens behov av stöd. Som anges i Skolverkets Allmänna råd med kommentarer för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram, ska åtgärderna vara utvärderingsbara.

Elevens behov av stöd ska vara utrett enligt 3 kap. 8 § skollagen.

Egenvård ska vara dokumenterad i plan för elevens egenvård. Det är hälso- och sjukvården, skola och vårdnadshavare som tillsammans planerar för egenvården i verksamheten. (Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård, SOSFS 2012:10.)

Samtycke från vårdnadshavare

Den dokumentation som bifogas ansökan om tilläggsbelopp innehåller i många fall uppgifter som skyddas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen 21 kap 1 §. Innan sekretesskyddade uppgifter bifogas ansökan, ska samtycke inhämtas från vårdnadshavare.

Uppföljning

Uppföljning ska lämnas in för tidigare beviljat tilläggsbelopp. Uppföljning görs på särskild blankett. Uppföljningen ska även innehålla samtliga åtgärdsprogram (inklusive utvärderingar/uppföljningar) som varit aktuella under beslutsperioden.

Vid ansökan om fortsatt tilläggsbelopp ska uppföljningen bifogas vid ansökan. Endast då förskolan/skolan inte söker om fortsatt tilläggsbelopp, ska uppföljningen lämnas in separat.

Beslut

Beslutet skickas ut via e-post (till den adress som angivits i ansökan).

Utbetalning av tilläggsbelopp

Beviljat tilläggsbelopp utbetalas månadsvis.

Läs mer om:

Lagstiftning

Förskola: 8 kap. 21 och 23 §§ skollagen (2010:800) samt 14 kap. 4 och 8 §§ skolförordningen (2011:185).

Förskoleklass: 9 kap. 19 och 21 §§ skollagen samt 14 kap. 4 och 8 §§ skolförordningen.

Grundskola: 10 kap. 37 och 39 §§ skollagen samt 14 kap. 4 och 8 §§ skolförordningen.

Gymnasieskola: 16 kap. 52 och 54 §§ skollagen samt 13 kap. 7 § gymnasieförordningen (2010:2039).

Pedagogisk omsorg: 25 kap. 11 och 13 §§.

Krav på grundorganisation

Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram (Skolverket, 2014).

Stödinsatser i utbildningen – om ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd (Skolverket, 2014).

Allmänna råd om måluppfyllelse i förskolan (Skolverket, 2017).

Egenvård

Mer om egenvård i förskolan och skolan (Skolverket, 2014).

Om tillgänglighet och tillgängliga lärmiljöer

Tillgänglighet, delaktighet och inkludering (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2017)

Senast uppdaterad: 18 december 2019
Publicerad: 8 februari 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?