Tilläggsbelopp för barn och elever i behov av extraordinära stödåtgärder

Följande verksamheter kan ansöka om tilläggsbelopp för barn/elev i behov av extraordinära stödåtgärder:

 • Fristående förskolor
 • Fristående och kommunala grundskolor
 • Fristående gymnasieskolor

Inför läsåret 2019/20

Ansökningar och bilagor är allmän handling. Vissa uppgifter omfattas av sekretess enligt 21 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen. Samtycke ska inhämtas från barnets/elevens vårdnadshavare inför ansökan om tilläggsbelopp.

Om ansökan gäller barn/elev med skyddade personuppgifter, ta kontakt med handläggare via servicecenter 019-21 10 00.

Sista ansökningsdag inför läsåret 2019/20 är 15 april 2019.

Följande handlingar ska bifogas vid ansökningstillfället

Förskola

 • Handlingsplan
 • Pedagogisk kartläggning eller motsvarande
 • I förekommande fall egenvårdsplan

Förskoleklass, grundskola och gymnasieskola

 • Åtgärdsprogram
 • Utredning av elevens behov av särskilt stöd
 • I förekommande fall ska även följande bifogas: egenvårdsplan, beslut om anpassad studiegång, beslut om särskild undervisningsgrupp

Kontakt

Handläggare är Anna Lundgren och Vivi-Ann Kilander, planerare på Myndighetsavdelningen.

Det är ansvarig förskolechef eller rektor som ska göra ansökan. När eleven byter skola är det mottagande skola som ansvarar för ansökan.

Ansökningstider

Sista ansökningsdag inför läsåret 2018/19 är 16 april 2018.

Ansökningar som gäller nya barn och elever och nytillkomna behov görs löpande. Dessa ansökningar handläggs månadsvis.

Ansökan om tilläggsbelopp kan inte göras retroaktivt.

Möjlighet till tilläggsbelopp

Barn och elever ska vara folkbokförda i Örebro kommun

Verksamheten kan söka tilläggsbelopp för stöd till barn och elever som är folkbokförda i Örebro kommun.

Det gäller även om barnet eller eleven går i förskola eller skola i en annan kommun.

Stödet gäller enskilda barn och elever

Tilläggsbeloppet ska vara omedelbart kopplat till ett enskilt barn eller en elev och ha samband med dennes behov och förutsättningar.

Åtgärder och behov ska vara väl dokumenterade - förskola

Stödåtgärder och behov ska vara väl dokumenterade i enlighet med Skolverkets allmänna råd för måluppfyllelse i förskolan.

Behoven ska vara väl dokumenterade och tydligt definierade av personer med specialpedagogisk, medicinsk, psykologisk eller annan specialistkompetens.

Åtgärder och behov ska vara väl dokumenterade – grundskola och gymnasium

Stödåtgärder och behov ska vara väl dokumenterade i enlighet med 3 kap. 5 a till 9 § § skollagen (2010:800).

Behoven ska vara väl dokumenterade och tydligt definierade av personer med specialpedagogisk, medicinsk, psykologisk eller annan specialistkompetens.

Åtgärdsprogrammet ska vara upprättat under innevarande läsår. (Om åtgärdsprogrammet är upprättat under förra terminen, ska det vara utvärderat under innevarande termin. Av utvärderingen ska det tydligt framgå vilka åtgärder som ska fortgå.) Det ska framgå vilket stöd som planeras samt stödets omfattning. Åtgärderna ska tillgodose elevens behov av stöd. Som anges i Skolverkets allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram, ska åtgärderna vara utvärderingsbara.

Elevens behov av stöd ska vara utrett enligt 3 kap. 8 § skollagen.

Egenvård ska vara dokumenterad i plan för elevens egenvård. Det är hälso- och sjukvården, förskola eller skola och vårdnadshavare som tillsammans planerar för egenvården i verksamheten. (Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård, SOSFS 2012:10.)

Samtycke från vårdnadshavare

Den dokumentation som bifogas ansökan om tilläggsbelopp innehåller i många fall uppgifter som skyddas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (23 kap 1 § när det gäller förskolan och 23 kap. 2 § när det gäller grundskola och gymnasieskola). Innan sekretesskyddade uppgifter bifogas ansökan, ska samtycke inhämtas från vårdnadshavare.

Funktionsnedsättning av grav och varaktig karaktär

Barnet eller eleven ska ha en funktionsnedsättning av grav och varaktig karaktär vilken föranleder ett omfattande behov av särskilt stöd. Tilläggsbelopp ska endast beviljas i undantagsfall. Grundtilldelning och strukturtilldelning ska täcka verksamhetens samtliga kostnader för undervisning, lärverktyg, elevhälsa etc. Det innebär att kostnader för t.ex. stöd i form av extra undervisning, individualiserat lärande, specialpedagogiska insatser eller undervisning i särskild grupp inte berättigar till tilläggsbelopp. Dessa stödbehov ska skolan möta inom ramen för sin grundorganisation.

Exempel på behov som kan ligga till grund för beslut om tilläggsbelopp:

 • Barn/elever med behov av extraordinära stödåtgärder till följd av t.ex. rörelsehinder, synskada eller medicinska insatser.
 • Barn/elever som på grund av sjukdom eller olycka behöver stöd för att kunna delta i verksamheten.
 • Barn/elever med behov av extraordinära stödåtgärder till följd av betydande svårigheter av psykisk och/eller social karaktär.
 • Barn/elever med stora inlärningssvårigheter.

Beslut

Beslutet skickas ut via e-post (till den adress som angivits i ansökan).

Utbetalning av tilläggsbelopp

Beviljat tilläggsbelopp utbetalas månadsvis.

Läs mer om:

Tilläggsbelopp

Tilläggsbelopp i grundskolan är reglerat i skollagen (2010:800) 10 kap. 39 § och skolförordningen 14 kap. 4 och 8 §. Tilläggsbelopp för förskoleklass regleras i 9 kap. 21 §.

Motsvarande för fristående förskolor anges i 8 kap. 23 § samt för fristående gymnasieskolor 16 kap. 54 § i skollagen och 13 kap. 7 § i gymnasieförordningen.

Krav på grundorganisation

Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram (Skolverket, 2014).

Stödinsatser i utbildningen – om ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd (Skolverket, 2014).

Allmänna råd om måluppfyllelse i förskolan (Skolverket, 2017).

Egenvård

Mer om egenvård i förskolan och skolan (Skolverket, 2014).

Om tillgänglighet och tillgängliga lärmiljöer

Tillgänglighet, delaktighet och inkludering (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2017)

Senast uppdaterad: 18 januari 2019
Publicerad: 8 februari 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?