Tilläggsbelopp för barn och elever i behov av extraordinära stödåtgärder

Tilläggsbelopp för barn och elever i behov av extraordinära stödåtgärder söks av fristående förskolor och skolor, de beviljas endast i undantagsfall. Ansvarig rektor ska göra ansökan.

Ny rutin från och med läsåret 2024/2025

Beviljat tilläggsbelopp för personella resurser kan nu ersättas med faktisk kostnad. Uppgifter om kostnaden ska anges i ansökan och dokumentation som styrker kostnaden ska bifogas.

Följande verksamheter kan ansöka om tilläggsbelopp för barn/elev i behov av extraordinära stödåtgärder:

 • Fristående förskolor och pedagogisk omsorg
 • Fristående grundskolor
 • Fristående gymnasieskolor

Tilläggsbelopp beviljas endast i undantagsfall. Stödåtgärderna ska vara extraordinära och gå väsentligt utöver vad som täcks av grundbeloppet. Behovet av stöd ska vara omfattande. Det är verksamhetens ansvar att, med dokumentation, visa att det är fråga om extraordinära stödåtgärder och omfattande stödbehov. Det ska tydligt framgå varför de extraordinära stödåtgärderna inte ryms inom grundbeloppet.

Ansökningstider

Sista ansökningsdag är 30 april, för att få beslut i god tid inför höstterminsstarten 2024.

Ansökningar som gäller nya barn och elever och nytillkomna eller förändrade behov görs löpande.

Ansökan om tilläggsbelopp kan inte göras retroaktivt. En ansökan under innevarande läsår avser återstoden av läsåret.

Det är ansvarig rektor som ska göra ansökan. När barnet/eleven byter förskola/skola är det mottagande förskola/skola som ansvarar för ansökan.

Grundförutsättningar för tilläggsbelopp

Verksamheten kan söka tilläggsbelopp för stöd till barn/elev som är folkbokförd i Örebro kommun.

Det gäller även om barnet eller eleven går i fristående förskola eller skola i en annan kommun.

Barnet/eleven ska ha ett omfattande behov av särskilt stöd som tillgodoses med extraordinära stödåtgärder. Tilläggsbelopp ska endast beviljas i undantagsfall.

Exempel på behov som kan ligga till grund för beslut om tilläggsbelopp:

 • Barn/elever med omfattande behov av stöd till följd av t.ex. rörelsehinder, synskada eller medicinska insatser.
 • Barn/elever som på grund av sjukdom eller olycka har ett omfattande behov av stöd för att kunna delta i verksamheten.
 • Barn/elever med omfattande behov av stöd till följd av betydande svårigheter av psykisk och/eller social karaktär.
 • Barn/elever med stora inlärningssvårigheter.

Ansökan om tilläggsbelopp ska avse extraordinära stödåtgärder som riktas till enskilt barn/elev.

Extraordinära stödåtgärder kan t.ex. vara assistent/resurs eller tekniska hjälpmedel. Grundbeloppet ska täcka verksamhetens kostnader för omsorg, pedagogisk verksamhet, pedagogiskt material och utrustning etc.

Det innebär att kostnader för att åstadkomma en tillgänglig lärmiljö, anpassningar i lärmiljön samt special­pedagogiska insatser inte berättigar till tilläggs­belopp. Dessa stödbehov ska förskolan/pedagogiska omsorgen möta inom ramen för sin grundorganisation.

Extraordinära stödåtgärder kan t.ex. vara elevassistent/resurs eller tekniska hjälpmedel. Grundbeloppet ska täcka verksamhetens samtliga kostnader för undervisning, lärverktyg, elevhälsa etc.

Det innebär att kostnader för att åstadkomma en tillgänglig lärmiljö, anpassningar, extra anpassningar, special­pedagogiska insatser eller undervisning i särskild undervisnings­grupp inte berättigar till tilläggs­belopp.

Dessa stödbehov ska skolan möta inom ramen för sin grundorganisation.

Stödåtgärder och behov ska vara väl dokumenterade i enlighet med Skolverkets Allmänna råd med kommentarer om måluppfyllelse i förskolan.

Behoven ska vara väl dokumenterade och tydligt definierade av personer med specialpedagogisk, medicinsk, psykologisk eller annan specialistkompetens.

Egenvård ska vara dokumenterad i plan för barnets egenvård. Det är hälso- och sjukvården, förskola och vårdnadshavare som tillsammans planerar för egenvården i verksamheten. (Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård, SOSFS 2012:10.)

Stödåtgärder och behov ska vara väl dokumenterade och tydligt definierade av personer med specialpedagogisk, medicinsk, psykologisk eller annan specialistkompetens.

Egenvård ska vara dokumenterad i plan för barnets egenvård. Det är hälso- och sjukvården, verksamheten och vårdnadshavare som tillsammans planerar för egenvården. (Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård, SOSFS 2012:10.)

Stödåtgärder och behov ska vara väl dokumenterade i enlighet med 3 kap. 5 a till 9 § § skollagen (2010:800).

Behoven ska vara väl dokumenterade och tydligt definierade av personer med specialpedagogisk, medicinsk, psykologisk eller annan specialistkompetens.

Åtgärdsprogrammet ska vara aktuellt, d.v.s. återspegla de stödåtgärder eleven har vid ansökningstillfället. Det ska framgå vilket stöd som planeras samt stödets omfattning. Åtgärderna ska tillgodose elevens behov av stöd. Som anges i Skolverkets Allmänna råd med kommentarer för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram, ska åtgärderna vara utvärderingsbara.

Elevens behov av stöd ska vara utrett enligt 3 kap. 8 § skollagen.

Egenvård ska vara dokumenterad i plan för elevens egenvård. Det är hälso- och sjukvården, skola och vårdnadshavare som tillsammans planerar för egenvården i verksamheten. (Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård, SOSFS 2012:10.)

I ansökan för tilläggsbelopp ska från och med läsåret 2024/2025 anges:

 • Titel: ange titel för den anställde som utför de beslutade stödåtgärderna, exempelvis assistent, resursperson eller liknande.
 • Bruttolön: Ange bruttolön för ansökt antal timmar kronor per månad.
 • Ange personalomkostnader i procent för den anställde.
 • Bilagor: underlag som styrker den sökta kostnaden ska skickas in i samband med ansökan, exempelvis lönespecifikation eller annat underlag där kostnader framgår.

Om ansökan gäller för ett kommande läsår och det ännu inte finns en anställd resurs kan ansökan beslutas i två steg. Först fattas beslut om tilläggsbelopp kan utgå eller inte, utan ersättningsbelopp. Om tilläggsbelopp beviljas kan ärendet kompletteras med lönekostnader vid ett senare tillfälle. Ett nytt beslut kommer då fattas med belopp.

Den dokumentation som bifogas ansökan om tilläggsbelopp innehåller i många fall uppgifter som skyddas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen 21 kap 1 §. Innan sekretesskyddade uppgifter bifogas ansökan, ska samtycke inhämtas från vårdnadshavare.

Uppföljning ska lämnas in för tidigare beviljat tilläggsbelopp. Uppföljning görs på särskild blankett Docx, 44.6 kB.. Uppföljningen ska även innehålla samtliga åtgärdsprogram (inklusive utvärderingar/uppföljningar) som varit aktuella under beslutsperioden.

Vid ansökan om fortsatt tilläggsbelopp ska uppföljningen bifogas vid ansökan. Endast då förskolan/skolan inte söker om fortsatt tilläggsbelopp, ska uppföljningen lämnas in separat.

Beslut

Beslutet skickas ut via e-post (till den adress som angivits i ansökan).

Utbetalning av tilläggsbelopp

Beviljat tilläggsbelopp utbetalas månadsvis.

Läs mer om

Lagstiftning

 • Fritidshemmet: 14 kap. 15 och 17 §§ skollagen samt 14 kap. 4 och 8 §§ skolförordningen.
 • Förskola: 8 kap. 21 och 23 §§ skollagen (2010:800) samt 14 kap. 4 och 8 §§ skolförordningen (2011:185).
 • Förskoleklass: 9 kap. 19 och 21 §§ skollagen samt 14 kap. 4 och 8 §§ skolförordningen.
 • Grundskola: 10 kap. 37 och 39 §§ skollagen samt 14 kap. 4 och 8 §§ skolförordningen.
 • Gymnasieskola: 16 kap. 52 och 54 §§ skollagen samt 13 kap. 7 § gymnasieförordningen (2010:2039).
 • Pedagogisk omsorg: 25 kap. 11 och 13 §§.

Skolverket om tilläggsbelopp

Information från Skolverket om tilläggsbelopp för extraordinära stödåtgärder.

Krav på grundorganisation

Kommentarer till allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram - Skolverket

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram - Skolverket

Allmänna råd om måluppfyllelse i förskolan (Skolverket, 2017).

Om tillgänglighet och tillgängliga lärmiljöer

Tillgänglighet och tillgänglig utbildning (Specialpedagogiska skolmyndigheten)

Senast uppdaterad:
Publicerad: