Vatten och avlopp till ny fastighet

Vad trevligt att du bygger nytt hus hos oss i Örebro kommun. Här beskriver vi kort vad du behöver tänka på.

Observera att denna information endast rör byggnation av småhus inom verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp. Kontakta Servicecenter för information om vad som gäller kring vatten och avlopp vid byggnation av andra fastigheter.

Steg för steg

När du skickar in din bygglovsansökan ska du bifoga en nybyggnadskarta. Den visar fastighetens (tomtens) exakta mått och läge i plan och höjd samt andra uppgifter som läget för befintliga byggnader, gränser för byggrätt med mera.

På nybyggnadskartan får du också reda på inkopplingspunkt och höjder för din VA-installation, det vill säga var och hur djupt ner i marken ledningarna måste ligga. När det är dags att beställa nybyggnadskarta använder du dig av tjänsten nedan.

För att kunna ta fram en nybyggnadskarta måste fastighetsbildningen vara klar. Det innebär att fastigheten har fått en beteckning och att gränserna vunnit laga kraft. Om fastighetsbildningen inte är klar ber vi er att avvakta med beställningen eftersom arbetet med nybyggnadskartan ändå inte kommer att kunna påbörjas.

Se ytterligare information inklusive kostnader.

Ledningskollen är en kostnadsfri webbtjänst där du som planerar att gräva kan få besked om vilka ledningsägare som har infrastruktur (ledningar, kablar eller annan utrustning) nedgrävd på den plats där du vill gräva.

När du vill ansluta din fastighet till det kommunala VA–nätet gör du en servis­anmälan. Gör gärna det så tidigt som möjligt, det kan ta tid om till exempel nya vatten- och avloppsledningar behöver anläggas. Det är inte heller säkert att din fastighet går att ansluta till det kommunala VA–nätet, det undersöker vi när du hör av dig.

Du kan fylla i servisanmälan via e-tjänst eller blankett. Vi rekommenderar att du använder vår e-tjänst, då där finns mer stödinformation som gör det enklare för dig. Du hittar e-tjänst samt blankett för servisanmälan här.

Observera att det är olika blanketter beroende på om det gäller småhus (1–2 hushåll/lägenheter) eller flerfamiljshus, industri- och handelsfastigheter.

Vid frågor om servisanmälan kontakta Örebro kommuns servicecenter för att komma till Kundservice Vatten och avlopp.

Vatten- och avloppsledningar som ligger utanför tomtgränsen och ingår i den kommunala VA-anläggningen, ägs och underhålls av Örebro kommun. Innanför tomtgränsen är det du som fastighetsägare som äger ledningarna och ansvarar för hur de fungerar.

Förbindelsepunkten utgör gränsen mellan den kommunala VA-anläggningen och den enskilda VA-installationen för din fastighet. Normalt ligger förbindelsepunkten en halvmeter utanför fastighetsgränsen.

På nybyggnadskartan ser du om det finns en befintlig inkopplingspunkt för VA-anslutning till din fastighet eller var någonstans i fastighetsgränsen det finns möjlighet att få inkopplingspunkten. Finns det inte några VA-ledningar utbyggda i gatan redovisas det planerade läget för inkopplingspunkten i kartan.

Om det inte finns någon frambyggd inkopplingspunkt kan du lämna önskemål på nybyggnadskartan när du skickar in servisanmälan, men det är kommunen som sedan beslutar om placeringen av inkopplingspunkten.

Som fastighetsägare får du sedan ett brev med upprättande av förbindelsepunkt tillsammans med en karta ur ledningsdatabasen som visar placeringen.

Om du behöver tillgång till vatten till fastigheten under byggnationstiden ansöker du om detta i servisanmälan.

För småhus tas tillfälligt vatten/byggvatten från befintlig vattenservisventil. Kontakta Örebro kommuns servicecenter fyra till fem arbetsdagar i förväg för att boka tid för öppning och stängning av servisventilen.

Observera att det endast är personal på Vatten och avlopp på Örebro kommun som får öppna servisventiler. Du faktureras enligt schablon i VA-taxan när servisventilen öppnats upp för åtkomst av tillfälligt vatten/byggvatten.

I ditt hus ska det finnas en mätarplats för uppsättning av vattenmätare. Det är Vatten och avlopp på Örebro kommun som äger vattenmätaren och kommer ut och sätter upp den.

Det är också vi som har ensam befogenhet att ta ned, kontrollera, justera, underhålla samt frånkoppla mätaren. Du som fastighetsägare bekostar de anordningar som krävs för uppsättning av vattenmätare samt för sammankopplingen med VA-installationen i övrigt.

Mätarplatsen godkänns i samband med uppsättning av vattenmätare.

Information om vad som gäller för placering av vattenmätare hittar du här Pdf, 253.6 kB..

Få information om vattenmätare och se förbrukningshistorik.

Regn- och smältvatten som rinner på ytor som till exempel tak och asfalt kallas dagvatten. Titta redan i planeringsstadiet på hur du kan ta hand om dagvattnet på din fastighet så att det rinner undan så smidigt som möjligt och inte orsakar översvämning.

Dräneringsvatten är vattnet som avleds från husgrunden. Det får inte avledas till det kommunala spillvattenledningsnätet. Vi rekommenderar att du installerar en pump som pumpar dräneringsvattnet till en dagvattenbrunn. Därifrån kan det rinna med självfall till den kommunala dagvattenledningen.

Tänk på att inte avleda vare sig dag- eller dräneringsvatten så att det rinner in på grannfastig­heterna.

På sidan Dagvatten kan du läsa mer.

Innan vattnet kopplas på ska du betala anläggningsavgiften, som är en engångsavgift. Anläggningsavgiften faktureras när förbindelsepunkten är upprättad. Observera att det är taxan som är beslutad för året då du faktureras som gäller.

På sidan Taxor och avgifter kan du läsa mer.

Via Örebro kommuns servicecenter kontaktar du Kundservice Vatten och avlopp. Du behöver göra detta fyra till fem arbetsdagar innan du behöver få din vattenmätare uppsatt. För att vi ska kunna montera mätaren måste mätarplatsen vara i ordning.

Observera att konsolen, som vattenmätaren ska anslutas till, måste sitta uppe innan du bokar tid med oss för att kontrollera mätarplatsen och sätta upp vattenmätaren. Annars kan vi inte sätta upp mätaren och du får då betala för ett så kallat förgävesbesök. Det är en kostnad som vi vill att du som fastighetsägare ska slippa.

I samband med att mätaren installeras öppnas servisventilen för vatten vid förbindelsepunkten och vi startar ditt VA-abonnemang för vatten och avlopp. Observera att det endast är personal från Vatten och avlopp på Örebro kommun som får öppna vattenservisventilen vid förbindelsepunkten.

På sidan Vattenmätare kan du läsa mer.

Du registreras som ny VA-kund när vattnet kopplas på. Vill du ha e-faktura kan du då anmäla detta via din internetbank. Ha då en faktura framför dig, så att du lätt kan fylla i rätt kundnummer.

Här hittar du information som är relevant för dig som ny VA-kund.

Senast uppdaterad:

Publicerad: