VA-anslutning genom avtal utanför verksamhets­område

Örebro kommun ansvarar för att fastighetsägare inom så kallade verksamhetsområden har kommunalt vatten och avlopp (VA). Under 2021 tog kommunstyrelsen beslut om att i vissa fall även tillåta VA-anslutning genom avtal för fastighetsägare utanför verksamhetsområde, utifrån särskilda förutsättningar. En inskickad förfrågan innebär alltså inte en garanti för anslutning till kommunalt VA.

Här informerar vi om vad det innebär att ansluta till kommunalt vatten och avlopp (VA) om fastigheten ligger utanför verksamhetsområde. Innan förfrågan om anslutning skickas in behöver du sätta dig in i vad det innebär i form av avtal, kostnader med mera.

Verksamhetsområde och vattentjänster

Verksamhetsområde är ett geografiskt område där kommunen ansvarar för vattentjänster. I Örebro kommun finns tre vattentjänster: dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Dricksvattnet används till mat och dryck, disk, tvätt, dusch och toalett. Det använda vattnet som spolas ut från fastigheten kallas för spillvatten.

Fastigheter som ligger utanför kommunens verksamhetsområde kan ansöka om att få ansluta till kommunalt VA genom avtal för dricksvatten och/eller spillvatten. Vi tar däremot inte hand om dagvatten från fastigheter utanför verksamhetsområde.

 • Fastigheter som ligger inom verksamhetsområde är redan anslutna till kommunalt VA, alternativt pågår planering och arbete inför kommande anslutning.
 • För områden som ingår i Örebro kommuns ”Utbyggnadsplan för kommunalt vatten och avlopp 2017–2027” tillåts inte anslutning via avtal.
 • Fastigheter som ligger inom områden som kommer att exploateras, utvecklas eller detaljplaneläggas inom en snar framtid tillåts inte heller anslutning genom avtal, då fastigheten kommer att ingå i kommunalt verksamhetsområde. Här finns information om översiktsplaner för Örebro kommun.
 • Vatten- och spillvattenanslutningar tillåts endast för hushållsändamål.

Observera att det hör till Örebro kommuns grunduppdrag att förse fastigheter inom verksamhetsområde med kommunalt VA. Förfrågningar gällande anslutning utanför verksamhetsområde hanteras när resurser finns tillgängliga.

Det är kommunfullmäktige som beslutar om vilka geografiska områden som ska ingå verksamhetsområde.

Inom verksamhetsområde gäller Lagen om allmänna vattentjänster (LAV 2006:412). När fastigheter som ligger utanför verksamhetsområde får anslutas till kommunalt VA (som i VA-juridiken anges som den allmänna VA-anläggningen) ska det upprättas ett avtal mellan kommunen och fastighetsägaren/föreningen.

I avtalet reglerar kommunen vilka förutsättningar som gäller för anslutningen och vilka avgifter som ska betalas.

Kunder utanför verksamhetsområde får en förbindelsepunkt upprättad av Örebro kommun i direkt anslutning till befintlig huvudledning eller överföringsledning på förutbestämda platser, så kallade noder.

Fastighetsägaren eller föreningen ansvarar själva för att anlägga ledningar samt övriga VA-installationer från förbindelsepunkten fram till fastighet. Ledningarna och installationerna ägs och underhålls av fastighetsägaren/föreningen.

Förutsättningar för anslutning

Innan du kontaktar oss på Vatten och avlopp på Örebro kommun behöver du ta reda på om det finns förutsättningar för din fastighet att anslutas eller ej.

Ta kontakt med grannar och hör efter om det finns intresse att ordna en gemensam lösning för dricksvatten och/eller spillvatten. Fördelen med att göra det tillsammans med grannar är att det kan bli ekonomiskt fördelaktigt att anlägga gemensamma ledningar samt att det ibland kan vara en förutsättning för att få ansluta.

Alla fastigheter inom en gemensamhetsanläggning ansluts till en och samma typ av vattentjänst/vattentjänster.

En gemensamhetsanläggning (GA) ska bildas när det är två eller flera fastigheter som ska anslutas. Den bildas formellt hos Lantmäteriet genom en lantmäteriförrättning. Kostnaderna står de ansökande för.

 • Samfällighetsförening ska bildas om det är fler än fyra fastigheter som ingår i en gemensamhetsanläggning.
 • Delägarförvaltning eller samfällighetsförening ska bildas om det är två till fyra fastigheter som ska förvalta gemensamhetsanläggningen.
 • På Lantmäteriets webbplats kan du läsa mer om detta. Observera att eventuella frågor om ovanstående besvaras av Lantmäteriet och inte av VA-verksamheten på Örebro kommun.

Den som får ansluta genom avtal står för samtliga kostnader och avgifter. Det innebär till exempel avgifter för att bilda gemensamhetsanläggning, servitut för markåtkomst med mera hos Lantmäteriet.

Det innefattar även kostnaderna för byggnation och underhåll av ledningsnät fram till förbindelsepunkten där påkopplingen sker, för eventuella pumpar, mätarbrunn och så vidare.

Anläggningsavgift

Vid anslutning betalas en anläggningsavgift. Det är en engångsavgift som baseras på hur stor tomten är, antal boenden på fastigheten med mera. Observera att anläggningsavgiften utgår från gällande VA-taxa för det år då arbetet är helt färdigställt och förbindelsepunkten förmedlas.

Avgiften ska vara betald innan anslutning kan ske.

Brukningsavgift

Därefter betalas en fast årsavgift som baseras på storleken på vattenmätaren samt en rörlig avgift som baseras på gemensamhetsanläggningens totala vattenförbrukning. Det är upp till de ingående fastigheterna att komma överens om hur förbrukningskostnaderna ska fördelas.

Vid anslutning av enstaka fastighet baseras den rörliga avgiften på fastighetens vattenförbrukning.

Fakturering sker varannan månad. Här kan du läsa mer om VA-taxan.

Vid anslutning till enbart spillvatten sker debitering utifrån en schablon.

Mätning av förbrukningen för förening sker med gemensam vattenmätare som tillhandahålls av Örebro kommun. Vattenmätare installeras i en av kommunen godkänd mätarbrunn. Det är föreningen som ansvarar för att ordna och installera mätarbrunnen vid förbindelsepunkten.

Det kan behövas en konsol med plats för flera mätare i mätarbrunnen, så kallad parallellkoppling. Fastighetsägare ska alltid kontakta Kundservice VA i förväg för beslut om antal mätare, storleken på konsolen samt information om godkända mätarbrunnar.

Mätning av förbrukningen för enstaka fastighet som ansluts sker även det genom en vattenmätare som Örebro kommun tillhandahåller och installerar. Vattenmätaren installeras i en av kommunen godkänd mätarbrunn. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att ordna och installera mätarbrunnen vid förbindelsepunkten.

Vid anslutning till enbart spillvatten sker debitering utifrån en schablon.

Fastighetsägare ska alltid kontakta Kundservice VA i förväg för beslut om antal mätare, storleken på konsolen samt information om godkända mätarbrunnar.

Stor mätarbrunn

Används för mer än två mätare med mätarstorlek större eller lika med qn 2,5 = Q34 och vid mätare rån qn 6,0 = Q310 och större.

Stor mätarbrunn ska:

 • placeras inom fordonsfritt område
 • bestå av en tät nedstigningsbrunn med minsta invändiga diameter 1400 mm
 • förses med fast stege och ledstång för att ta sig ur brunnen
 • förses med en låsbar överdel, så kallad lucka. Luckan ska ha en öppning på minst 800 x 800 mm, en plan överdel, vara isolerad samt fastsatt i brunnen med gångjärn. Den ska vara i låsläge i öppet läge och placeras 10–20 cm över marknivå
 • ha tillhörande mätarkonsol tillverkad av korrosionsskyddat Konsol ska vara fast förankrad i brunnen, förses med skjutbar kopplingshylsa och avstängningsventiler. Mätarkonsol placeras på en minsta höjd av 0,5 meter över brunnsbotten.

Parallellkopplade mätare installeras för att förhindra att vattenleveransen avbryts vid mätarbyte.

Liten mätarbrunn

Används endast för max två mätare med storlek qn2,5 = Q34.

Lite mätarbrunn ska:

 • placeras inom fordonsfritt område
 • bestå av en tät tillsynsbrunn med minsta invändiga diameter på 400 mm
 • vara låsbar och isolerad samt ha låsbar segjärnsbetäckning
 • kunna avläsas utan nedstigning i brunn
 • ha mätarkonsol och ventiler fast monterade i lyftstång, som kan hissas upp i marknivå för att möjliggöra mätaravläsning och mätarbyte. Lyftstången ska vara i rostfritt stål och konsol i korrosionsskyddat
 • ha mätare som går att stänga av var och en för sig.

Innan förfrågan skickas in till Örebro kommun för hantering ska alla förutsättningar vara klarlagda. I förfrågan ska det framgå:

 • Antalet fastigheter som vill ansluta sig (enskild fastighet, delägarförvaltning för två till fyra fastigheter eller samfällighetsförening för fler än fyra fastigheter).
 • Vilka vattentjänster förfrågan gäller: dricksvatten och/eller spillvatten
 • Fastighetsbeteckningar samt adresser.
 • Antalet lägenheter/bostadsenheter som ingår i respektive fastighet (om en fastighet inrymmer mer än en bostad ska en så kallad lägenhetsavgift, som är en engångsavgift, betalas för samtliga bostadsenheter på fastigheten.
  Detta gäller om du till exempel byggt om ditt garage till eget boende, delat upp huset i flera separata lägenheter eller exempelvis har ett Attefallshus som komplementboende).
 • Tomtytan för varje enskild fastighet.
 • Kontaktuppgifter (namn, adress, mobilnummer samt mejladress) till utsedd representant för den gemensamma förfrågan.

Vid ändring av förutsättningarna, som till exempel tillkommande fastigheter, behöver en ny förfrågan skickas in. Det innebär att ett eventuellt beslut om anslutning via avtal som redan meddelats, upphör att gälla samt att ärendeprocessen startar om och att ett nytt beslut måste tas utifrån de nya förutsättningarna.

Förfrågan mejlas till kundservice.va@orebro.se. Ange: "Förfrågan om kommunalt VA genom avtal” i ämnesraden. När förfrågan registrerats skickar Kundservice VA en bekräftelse.

Förfrågningar utreds från fall till fall och när resurser finns tillgängliga. Förutsättningarna kan variera till exempel beroende på var anslutningen till kommunalt VA önskas.

Ett skriftligt beslut skickas när förfrågan är utredd.

Vad händer efter godkänt beslut?

Ett godkänt beslut om anslutning genom avtal gäller i två år. Inom den tiden ska servisanmälan ha inkommit samt eventuell gemensamhetsanläggning och förening vara bildad.

Vid godkänt beslut informerar Kundservice VA vilka förutsättningar som gäller för anslutningen. Godkänt beslut för anslutning är giltigt i två år från det att beslutet meddelats.

Observera att bildandet av gemensamhetsanläggning, om det gäller flera fastigheter, ska vara slutfört hos lantmäteriet innan servisanmälan (beställning av anslutningen) kan skickas in.

Beslutet innehåller även information om avtalet samt nästa steg i processen.

Vid den här tidpunkten är dags att börja projektera för ledningsnätet, kontakta entreprenörer samt påbörja lantmäteriförrättning. Tänk på att säkerställa förutsättningarna utifrån meddelat beslut och avtalsinnehåll innan arbete utförs.

Detta för att undvika eventuella merkostnader för åtgärder som görs, innan samtliga förutsättningar är utredda och avtalet är påskrivet.

Ledningskollen är en kostnadsfri webbtjänst så att den som planerar att gräva kan ta reda på vilka ledningsägare som har infrastruktur (ledningar, kablar eller annan utrustning) nedgrävd i anslutning till platsen för grävningen.

En servisanmälan ska skickas in för att beställa anslutningen. Det är endast i förbindelsepunkten som anslutning får ske och detta får göras först när anläggningsavgiften är betald och avtal undertecknats av båda parter. För att kunna skicka in anmälan måste projekteringen av ledningsnätet vara slutförd.

Här hittar du e-tjänsten för serviceanmälan

När Kundservice VA fått in servisanmälan och anslutningen är frambyggd tecknas avtal mellan Örebro kommun och den enskilda fastighetsägaren eller föreningen gällande anslutningen till kommunalt VA (som i VA-juridiken anges som den allmänna VA-anläggningen).

Med avtalet bifogas en karta där förbindelsepunktens läge framgår. Då faktureras även anläggningsavgiften - se taxor och avgifter här.

Då fastigheterna ligger utanför verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp gäller inte Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412). Det innebär att det inte finns något offentligrättsligt förhållande mellan Örebro kommun, som är huvudman för den allmänna VA-anläggningen och kunden.

Vid anslutning genom avtal är det istället, utöver innehållet i avtalet, civilrättslig lagstiftning som gäller. Det innebär bland annat att avtalet kan sägas upp av båda parter.

Innan det är dags för inkoppling ska avtalet vara undertecknat och anläggningsavgiften vara betald. Därefter går det bra att beställa uppsättning av vattenmätare och öppning av vattenservisventilen vid förbindelsepunkten. Då godkänns även mätarbrunnen.

Beställningen görs via Servicecenter minst 4-5 arbetsdagar i förväg.

Det är Örebro kommun som äger vattenmätaren och kommer ut och sätter upp den. Det är bara kommunen som har befogenhet att ta ned, kontrollera, justera, underhålla samt frånkoppla mätaren.

I samband med att mätaren installeras öppnas servisventilen för vatten vid förbindelsepunkten och VA-abonnemanget startas. Observera att det endast är personal från VA-verksamheten på Örebro kommun som får öppna vattenservisventilen.

Vem kontaktar jag med ytterligare frågor?

Kontakta Örebro kommuns servicecenter om det är något du undrar över.

Senast uppdaterad:

Publicerad: