Dagvatten

Du som äger en fastighet kan med några enkla åtgärder minska risken för översvämning på grund av nederbörd (dagvatten) och bidra till renare vatten i våra vattendrag.

Till en fastighet som har kommunalt vatten går det in en ledning med dricksvatten. Dricksvattnet används till mat och dryck, disk, tvätt, dusch och toalett.

När det använda vattnet spolas ut från fastigheten kallas det för spillvatten. Har du kommunalt avlopp rinner spillvattnet ut i en spillvattenledning och vidare till avloppsreningsverket för att renas innan det släpps ut i Svartån och vidare ut i Hjälmaren.

Vatten som når marken via nederbörd, i form av regn eller smältvatten från snö, kallas för dagvatten.

Så här kan du ta hand om dagvattnet

1 mm regn motsvarar 1 liter regnvatten att ta hand om per kvadratmeter. Om du har en asfalterad yta eller ett tak som är 50 kvadratmeter och det regnar 20 millimeter så innebär det att det kommer 1000 liter regnvatten (1 kubikmeter) att leda bort och ta hand om.

Led bort vattnet från stuprören

Det är viktigt att dagvattnet leds bort från huset. Vatten som rinner ner i stuprören från taket kan du leda ut på gräsmattan eller till en rabatt genom att sätta utkastare på stupröret. Du kan också ta hjälp av så kallade rännplattor eller självutrullande regnvattenspridare. Kom också ihåg att proppa röret ner i backen!

Ett annat alternativ är att anlägga ett magasin bestående av dagvattenkassetter, sten, makadam eller annat material och leda vattnet från taket dit.

Du kan också ställa regntunnor vid stuprören. Då kan du använda regnvattnet till att vattna dina planteringar, i stället för att använda dricksvatten från kranen. Sätt någon form av lock eller skydd på tunnan, så att små nyfikna barn inte riskerar att trilla i.

Minska mängden vatten vid källargarage och källartrappor

Källargarage och källartrappor är känsliga platser där nederbörd kan ställa till problem med översvämning för dig som fastighetsägare. Där finns ofta en brunn, så kallad spygatt, som ska leda undan vatten som rinner av från markytan, men det kan bli problem att få undan vattnet vid kraftiga regn.

Åtgärder som hindrar vattnet att rinna ner mot källaren är mer hållbara. Bygg ett tak över källartrappan, lägg singel eller grus på garagenedfarten eller anlägg en liten vall uppe vid garagenedfartens topp. Då minskar du samtidigt belastningen på ledningsnätet vilket i sin tur ytterligare minskar risken för översvämning.

Minska andelen hårdgjord yta

Genom att minska andelen hårdgjord yta på tomten minskar du mängden dagvatten som rinner ut i det kommunala dagvattensystemet. När det regnar på en asfalterad garageuppfart där det står bilar rinner oljerester och metallpartiklar med ner i dagvattenbrunnen och föroreningarna följer med ut i våra vattendrag och sjöar.

Välj gärna andra alternativ än ogenomträngliga material som asfalt, när du anlägger en garageuppfart eller innergård.

Led bort regnvattnet från byggnader

Planera tomten så att regnvattnet rinner bort från byggnader och annat som kan skadas när skyfall ger stående vatten.

Inget värdefullt i källaren

Förvara inte värdefulla saker i källaren och ställ inget direkt på golvet i källarförrådet. Välj kloka ytmaterial till golv och väggar.

Tvätta bilen i tvätthall

Många tvättar bilen på sin asfalterade garageuppfart eller ute på gatan. Det innebär att 1 000 ton olja och 50 ton tungmetaller följer med dagvattnet ut i svenska vattendrag och sjöar varje år.

Det bästa alternativet är att istället tvätta sitt fordon i en automatisk fordonstvätt eller "gör-det-själv-hall", där det finns oljeavskiljare som fångar upp föroreningarna. Tänk också på att välja miljömärkta rengörings- och avfettningsmedel. Det gör att både bilen och naturen blir renare! Läs mer på orebro.se/biltvatt.

Här kan du läsa mer vad du behöver göra: Folder: Dag- och dräneringsvatten, riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. Pdf, 1.5 MB.

Fastighet med eller utan kommunalt dagvatten

  • En fastighet kan ha en utgående ledning för dagvatten, utöver spillvattenledningen. Det finns inte tillgängligt i hela kommunen, men om din fastighet har en kommunal dagvattenanslutning rinner dagvattnet, via den kommunala dagvattenledningen, ut i ett närliggande vattendrag eller sjö.
  • I vissa områden där vi har dagvatten finns inte anslutningar frambyggda till alla fastigheter i området. Du kan då kontakta oss för att få en anslutning. Det kan fram för allt vara bra i samband med att du ska utföra grävarbete på tomten. Om du inte vet vad som gäller i ditt område kan du höra av dig till oss.
  • Om din fastighet ligger i ett område där kommunalt dagvatten inte är utbyggt är det extra viktigt att du tar hand om dagvattnet på din tomt på ett klokt sätt. Då minskar du risken för översvämning i ditt hus och bidrar till renare vatten i våra vattendrag. Det finns många smarta lösningar för dagvattenhantering på marknaden. Om ditt dagvatten är kopplat till spillvattenledningen behöver du koppla bort det och ta hand om dagvattnet på annat sätt. Tänk då på att plugga igen det kapade stupröret där det går ner i marken.

Film med tips om dagvatten

Det här gör vi på kommunen för att ta hand om dagvattnet

Vatten som hamnar i spillvattenledningarna, men egentligen inte ska vara där, kallas tillskottsvatten. Det är svårt att upptäcka skador på ledningar då de är nedgrävda i marken. Är en spillvattenledning otät kan det till exempel sippra in grundvatten från marken eller vatten från andra ledningar i samma schakt.

Dagvatten som fastighetsägare felaktigt kopplat på spillvattenledningen räknas också som tillskottsvatten. Tillskottsvatten medför stora kostnader i form av underhåll och ökat resursbehov.

När vi minskar mängden tillskottsvatten i spillvattenledningarna, minskar belastningen på avloppsreningsverket som tar hand om och renar vattnet. Risken för översvämningar i privata fastigheter minskar också.

Detta gör kommunen:

För att minska mängden tillskottsvatten i spillvattenledningarna arbetar vi med att underhålla och byta ut gamla ledningar. När vi utför grävarbeten i områden där det inte finns dagvattenledningar sedan tidigare kompletterar vi med det .

Vi gör även så kallade anslutningskontroller i kvarter där vi får in mycket dagvatten i våra spillvattenledningar, för att se hur fastighetsägarna tar hand om dagvattnet på sina tomter.

Vatten som använts för dusch, toalett, disk och tvätt avleds som spillvatten, men dagvattnet får inte avledas till spillvattenledningen. Saknas utgående ledning för dagvatten måste dagvattnet från stuprören tas omhand på fastigheten.

När vi upptäcker stora mängder tillskottsvatten i spillvattenledningarna utför vi ibland undersökningar med färgat vatten, för att se varifrån de stora mängderna vatten kommer. Då kan vi ringa in och se var vi behöver genomföra insatser.

Genom att tillföra vatten med färgämne i på ett lämpligt ställe, som till exempel en brunn, stuprör eller toalett, kan vi sedan bevaka brunnarna nedströms. Färgen gör att vi kan se hur vattnet rinner och därmed upptäcka felkoppling och överläckage.

Vi kan också filma i ledningar, till exempel om vi lokaliserat ett område med stort tillflöde av tillskottsvatten till spillvattennätet. Ett annat exempel är då vi planerar att utföra andra åtgärder i ett område och vill ta reda på om vi ska ta tillfället i akt och även utföra arbete på övriga ledningar.

På filmerna ser vi skicket på ledningarna, det kan till exempel finnas sprickor eller hål. Vi ser vilka ledningar som vi har störst behov av att renovera eller byta ut. Det ger en kostnadseffektiv förnyelse av ledningsnätet.

Dagvattnet som boende och företag i Örebro inte tar hand om på sina fastigheter rinner ner i ett ledningssystem, som är byggt särskilt för dagvatten, och sedan vidare ut i mindre vattendrag eller i Svartån. Det handlar till exempel om dagvatten som rinner av vägar, parkeringsplatser eller större industriområden. Det vattnet innehåller mycket föroreningar.

Genom att bygga dagvattendammar runt om i kommunen, där föroreningar kan sjunka till botten eller fångas upp av växtlighet, renas dagvattnet något innan det rinner vidare ut i mindre vattendrag eller i Svartån.

Sommaren 2022 blev en ny dagvattendamm i närheten av Strömsborg i Örebro klar. Den hjälper nu till att rena dagvattnet från de sydvästra delarna av staden som till exempel delar av Adolfsberg och Bista, innan det släpps ut i Svartån.

Senast uppdaterad:

Publicerad: