Enskilt avlopp

Om du inte har möjlighet att ansluta dig till kommunens avloppsnät kan du göra en enskild avloppsanordning. Då tar du hand om ditt hushållsspillvatten i en anordning på eller i anslutning till din egen din fastighet. För att få göra ett enskilt avlopp måste du ansöka om tillstånd eller göra en anmälan. Om du anlägger en avlopps­anläggning utan tillstånd alternativt anmälan, kan du bli skyldig att betala en miljösanktions­avgift.

Längre handläggningstider

Handläggningstiden är just nu längre än de sex veckor som vi normalt sett försöker hålla oss inom. För att få kortast möjliga handläggning kontrollera att din ansökan eller anmälan är komplett när du skickar in den till oss.

Innehåll på sidan

Innan du börjar

Så här ser processen ut för dig som ska söka tillstånd för enskilt avlopp:

 • 1. Kontakta en entreprenör
 • 2. Välj typ av anläggning
 • 3. Kontakta grannarna
 • 4. Ta fram beskrivning och situationsplan
 • 5. Ta jordprov

Kontakta en konsult eller erfaren entreprenör som kan hjälpa dig att välja avloppslösning och ta fram ett underlag för din ansökan.

Exempel på konsulter finns på avloppsguiden.se

Tomtstorlek, markförhållanden, reningskrav på platsen och dricksvattenbrunnars placering kan påverka ditt val.

Jämför typ av anläggning på avloppsguiden.se.

Om du söker tillstånd för att bygga en avloppsanläggning behöver du uppgifter om alla närliggande dricksvattenbrunnar, avlopp och energibrunnar (berg- eller jordvärme). Kontakta grannarna och be om uppgifterna innan du lämnar din ansökan.

Om du söker tillstånd eller ska göra en anmälan för enskilt avlopp ska du bifoga en beskrivning av din planerade avloppsanläggning och en situationsplan.

Se exempel på situationsplan och beskrivning. Pdf, 203.8 kB.

Ta gärna jordprov för att kontrollera markens genomsläpplighet om du ska anlägga avlopp som bygger på markbaserad rening. Skicka provet för siktanalys eller be din entreprenör hjälpa dig med provtagning. Bifoga resultatet i din ansökan.

Ansök/anmäl enskilt avlopp

Med hushållsspillvatten menas vatten från bad, disk, tvätt ("BDT-vatten") och/eller vattentoalett (WC).

Ska du anlägga ett nytt enskilt avlopp, åtgärda ett befintligt eller vill ha mer information om enskilt avlopp ska du vända dig till Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen, Miljöavdelningen.

Kontakta Miljöavdelningen.

Rening och funktionskrav

I en enskild avloppsanordning renas hushållsspillvattnet innan det når grundvattnet eller släpps vidare till dike eller vattendrag. Anordningen ska uppfylla vissa funktionskrav så att fosfor, kväve och organiskt material avskiljs i tillräckligt hög grad. I Örebro kommun har vi bland annat följande funktionskrav:

 • Minst 90 procent reduktion av organiska ämnen (BOD7).
 • Minst 70 eller 90 procent reduktion av fosfor (tot-P). I varje enskilt fall ska Miljöavdelningen utifrån de lokala förutsättningarna bedöma vilken nivå som ska tillämpas. Rening med 70 procent är minimikravet, men i många områden inom kommunen tillämpas den högre nivån, dvs. 90 procents fosforrening. Detta på grund av att många av kommunens sjöar och vattendrag är kraftigt belastade av fosfor idag.
 • Avloppsvattnet får inte förorena grundvatten, dricksvatten eller badvatten.
  Det är viktigt att du själv tar reda på vad det finns för olika avloppslösningar och vilken lösning som kan fungera med hänsyn till förhållanden på din fastighet. Du behöver t.ex. ta reda på avstånd till vattentäkter och grundvattenytan, samt markens genomsläpplighet.

Tillstånd eller anmälan

Om du ska göra en avloppsanordning eller om din avloppsanordning behöver åtgärdas, måste du i god tid söka tillstånd eller göra en anmälan till Bygg- och miljönämnden. Du ska då visa att den anordning du vill välja klarar de krav som ställs och är lämplig utifrån de förutsättningar som finns på fastigheten.

Du kan vända dig till en konsult eller en gräventreprenör, som kan hjälpa dig med planeringen. Tillståndet söker du via e-tjänsten som länkas högst upp på sidan. I samma e-tjänst gör du även en anmälan.

Det är bra om du kontaktar Miljöavdelningen redan i planeringsskedet så att du får reda på vilka uppgifter du behöver redovisa eller om särskilda regler gäller för det område där du bor.

Avgifter

Avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige (gäller fr.o.m. 2024)

 • 4 560 kr - inrättande av avloppsanläggning i form av sluten tank för vattentoalett (WC).
 • 7 980 kr - inrättande av avloppsanläggning för vattentoalett (WC) + bad, disk och tvätt med utsläpp till mark eller vatten.
 • 7 980 kr - inrättande av annan avloppsanläggning enligt vad kommunen föreskrivit.
 • 10 260 kr - inrättande av flera avloppsanläggningar enligt ovanstående på samma fastighet och vid samma tillfälle, där en gemensam bedömning kan göras.
 • 4 560 kr - anslutning av vattentoalett (WC) till befintlig avloppsanläggning.
 • 4 560 kr - inrättande av avloppsanläggning för bad, disk och tvätt.
 • 4 560 kr - ändring av avloppsanläggning.
 • För inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanläggning för fler än 25 personekvivalenter* uttas timtaxa.

* personekvivalent = föroreningsbelastning som används vid dimensionering av enskilda avlopp och motsvarar den mängd som en person avger schablonmässigt på ett dygn.

När får jag besked?

Avloppsanläggningar för enskilda hushåll regleras av miljöbalken. För att kunna anlägga en enskild avloppsanläggning krävs ett särskilt tillstånd från Bygg- och miljönämnden.

Det är du som fastighetsägare som har ansvar för att söka tillstånd för din avlopps­anläggning och sedan för att anläggningen fungerar enligt tillståndsbeslutet. I din ansökan ska du visa att den anordning du planerar att installera klarar de krav som ställs och är lämplig utifrån de förutsättningar som finns på fastigheten.

Om du har skickat in en komplett ansökan om enskild avloppsanläggning, får du vanligtvis besked inom sex veckor från det att ansökan har kommit in till Miljöavdelningen. Vad som ska finnas med för att din ansökan/anmälan ska vara komplett framgår av blanketten eller informationen på kommunens hemsida.

Om ärendet måste tas upp i Bygg- och miljönämnden kan det ta längre tid. I så fall får du besked om detta.

Torrtoalett eller biologisk toalett

Även installation av torrtoalett eller biologisk toalett kräver anmälan eller tillstånd. E-tjänsten hittar du här. I en biologisk toalett komposteras avföring och eventuellt annat organiskt avfall i en behållare under toalettstolen. Om du vill kompostera ditt latrin måste du söka tillstånd från Bygg- och miljönämnden.

Varför är det viktigt att rena avloppsvattnet?

Enskilda avlopp står för en stor del av de utsläpp som orsakar övergödning av Hjälmaren och andra vattendrag. Utan rening skulle flera av våra sjöar få badförbud och på sikt också växa igen.

Man räknar med att de 10 procent av de svenska hushållen som har enskilt avlopp släpper ut lika mycket övergödande ämnen som alla de som är anslutna till kommunala reningsverk gör tillsammans. Framför allt är det näringsämnet fosfor som påverkar tillväxten.

Utsläpp av otillräckligt renat spillvatten kan också orsaka smittspridning om bakterier når enskilda vattentäkter och vattendrag där människor vistas eller badar. Det är lätt att bli sjuk om man får i sig avloppspåverkat vatten.

I Örebro kommun finns omkring 6 000 enskilda avlopp. Erfarenheten visar att mer än hälften av dessa tyvärr inte uppfyller lagstiftningens krav. Miljöavdelningen genomför därför kontinuerligt inventeringar för att dåliga avloppsanordningar ska upptäckas. Vi ställer sedan krav på att fastighetsägarna ska åtgärda anordningarna så att de uppfyller lagkraven.

Var rädd om din avloppsanordning!

Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att kontrollera och sköta anläggningen. Om du inte sköter din anordning kan driftstörningar, överbelastningar eller fel göra att orenat spillvatten släpps ut eller att livslängden på anläggningen blir kortare.

Tänk på att inte heller hälla ut miljöskadliga ämnen i avloppet. Eftersom ett enskilt avlopp fungerar genom olika biologiska processer är det viktigt att inte störa dessa.

Exempel på skadliga ämnen är färgrester, rengöringsmedel som innehåller klor eller är oljebaserade, s.k. lacknaftatyp, eller liknande. Lämna istället detta på någon av våra återvinningscentraler. Använder du fosfatfria tvätt- och diskmedel, minskar du även utsläppet av fosfor.

Nedmontering av avloppsanläggning

Så här hanterar du en avloppsanläggning som har tagits ur bruk.

Tömning

Alla slutna tankar, slamavskiljare och andra brunnar som ingår i avloppsanläggningen ska sluttömmas. Sluttömning kan beställas av Teknik- och serviceförvaltningen, via Örebro kommuns Servicecenter 019-21 10 00.

Material och miljö

Delar som är gjorda av andra material än betong och grus/sand bör av miljöskäl tas upp ur marken och hanteras som avfall när de inte längre används.

Elektricitet

Var noga med att bryta strömmen till eventuella elinstallationer (pump, larm m.m.) innan de demonteras.

Slamavskiljare (två-/trekammarbrunn)

Brunnen ska sluttömmas. Slamavskiljare som är av betong kan antingen tas bort eller ligga kvar på plats. Den ska i så fall fyllas med till exempel sten, sand eller grus. Detta för att minimera risken för olyckor, så att inte något eller någon ramlar ner i brunnen. Uppstickande delar ovan mark ska tas bort.

Pumpbrunn och andra uppsamlingsbrunnar

Brunnen ska tömmas. Samma gäller som för slamavskiljare, se ovan.

Infiltration/markbädd

Infiltrations-/markbäddsmaterialet kan innehålla bakterier upp till två år efter att anläggningen har tagits ur bruk.

Materialet kan efter torkning användas som fyllnadsmaterial eller lämnas till återvinningscentralerna som sådant. Annars tillåter miljö- och hälsoskyddsnämnden att bäddmaterialet får ligga kvar i marken, förutsatt att installationer ovan mark, såsom luftningsrör och fördelningsbrunnar tages bort.

Sluten tank

Tanken ska sluttömmas. Den slutna tanken kan ligga kvar eller tas bort när den inte ska användas längre. Om tanken ska ligga kvar bör den fyllas med material, till exempel sten, sand eller grus. Det får inte finnas någon risk att någon kan ramla ner. Om den ska ligga kvar så ska den plomberas/förseglas.

Ingenting hindrar fastighetsägaren att använda tanken till andra ändamål. En tydlig uppmärkning bör då göras som talar om vad den används till för att förhindra förväxlingar. Uppsamling av regnvatten för bevattning kan vara ett användningsområde.

Avfall

Material så som plaströr, prefabricerade anordningar och betongkonstruktioner hanteras efter tillverkares rekommendationer för återvinning.

Material som inte ska ligga kvar i marken ska hanteras som avfall och köras till återvinningsanläggning för återvinning eller deponi.

Har du frågor om avfallshantering kontakta Teknik- och serviceförvaltningen, via Örebro kommuns Servicecenter 019-21 10 00.

Slam, latrin och tömning

Läs mer om slam, latrin och tömning här.

Senast uppdaterad:

Publicerad: