Trafikanordningsplan, TA–plan

En trafikanordningsplan behövs alltid där ett arbete, arrangemang eller liknande aktivitet påverkar allmän plats. TA-planen är ett tillstånd från väghållaren (exempelvis Trafikverket, kommunen eller vägföreningen) för att få ställa ut trafikanordningar, vägmärken med mera.

Ansök om trafikanordningsplan

Ansök om godkännande av trafikanordningsplan.

Fler tillstånd du kan behöva

Utöver TA-planen finns det fler tillstånd som du kan behöva:

Så här mycket kostar det

Från och med den 1 april gäller följande priser för ansökan:

  • Avgift för TA-planansökan: 2 100 kronor per inkommen TA-plan.

Tillägg trafikanordningsplansavgift

  • Lokal trafikföreskrift (LTF): 525 kronor.
  • Ansökan om förlängning av tillstånd mer än 3 arbetsdagar innan önskat ikraftträdande: 525 kronor.
  • Ansökan om förlängning av tillstånd inom 3 arbetsdagar från önskat ikraftträdande: 1 050 kronor.
  • Kompletteringar eller revideringar som inte är av betydande storlek: 1 050 kronor.
  • Kompletteringar eller revideringar som innebär betydande förändringar: 2 100 kronor.
  • Kontrollavgift: 1 500 kronor. Vid akuta trafikregleringar utförda eller beordrade av räddningstjänst eller polis tas inga avgifter ut. För övriga akuta trafikomläggningar utan räddningstjänst eller polis utgår kontrollavgift, därefter normal avgiftsmodell.

Ansökan och handläggningstid

Ansökan ska göras senast tio arbetsdagar före planerad start. Vår ambition är att du ska få ett svar inom fem arbetsdagar. Är det ofullständiga handlingar eller oklarheter kan dock handläggningstiden bli längre.

Observera att ingenting får påbörjas innan du har fått ett godkännande och att eventuella andra tillstånd är klara.

Revidering eller komplettering av redan godkänd ansökan prioriteras i handläggningen men vid stora tillägg eller ändringar kan handläggningen ta ytterligare tio arbetsdagar.

Akuta arbeten

Akuta arbeten behöver ingen skriftligt godkännande för att starta men ska meddelas till en trafikingenjör direkt eller via Servicecenter.

Till akuta arbeten räknas vattenläcka, elavbrott eller andra arbeten som kräver åtgärder på samhällsviktig infrastruktur eller vid fara för liv.

En ansökan med dokumentation kring avstängningen måste dock göras inom 24 timmar från när behovet uppstår.

Generell TA-plan

En generell TA-plan innehåller en eller flera skisser/ritningar som är tänkta att användas vid flera olika tillfällen och platser under en längre period (vanligtvis ett kalenderår).

Du gör endast en ansökan för den generella TA-planen men varje arbete som ska starta ska anmälas till teknikochservicenamnden@orebro.se senast onsdagen veckan innan start. Hänvisning ska då ske till ärendet för den generella TA-planen.

Du måste samråda med en trafikingenjör på Teknik- och serviceförvaltningen om du ska använda en generell TA-plan på större gator, i city, vid vändplatser för bussen, på huvudcykelstråk eller andra större gång- och cykelstråk. Se förtydligande i karta i bilaga 5 i handboken.

Observera att en separat ansökan alltid måste göras om en gata eller gång- och cykelbana måste stängas av och trafiken ledas om.

Ny handbok

Från och med 13 mars finns en ny version av ”Handboken - Arbete på väg i Örebro kommun Pdf, 2.2 MB.”. Mindre ändringar/justeringar av innehållet i den kan göras utan att detta annonseras här. Vi rekommenderar därför att regelbundet kontrollera vilken version som gäller.

Handbok

Handboken är framtagen av föreningen S.A.K och utgör grunden för hur avstängningar på allmän plats i Örebro kommun ska göras. Som en bilaga i handboken särskilda förtydliganden, riktlinjer krav, instruktioner och vägledningar kring avstängningar i Örebro kommun.

Handbok - Arbete på väg i Örebro kommun Pdf, 2.2 MB.

Mer information

Tillstånd ska finnas tillgängliga på arbetsplatsen

TA-planen och eventuella andra tillstånd måste alltid finnas tillgängliga på arbetsplatsen och kunna uppvisas på begäran av myndighetsperson.

Ansvar för information och kommunikation

Den som ansvarar för arbetet ansvarar också för att information ges och kommunikation görs med de som väsentligen berörs av arbetet. Det kan innebära kontakt med kommunens servicecenter, räddningstjänst, polis, ambulans, fastighetsägare, boende, verksamheter, busstrafiken m.fl.

Otillåtet arbete

Påbörjas arbetet utan rätt tillstånd eller om tillstånden inte följs kan arbetet tvingas avbrytas omgående. Polisanmälan kan göras och viten kan utfärdas beroende på avvikelsens utsträckning, oavsett om arbetet redan är genomfört.

Oanmälda kontroller

Vi genomför sporadiska och oanmälda kontroller. Om lagar och krav inte har följts kan åtgärder vidtas.

Vad är allmän platsmark?

Det är mark som kommunen äger; gator, vägar, torg och andra områden som enligt gällande detaljplan är avsett för allmänt behov.

Senast uppdaterad:

Publicerad: