Schaktning och tryckning

För schaktning eller tryckning i allmän platsmark krävs markavtal med Örebro kommun. Om arbetet påverkar trafiken på allmän platsmark ska det alltid finnas en trafikanordningsplan.

Information till ledningsägare

För schaktning eller tryckning på allmän platsmark krävs markavtal/nyttjanderätt med Örebro kommun. För att få markavtal/nyttjanderätt krävs att följande är klart:

  • Godkänt efter schaktremiss
  • Godkänd trafikanordningsplan (TA-plan)
  • Starttillstånd

Ledningsägarens ansvar

Ledningsägare med markavtal är skyldig att informera sin entreprenör eller konsult om vilka bestämmelser som gäller för schaktning och tryckning på allmän platsmark som Örebro kommun äger. Bestämmelserna finns samlade i denna pdf: Bestämmelser för schaktning/tryckning i allmän platsmark som Örebro kommun är ägare till Pdf, 389.7 kB..

Ledningsägaren är ensam ansvarig för utfört arbete i allmän platsmark.

Grävarbete vid kommunala ledningar

För arbete i närheten av kommunala vatten- och avloppsledningar finns riktlinjer för smidig åtkomst av ledningarna samt för att säkerhets- och arbetsmiljökrav ska kunna uppfyllas. Genom ökad kunskap tidigt i projekteringen minskar risken för merarbete och extra kostnader längre fram i projektet. Läs mer om riktlinjerna på sidan Inför grävarbete i närheten av kommunala vatten- och avloppsledningar.

Ansök om schaktremiss

Ansök om schaktremiss via e-tjänsten högst upp på denna sida.

Så här arbetar vi med ansökan om schaktremiss

När ansökan har kommit in till oss så granskas den av VA, beläggningsansvarig, belysningsansvarig, projektering, kontrollanter, trafikavstängningsrepresentant m.fl. Ansökan granskas även av samtliga som har markavtal.

Samtliga schaktremisser går ut till samtliga ledningsägare som har markavtal med Örebro kommun. Ledningsägare har möjlighet att lämna synpunkter på schaktremissen.

Handläggningstider

Ansökan om schaktremiss är upp till 5 veckor under förutsättning att ansökan är komplett. Trafikanordningsplan (Ta-plan) är 10 arbetsdagar under förutsättning att ansökan är komplett. Starttillstånd är 10 arbetsdagar.

Trafikanordningsplan (TA-plan)

De som vill använda mark som kommunen äger (allmän platsmark) måste i de flesta fall söka tillstånd hos Polisen. Om arbetet påverkar trafiken på allmän platsmark ska det alltid finnas en trafikanordningsplan.

Mer om Trafikanordningsplan och markupplåtelse hittar du på: "Använda mark som kommunen äger".

Örebro kommuns länkar för ledningsägare

Revideringar av handboken "Arbete på väg i Örebro kommun" (exklusive ändrade vitesbelopp) kan göras löpande vid behov utan nytt beslut, men ska informeras till Teknik- och servicenämnden minst en gång per år.

Externa länkar för ledningsägare

Startgrop – en kartvy över vilka arbeten som pågår

StartGrop är en plattform som hanterar olika tillstånd som förvaltas av Örebro kommun. StartGrop visas i form av en karta och där kan ledningsägare ansöka om starttillstånd och även se var och när olika arbeten genomförs och av vem.

På kartan kan du klicka eller söka fram ett område och se aktuella arbeten och vilket företag som ansvarar för det.

Information till privatpersoner

Rådgör med Servicecenter

Om du som privatperson ska gräva i allmän platsmark ska du alltid rådgöra med kommunen först, eftersom ett markavtal/nyttjanderätt krävs. Kontakta oss via Örebro kommuns servicecenter, 019-21 10 00.

Kontakta företaget som gräver

Om du som privatperson har frågor om ett gräv- eller schaktarbete som ett företag utför på allmän platsmark, kontaktar du företaget direkt.

Företag som får kommunens tillstånd att anlägga ledningar i allmän platsmark ansvarar för marken tills den är helt återställt.

I det ansvaret ligger bl.a. skyltning, tar arbetet mer än två dagar ska skyltar sättas upp med företagsnamn, kontaktperson och information om när arbetet beräknas vara klart. Företaget ansvarar också för trafikavstängning, snöröjning, återställning av marken samt information till boende, företag och myndigheter som påverkas av grävningen.

Om företaget gräver till exempel i ett grönområde eller gräver upp asfalt sent på hösten, kan de ofta inte helt återställa marken förrän till våren. Det innebär att företaget har ansvaret för schaktningsområdet under hela vintern och ända tills grönområdet eller asfalten är återställd.

Allmän platsmark är i huvudsak mark som kommunen äger och sköter om; gator, parker, vägar, gång- och cykelvägar, torg och andra områden som enligt gällande detaljplan är avsett för allmänna behov. Teknik- och servicenämnden företräder kommunen som ägare för den allmänna platsmarken som kommunen äger.

Markavtal eller nyttjanderätt samt schaktremiss

För att få tillstånd att gräva i allmän platsmark måste företaget sluta ett markavtal eller nyttjanderättsavtal med Örebro kommun. I avtalen förbinder de sig att följa "Bestämmelser för schaktning och tryckning i allmän platsmark som ägs av Örebro kommun" Pdf, 389.7 kB..

Företaget måste även skicka in en ansökan, så kallad schaktremiss. Även kommunens egna verksamheter måste skicka in samma ansökan och följa samma bestämmelser för att få gräva i allmän platsmark.

När ansökan har kommit in

När kommunen får in en ansökan om att lägga ner en ledning i allmän platsmark skickas den på remiss till representanter för Vatten och avlopp, beläggningsansvarig, belysningsansvarig, trafikingenjör, stadsmiljö och trafikenheten, kontrollant, parkenheten, projektenheten, mark och exploatering.

Ansökan skickas även till samtliga aktörer som redan har ett markavtal med kommunen, så de kan samordna kommande grävarbeten och säkerställa att deras ledningar som redan ligger i marken inte blir skadade av grävarbetet.

Om ansökan inte är komplett eller av annan anledning inte kan godkännas, måste företaget revidera den tills Teknik- och servicenämnden kan ge tillståndet.

En öppningsanmälan och en trafikanordningsplan krävs

För att få börja gräva måste företaget även göra en öppningsanmälan samt en trafikanordningsplan (TA-plan). Öppningsanmälan visar hur stor yta som ska grävas samt tidplan. TA-planen visar hur arbetsområdet ska stängas av. Först när kommunen har godkänt schaktremissen, öppningsanmälan samt TA-planen får företaget börja gräva.

Kontroll och slutbesiktning

Örebro kommun har en kontrollant som åker ut till arbetsområdet och kontrollerar att företaget följer tillstånden och reglerna för nyttjanderätts- och markavtalet. Vi gör även en slutbesiktning när marken är återställd.

Vad är allmän platsmark?

Det är i huvudsak mark som kommunen äger och sköter om: gator, parker, vägar, gång- och cykelvägar, torg och andra områden som enligt gällande detaljplan är avsett för allmänt behov.

Senast uppdaterad:

Publicerad: