Schaktning och tryckning

För schaktning eller tryckning i allmän platsmark krävs markavtal med Örebro kommun. Om arbetet påverkar trafiken på allmän platsmark ska det alltid finnas en trafikanordningsplan.

Information till ledningsägare

För schaktning eller tryckning i allmän platsmark krävs markavtal med Örebro kommun.

Ledningsägare med markavtal är skyldig att informera sin entreprenör eller konsult om "Bestämmelser för schaktning/tryckning i allmän platsmark som Örebro kommun är ägare till" Pdf, 389.7 kB.. Ledningsägaren är ensam ansvarig för utfört arbete i allmän platsmark.

Ansökan

Ansökan om schaktremiss gör du genom e-tjänsten som vi länkar till överst på sidan.

Så arbetar vi med ansökan om schaktremiss

När ansökan har kommit in till oss så granskas den av VA, beläggningsansvarig, belysningsansvarig, projektering, kontrollanter, trafikavstängningsrepresentant m.fl. Ansökan granskas även av samtliga som har markavtal. Processen tar upp till 3 veckor.

Uppdrag för Eon

För dig som utför arbete på uppdrag av Eon Elnät respektive Eon Värme gäller följande avtal:

Trafikanordningsplan (TA-plan)

Om arbetet påverkar trafiken på allmän platsmark ska det alltid finnas en trafikanordningsplan. Läs mer om Trafikanordningsplan på sidan "Använda mark som kommunen äger".

Information till privatpersoner

Rådgör med Servicecenter

Om du som privatperson ska gräva i allmän platsmark ska du alltid rådgöra med oss först, eftersom ett nyttjanderättsavtal krävs. Kontakta oss via Örebro kommuns servicecenter, 019-21 10 00.

Kontakta företaget som gräver

Om du som privatperson har frågor om ett gräv- eller schaktarbete som ett företag utför på allmän platsmark, kontaktar du företaget direkt.

Företag som får kommunens tillstånd att anlägga ledningar i allmän platsmark ansvarar för marken tills den är helt återställt.

I det ansvaret ligger bl.a. skyltning, tar arbetet mer än två dagar ska skyltar sättas upp med företagsnamn, kontaktperson och information om när arbetet beräknas vara klart. Företaget ansvarar också för trafikavstängning, snöröjning, återställning av marken samt information till boende, företag och myndigheter som påverkas av grävningen.

Om företaget gräver till exempel i ett grönområde eller gräver upp asfalt sent på hösten, kan de ofta inte helt återställa marken förrän till våren. Det innebär att företaget har ansvaret för schaktningsområdet under hela vintern och ända tills grönområdet eller asfalten är återställd.

Allmän platsmark är i huvudsak mark som kommunen äger och sköter om; gator, parker, vägar, gång- och cykelvägar, torg och andra områden som enligt gällande detaljplan är avsett för allmänna behov. Tekniska nämnden företräder kommunen som ägare för den allmänna platsmarken som kommunen äger.

För att få tillstånd att gräva i allmän platsmark måste företaget sluta ett markavtal eller nyttjanderättsavtal med Örebro kommun. I avtalen förbinder de sig att följa "Bestämmelser för schaktning och tryckning i allmän platsmark som ägs av Örebro kommun" Pdf, 389.7 kB..

Företaget måste även skicka in en ansökan, så kallad schaktremiss. Även kommunens egna verksamheter måste skicka in samma ansökan och följa samma bestämmelser för att få gräva i allmän platsmark.

När kommunen får in en ansökan om att lägga ner en ledning i allmän platsmark skickas den på remiss till representanter för Vatten och avlopp, beläggningsansvarig, belysningsansvarig, trafikingenjör, stadsmiljö och trafikenheten, kontrollant, parkenheten, projektenheten, mark och exploatering.

Ansökan skickas även till samtliga aktörer som redan har ett markavtal med kommunen, så de kan samordna kommande grävarbeten och säkerställa att deras ledningar som redan ligger i marken inte blir skadade av grävarbetet.

Om ansökan inte är komplett eller av annan anledning inte kan godkännas, måste företaget revidera den tills Tekniska nämnden kan ge tillståndet.

För att få börja gräva måste företaget även göra en öppningsanmälan samt en trafikanordningsplan (TA-plan). Öppningsanmälan visar hur stor yta som ska grävas samt tidplan. TA-planen visar hur arbetsområdet ska stängas av. Först när kommunen har godkänt schaktremissen, öppningsanmälan samt TA-planen får företaget börja gräva.

Örebro kommun har en kontrollant som åker ut till arbetsområdet och kontrollerar att företaget följer tillstånden och reglerna för nyttjanderätts- och markavtalet. Vi gör även en slutbesiktning när marken är återställd.

Vad är allmän platsmark?

Det är i huvudsak mark som kommunen äger och sköter om; gator, parker, vägar, gång- och cykelvägar, torg och andra områden som enligt gällande detaljplan är avsett för allmänt behov.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se

Kontaktperson