Gymnasiekortet

Gymnasiekortet är ett busskort som du kan åka på till och från skolan. Du som går i gymnasiet eller läser gymnasiekurser på folkhögskola eller Komvux kan få ett gymnasiekort om du uppfyller reglerna för att ha rätt till gymnasiekort.

Innehåll på sidan

Rätt till gymnasiekort

För att ha rätt till ett gymnasiekort krävs att:

 • Du har minst sex kilometer i färdväg mellan hemmet och skolan. Avståndet räknas från hemmet till skolans huvudingång. Vi räknar utifrån närmaste gång-, cykel- eller bilväg.
 • Du är folkbokförd i Örebro kommun.
 • Du är under 20 år och fyller inte 20 år under höstterminen.
 • Du har undervisning i gymnasiekurser på heltid.
 • Du inte har inackorderingsbidrag.

Du kan ha rätt till ett gymnasiekort även från en växelvis adress. Då krävs det att: 

 • En vårdnadshavare bor på den växelvisa adressen. 
 • Du bor halva tiden hos de båda vårdnadshavarna. 
 • De båda vårdnadshavarna bor inom Örebro kommuns gränser. 
 • Du är under 18 år och fyller inte 18 år innan den 30 juni i gällande läsår (se exempel nedan).
  • Exempel: Fyller du 18 år mellan den 1 juli 2023 – 31 december 2023 kan du bli beviljad ett gymnasiekort från en växelvis adress för hela läsår 2023/2024.
  • Exempel: Fyller du 18 år mellan den 1 januari 2023 – 30 juni 2023 kan du inte bli beviljad ett gymnasiekort från en växelvis adress för läsår 2023/2024.  
 • Övriga kriterier för gymnasiekortet är uppfyllda.

Bor du på växelvisa adresser och ska ansöka om gymnasiekort så ska du i första hand ansöka via pappersblankett och inte digitalt.

Elever på gymnasiet, som på grund av funktionsnedsättning inte kan resa med kollektivtrafiken, kan ansöka om att få ersättning för sina resor till och från skolan även om avståndet är kortare än sex kilometer.

För att ha rätt till ersättning ska du ha ett beslut om färdtjänst från Länstrafiken. Här hittar du ansökan om färdtjänst.

Beslutet om färdtjänst ska bifogas tillsammans med din ansökan om ersättning för elevresa. Ersättningen betalas ut till det konto du anger i din ansökan. Ansökningsblankett för ansökan om ersättning för elevresa, särskild prövning hittar du självservicesidorna

Om du är folkbokförd i en annan kommun än Örebro är det din hemkommun som ansvarar för ersättning för elevresor, det vill säga dagliga resor för dig till och från skolan.

Om du är folkbokförd i en annan kommun än Örebro, där kommunen ligger i Örebro län

Du behöver ta kontakt med din hemkommun för att få information om vilka regler som gäller för dig. Gymnasiekortet delas ut på skolan vid höstens terminsstart under förutsättning att du uppfyller din hemkommuns krav för att få gymnasiekortet.

Om du är folkbokförd i en annan kommun än Örebro, där kommunen ligger utanför Örebro län

Det är din hemkommun som avgör om du ska få gymnasiekortet eller inte, eftersom det är hemkommunen som står för kostnaden för kortet. Du behöver ta kontakt med din hemkommun för att få besked om de ger ersättning för dagliga resor.

För dig som ska börja årskurs 1, ansök 3–23 juli

Du som ska börja årskurs 1 ansöker om gymnasiekortet under perioden 3–23 juli, i samband med att du blir antagen och tackar ja till ett gymnasieprogram. För att få beslut om gymnasiekort innan skolstart krävs att du tackat ja till din gymnasieutbildning och ansökt om gymnasiekort senast den 23 juli, men det går att ansöka om kortet under hela året.

Samma regler gäller för dig som är folkbokförd i Örebro kommun och ska börja på Riksgymnasiet för döva och hörselskadade.

För dig som ska börja årskurs 2 eller 3, ansök 2–31 maj

Du som ska börja årskurs 2 eller 3 ansöker om gymnasiekort under perioden 2–31 maj för att få ett beslut om gymnasiekort innan skolstart, men det går att ansöka om kortet under hela året.

Samma regler gäller för dig som är folkbokförd i Örebro kommun och går på Riksgymnasiet för döva och hörselskadade.

Du som ska börja eller redan går i anpassad gymnasieskola ska inte ansöka om gymnasiekort, utan ansöker om skolskjuts. Här finns mer information om hur du ansöker om skolskjuts.

Du som flyttar eller byter gymnasieskola under läsåret behöver ansöka om gymnasiekort på nytt då förutsättningarna har förändrats.

Du som ska byta skola lämnar tillbaka ditt gymnasiekort till skolan. Om du får beviljat beslut om gymnasiekort får du ett nytt kort av din nya skola.

Du som flyttar in i kommunen och börjar på en gymnasieskola efter ansökningsperioden kan ansöka om gymnasiekort under hela läsåret. Beslut på dessa ansökningar fattas löpande under hela året.

Du som läser gymnasiekurser på heltid på folkhögskola eller Komvux kan få ett gymnasiekort om du uppfyller kriterierna och är berättigad studiestöd. Tillsammans med din ansökan ska du bifoga ett intyg från din skola som intygar att du läser gymnasiekurser på heltid. Observera att du inte kan använda e-tjänsten utan ansöker via blanketten här nedanför

Blankett Ansökan om gymnasiekort Pdf, 657.4 kB.

Om du är folkbokförd i Örebro kommun

Du ansöker om gymnasiekortet via den e-tjänst eller blankett som finns på denna sida.

Om du är folkbokförd i en annan kommun än Örebro, där kommunen ligger i Örebro län

Du behöver ta kontakt med din hemkommun för att få information om vilka regler som gäller för dig. Gymnasiekortet delas ut på skolan vid höstens terminsstart under förutsättning att du uppfyller din hemkommuns krav för att få gymnasiekortet.

Om du är folkbokförd i en annan kommun än Örebro, där kommunen ligger utanför Örebro län

Det är din hemkommun som avgör om du ska få gymnasiekortet eller inte, eftersom det är hemkommunen som står för kostnaden för kortet. Du behöver ta kontakt med din hemkommun för att få besked om de ger ersättning för dagliga resor.

Om du bor på Riksgymnasiets elevboenden eller i veckohem och din hemkommun inte beviljar dig ett gymnasiekort kan du ansöka om ersättning för dagliga resor via CSN. CSN kan ersätta dagliga resor om du har mer än 6 kilometer mellan skolan och boendet i Örebro.

Om du har längre än fyra kilometer till busshållplatsen och bor och studerar i Örebro kommun, kan du få ersättning för den resan.

Örebro kommun anordnar inga resor för gymnasieelever, eleven ansvarar själv för att ta sig mellan hemmet och busshållplatsen. Har eleven rätt till anslutningsresor är det en kontant ersättning som utbetalas till det konto som uppges i ansökan. Ersättningen betalas ut månadsvis till eleven. Ansökan för ersättning om anslutningsresor gör du i e‑tjänsten för gymnasiekortet eller på ansökningsblanketten för gymnasiekortet.

Varje huvudman ansvarar för resor i samband med APL.
Gymnasiekortet är till för dagliga resor mellan hemmet och skolan för elever som har långt till skolan. Resor till följd av praktik och APL omfattas därför inte av gymnasiekortet.

Beslut

Ansöker du med e-tjänsten får du en avisering till din e-post när beslut finns att se i e-tjänsten. Om du ansöker med blankett får du ditt beslut med posten. Ansöker du om gymnasiekort efter ansökningsperioden får du beslut inom några veckor. Var uppmärksam på att aviseringen kan hamna i din skräppost.

Om du är missnöjd med ditt beslut kan du överklaga det till Förvaltningsrätten senast tre veckor efter beslutet har anslagits. Är du under 18 år behöver din vårdnadshavare överklaga beslutet.

Förvaltningsrätten i Karlstad
Box 568
651 12 Karlstad
054-14 85 00, forvaltningsrattenikarlstad@dom.se

Överklagandet ska innehålla:

 • Elevens namn (eller vårdnadshavarens om eleven är under 18 år), postadress och telefonnummer.
 • Det beslut som överklagas, diarienummer samt datum för beslutet.
 • Information om hur du vill ha beslutet ändrat och varför. Bifoga eventuella handlingar som du anser har betydelse för prövningen.

Vill du ha hjälp med hur du överklagar kan du kontakta din skolskjutshandläggare:
skolskjutsar@orebro.se, eller på telefon via Servicecenter.

Hur får jag mitt gymnasiekort?

Gymnasiekortet delas ut på gymnasieskolan vid höstens terminsstart, till de elever som fått beviljat beslut om gymnasiekort. Innan du får ditt gymnasiekort gäller följande:

Du som ska börja årskurs 1 åker med färdbevis

Du som börjar i årskurs 1 kan logga in och skriva ut ett färdbevis via Dexter (Gymnasieantagningen) som du åker på under de första två veckorna. Inloggningsuppgifter är samma som du använde när du gjorde din ansökan till gymnasiet. Under "Länkar" finns en länk och information om färdbevis.

Tänk på att du måste fylla i uppgifterna i färdbeviset för att det ska vara giltigt för resa.

Du som ska börja i årskurs 1 på Riksgymnasiet för döva och hörselskadade åker med ett tillfälligt färdbevis som du får tillsammans med ditt antagningsbesked under de första två veckorna.

Du som ska börja årskurs 2 eller 3 åker med gymnasiekortet från tidigare läsår

Du som redan går på skolan åker på ditt gymnasiekort från tidigare läsår under de första två veckorna. Det kortet fungerar inte i kortläsaren på bussen utan du måste visa upp det för busschauffören. Samma regler gäller för dig som går på Riksgymnasiet för döva och hörselskadade.

Giltighet

Gymnasiekortet gäller:

 • Helgfri måndag–fredag kl. 4.30–19. Observera att sista tåg–/bussbyte måste ske senast kl. 19.
 • Gymnasiekortet gäller på alla lov förutom sommarlovet, röda dagar och helgdagar.
 • 15 augusti 2023–14 juni 2024 (läsår 2023/2024)
 • För resor med alla region–, express– och stadsbussar inom Örebro län.
 • För resor över länsgränsen se Länstrafikens webbsida för gymnasiekort

Ansök om gymnasiekort

Du ansöker om gymnasiekort inför varje hösttermin. För att få beslut innan skolstart måste du ansöka inom ansökningsperioden, men det går att ansöka om gymnasiekortet hela året. Har du fyllt 16 år kan du göra ansökan själv. Är du yngre än 16 år ska ansökan göras av dina vårdnadshavare.

E-tjänsten kräver inloggning med BankID.

Ansök om gymnasiekort med ansökningsblankett

Kan du inte ansöka digitalt använd blanketten Ansökan om gymnasiekort Pdf, 657.4 kB.. Bor du på växelvisa adresser och ska ansöka om gymnasiekortet så ska du ansöka via pappersblanketten och inte via e-tjänsten.

Studerar i ett annat län

Är du folkbokförd i Örebro kommun och studerar på annan ort utanför Örebro län, kan du få ersättning för dagliga resor mellan bostaden och skolan. Ansök via e-tjänsten nedan.

Trafikinformation

Mer information om tidtabeller, busskort och trafik hittar du på Länstrafikens webbplats.

Om du förlorar ditt kort

Om ditt kort går sönder eller om du tappar bort det ska du kontakta din skola. Om kortet är borttappat eller synligt skadat betalar du en administrativ avgift på 200 kr för att få ett nytt kort.

Kontakt

Om du har frågor, kontakta Servicecenter.

Senast uppdaterad:

Publicerad: