Skolskjuts

Du som går i grundskolan, anpassad grundskola eller anpassad gymnasieskola och har långt till skolan kan ha rätt till kostnadsfri skolskjuts. För fritids och förskola kan du inte få skolskjuts. Du ansöker om skolskjuts läsårsvis och varje ansökan prövas individuellt.

Innehåll på sidan

Ansök om skolskjuts senast 24 mars för läsåret 2024/2025

Ansök senast söndagen den 24 mars så får du beslut i god tid före skolstart och skolskjutsen kan fungera från första skoldagen. Du kan ansöka via e-tjänst eller pappersblankett – se länkar lite längre ner på sidan.

Om du har sökt skola till ditt barn inför läsåret 2024/2025 kan du ansöka om skolskjuts innan du fått beslut om ditt barns nya skola. I din ansökan om skolskjuts kan du ange den skolan som du har önskat i första hand. Vi prövar sen din ansökan mot den skola som ditt barn placeras på.

Rätt till skolskjuts

Avståndet till skolan

För att ha rätt till skolskjuts krävs att ditt barn har tillräckligt långt från sin folkbokföringsadress till sin skola, och att det är den skola som kommunen skulle ha placerat barnet på. Avstånden ska vara minst

 • 3 km för förskoleklass–årskurs 3
 • 4 km för årskurs 4–6
 • 5 km för årskurs 7–9
 • 6 km för den anpassade gymnasieskolan.

Har du valt en annan skola än den kommunen skulle ha placerat ditt barn på utifrån rimligt avstånd, kan skolskjuts beviljas enligt avståndsreglerna om det inte innebär en merkostnad för kommunen.

Rimligt avstånd

Reglerna för skolplacering i Örebro kommun säger att alla elever ska få en skola inom rimligt avstånd från hemmet (barnets folkbokföringsadress), om man vill det.

Det innebär en skola inom avståndet:

 • 3 km för elever i förskoleklass och årskurs 1–3
 • 4 km för elever i årskurs 4–6
 • 5 km för elever i årskurs 7–9.

Om du inte har någon skola inom rimligt avstånd från hemmet får ditt barn plats på den skola som ligger närmast hemmet.

Så vet du om barnet går på den skola som kommunen skulle ha placerat barnet på

 • Om du har valt att gå på en skola inom avståndsgränserna enligt ovan eller på din närmaste skola så går du på den skola som Örebro kommun hade placerat dig på.
 • Om du har valt en skola som ligger längre bort än avståndsgränserna eller valt att inte gå på din närmaste skola så går du inte på den skola som Örebro kommun hade placerat dig på.
 • Om du flyttar och din skola fortfarande ligger inom avståndsgränserna eller fortfarande är din närmaste skola så går du på den skola som Örebro kommun hade placerat dig på.
 • Om du flyttar och din skola inte längre ligger inom avståndsgränserna eller inte längre är din närmaste skola så går du inte på den skola som Örebro kommun hade placerat dig på.
 • Om du bor i Vivalla och går i högstadiet kan du ha en anvisningsskola. Det är den skolan som Örebro kommun hade placerat dig på. Om du flyttar eller byter skola är du inte längre anvisad.
 • Om du har valt att gå på en friskola så går du inte på den skola som Örebro kommun hade placerat dig på.
 • Om du började på din skola 2018 eller tidigare kan du omfattas av tidigare regelverk. Då kan du ha en referensskola eller en anvisningsskola vilket avgör om du går på den skola som Örebro kommun hade placerat dig på. Om du har flyttat efter 2018 är det nuvarande regler om skolplacering som gäller för dig.

Merkostnad innebär att det inte får kosta mer att ge dig skolskjuts till den skola du valt att gå på än vad det hade kostat för Örebro kommun att ge dig skolskjuts till den skola som kommunen hade placerat dig på.

Du behöver också uppfylla övriga kriterier för rätt till skolskjuts till din valda skola.
Hade du inte beviljats skolskjuts till den skola som Örebro kommun skulle ha placerat dig på så kan du oftast inte beviljas skolskjuts till din valda skola.

Du kan vanligtvis ha rätt till skolskjuts om:

 • Du hade fått ett busskort till den skola som kommunen placerat dig på. Då kan du vanligtvis få ett busskort till din valda skola.
 • Du hade fått skolskjuts med skolbuss till den skola som kommunen hade placerat dig på. Då kan du vanligtvis få skolbuss till din valda skola, om det finns en befintlig skolbuss som passerar ditt hem som går till den valda skolan.

Du har vanligtvis inte rätt till skolskjuts om:

 • Du hade fått ett busskort eller skolbuss till den skola som kommunen hade placerat dig på men du behöver åka skolbil till din valda skola.
 • Du hade haft rätt till skolskjuts med skolbil till den skola som kommunen placerat dig på men resan med skolbil till din valda skola blir längre.

Rätt till skolskjuts av andra skäl

Ditt barn kan även ha rätt till skolskjuts av andra skäl.

Om vägen mellan hem och skola inte är trafiksäker kan ditt barn ha rätt till skolskjuts, även om avståndet är kortare än avståndsreglerna. I din ansökan kan du beskriva hur elevens väg till skolan ser ut och även bifoga ett dokument som visar vägen.

Notera att du även måste uppfylla övriga villkor för skolskjuts, se nedan under "Du har vanligtvis inte rätt att få skolskjuts om du".

Om ditt barn inte kan ta sig till skolan på grund av funktionsnedsättning kan du ansöka om skolbil. Du ska också skicka in ett läkarintyg som styrker uppgifterna.

Skicka intyget till följande adress:

Förskole- och grundskoleförvaltningen
Box 30080
701 35 Örebro

Notera att du även måste uppfylla övriga villkor för skolskjuts, se nedan under "Du har vanligtvis inte rätt att få skolskjuts om du".

Du kan få skolskjuts även från den förälder som barnet inte är folkbokförd hos, om

 • barnet bor halva tiden hos varje förälder
 • båda föräldrarna bor inom Örebro kommuns gränser
 • övriga villkor för skolskjuts är uppfyllda, se nedan under "Du har vanligtvis inte rätt att få skolskjuts om du".

Du kan alltså inte få skolskjuts till en förälder där barnet bor mindre än halva tiden eller till en förälder som bor utanför Örebro kommun.

Du har vanligtvis inte rätt att få skolskjuts om du:

 • går på en skola som ligger i en annan kommun
 • går på en friskola
 • väljer att gå på en kommunal skola som ligger långt från ditt hem
 • väljer en profil på en skola som ligger långt från ditt hem
 • går kvar på din gamla skola efter att du flyttat
 • byter skola.

Detta gäller även om du uppfyller kraven för rätt till skolskjuts utifrån avstånd, trafikförhållanden, funktionsnedsättning eller växelvis boende.

Vid varje ansökan görs en individuell prövning. För att få din rätt till skolskjuts prövad behöver du ansöka om skolskjuts.

Om du ska flytta

Om du ska flytta behöver du skicka in en ny ansökan om skolskjuts. Ansökan behöver styrkas med en kvittens på flyttanmälan från Skatteverket.

Film om att söka skolskjuts

Titta gärna på filmen som kortfattat beskriver vem som har rätt till kostnadsfri skolskjuts.

Ansök om skolskjuts/ta del av beslut

Du ansöker om skolskjuts inför varje hösttermin. Ansökningsperioden för läsår 2024/2025 är nu öppen. Ansök senast den 24 mars 2024 för att skolskjutsen ska kunna fungera från första skoldagen läsåret 2024/2025.

Du kan ansöka om skolskjuts via vårdnadshavarportalen för skolskjuts. I samma e-tjänst kan du se din inskickade ansökan samt de beslut som fattats för ditt barn. Om ditt barn beviljas skolskjuts kommer du att kunna ta del av information om skolskjutsen i e‑tjänsten. Om ditt barn beviljas skolskjuts med skolbuss kommer du även att kunna ta del av reseschemat i e-tjänsten. Reseschemat publiceras strax innan skolstart.

E-tjänsten kräver inloggning med BankID.

Kan du inte ansöka digitalt använder du blanketten Ansök om skolskjuts Pdf, 183.3 kB..

När får jag svar på min ansökan?

Ansöker du före den 24 mars får du beslut om skolskjuts i god tid före skolstart, och skolskjutsen kan fungera från första skoldagen. Ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdatum, kommer att hanteras i datumordning.

Om du ansöker i e-tjänsten får du en avisering till din e-post när beslut finns att se i e‑tjänsten. Om du har ansökt med blankett får du ditt beslut med posten.

Om du är missnöjd med ditt beslut kan du överklaga det till Förvaltningsrätten, senast tre veckor efter att du fått beslutet.

Förvaltningsrätten i Karlstad
Box 568
651 12 Karlstad

054-14 85 00, forvaltningsrattenikarlstad@dom.se

Överklagandet ska innehålla:

 • Namn på vårdnadshavare, postadress och telefonnummer.
 • Det beslut som överklagas, diarienummer samt datum för beslutet.
 • Information om hur du vill ha beslutet ändrat och varför. Bifoga eventuella handlingar som du anser har betydelse för prövningen.

Vill du ha hjälp med hur du överklagar kan du kontakta din skolskjutshandläggare på e-post, skolskjutsar@orebro.se, eller på telefon via Servicecenter.

Skolskjutsformer

Skolskjuts samordnas så mycket som möjligt. Det innebär att eleven kan få samåka med andra och att både restid och resväg kan variera.

Skolskjutshandläggare beslutar om skolskjutsform och du får i första hand skolskjuts med skolbuss om sådan finns.

Skolbuss är upphandlade transporter som erbjuds på vissa förutbestämda sträckor, så kallade skolbusstråk. Sträckorna planeras om för varje år och kan därför skilja från år till år.

Det är bara de elever som ansökt och fått beslut om skolskjuts med skolbuss som får åka med skolbussen.

Vårdnadshavare till elever i låg- och mellanstadiet får information om skolbusstråk i samband med att de får beslut om skolskjuts.

Nedan kan du se vilka högstadieskolor som det går skolbussar till under läsåren 2022/2023 samt 2023/2024 och vilka områden de passerar.

Områden som högstadieskolornas skolbussar passerar

Skola

Skolbussen går via

Adolfsbergsskolan 7–9

Nybble, Råberga och Mosås

Adolfsbergsskolan 7–9
(från 6 november 2023)

Lannaforsvägen via Vintrosa och gamla E18.

Almby skola 7–9

Hjälmarbaden, Ekeby-Almby, Norrbyås och Hidingsta

Engelbrektskolan 7–9

Glanshammarsområdet

Lillåns skola 7–9

Ervalla, Ölmbrotorp, Axberg och Kvinnerstatorp

Mellringeskolan 7–9

Lockhyttan, Bocksboda, Klockhammar och Närkes kil

Gumaeliusskolan 7–9

Garphyttan, Vintrosa, Latorp och Tysslinge

Skolskjuts kan utgöras av busskort för resor med ordinarie kollektivtrafik för elever både i grundskolan, anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola. I bedömningen tas även hänsyn till elevens ålder, mognad och de omständigheter som är förknippade med resvägen.

Om elever i grundskolan och anpassad grundskola beviljas busskort skickas det från Länstrafiken. Du kan läsa mer om grundskolekort på Länstrafikens webbplats. Om elever i anpassad gymnasieskola beviljas busskort ska det hämtas på skolan.

Om ditt kort går sönder eller om du tappar bort det ska du vända dig till Länstrafikens kundservice. Detta gäller dig som ansökt om skolskjuts och blivit beviljad busskort. Om du fått ditt busskort på skolan vänder du dig till din skola. Du som går i anpassad gymnasieskola betalar en administrativ avgift på 200 kr för att få ett nytt kort om ditt kort är borttappat eller synligt skadat.

Skolbil (bil eller buss), tidigare kallat skoltaxi, erbjuds de barn som av särskilda skäl inte kan åka med en skolbuss eller den ordinarie kollektivtrafiken. Resorna samordnas av Länstrafikens beställningscentral. Rutiner och regler för skolbil finns i foldern Rutiner för skolskjuts med skolbil i Örebro kommun Pdf, 85.1 kB..

Vid svårlösta skolskjutsfrågor kan det i undantagsfall ges självskjutsersättning till vårdnadshavare som skjutsar sitt barn.

Olyckor och försäkringar

Örebro kommun har en försäkring som gäller för elever dygnet runt, den gäller även till och från skolan. Läs mer om skolans försäkring.

Om ditt barn råkar ut för en olycka vilket gör att hen inte kan ta sig självständigt till skolan och är i behov av skjuts ska ni i första hand kontakta försäkringsbolaget. Detta gäller även när ert barn opererats till följd av en olycka. Ni kan då tillsammans med försäkringsbolaget få hjälp och instruktioner om hur ni kan ordna med skjuts för ert barn.

Om ditt barn till följd av en planerad operation eller plötslig sjukdom inte självständigt kan ta sig mellan hemmet och skolan kan ditt barn ha rätt till skolskjuts och ni behöver då ansöka om skolskjuts hos Örebro kommun samt bifoga ett läkarintyg. Tänk på att ansöka i god tid innan den planerade operationen då det tillkommer en handläggningstid hos Länstrafiken.

Observera att även vid planerad operation eller plötslig sjukdom måste eleven uppfylla övriga villkor för skolskjuts. Se ovan under rubriken "Du har vanligtvis inte rätt att få skolskjuts om du".

Vårdnadshavarens ansvar

Du som vårdnadshavare ansvarar för ditt barn på vägen mellan hemmet och hållplatsen samt på hållplatsen. Du har ansvaret för att eleven finns på plats vid hållplats/påstigningsplats när skolskjutsen anländer. Om eleven missar sin skolskjuts ansvarar du för att eleven kommer till skolan.

Som förälder ska du även se till att ditt barn följer ordningsreglerna för skolskjuts, se nedan vad som gäller.

Ordningsregler för skolskjutsar

För att föraren ska kunna köra säkert krävs att eleverna följer ordningsreglerna för skolskjutsar.

Information till dig som ska åka skolskjuts

Respektera föraren. För att kunna köra säkert krävs att du som elev följer reglerna nedan.

Vid hållplatsen

 • Kom alltid i god tid till hållplatsen. Om bussen inte kommit inom 15 minuter meddelar du skolan.
 • Stå stilla och på säkert avstånd från trafiken till dess att bussen stannat och öppnat dörren.
 • Bär reflex/reflexväst under den mörka årstiden.

Stiga på bussen

 • Påstigning sker i ordning utan att du knuffar någon annan.
 • Låt de yngre barnen stiga på först och hjälp dem om det behövs.
 • Om du åker med vanlig stads- eller landsortsbuss, ha busskortet redo.

Ombord på bussen

 • Använd säkerhetsbälte (det är det lag på). Sätt på bältet direkt när du sätter dig på din plats.
 • Sitt på din plats under resan. Det är förbjudet att gå i bussen under färd.
 • Om du är osäker på var du ska gå av pratar du med föraren när du kliver på bussen så får du hjälp.
 • Placera din väska på hyllan eller under sätet.
 • Det är inte tillåtet att äta eller dricka i bussen.
 • Visa hänsyn mot dina medresenärer, var lugn och prata tyst.
 • Om någon beter sig illa mot dig eller någon annan på bussen berättar du det för dina föräldrar eller din skola.

När du stiger av bussen

 • Sitt kvar på din plats till dess bussen har stannat vid hållplatsen.
 • Visa hänsyn och hjälp de yngre barnen.
 • Ta det lugnt och knuffas inte när du stiger av bussen.
 • Var extra försiktig om du ska korsa vägen eller gatan. Gör det först när bussen har åkt i väg och du har fri sikt åt båda hållen.

Föräldrar ansvarar för att reglerna följs

Som förälder ska du se till att barnen följer ordningsreglerna vid på- och avstigningsplats.

Ansvar före, under och efter bussresan

Du ansvarar för ditt barn på vägen mellan hemmet och hållplatsen samt på hållplatsen.

Under resans gång är det buss- eller taxibolaget och föraren som ansvarar för att trafikbestämmelser och ordningsregler följs. Det innebär att föraren av säkerhetsskäl kan ge en elev en särskild plats i bussen under en kortare eller längre tid.

När eleven stigit av skolskjutsen har skolan ansvar fram till eleven stiger på skolskjutsen igen för hemfärd. Skolan ansvarar för tillsyn och för att ordningsreglerna följs vid skolans hållplats.

Föräldrar som ska hämta barnen från skolbussen förväntas vänta på samma sida av vägen som eleven stiger av bussen.

Om ordningsreglerna inte följs

Om en elev vid upprepade tillfällen inte följer reglerna rapporteras detta av föraren till skolan som i sin tur tar kontakt med dig. Skadegörelse ersätts av elev och/eller dig som vårdnadshavare.

Kontakt

Resor med skolbuss

Ring Länstrafikens skolbussplanerare för Örebro kommun på växeltelefon 0771-55 30 00 eller mejla skola.orebro@lanstrafiken.se.

Beviljade busskort (exempelvis borttappat eller skadat kort)

Kontakta Länstrafiken på växeltelefon 0771-55 30 00 eller mejla skolkort@lanstrafiken.se.

Beviljade resor med skolbil

Kontakta Länstrafiken på växeltelefon 0771-55 30 00 eller mejla skola@lanstrafiken.se.

Ansökan, beslut och övriga frågor

Kontakta Örebro kommuns skolskjutshandläggare via Servicecenter.

Lämna synpunkter

Har du synpunkter kopplade till utförandet av skolskjutsarna kan du lämna dessa på Länstrafikens webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: