Trygg förskola och skola

Förskolan och skolan ska vara en trygg och säker plats där alla behandlas lika.

Om någon blir diskriminerad, trakasserad eller kränkt

Om du upplever att du eller någon kompis blir diskriminerad, trakasserad eller kränkt, ska du kontakta förskolan/skolan. Samma gäller för dig som är förälder och som upplever att ditt barn blir illa behandlat. Kontaktuppgifter hittar du på förskolans/skolans webbplats.

Trygghetsplaner

Varje förskola och skola har en egen trygghetsplan där de berättar hur man arbetar för att motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Skolornas trygghetsplaner hittar du på respektive skolas webbplats, se länkar ovan. Förskolornas trygghetsplaner finns samlade i vårt dokumentarkiv.

Så skapar vi trygghet i våra förskolor och skolor

Våra kommunala förskolors och skolors trygghetsarbete bygger på Örebro kommuns trygghetsvision där det står: ”Alla barn och ungdomar i Örebro kommun har rätt till en trygg miljö i förskolor och skolor. Ingen ska bli utsatt, kränkt eller mobbad. Detta är ett ansvar för varje vuxen, liksom för alla barn och ungdomar”.

Vårt trygghetsarbete sker i tre nivåer:

  • Det främjande arbetet som är en del i förskolans och skolans uppdrag och innebär att förskolan och skolan ska arbeta för demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. Det är ett arbete som riktar sig till alla barn i förskolan och elever på skolan, utan att det finns något aktuellt problem.
  • Det förebyggande arbetet där vi, t.ex. genom att fråga barnen och eleverna om var och när de känner sig otrygga, kan upptäcka problem eller svårigheter på förskolan och skolan och ta fram åtgärder för att lösa problemen.
  • Det åtgärdande arbetet som innebär att skolan enligt lag är skyldiga att utreda, dokumentera och ta fram en åtgärdsplan när man får reda på att ett barn eller en elev kan ha blivit utsatt för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. Vilken typ och omfattning av insatser och stöd som behövs kan variera från förskola till förskola och skola till skola.

Diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Barn och elever får inte diskrimineras, trakasseras eller behandlas kränkande. Det finns reglerat i diskrimineringslagen och i skollagen.

Vad är diskriminering?

När förskolan eller skolan utan anledning behandlar en elev orättvist utifrån någon av diskrimineringsgrunderna och förskolans eller skolans regler och rutiner.

Diskrimineringsgrunderna är: kön, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning, ålder, könsöverskridande identitet eller uttryck.

Vad är trakasserier?

Uppträdanden som kränker en elevs värdighet, och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna.

Vad är kränkande behandling?

Uppträdanden som kränker ett barns eller en elevs värdighet, men som inte har samband med någon diskrimineringsgrund.

Senast uppdaterad:

Publicerad: