Återanvändning av bygg- och rivningsmaterial samt schaktmassor

Återanvändning av bygg- och rivningsavfall, till exempel som bärlager vid husbyggnad, bullervallar eller vägbeläggning, kan vara anmälningspliktigt och ska då anmälas till Miljökontoret.

Återanvändning

För att det ska vara aktuellt med återvinning av avfall i anläggningsändamål krävs att det finns ett verkligt syfte med anläggningen. Saknas syfte är det inte aktuellt att gå vidare och fundera över prövningsnivån. Avfallet ska ersätta traditionella anläggningsmaterial.

  • Endast den mängd avfall som behövs för konstruktionens funktion, till exempel bärförmåga, hållbarhet och utjämning omfattas av återvinningsbegreppet.
  • Konstruktionen ska fylla en funktion. Om en anläggning utformas så att onödigt mycket avfall används och avfallet inte fyller någon funktion kan det vara fråga om bortskaffning av avfall.
  • Anläggningen bör färdigställas inom rimlig tid. Om tillgången på avfall är så begränsad att det tar mycket lång tid för anläggningen att bli uppförd kan det ifrågasättas om anläggningen verkligen fyller en funktion. Vad som är rimlig tid måste avgöras från fall till fall och är beroende av typ av anläggning.

Schaktmassor

Schaktmassor är oftast avfall. Att massorna klassas som avfall innebär inte att det inte kan nyttiggöras genom återvinning. Det är viktigt att det görs på rätt sätt så att eventuella föroreningar inte sprids i vår natur eller riskerar människors hälsa.

Mer information om provtagning och hantering av schaktmassor.

Inert avfall

Utöver schaktmassor så får endast inert bygg- och rivningsavfall återanvändas i anläggningsändamål. Inert avfall är sådant material som inte kan brytas ner, inte reagera med något annat material eller medföra störning på miljön, exempelvis tegel, keramik och glas.

En förutsättning för att avfallet ska betraktas som inert är att det är fritt från miljöskadliga ämnen och att det inte är förorenat med annat material. Vid tveksamheter kan intyg om materialets ursprung och innehåll krävas.

Anmälan

Anmälan ska skickas in i god tid innan åtgärden ska utföras, minst sex veckor i förväg.

Du anmäler genom att använda dig av blanketten Anmälan för användning av avfall för anläggningsändamål. Pdf, 105.9 kB.

Det som avgör om det krävs en anmälan eller tillstånd vid användning av avfall för anläggningsändamål är risken för förorening av mark och vatten. Detta bedöms utifrån massornas egenskaper och platsens lämplighet.

Enligt Miljöprovningsförordningen (2013:251) kap 29 14 § gäller anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.140 för användningen om föroreningsrisken är ringa.

Om föroreningsrisken bedöms som mer än ringa risk ska tillstånd sökas hos länsstyrelsen enligt verksamhetskod 90.130 B Miljöprovningsförordningen (2013:251).

Naturvårdsverket har gett ut riktlinjer om vilka föroreningsnivåer som är tillstånds- eller anmälningspliktiga i handboken ”Återvinning av avfall i anläggningsarbeten” (handbok 2010:1).

Återvinning utan anmälningsplikt

Avfall med inga eller låga föroreningsnivåer, det vill säga nivåer som ligger under värdena för Nivå ringa risk i tabell 3, Naturvårdsverkets handbok 2010:1 ”Återvinning av avfall i anläggningsarbeten” betraktas oftast som icke-anmälningspliktiga verksamheter (U‑verksamheter).

Om en U-verksamhet väsentligt kan påverka eller ändra naturmiljön så ska en anmälan för samråd göras enligt Miljöbalkens 12 kap 6§ (12:6‑samråd). En sådan anmälan ska göras till den myndighet som utövar tillsynen över verksamheten.

Den bör inte heller kräva särskild hänsyn som till exempel vattenskyddsområden, Natura‑2000‑områden och andra områdesskyddade platser enligt 7 kap. miljöbalken samt rasriskområden och översvämningsområden. Är så fallet krävs minst en anmälan enligt 90.140 även om föroreningsrisken bedöms som mindre än ringa.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se

Kontaktperson