Satellitbrunn

Innan du uppför en så kallad satellitbrunn för gödsellagring, det vill säga en brunn som ligger på en annan fastighet än där du har din huvudverksamhet eller ditt gårdscentrum, ska detta anmälas till Miljönämnden.

Anmälan ska göras senast fyra veckor innan anläggningen är tänkt att uppföras.

Bifoga karta till anmälan

Till anmälan ska du bifoga en skalenlig karta som visar platsen där satellitbrunnen ska uppföras. På kartan ska även närliggande brunnar (dricksvatten- och dränerings­brunnar), diken, vattendrag, sjöar och närliggande bostäder ritas in.

I din anmälan vill vi även att du talar om vilken vegetationstyp det är mellan brunn och bostäder samt vilken väg som kommer användas vid påfyllning och tömning av brunnen.

Miljökontoret bedömer platsens lämplighet

När du har skickat in din anmälan gör Miljökontoret en bedömning av platsens lämplighet och föreslår eventuella försiktighetsåtgärder för att förebygga att verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Om klagomål inkommer kan Miljökontoret komma att ställa krav på ytterligare åtgärder.

Skyldigheter enligt miljöbalken

Enligt försiktighetsprincipen 2 kap. 3 § miljöbalken är alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skyldiga att utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se

Kontaktperson