Klimatdeklaration

Den 1 januari 2022 trädde lagen om klimatdeklaration i kraft. Den innebär att byggherrar måste redovisa vilken klimatpåverkan nya byggnader har. Syftet med lagen är att minska klimatpåverkan redan från byggskedet och minska utsläppen av växthusgas vid uppförandet av byggnader.

Lagen omfattar nya bygglovspliktiga byggnader där ansökan om bygglov lämnas till kommunen från 1 januari och framåt. Det finns dock undantag på byggnader som inte behöver lämna in en klimatdeklaration. Undantaget gäller byggnader som

  • har tidsbegränsade bygglov, vilka är avsedda att användas i högst två år
  • inte kräver bygglov enligt 9 kap. 6, 7 eller 8 § PBL
  • används för industri- eller verkstadsändamål
  • är ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring
  • inte har större bruttoarea än 100 kvadratmeter
  • är avsedda för totalförsvaret och byggnader som är av betydelse för Sveriges säkerhet
  • byggs av vissa statliga byggherrar
  • byggs av privatpersoner och det inte sker inom näringsverksamhet.

Hos Boverket finns all information om klimatdeklaration, och där kan du även registrera en klimatdeklaration.

Senast uppdaterad:

Publicerad: