På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Bygglovsprocessen

Innan du söker bygglov finns det en del information du kan behöva ta del av beroende på ärende. Om du vill fördjupa dina kunskaper kring ett specifikt ärende, kan du söka mer information samt ta del av lagtexter i Bygglovsguiden.

Bygglovsprocessen illustration

När du ska bygga nytt, bygga om, bygga till eller ändra en byggnads utseende väsentligt måste du ansöka om bygglov.

Vad får byggas?

Först bör du ta reda på vad som får byggas på den tänkta platsen. Om tomten ligger inom detaljplanerat område finns det bestämmelser om vad som får byggas på ett område.

Detaljplanen beskriver

  • vad som får byggas på ett område.
  • hur stora byggnaderna får vara (höjd och utbredning).
  • ibland också hur de ska se ut.

Om tomten ligger utanför detaljplanerat område, är det kommunens översiktsplan som är rådgivande. Om du ska bygga ett nytt hus utanför detaljplanerat område och som inte är avstyckad ska du söka ett förhandsbesked. Då får du svar på frågan om marken är lämplig att bygga på.

Kontakta Örebro kommuns servicecenter 019‑21 10 00 om du behöver hjälp med att hitta detaljplaner och arkivhandlingar.

Förhandsbesked

Många tror felaktigt att ett förhandsbesked är ett tidigt medgivande till en byggnadsåtgärd, vilken som helst. Ett förhandsbesked, som är ett bindande beslut, är ett medgivande till en nybyggnad på en ny tomtplats, utanför detaljplanerat område. Bygglov krävs alltså fortfarande.

Vid en ansökan om förhandsbesked undersöker Byggnadsnämnden om platsen är lämplig att bygga på och om det går att dra vatten och avlopp. Kommunens översiktsplan är vägledande för den bedömning som görs och berörda grannar får yttra sig om åtgärden. Syftet med detta arbete är att den sökande ska kunna få ett bindande besked innan byggnadsprojektering påbörjas och kostnader läggs ner på ritningar.

I ansökan räcker det oftast med att du i text anger vad du vill bygga och på en karta anger var. En eventuell avstyckning får du ansöka om hos Lantmäteriet.

Byggnadsnämnden är bunden vid sitt förhandsbesked under två år. Om en bygglovsansökan inte lämnas in inom dessa två år upphör förhandsbeskedet att gälla. Ett negativt förhandsbesked kan överklagas av den sökande. Alla förhandsbesked debiteras enligt bygglovstaxan. (pdf, 931.5 kB)

Även inom detaljplanerat område kan det i vissa fall bli aktuellt med ett förhandsbesked. Om någon vill köpa en tomt och detaljplanen är gammal och därför innehåller få bestämmelser vet man inte säkert vad man får bygga. Då kan ett förhandsbesked ge svaret. Det är vanligt att en köpare begär en klausul i köpeavtalet att köpet förutsätter ett positivt förhandsbesked. Då hävs köpet vid ett eventuellt avslag på ansökan.

Tidsbegränsat bygglov

Tidsbegränsat bygglov kan på den sökandes begäran ges om åtgärden är tillfällig och permanent lov inte kan ges. Lovet kan ges för maximalt 5 år och förlängas en gång med ytterligare fem år, totalt på 10 år.

Huvudregeln är att permanent bygglov ska ges i första hand, men om ett sådant bygglov inte kan ges kan ett tidsbegränsat bygglov bli aktuellt. Det krävs att ett antal av kraven (men inte alla) för permanent bygglov är uppfyllda. Vilka krav och i vilken grad de ska vara uppfyllda får bedömas av byggnadsnämnden i det enskilda fallet.

Handlingar som krävs in vid ett tidsbegränsat bygglov är samma handlingar som vid ett permanent bygglov samt en avvecklingsplan.

Avvecklingsplan

En åtgärd som utförts eller vidtagits med stöd av ett tidsbegränsat lov måste tas bort eller upphöra innan lovets giltighetstid går ut.

För att en kommande avveckling ska bedömas som trovärdig bör det redan i bygglovsansökan redovisas varför bygglovet behövs bara under en begränsad tid och hur avvecklingen (avvecklingsplan) ska gå till. Underlag för avvecklingsplan (pdf, 38.6 kB). Byggnadsnämnden kan kräva in kompletterande handlingar om lovansökan inte är fullständig. Byggherren bär sedan ansvaret för att avvecklingen sker och platsen återställs.

Periodiskt tidsbegränsat bygglov

Man kan även söka om ett periodiskt tidsbegränsat bygglov när lovet ska användas för ändamål av säsongskaraktär, det vill säga åtgärder som återkommer på samma plats varje år. Det kan till exempel vara att anlägga en kiosk eller uteservering som bara drivs under sommaren. Den sammanlagda tiden för periodiskt tidsbegränsat bygglov får överstiga 10 år.

Ansöka om bygglov

För att handläggningen av ditt bygglov ska gå snabbt och smidigt är det viktigt att din ansökan innehåller rätt information från början. Läs mer om vad en fullständig ansökan ska innehålla. Om det saknas några handlingar i din ansökan kontaktar vi dig. Senast tio veckor efter att vi fått in din fullständiga ansökan får du beslut om du får bygglov eller inte.

Tips! Du måste alltid ha en kontrollplan för att du ska få börja bygga. Vid mindre ändringar, till exempel om du ska bygga ett nytt uterum, kan du lämna in kontrollplanen tillsammans med ansökan. Då kan du få startbeskedet tillsammans med bygglovsbeslutet och kan komma igång att bygga direkt.

Bygglovsbeslut

Bygglovsbeslutet visar att du har fått bygglov. I det godkänner vi ditt förslag på kontrollansvarig. I beslutet kan du också läsa om vilka eventuella villkor som gäller och andra upplysningar du kan behöva. Tänk på att du inte får börja bygga innan du fått ett startbesked.

Tekniskt samråd

Vid större ändringar och nybyggnationer, till exempel om du bygger ett nytt bostadshus, blir du kallad till ett tekniskt samråd. På det tekniska samrådet går vi tillsammans igenom ditt förslag till kontrollplan och hur det är tänkt att arbetet ska genomföras. Du får också mer information om bygglovsprocessen.

Startbesked

I startbeskedet godkänner vi ditt förslag till kontrollplan. Nu får du börja bygga!

Arbetsplatsbesök

Vid större ändringar och nybyggnationer gör vi ett arbetsplatsbesök under tiden bygget pågår. Vid arbetsplatsbesöket går vi, tillsammans med dig och den som är kontrollansvarig, igenom att kontrollplanen och gällande regler följs.

Slutsamråd

Vid större ändringar och nybyggnationer kallas du också till slutsamråd. På slutsamrådet går vi igenom byggnationen och kontrollplanen. Kontrollansvarig ska då ha skrivit ett utlåtande om hur kontrollplanen följts och om några eventuella noteringar finns om själva utförandet. När vi fått in alla handlingar får du ditt slutbesked.

Slutbesked

När du fått ditt slutbesked får du börja använda byggnaden.

Senast uppdaterad: 14 september 2018

Publicerad: 30 augusti 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Följ oss:

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–17

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se