Grundsärskola

Grundsärskolan är en skolform för de elever som inte bedöms kunna uppnå grundskolans kunskapskrav på grund av att de har en utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. Grundsärskolan har en egen läroplan och egna kursplaner, undervisningen är anpassad till elevens behov och förutsätt­ningar.

Det här läser eleverna

Grundsärskolan har två inriktningar: ämnen och ämnesområden.

Inriktning ämnen

På inriktning ämnen läser eleverna ämnena bild, engelska, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, matematik, musik, NO, SO, slöjd, svenska och teknik. Eleverna får betyg om eleven eller elevens vårdnadshavare önskar det.

Inriktning ämnesområden

Ämnesområden benämns ofta som träningsskola. Ämnesområden är till för de elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i grundsärskolans ämnen. Här läser eleven istället ämnesområdena estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning. Undervisningen sker i åldersblandade klasser.

På vilka skolor?

Inriktning ämnen

Inriktning ämnesområden

Är du nyinflyttad med barn som tidigare gått i grundsärskola?

Om du är nyinflyttad och ditt barn tidigare har gått i grundsärskola ska du kontakta grundskoleantagningen. Du når grundskoleantagningen via Örebro kommuns servicecenter: 019‑21 10 00 eller servicecenter@orebro.se.

Vägen mot grundsärskola

Här beskriver vi vägen från att skolan uppmärksammar att ett barn har svårt att klara kunskapskraven i skolan till att övergången till grundsärskola planeras. Det händer också att förskolan uppmärksammar att en utredning behöver startas.

 1. Skolan uppmärksammar att ditt barn har svårt att klara kunskapskraven i skolan.
 2. Skolan påbörjar en utredning av ditt barns skolsituation, i samråd med dig som vårdnadshavare. Utredningen består av en pedagogisk, en psykologisk, en medicinsk och en social bedömning. Du har rätt att få information om skolformen grundsärskola och processen för mottagande i grundsärskolan av specialpedagog från Lotsen/Centralt skolstöd. Rektor ansvarar för att bjuda in till informationsmötet.
 3. Rektor och du som vårdnadshavare kommer överens om att ditt barns rätt att gå i grundsärskola ska prövas. Detta gör ni genom att skriva under en blankett. Prövningen kallas behörighetsprövning. Rektor sänder blanketten och de fyra bedömningarna till planerare vid Myndighetsverksamheten.
 4. Utredningen granskas i en referensgrupp. Referensgruppen består av en specialpedagog, en psykolog en läkare, en sjuksköterska, en kurator och en planerare vid Myndighetsverksamheten. De olika bedömningarna sammanvägs och relateras till kriterierna för mottagande i grundsärskolan. Ibland behöver de olika bedömningarna kompletteras.
 5. Planerare vid Myndighetsverksamheten gör en slutlig bedömning av om barnet har rätt att tas emot i grundsärskolan eller inte. Vårdnadshavare och rektor får besked om resultatet från bedömningen. Om ditt barn inte har rätt att mottas i grundsärskolan ska det istället gå kvar i grundskolan.
 6. Om ditt barn har rätt att gå i grundsärskolan är det du som vårdnadshavare som bestämmer om ditt barn ska byta skolform. För att ditt barn ska kunna tas emot i grundsärskolan krävs ditt skriftliga medgivande som du lämnar på en blankett som postas till dig. Blanketten skickas sedan tillbaka till planeraren på Myndighetsverksamheten.
 7. Planeraren fattar beslut om mottagande i skolformen grundsärskolan. Du får beslutet sänt till dig. Rektor får en kopia på beslutet. Beslutet går att överklaga.
 8. Rektor bjuder in dig som vårdnadshavare till en träff med specialpedagog från Lotsen/Centralt skolstöd för information om skolansökningsprocessen samt information om vilka skolor som är aktuella att söka.
 9. Grundskoleantagningen fattar beslut om skolplacering. Beslutet går att överklaga.
 10. Planering för övergång till grundsärskolan görs av rektor i samråd med dig som vårdnadshavare.

Mottagande i grundsärskolan - processbeskrivning Pdf, 155.8 kB.

Studie- och yrkesvägledning

Särskolan i kommunen har en särskild studie- och yrkesvägledning.

Yrkesvalslärarna inom särskolan och specialskolan hjälper elever och föräldrar med att:

 • skaffa praktikplatser utifrån varje elevs behov, önskningar och förutsättningar i alla skolformer och i arbetslivet.
 • ge vägledning till eleverna och ha fortlöpande kontakt med föräldrarna för att hitta en lämplig utbildningsväg och arbete eller sysselsättning.

Samverkan

Yrkesvägledarna samverkar med lärare, assistenter, skolledning, elevhälsoteam, försäkringskassa, arbetsförmedling och daglig verksamhet.

Ungdomsfritids, korttidstillsyn

Läs mer om korttidstillsyn, även kallat ungdomsfritids, för barn i grundsärskolan här.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se