Anpassad grundskola

Anpassad grundskola är en skolform för de elever som inte bedöms kunna uppnå grundskolans kunskapskrav på grund av att de har en intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada. Anpassad grundskola har en egen läroplan och egna kursplaner, undervisningen är anpassad till elevens behov och förutsätt­ningar.

Det här läser eleverna

Anpassad grundskola har två inriktningar: ämnen och ämnesområden.

Inriktning ämnen

På inriktning ämnen läser eleverna ämnena bild, engelska, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, matematik, musik, NO, SO, slöjd, svenska och teknik. Eleverna får betyg om eleven eller elevens vårdnadshavare önskar det.

Inriktning ämnesområden

Ämnesområden är till för de elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i anpassad grundskolas ämnen. Här läser eleven istället ämnesområdena estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning. Undervisningen sker i åldersblandade klasser.

Betyg

I anpassade grundskolans ämnen sätts betyg endast om en elev eller elevens vårdnadshavare begär det. I ämnesområden sätts inga betyg alls.

Läs mer om vad som gäller om eleven eller elevens vårdnadshavare vill att betyg ska sättas.

På vilka skolor?

Inriktning ämnen

Inriktning ämnesområden

Är du nyinflyttad med barn som tidigare gått i anpassad grundskola?

Om du är nyinflyttad och ditt barn tidigare har gått i anpassad grundskola ska du kontakta grundskoleantagningen. Du når grundskoleantagningen via Örebro kommuns servicecenter: 019‑21 10 00 eller servicecenter@orebro.se.

Vägen mot anpassad grundskola

Här beskriver vi vägen från att skolan uppmärksammar att ett barn har svårt att klara kunskapskriterierna i skolan till att övergången till anpassad grundskola planeras. Det händer också att förskolan uppmärksammar att en utredning behöver startas.

 1. Skolan uppmärksammar att ditt barn har svårt att klara kunskapskriterierna i skolan.
 2. Skolan påbörjar en utredning av ditt barns skolsituation, i samråd med dig som vårdnadshavare. Utredningen består av en pedagogisk, en psykologisk, en medicinsk och en social bedömning. Du har rätt att få information om skolformen anpassad grundskola och processen för mottagande i den anpassade grundskolan av specialpedagog från Lotsen. Rektor ansvarar för att bjuda in till informationsmötet.
 3. Rektor och du som vårdnadshavare kommer överens om att ditt barns rätt att gå i anpassad grundskola ska prövas. Detta gör ni genom att skriva under en blankett. Prövningen kallas behörighetsprövning. Rektor sänder blanketten och de fyra bedömningarna till planerare vid Planeringsenheten.
 4. Utredningen granskas i en referensgrupp. Referensgruppen består av en specialpedagog, en psykolog en läkare, en sjuksköterska, en kurator och en planerare vid Planeringsenheten. De olika bedömningarna sammanvägs och relateras till kriterierna för mottagande i den anpassade grundskolan. Ibland behöver de olika bedömningarna kompletteras.
 5. Planerare vid Planeringsenheten gör en slutlig bedömning av om barnet har rätt att tas emot i den anpassade grundskolan eller inte. Vårdnadshavare och rektor får besked om resultatet från bedömningen. Om ditt barn inte har rätt att mottas i den anpassade grundskolan ska det istället gå kvar i grundskolan.
 6. Om ditt barn har rätt att gå i anpassad grundskola är det du som vårdnadshavare som bestämmer om ditt barn ska byta skolform. För att ditt barn ska kunna tas emot i anpassad grundskola krävs ditt skriftliga medgivande som du lämnar på en blankett som postas till dig. Blanketten skickas sedan tillbaka till planeraren på Planeringsenheten.
 7. Planeraren fattar beslut om mottagande i skolformen anpassad grundskola. Du får beslutet sänt till dig. Rektor får en kopia på beslutet. Beslutet går att överklaga.
 8. Rektor bjuder in dig som vårdnadshavare till en träff med specialpedagog från Lotsen för information om skolansökningsprocessen samt information om vilka skolor som är aktuella att söka.
 9. Grundskoleantagningen fattar beslut om skolplacering. Beslutet går att överklaga.
 10. Planering för övergång till anpassad grundskola görs av rektor i samråd med dig som vårdnadshavare.

Mottagande i anpassad grundskola - processbeskrivning Pdf, 162.2 kB.

Studie- och yrkesvägledning

Den anpassade grundskolan i kommunen har en särskild studie- och yrkesvägledning.

Yrkesvalslärarna inom anpassad grundskola och specialskolan hjälper elever och föräldrar med att:

 • skaffa praktikplatser utifrån varje elevs behov, önskningar och förutsättningar i alla skolformer och i arbetslivet.
 • ge vägledning till eleverna och ha fortlöpande kontakt med föräldrarna för att hitta en lämplig utbildningsväg och arbete eller sysselsättning.

Samverkan

Yrkesvägledarna samverkar med lärare, assistenter, skolledning, elevhälsoteam, försäkringskassa, arbetsförmedling och daglig verksamhet.

Ungdomsfritids, korttidstillsyn

Läs mer om korttidstillsyn, även kallat ungdomsfritids, för barn i anpassad grundskola.

Senast uppdaterad:

Publicerad: