Frånvaro och skolplikt i grundskolan

Barn i grundskolan har skolplikt, vilket innebär att de ska delta i skolans undervisning. Det är du som vårdnadshavare som ska se till att barnet är närvarande. Helst ska ditt barn inte vara ledigt från skolan utöver lovdagar. Om ditt barn ändå behöver vara ledigt från skolan så måste du ansöka om ledighet. Om barnet är sjukt ska du anmäla frånvaron på webben.

Anmäl frånvaro

Frånvaroanmälan på webben gäller enbart tillfällig frånvaro så som sjukdom, tandläkartid och läkarbesök.

Du gör frånvaroanmälan i Skola24, som du kommer till genom att logga in i e-skola.

Ansök om ledighet

En elev i grundskolan eller grundsärskolan kan beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Exempel på enskilda angelägenheter är vissa resor, familjehögtider eller religiösa högtider. Med kortare ledighet avses totalt högst tio skoldagar per läsår. Längre ledighet beviljas endast om det finns synnerliga skäl.

Under perioder då det är nationella prov kan ditt barn endast få ledigt i undantagsfall. Provdagar för läsåret 2022/2023 hittar du på Skolverkets webbplats.

Du ansöker om ledighet i Skola24, som du kommer till genom att logga in i e-skola. Om ni är två vårdnadshavare måste ni båda logga in och godkänna ledighetsansökan. Tänk på att ansöka i god tid!

Om du inte kan ansöka digitalt, kontakta ditt barns skola.

Skolplikt – eleven ska delta i undervisningen

En förutsättning för att eleverna ska klara av sina studier och nå de nationella målen är förstås att de är närvarande i skolan och på lektionerna. Skolplikt innebär att barn måste gå i skolan och delta i den verksamhet som anordnas i skolan, om eleven inte har giltigt skäl att utebli.

Uppskjuten skolplikt

Om du vill att ditt barn ska börja förskoleklass ett år senare måste du ansöka om "Uppskjuten skolplikt". Mer information om uppskjuten skolplikt.

Fullgöra skolplikten på annat sätt

Om du vill att ditt barn ska fullgöra skolplikten på annat sätt än i ordinarie skolverksamhet måste du ansöka om det. Mer information om att fullgöra skolplikten på annat sätt.

Ogiltig frånvaro

All frånvaro som vårdnadshavaren inte har meddelat eller bekräftat ses som ogiltig. Även sen ankomst till lektion är ogiltig frånvaro.

Främjande av närvaro och tidiga insatser vid ogiltig frånvaro

Skolan är, enligt skollagen, skyldig att ge stöd till elever som behöver det. En snabb reaktion på frånvaro från lärare och vårdnadshavare ökar möjligheten att ge det stöd eleven behöver.

Tidiga insatser vid ogiltig frånvaro har visat sig vara en framgångsfaktor. Det visar både forskningen men också olika projekt i andra kommuner och erfarenhet från skolorna, enligt SKL.

Åtgärdstrappa vid ogiltig frånvaro

 • 1. Första oanmälda frånvarotillfället – skolan agerar
 • 2. Ogiltig frånvaro – skolan följer upp
 • 3. Upprepad ogiltig frånvaro – skolan kallar till möte
 • 4. Fortsatt ogiltig frånvaro – rektor ansvarar för att en fördjupad utredning påbörjas
 • Skolan ska kontakta vårdnadshavare samma dag.
 • Skolan tar reda på orsaken till frånvaron och motiverar till närvaro.
 • Skolan informerar om följderna vid fortsatt frånvaro.
 • Ansvarig lärare samtalar med elev/vårdnadshavare och kartlägger orsak.
 • Arbetslaget formulerar vilka insatser som ska göras på skolan för att främja elevens närvaro.
 • Ansvarig pedagog informerar rektor/elevhälsan om frånvaro.
 • Ansvarig pedagog informerar rektor och elevhälsa om frånvaron.
 • Rektor kallar till möte med vårdnadshavaren och eleven.
 • Rektor ansvarar för att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds.
 • Vid behov upprättas ett åtgärdsprogram.

Upprepad ogiltig frånvaro är högst tre sammanhängande dagar eller högst fem enstaka tillfällen, eller när ett mönster av frånvaro framträder.

 • En fördjupad utredning kan omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala samt specialpedagogiska insatser.
 • Åtgärdsprogram med beslut om fortsatta insatser upprättas.
 • Skolan fortsätter att ha kontinuerlig kontakt med eleven och vårdnadshavaren.
 • Vid utebliven förväntad effekt av skolans insatser samt oro för elevens utveckling och hälsa kontaktas socialtjänsten för konsultation och eventuell anmälan. Anmälan ska även göras till huvudman.
Servicegaranti Örebro kommun

Vi garanterar

Örebro kommun garanterar att du som vårdnadshavare får information om ditt barn har olovlig frånvaro. Läs mer om kommunens servicegarantier för grundskolan.

Senast uppdaterad:

Publicerad: