Betyg och omdömen i grundskolan och anpassad grundskola

I grundskolan årskurs 1 till 5 och i anpassad grundskola årskurs 1 till 9 får eleverna skriftliga omdömen i alla ämnen. Elever i årskurs 6 till 9 får istället betyg. I anpassad grundskola årskurs 6 till 9 med inriktning ämnen kan elev och vårdnadshavare välja om eleven ska få betyg eller skriftliga omdömen.

Innehåll på sidan

Individuella utvecklingsplaner (IUP)

I de årskurser där betyg inte sätts gör läraren tillsammans med elev och vårdnadshavare en skriftlig individuell utvecklingsplan (IUP) som hänger ihop från termin till termin. IUP:n består av två delar, dels omdömen i olika ämnen och dels en planering framåt för hur eleven ska nå kriterier för bedömning av kunskaper.

Alla elever i årskurs 1–5 i grundskolan och alla elever i årskurs 1–9 i anpassad grundskola har rätt till omdömen i de ämnen eller ämnesområden de läser. I anpassad grundskola årskurs 6–9 med inriktning ämnen väljer elev och vårdnadshavare om de vill att eleven ska få betyg eller omdömen. Omdömena presenteras för elev och vårdnadshavare i samband med något av de utvecklingssamtal som hålls en gång per termin.

Omdömena ska vara ett stöd för eleverna att nå de nationella målen och att tidigt kunna få den hjälp som de behöver. Tanken är att ett skriftligt omdöme är tydligare än om läraren bara berättar muntligt hur det går för eleven.

Rektors ansvar

Det är varje skolas rektor som ansvarar för hur de skriftliga omdömena utformas på skolan. Omdömena ska utgå från skolans pedagogiska planering.

Du kan läsa mer om individuella utvecklingsplaner på Skolverkets webbplats.

Betyg i grundskola

I grundskolan är betygsskalan sexgradig, med fem godkända (A-E) och ett icke godkänt betygssteg (F).

Årskurs 6-9

Alla elever får betyg i årskurs 6 till och med årskurs 9. Terminsbetyg sätts bara i de ämnen som eleven fått undervisning i under den aktuella terminen.

Inte godkänd

Om eleven inte når betygskriterierna i ett ämne sätts betyget F. I sådana fall kan eleven ihop med sin vårdnadshavare be om att få ett skriftligt omdöme som visar elevens kunskapsutveckling i ämnet. I omdömet ska skolan förklara vilket stöd man har gett eleven för att uppnå betygskriterierna.

Om det inte finns underlag för att bedöma en elevs kunskaper i en kurs, på grund av att eleven varit frånvarande, sätts inget betyg. Detta markeras med ett streck (–) i betygskatalogen.

Läs mer om det nya betygssystemet på Skolverkets webbplats.

Slutbetyg

Betyget i slutet av vårterminen i årskurs 9 är slutbetyg och det som ligger till grund för elevens ansökan till gymnasieskolan. Behörigheten ser olika ut för de olika gymnasieprogrammen.

Betyg i anpassad grundskola

I anpassade grundskolans ämnen sätts betyg endast om en elev eller elevens vårdnadshavare begär det. I ämnesområden sätts inga betyg alls. Eleverna ska efter avslutad anpassad grundskola få intyg om den utbildning de gått igenom. Om en elev eller elevens vårdnadshavare begär det, ska intyget kompletteras med ett allmänt studieomdöme.

Betygsskalan

Betygsskalan har fem steg: A, B, C, D och E. Betyget F används inte i anpassade grundskolan. Om elevens kunskaper som lägst inte motsvarar samtliga delar av betygskriterierna för E sätts inget betyg.

Lovskola för elever som behöver extra stöttning

Lovskola för elever i årskurs 8 och 9 som riskerar att inte bli, eller som inte blivit behöriga till gymnasiet

Kommunen är skyldig att erbjuda lovskola under sommaren till elever som:

  • har gått ut årskurs 8 och som riskerar att under årskurs 9 inte bli behöriga till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan,
  • har gått ut årskurs 9 utan att ha blivit behöriga till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan.

Det är rektorn som beslutar vilka elever som ska erbjudas lovskola. De elever som berörs får en inbjudan till lovskolan under våren.

Lovskola för elever i årskurs 6-9 som behöver extra stöttning

Vissa skolor erbjuder undervisning på olika lov för elever som vill ha extra stöttning eller arbeta ikapp i något eller några av skolans ämnen. Ofta prioriteras elever som saknar godkända betyg i något ämne.

Information om den här typen av lovskola brukar finnas på skolans webbplats. Här finns länkar till alla grundskolors webbplatser.

Servicegaranti Örebro kommun

Servicegarantier i grundskolan

Lärande

Under tiden i grundskolan ska du som elev utveckla kunskaper inom en rad olika områden för att vara väl förberedd för gymnasieskolan och vuxenlivet. Utbildningen ska bidra till din utveckling. Skolan ska vara en miljö där du lär dig att lyssna, dela åsikter och utveckla förmågan att tänka kritiskt.

Möjlighet att påverka, vara delaktig och att ta ansvar är demokratiska principer som alla elever har rätt till och får lära sig i skolan.

Extra stöd vid behov

Du som elev får på olika sätt extra hjälp om du behöver det. Varje skola har rutiner för att tidigt upptäcka och vid behov sätta in extra stödinsatser. Du som vårdnadshavare är en viktig resurs i skolans arbete och du blir informerad om, och delaktig i, skolans arbete med att stötta ditt barn.

Läs mer om Örebro kommuns servicegarantier för grundskolan.

Senast uppdaterad:

Publicerad: