Uppskjuten skolplikt

Enligt lag har alla barn i Sverige skolplikt från och med höstterminen det år de fyller sex år. Om du vill att ditt barn ska börja i skolan ett år senare måste du ansöka om ”Uppskjuten skolplikt”.

För att få börja ett år senare måste det finnas särskilda skäl för att skjuta upp skolstarten. Det är kommunen som avgör om barnet ska få börja skolan ett år senare eller ej. Det är inte en rättighet för ett barn att få börja skolan ett år senare och bedömningen av de särskilda skälen är strikta.

Exempel på särskilda skäl kan vara om barnet:

  • tillbringat kort tid i Sverige, och har ett annat modersmål.
  • har en intellektuell funktionsnedsättning.
  • på grund av sjukdom kommit efter i sin utveckling.
  • är fött sent på året och identifierar sig med barn som är födda ett år senare.

Ansök om uppskjuten skolplikt

Du som vårdnadshavare ansöker om uppskjuten skolplikt via blanketten ”Ansökan om uppskjuten skolplikt, som finns på sidan Självservice inom grundskola och grundsärskola. Vid gemensam vårdnad ska blanketten skrivas under av båda vårdnadshavarna. Du måste skicka in en ansökan till kommunen oavsett om ditt barn går i en kommunal eller i en fristående verksamhet.

Ansökningsperiod

Ansökan bör skickas in under perioden 15–31 januari det år barnet fyller sex år, men det går att ansöka fram till 30 juni.

Eftersom du inte vet om din ansökan kommer att bli beviljad är det viktigt att du även söker skola för ditt barn. Söka skola ska alla göra som har barn som ska börja i förskoleklass till hösten.

Vad ska ansökan innehålla?

I din ansökan ska du beskriva vilka särskilda skäl som du anser finns för att ditt barn ska få börja skolan ett år senare. Du ska även skicka med:

  • Ett yttrande från rektor, specialpedagog och/eller annan pedagogisk personal.
  • Annan dokumentation/utredning som styrker de särskilda skäl du för fram. Det kan till exempel vara dokument om barnets utveckling, läkarintyg eller psykologutredning.

Om du har frågor

Kontakta Myndighetsverksamheten, 019-21 10 00 (Örebro kommuns servicecenter)

Överklaga beslut

Beslut om uppskjuten skolplikt kan överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se