Barnahus för föräldrar

Barnahus erbjuder ett bra omhändertagande till barn och ungdomar som misstänks vara utsatta för våldsbrott eller sexualbrott. Målgruppen är barn upp till 15 år eller upp till och med 18 år om förövaren är en närstående till barnet.

Samtalsrum med fyra stolar runt ett runt bord.

När barn misstänks vara utsatta för brott av person i barnets familj utser Tingsrätten en Särskild företrädare, en jurist, som fattar beslutet att barnet får hämtas till förhör på Barnahus. Vårdnadshavaren känner då inte i förväg till att förhöret ska hållas. Detta för att barnet inte ska bli påverkat innan det hörs. Det är också viktigt att du som vårdnadshavare inte blir beskylld för att ha påverkat barnet innan förhöret.

När barnet åker till Barnahus följer en trygghetsperson med från skolan eller förskolan. Trygghetspersonen finns med på resan till Barnahus och sitter i väntrummet medan barnet hörs av polisens barnutredare. Denna person får ingen information om innehållet i förhöret. Trygghetspersonens enda uppgift är att vara ett stöd för barnet i en för barnet ny och kanske otrygg situation.

Förhör

Barnutredare på polisen arbetar enligt en särskild förhörsteknik, för att kunna säkerställa uppgifterna i ett barns berättelse och får inte ställa ledande frågor. När barnet förhörs av en barnutredare på Barnahus sitter åklagare, särskild företrädare och ev handläggare från socialtjänsten i ett angränsande rum och följer förhöret på en bildskärm. Den särskilda företrädaren ansvarar för barnets mående i situationen, åklagaren fattar beslut i polisens utredning och socialtjänsten bedömer barnets behov av skydd och stöd.

Om barnet behöver läkarundersökas kan en barnläkare komma till Barnahus och undersöka barnet i samband med förhöret. Vissa undersökningar kan behöva göras på sjukhuset.

Som vårdnadshavare får man veta att barnet varit på förhör direkt efter förhöret. Eftersom man är förälder och ansvarig för barnet, kan det väcka starka känslor att man fråntagits sitt föräldraansvar under en kort tid. Att någon annan har bestämt saker om barnet som man inte kunnat påverka.

Många familjer hamnar i kris när det uppstår en misstanke om att barnet utsatts för brott. Familjen kan då behöva stöd och hjälp. Samordnarna på Barnahus kan erbjuda sådant stöd i det akuta skedet och hjälpa familjer att söka mer långsiktigt stöd inom andra verksamheter.

Socialtjänsten har, i vissa fall, rätt att avvakta under en kortare tid med att informera vårdnadshavarna om vilka uppgifter som inkommit samt att en polisanmälan gjorts. En del föräldrar kan uppleva sig kränkta och förbigångna av detta men för barnets bästa är det ändå viktigt att socialtjänsten och vårdnadshavare samarbetar.

Socialtjänsten och polisen har olika ansvarsområden. Socialtjänsten ansvarar för barnets behov av skydd och stöd och det görs genom att en utredning inleds. Polisens uppgift är att utreda brott, så när en polisanmälan görs inleder de en förundersökning. Då råder förundersökningssekretess.

Orosanmälan

Enligt socialtjänstlagen, 14 kap § 1, är alla som arbetar med barn och ungdomar skyldiga att anmäla oro gällande barn som kan fara illa till socialtjänsten. Vid misstanke om att barnet varit utsatt för ett brott i sin familj eller av någon annan gör socialtjänsten en bedömning om en polisanmälan ska göras. De brott som det oftast handlar om är vålds- och sexualbrott.

Privatpersoner som misstänker att barn far illa kan göra en orosanmälan via orebro.se.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?