Dricksvattenanläggningar

Du som har en offentlig, kommersiell eller större enskild dricks­vatten­anläggning ansvarar för att vattnet håller god kvalitet.

Registrering av dricksvatten

Du som är ansvarig för dricksvatten som levereras till fler än 50 personer eller producerar mer än 10 kubik­meter per dygn ska anmäla anläggningen till Miljökontoret. Det gäller också om du försörjer exempelvis en livsmedels­verksam­het, campingplats, skola, samfällighet eller liknande.

Du kan anmäla genom e-tjänsten ovan om du har BankID.

För dig som inte har möjlighet att använda e-tjänsten finns även blanketten
Anmälan om registrering av dricksvattenanläggning. Pdf, 198.9 kB.

Dricksvattenföreskrifter

För att vara säker på att dricksvatten håller en bra kvalitet finns det regler i livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten som den som producerar eller tillhandahåller dricksvatten måste följa. I föreskrifterna finns bland annat krav på dricksvattenberedning och hur distributionsanläggningen ska underhållas och skötas.

Vilka omfattas av dricksvattenföreskrifterna?

  • Anläggningar som producerar mer än 10 kubikmeter dricksvatten per dygn eller försörjer fler än 50 personer med dricksvatten.
  • Offentliga verksamheter som till exempel skolor, boenden, servicehus och samlingslokaler.
  • Kommersiella verksamheter som till exempel caféer, restauranger och andra livsmedelsföretag - oavsett hur lite vatten som produceras.

Det är Miljökontoret som kontrollerar att den som bedriver verksamhet uppfyller kraven i dricksvattenföreskrifterna.

Livsmedelsverkets föreskrifter LIVSFS 2017:2

Faroanalys

Den som producerar eller tillhandahåller dricksvatten ska enligt dricks­vatten­före­skrifterna identifiera de eventuella faror som kan behöva hanteras och förebyggas. En faroanalys ska redovisas för Miljökontoret som sedan fastställer den.

Områden som kan ingå i enklare faroanalys:

  • Brunnens omgivning - vilka eventuella föroreningskällor finns i tillrinningsområdet till brunnen? T.ex. avlopp, gödselhantering, spridning av bekämpningsmedel, industri, vattendrag nära brunnen?
  • Brunnens konstruktion - är brunnen grävd eller borrad? Är rörgenomföringar täta? Är locket tätt? Är foderröret tätat mot berggrunden?
  • Markens beskaffenhet - hur enkelt kan föroreningar transporteras i marken? Är det sand eller lera runt brunnen? Är berggrunden tät eller sprickig? Uppgifter om berggrunden och bergets täthet brukar finnas i protokoll från brunnsborrning.
  • Säsongsvariationer - Varierar dricksvattnets lukt, färg, smak? Försämras kvaliteten efter kraftig nederbörd? Är brunnen ytvattenpåverkad?

Undersökningsprogram och provtagning

Den som ansvarar för dricksvatten ska ha ett undersökningsprogram som anger var och när man ska ta prover. Undersökningsprogrammet tas fram i samråd med Miljökontoret.

Den som producerar eller tillhandahåller dricksvatten ansvarar för provtagning av dricksvattnet. Ackrediterade laboratorier ska anlitas för analys och bedömning av proverna.

Nedan finns ett exempel på hur ett undersökningsprogram kan se ut för en anläggning som producerar mindre än 10 kubikmeter per dygn.

Provtagning hos användaren

Provtagningspunkt

Normal undersökning*

Normal undersökning*

Utvidgad undersökning*

t.ex. kökskran

t.ex. maj,
varje år

t.ex. november,
varje år

t.ex. augusti,
vart tredje år.

*Mikrobiologisk och kemisk.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se