Omvårdnad utförare

Den som har svårt att klara sitt vardagliga liv har rätt till omvårdnad i hemmet. I örebro kommun kan personer som har beslut om omvårdnad i hemmet välja leverantör. Här är information till dig som vill bli eller är utförare.

Rättigheter och beslut

Kommunerna är skyldiga att ge sina invånare hjälp och stöd, enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. De utförare av tjänster enligt lagen om valfrihetssystem som godkänns förbinder sig att följa Örebro kommuns riktlinjer.

Den som har svårt att klara sitt vardagliga liv har rätt till omvårdnad i hemmet. En kommunal biståndshandläggare utreder behovet och beslutar vilken typ av omvårdnad som avses och hur många timmar personen ska få hjälp. Till detta kommer hälso- och sjukvårdsinsatser som beslutas av kommunens sjuksköterskor och arbetsterapeuter.

Läs mer om Örebro kommuns erbjudande om omvårdnad

Detta ingår i omvårdnaden

I den valbara omvårdnaden ingår personlig omvårdnad som till exempel på- och avklädning, hjälp vid måltider, förflyttning och personlig hygien. Det kan också handla om insatser som personen behöver för att bryta sin isolering eller för att känna sig trygg och säker i det egna hemmet.

Insatser under natten, besvarande av trygghetslarm och hemsjukvårdsinsatser som utförs av sjuksköterskor och arbetsterapeuter är inte valbara under 2014. Hösten 2015 kommer hälso- och sjukvård som utförs av sjuksköterskor och arbetsterapeuter att ingå i valfrihetssystemet.

Tillsammans med brukaren eller dennes företrädare planerar ni det som ska utföras och dokumenterar det i en genomförandeplan. Den revideras efter brukarens önskemål.

Ersättning

Den utförda tiden hos brukaren är grunden för ersättningen till utföraren. Tidsregistreringen är företagets underlag för fakturering till kommunen, som i sin tur fakturerar brukaren. Ersättningen för en timme utförd omvårdnad redovisas. Beskrivning av ersättning - omvårdnad (pdf, 17.8 kB)

Alla utförare – privata såväl som kommunens egen regi – får samma ersättning och priset fastställs årligen.

Införande av tidsregistreringssystemet TES mobil (verksamhetssystem för tidrapportering) sker successivt under 2015.

Dialog och uppföljning

Kommunen följer regelbundet upp och utvärderar utförarens verksamhet, till exempel att utföraren följer lagar, förordningar och riktlinjer samt uppfyller kommunens kvalitetskrav. Uppföljningen sker bland annat genom tillsynsbesök, intervjuer och enkäter. Genom regelbundna enkäter följer kommunen upp brukarnas uppfattningar om utförarna.

Som stöd till utförarna anordnar kommunen regelbundet dialogträffar där aktuella frågor diskuteras. Utföraren kan även boka in enskilda dialogträffar vid behov.

Marknadsföring

För att brukarna ska hitta och kunna jämföra olika utförare presenteras företagen på www.orebro.se i en gemensam presentations- och jämförelsefunktion. Här finns också möjlighet att berätta om det egna företagets eventuella profil och visa upp företaget med logotyp eller bild. Informationsinnehållet hämtas delvis från avtalet och så småningom också från mätningar av kvalitet som kommunen kommer att genomföra. I samband med kontraktsskrivningen levererar utföraren en beskrivning av det egna företaget som kompletterar presentationen i ansökan och som sedan visas i presentationsjämförelsen.

Utföraren har också möjlighet att själv marknadsföra sig gentemot såväl nuvarande som framtida brukare och i den marknadsföringen hänvisa till det kommunala godkännandet, i enlighet med kommunens riktlinjer för marknadsföring.

Förfrågningsunderlag

Ansökan ska utgå från det förfrågningsunderlag som avser den specifika tjänsten. I förfrågningsunderlaget anges de förutsättningar och krav som måste vara uppfyllda för att ett företag ska bli godkänt. Förfrågningsunderlaget samt de styrande dokumenten finns under riktlinjer, rutiner och lagar inom omvårdnad.

Den som ansöker om att bli utförare har möjlghet att ange i vilka områden i kommunen man vill arbeta och kan också ange ett maximalt antal timmar man kan utföra.

Områden

Örebro kommun är uppdelad i sex geografiska områden, se karta/kartor. Ansökan kan göras för ett eller flera områden.

Godkännande

Ansökan kan ske när som helst. Uppfyller företaget kommunens krav, godkänns det och får bli utförare. Förfarandet innebär att kommunen inte kan bestämma hur många företag som blir utförare av en tjänst. Nya företag kan också tillkomma allt eftersom de godkänns.

Brukarna avgör själva vilken eller vilka utförare de anlitar och omval av utförare sker på brukarens initiativ. Ett godkännande innebär inte att företaget garanteras ett visst antal brukare eller utförda timmar. En ansökan tar som mest fyra veckor att behandla, under förutsättning att den är komplett. Storhelger och sommarmånader kan förlänga handläggningstiden. Efter godkännandet måste företagen delta i ett antal utbildningstillfällen för att kunna bli valbara.

Film från informationsmöte

Dokument och länkar

Klart: Valfrihetssystemet för omvårdnadstjänster görs om

Nuvarande valfrihetssystem för omvårdnadstjänster ska ersättas med samma system som man idag har för vård- och omsorgsboenden. Det beslutade kommunfullmäktige den 21 mars. Hemvårdens kunder kommer fortfarande att kunna välja mellan flera leverantörer. Omställningen till det nya systemet genomförs tidigast under våren 2020. Inom valfrihets­systemet för servicetjänster, kost och daglig verksamhet görs inga förändringar.

Mer information om beslutet

Senast uppdaterad: 29 augusti 2018
Publicerad: 8 februari 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?