Omvårdnad – utförare

Den som har svårt att klara sitt vardagliga liv har rätt till omvårdnad i hemmet. I Örebro kommun kan personer som har beslut om omvårdnad välja leverantör. Här är information till dig som vill bli eller är utförare.

Rättigheter och beslut

Kommunerna är skyldiga att ge sina invånare hjälp och stöd, enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. De utförare av tjänster enligt lagen om valfrihetssystem som godkänns förbinder sig att följa Örebro kommuns riktlinjer.

Den som har svårt att klara sitt vardagliga liv har rätt till omvårdnad i hemmet. En kommunal biståndshandläggare utreder behovet och beslutar vilken typ av omvårdnad som avses och hur många timmar personen ska få hjälp. Till detta kommer hälso- och sjukvårdsinsatser som beslutas av kommunens sjuksköterskor och arbetsterapeuter.

Läs mer om Örebro kommuns erbjudande om omvårdnad

Detta ingår i omvårdnaden

I den valbara omvårdnaden ingår personlig omvårdnad som till exempel på- och avklädning, hjälp vid måltider, förflyttning och personlig hygien. Det kan också handla om insatser som personen behöver för att bryta sin isolering eller för att känna sig trygg och säker i det egna hemmet.

Insatser under natten, besvarande av trygghetslarm och hemsjukvårdsinsatser som utförs av sjuksköterskor och arbetsterapeuter är inte valbara.

Brukarna avgör själva vilken eller vilka utförare de anlitar och omval av utförare sker på brukarens initiativ.

Tillsammans med brukaren eller dennes företrädare planerar ni det som ska utföras och dokumenterar det i en genomförandeplan. Den revideras efter brukarens önskemål.

Ersättning

Örebro kommun betalar ut ersättning till utförare inom omvårdnad enligt huvudprincipen med månadsersättning i nivåer för varje brukare.

Ersättningen är framtagen från ett bedömt behov av stöd per nivå. Utöver nivåer ersätts också övriga insatser, som larm, avlösning och delegerad hälso-och sjukvård med månadsersättningar. Utförd tid registreras hos brukaren som är underlag för både brukarens faktura och grunden för utförarens ersättning.

Ersättning per nivå och övriga ersättningar redovisas.

Ersättningen fastställs årligen. Fler detaljer om ersättning finns i dokumentet – Regler för registrering och ersättning inom omvårdnad, under rubrik Ekonomi

Dialog och uppföljning

Kommunen följer regelbundet upp och utvärderar utförarens verksamhet, till exempel att utföraren följer lagar, förordningar och riktlinjer samt uppfyller kommunens kvalitetskrav. Uppföljningen sker bland annat genom tillsynsbesök, intervjuer och enkäter. Genom regelbundna enkäter följer kommunen upp brukarnas uppfattningar om utförarna.

Som stöd till utförarna anordnar kommunen regelbundet dialogträffar där aktuella frågor diskuteras. Utföraren kan även boka in enskilda dialogträffar vid behov.

Marknadsföring

För att brukarna ska hitta och kunna jämföra olika utförare presenteras företagen på sidan Val av utförare av omvårdnad, service och fixartjänst. Här finns också möjlighet att berätta om det egna företagets eventuella profil och visa upp företaget med logotyp eller bild.

Utföraren har också möjlighet att själv marknadsföra sig gentemot såväl nuvarande som framtida brukare och i den marknadsföringen hänvisa till det kommunala godkännandet, i enlighet med kommunens riktlinjer för marknadsföring.

Tillståndsplikt

Från och med den 1 januari 2019 införs tillståndsplikt för verksamheter som bedriver hemtjänst i form av service, omvårdnad och mattjänst enligt socialtjänstlagen (SoL). Tillståndsplikten gäller även för underleverantörer. Du ansöker om tillstånd hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Avgiften för en ansökan är 30 000 kr.

På IVO:s webbplats kan du läsa mer och ansöka om tillståndsplikt.

Områden

Örebro kommun är uppdelad i sex geografiska områden, se kartor. Ansökan kan göras för ett eller flera områden.

Förfrågningsunderlag

Ansökan ska utgå från det förfrågningsunderlag som avser den specifika tjänsten. I förfrågningsunderlaget anges de förutsättningar och krav som måste vara uppfyllda för att ett företag ska bli godkänt. Förfrågningsunderlaget samt de styrande dokumenten återfinns genom länk längst ner på sidan. Den som ansöker om att bli utförare har möjlighet att ange i vilka områden i kommunen man vill arbeta.

Ansökan och handläggningstid

Prövning av ansökan sker kontinuerligt. Om ansökan är komplett tar handläggningen normalt 12 veckor.

Dokument och länkar

Senast uppdaterad:
Publicerad: