Omvårdnad – utförare

Den som har svårt att klara sitt vardagliga liv har rätt till omvårdnad i hemmet. I Örebro kommun kan personer som har beslut om omvårdnad i hemmet välja leverantör. Här är information till dig som vill bli eller är utförare.

Rättigheter och beslut

Kommunerna är skyldiga att ge sina invånare hjälp och stöd, enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. De utförare av tjänster enligt lagen om valfrihetssystem som godkänns förbinder sig att följa Örebro kommuns riktlinjer.

Den som har svårt att klara sitt vardagliga liv har rätt till omvårdnad i hemmet. En kommunal biståndshandläggare utreder behovet och beslutar vilken typ av omvårdnad som avses och hur många timmar personen ska få hjälp. Till detta kommer hälso- och sjukvårdsinsatser som beslutas av kommunens sjuksköterskor och arbetsterapeuter.

Läs mer om Örebro kommuns erbjudande om omvårdnad

Detta ingår i omvårdnaden

I den valbara omvårdnaden ingår personlig omvårdnad som till exempel på- och avklädning, hjälp vid måltider, förflyttning och personlig hygien. Det kan också handla om insatser som personen behöver för att bryta sin isolering eller för att känna sig trygg och säker i det egna hemmet.

Insatser under natten, besvarande av trygghetslarm och hemsjukvårdsinsatser som utförs av sjuksköterskor och arbetsterapeuter är inte valbara.

Brukarna avgör själva vilken eller vilka utförare de anlitar och omval av utförare sker på brukarens initiativ.

Tillsammans med brukaren eller dennes företrädare planerar ni det som ska utföras och dokumenterar det i en genomförandeplan. Den revideras efter brukarens önskemål.

Ersättning

Den utförda tiden hos brukaren är grunden för ersättningen till utföraren. Tidsregistreringen är företagets underlag för fakturering till kommunen, som i sin tur fakturerar brukaren. Ersättningen för en timme utförd omvårdnad redovisas. Beskrivning av ersättning - omvårdnad Pdf, 150.7 kB. (Pdf, 150.7 kB)

Alla utförare – privata såväl som kommunens egen regi – får samma ersättning och priset fastställs årligen.

Dialog och uppföljning

Kommunen följer regelbundet upp och utvärderar utförarens verksamhet, till exempel att utföraren följer lagar, förordningar och riktlinjer samt uppfyller kommunens kvalitetskrav. Uppföljningen sker bland annat genom tillsynsbesök, intervjuer och enkäter. Genom regelbundna enkäter följer kommunen upp brukarnas uppfattningar om utförarna.

Som stöd till utförarna anordnar kommunen regelbundet dialogträffar där aktuella frågor diskuteras. Utföraren kan även boka in enskilda dialogträffar vid behov.

Marknadsföring

För att brukarna ska hitta och kunna jämföra olika utförare presenteras företagen på sidan Val av utförare av omvårdnad, service, mattjänst och fixartjänst. Här finns också möjlighet att berätta om det egna företagets eventuella profil och visa upp företaget med logotyp eller bild.

Utföraren har också möjlighet att själv marknadsföra sig gentemot såväl nuvarande som framtida brukare och i den marknadsföringen hänvisa till det kommunala godkännandet, i enlighet med kommunens riktlinjer för marknadsföring.

Tillståndsplikt

Från och med den 1 januari 2019 införs tillståndsplikt för verksamheter som bedriver hemtjänst i form av serviceinsatser, omvårdnad och mattjänst enligt socialtjänstlagen (SoL). Tillståndsplikten gäller även för underleverantörer. Du ansöker om tillstånd hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Avgiften för en ansökan är 30 000 kr.

På IVO:s webbplats kan du läsa mer och ansöka om tillståndsplikt.

Områden

Örebro kommun är uppdelad i sex geografiska områden, se karta/kartor. Ansökan kan göras för ett eller flera områden.

Dokument och länkar

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!