Service – utförare

Den som fått beslut om service i Örebro kommun kan själv välja utförare. Här är information till dig som vill bli eller är utförare.

Rättigheter och beslut

Kommunerna är skyldiga att ge sina invånare hjälp och stöd, enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. De utförare av tjänster enligt lagen om valfrihetssystem som godkänns förbinder sig att följa Örebro kommuns riktlinjer.

Detta ingår i service

Den som behöver hjälp med service kan ansöka om specifikt antal timmar per månad som subventioneras kommunalt, för städning, tvätt, inköp och fönsterputs. Ansökan sker via en särskild blankett. Behovet utreds av en kommunal biståndshandläggare som beslutar vad serviceinsatserna ska omfatta. Läs mer om service.

Ersättning

Örebro kommun betalar ut ersättning till utförare inom service enligt huvudprincipen med månadsersättning i nivåer för varje brukare.

Ersättningen är framtagen från ett bedömt behov av stöd per nivå. Utförd tid registreras hos brukaren, vilket är underlag för både brukarens faktura och grunden för utförarens ersättning.

Alla utförare – privata såväl som kommunens egen regi – får samma ersättning och priset fastställs årligen.

Tilläggstjänster

Godkända företag har möjlighet att, utöver de kommunalt subventionerade tjänsterna, sälja tilläggstjänster som möjliggör skatteavdrag enligt RUT. Dessa tjänster beställs direkt av utföraren och faktureras mot kunden.

Dialog och uppföljning

Kommunen följer regelbundet upp och utvärderar utförarens verksamhet, till exempel att utföraren följer lagar, förordningar och riktlinjer samt uppfyller kommunens kvalitetskrav. Uppföljningen sker bland annat genom tillsynsbesök, intervjuer och enkäter. Genom regelbundna enkäter följer kommunen upp brukarnas uppfattningar om utförarna.

Som stöd till utförarna anordnar kommunen regelbundet dialogträffar där aktuella frågor diskuteras.

Marknadsföring

För att brukarna ska hitta och kunna jämföra olika utförare presenteras företagen på sidan Val av utförare av omvårdnad, service och fixartjänst.

Här finns också möjlighet att berätta om det egna företagets eventuella profil och visa upp företaget med logotyp eller bild. I samband med kontraktsskrivningen levererar utföraren en beskrivning av det egna företaget till presentationen på orebro.se.

Utföraren har också möjlighet att själv marknadsföra sig gentemot såväl nuvarande som framtida brukare och i den marknadsföringen hänvisa till det kommunala godkännandet, i enlighet med kommunens riktlinjer för marknadsföring.

Tillståndsplikt

Från och med den 1 januari 2019 införs tillståndsplikt för verksamheter som bedriver hemtjänst i form av service, omvårdnad och mattjänst enligt socialtjänstlagen (SoL). Tillståndsplikten gäller även för underleverantörer. Du ansöker om tillstånd hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Avgiften för en ansökan är 30 000 kr.

På IVO:s webbplats kan du läsa mer och ansöka om tillståndsplikt.

Förfrågningsunderlag

Ansökan ska utgå från det förfrågningsunderlag som avser den specifika tjänsten. I förfrågningsunderlaget anges de förutsättningar och krav som måste vara uppfyllda för att ett företag ska bli godkänt. Förfrågningsunderlaget samt de styrande dokumenten återfinns genom länk längst ner på sidan.

Den som ansöker om att bli utförare har möjlighet att ange i vilka områden i kommunen man vill arbeta.

Områden

Örebro kommun uppdelad i sex geografiska områden, se karta/kartor. Ansökan kan göras för ett eller flera områden.

Ansökan och handläggningstid

Prövning av ansökan sker kontinuerligt, om ansökan är komplett tar handläggningen normalt 12 veckor.

Dokument och länkar

Senast uppdaterad:
Publicerad: