Fixartjänst – utförare

Den som har rätt till fixartjänst i Örebro kommun kan själv välja utförare. Här är information till dig som vill bli eller är utförare.

Rättigheter och beslut

Kommunerna är skyldiga att ge sina invånare hjälp och stöd, enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. De utförare av tjänster enligt lagen om valfrihetssystem som godkänns förbinder sig att följa Örebro kommuns riktlinjer.

Detta ingår i fixartjänst

Den som är folkbokförd i Örebro kommun kan beställa kommunalt subventionerad fixartjänst från och med året den fyller 75. Till fixartjänst räknas bland annat att sätta upp gardiner eller tavlor och att byta glödlampor, proppar eller batterier till brandvarnare. Fixartjänst erbjuds upp till 4 timmar per år. Läs mer om fixartjänst.

Ersättning

Den utförda tiden hos brukaren är grunden för ersättningen till utföraren. Tidsregistreringen är företagets underlag för fakturering till kommunen, som i sin tur fakturerar brukaren. Ersättningen för en timme utförd fixartjänst redovisas. Beskrivning av ersättning - service

Alla utförare – privata såväl som kommunens egen regi – får samma ersättning och priset fastställs årligen.

Tilläggstjänster

Godkända företag har möjlighet att, utöver de kommunalt subventionerade tjänsterna, sälja tilläggstjänster som möjliggör skatteavdrag enligt RUT. Dessa tjänster beställs direkt av utföraren och faktureras mot kunden.

Dialog och uppföljning

Kommunen följer regelbundet upp och utvärderar utförarens verksamhet, till exempel att utföraren följer lagar, förordningar och riktlinjer samt uppfyller kommunens kvalitetskrav. Uppföljningen sker bland annat genom tillsynsbesök, intervjuer och enkäter. Genom regelbundna enkäter följer kommunen upp brukarnas uppfattningar om utförarna.

Som stöd till utförarna anordnar kommunen regelbundet dialogträffar där aktuella frågor diskuteras.

Marknadsföring

För att brukarna ska hitta och kunna jämföra olika utförare presenteras företagen på sidan Val av utförare av omvårdnad, service och fixartjänst. Här finns också möjlighet att berätta om det egna företagets eventuella profil och visa upp företaget med logotyp eller bild. I samband med kontraktsskrivningen levererar utföraren en beskrivning av det egna företaget till presentationen på orebro.se.

Utföraren har också möjlighet att själv marknadsföra sig gentemot såväl nuvarande som framtida brukare och i den marknadsföringen hänvisa till det kommunala godkännandet, i enlighet med kommunens riktlinjer för marknadsföring.

Tillståndsplikt

Från och med den 1 januari 2019 införs tillståndsplikt för verksamheter som bedriver hemtjänst i form av serviceinsatser, omvårdnad och mattjänst enligt socialtjänstlagen (SoL). Tillståndsplikten gäller även för underleverantörer. Du ansöker om tillstånd hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Avgiften för en ansökan är 30 000 kr.

På IVO:s webbplats kan du läsa mer och ansöka om tillståndsplikt.

Förfrågningsunderlag

Ansökan ska utgå från det förfrågningsunderlag som avser den specifika tjänsten. I förfrågningsunderlaget anges de förutsättningar och krav som måste vara uppfyllda för att ett företag ska bli godkänt. Förfrågningsunderlaget samt de styrande dokumenten återfinns genom länk längst ner på sidan.

Den som ansöker om att bli utförare har möjlighet att ange i vilka områden i kommunen man vill arbeta och kan också ange ett maximalt antal timmar man kan utföra.

Områden

Örebro kommun uppdelad i sex geografiska områden, se karta/kartor. Ansökan kan göras för ett eller flera områden.

Ansökan och handläggningstid

Prövning av ansökan sker kontinuerligt, om ansökan är komplett tar handläggningen normalt 12 veckor.

Dokument och länkar

Senast uppdaterad:
Publicerad: