Utbildningar för externa och kommunala utförare

Nedan finns de utbildningar som vänder sig till utförare inom valfrihetssystemen LOV (omvårdnad, service, daglig verksamhet, mattjänst) och LOU (vård- och omsorgsboende, bostad med särskild service).

Obligatoriska utbildningar

Under respektive utbildning beskrivs vilka verksamhetsområden utbildningen är obligatoriska inom.

Syftet med utbildningen är att beskriva vikten av basala hygienrutiner och att öka följsamheten till dessa. Den tar även upp personlig skyddsutrustning.

Vänder sig till: All personal

Utbildningen är interaktiv och finns på Socialstyrelsens webbplats.

Syftet med utbildningen är att ge kunskap om personer med demenssjukdom.

Vänder sig till: All personal som arbetar med omvårdnad. Hos serviceutförare ska en person i företagets ledning ha genomgått utbildningen.

Utbildningen är interaktiv och finns på Svenskt Demenscentrums webbplats.

Syftet med utbildningen är att ge grundläggande kunskaper i arbetssättet IBIC

Vänder sig till: All personal

Utbildningen är interaktiv, för att komma till utbildningen behöver du logga in i Itslearning.

För att få tillgång till systemet Itslearning där utbildningen finns måste varje deltagare ha personliga användaruppgifter.

Syftet med utbildningen är att öka kompetensen runt förflyttningsteknik och hjälpmedel för att minimera riskerna vid förflyttning.

Vänder sig till: Omvårdnadspersonal. Personal som tidigare gått utbildningen i någon av Örebro läns kommuner behöver inte gå utbildningen

Utbildningen ges i omvårdnadshjälpmedels lokaler i Vivalla företagsby och består av både teori och praktiska övningar.

Utbildningstillfällen 2024

Inbjudan och anmälan

Filmer som ingår i utbildningen

För att avboka deltagande följ anvisningen du fick via mejl vid anmälan. Vid förhinder efter att svarsdatum har passerat meddelas kompetensportalen@orebro.se.

Syftet med utbildningen är att ge en introduktion i mat, måltid och nutrition.

Vänder sig till: All personal som arbetar med omvårdnad.

Utbildningen är interaktiv och finns här.

Syftet med utbildningen är att ge grundläggande kunskap för att kunna utföra god palliativ vård i livets slutskede.

Vänder sig till: All personal som arbetar med omvårdnad. Personal som gått Palliation ABC eller GRADE behöver inte gå utbildningen.

Länk till webbutbildning Lindring bortom boten – grundutbildning.

Syftet är att ge kunskap om modellen SBAR för korrekt och patientsäker kommunikation.

Vänder sig till: All personal som arbetar med omvårdnad.

Utbildningen är interaktiv och finns på Region Örebro läns webbplats.

Treserva

Syftet med utbildningen är att ge kunskap för att kunna få behörighet för att kunna ta emot uppdrag samt dokumentera i Örebro kommuns verksamhetssystem Treserva. Genomgången utbildning är ett krav för att få behörighet i Treserva.

Vänder sig till: All personal som använder sig av verksamhetssystemet Treserva.

Utbildning i kommunens verksamhetssystem Treserva genomförs som en interaktiv utbildning, för att komma till utbildningen behöver du logga in i Itslearning.

För att få tillgång till systemet Itslearning måste varje deltagare ha personliga användaruppgifter.

Manualer för Treserva finns på den här sidan under rubriken "IT-system".

Treserva app och avvikelsehantering i Treserva

Här finns guider som visar funktioner i Treserva.

TES

Här finns guider som visar funktioner i TES.

Syftet med utbildningen är att ge en introduktion i vardagsrehabilitering.

Vänder sig till: All personal

Utbildningen är interaktiv, för att komma till utbildningen behöver du logga in i Itslearning.

För att få tillgång till systemet Itslearning där utbildningen finns måste varje deltagare ha personliga användaruppgifter.

Obligatoriska utbildningar för ledningspersoner

Under respektive utbildning står inom vilka verksamhetsområden utbildningen är obligatorisk.

Syftet med utbildningen är att ge en överblick av vad IBIC är och de olika delarna som ingår i arbetssättet.

Vänder sig till: Verksamhetsansvarig och övrig ledningspersonal.

Utbildningen är interaktiv och finns på Socialstyrelsens webbplats.

Syftet med utbildningen är att ge en övergripande introduktion för godkända externa utförare i Örebro kommun.

Vänder sig till: Verksamhetsansvarig och övrig ledningspersonal.

För anmälan kontakta egetval@orebro.se.

Vi rekommenderar att du går utbildningarna i IBIC innan denna introduktion.

Syftet med utbildningen är att ge en bild av vad ledningssystemsföreskrifterna och de allmänna råden reglerar, vad de innebär för er och hur ni kan arbeta utefter dem.

Vänder sig till: Verksamhetsansvarig och övrig ledningspersonal

Utbildningen består av en film och finns på Socialstyrelsens webbplats.

Syftet med utbildningen är att kunna ta emot information inför hemgång från sjukhus.

Vänder sig till: Verksamhetsansvarig och övrig ledningspersonal hos omvårdnadsutförare.

Utbildningen är interaktiv och finns på Support e-hälsa för kommun och region.

På sidan kan du även hitta länsgemensamma dokument, manualer, riktlinjer, överenskommelser sorterade efter ämnesområde.

Syftet med utbildningen är att ge kunskap för att kunna få behörighet för att kunna ta emot uppdrag samt dokumentera i Örebro kommuns verksamhetssystem Treserva. Genomgången utbildning är ett krav för att få behörighet i Treserva.

Vänder sig till: ledningspersoner.

Utbildning i kommunens verksamhetssystem Treserva genomförs som en interaktiv utbildning, för att komma till utbildningen behöver du logga in i Itslearning.
För att få tillgång till systemet It's learning måste varje deltagare ha personliga användaruppgifter.

Manualer för Treserva finns på den här sidan under rubriken "IT-system".

Utbildningar som inte är obligatoriska

Här nedan finns information om utbildningar som inte är obligatoriska men som kan ge kompetensutveckling.

Webbutbildning Demens ABC plus

Målgrupp: Vårdbiträde, Undersköterska, Enhetschef.

  • Du som arbetar inom Vård- och omsorgsboende väljer Demens ABC plus Särskilt boende.
  • Du som arbetar inom Hemvård väljer Demens ABC plus Hemtjänst.

Syfte med utbildningen: Fortsatt introduktion inom specifika områden med fokus på personcentrerad vård och omsorg för personer med demenssjukdom.

Omfattning: Tidsåtgång är ca 1 timme. Tillgång till dator behövs.

Anmäl dig via Svenskt demenscentrums webbplats.

Webbutbildning Demens ABC plus

Målgrupp: Sjuksköterska, Arbetsterapeut, Enhetschef på vård- och omsorgsboende.

  • Du som arbetar inom Vård- och omsorgsboende väljer Demens ABC plus Särskilt boende.

Syfte med utbildningen: Fortsatt introduktion inom specifika områden med fokus på personcentrerad vård och omsorg för personer med demenssjukdom.

Omfattning: Tidsåtgång är ca 1 timme. Tillgång till dator behövs.

Anmäl dig via Svenskt demenscentrums webbplats.

Webbutbildning Nollvision – en demensvård utan tvång och begränsningar

Målgrupp: Vårdbiträde, Undersköterska, Sjuksköterska, Arbetsterapeut, Enhetschef.

Personal som i sitt dagliga arbete möter personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt. Nollvision förutsätter att man har grundläggande kunskaper och genomförs efter att man gjort Demens ABC och Demens ABC Plus.

Syfte med utbildningen: Kunskaper om hur vi kan arbeta för en demensvård utan tvingande eller begränsande åtgärder– en nollvision – vilket innebär att man arbetar förebyggande, det vill säga personcentrerat och i team.

Omfattning: Tidsåtgången är ca 0,5 timme. Tillgång till dator behövs.

Anmäl dig via Svenskt demenscentrums webbplats.

Stjärnmärkt steg 1-4, grundutbildning i demensvård

Målgrupp: Vårdbiträde, Undersköterska, Sjuksköterska, Arbetsterapeut, Enhetschef.

Personal, alla yrkeskategorier, som dagligen arbetar med personer med demenssjukdom, på Vård- och omsorgsboende, hemtjänst, hemsjukvård eller dagverksamhet. Innan steg 1 ska man ha genomfört webbutbildningarna Demens ABC och Demens ABC plus och innan steg 3 ska även Nollvision Webbutbildning vara genomförd.

Syfte med utbildningen: Fördjupad kunskap och verktyg för att kunna utveckla det personcentrerade arbetssättet.

Omfattning: Omfattar fyra tillfällen med undervisning och reflektion, samt arbetsuppgifter mellan utbildningstillfällena. Genomförs med fördel gemensamt i teamet.

Anmäl dig till Stjärnmärkt utbildning steg 1-4 för hemvård.

Anmäl dig till Stjärnmärkt utbildning steg 1-4 för vobo.

Stjärnmärktdiplomering

Målgrupp: Enhetschef. Riktar sig till enhetschefer på Vård och omsorgsboende och omfattar kontakt med Stjärninstruktör.

Syfte med utbildningen: Planering för Stjärnmärktdiplomering och hur diplomeringen kan upprätthållas. Stjärnmärkningen visar att medarbetarna har fått grundläggande kunskap om demenssjukdomar och verktyg för att arbeta personcentrerat. Stjärnmärkningen omprövas sedan varje år av Svenskt Demenscentrum.

Omfattning: Träff med Stjärninstruktör. Om enheten vill nå de krav som ställs för att bli en stjärnmärkt verksamhet sker det genom att enhetens chef planerar detta tillsammans med ansvarig stjärninstruktör.

Anmäl dig genom kontakt med Demensteamet eller Stjärninstruktören: demensteamet@orebro.se

BPSD administratörsutbildning

Målgrupp: Undersköterska, Sjuksköterska, Arbetsterapeut, Enhetschef.

För att kunna använda sig av BPSD-registret krävs att det finns en utbildad BPSD-administratör samt att sjuksköterska och arbetsterapeut är delaktiga och utbildningen riktas till hela teamet. På vårdboende med demensinriktning ska det finnas undersköterskor med uppdrag som BPSD-administratörer.

Syfte med utbildningen: Kunskap och inlogg till BPSD-registret som ger stöd för teamet att arbeta metodiskt med en personcentrerad vård samt att förebygga och lindra BPSD.

Omfattning: Omfattar 2 heldagar i datasal samt en uppföljande halvdag.

Anmäl dig till BPSD administratörsutbildning.

Workshop om handlingsplan och arbetsmetod i BPSD-registret

Målgrupp: Enhetschef. Riktar sig till verksamheter som är anslutna till BPSD-registret och som har utbildade BPSD-administratörer.

Syfte med utbildningen: Stöd i hur den egna verksamheten kan implementera eller utveckla BPSD-registret som arbetsmetod. Workshopen utgår från den handlingsplan som presenteras i administratörsutbildningen.

Omfattning: Omfattningen är en halvdag.

Workshopen hålls på enheten och bokas genom kontakt med Demensteamet: demensteamet@orebro.se

Reflekterande samtal om personcentrerad vård

Målgrupp: Vårdbiträde, Undersköterska, Sjuksköterska, Arbetsterapeut, Enhetschef.

Riktar sig till personalgrupper som i sitt arbete möter personer med demenssjukdom och bokas genom chefs kontakt med Demensteamet.

Syfte med utbildningen: Att få reflektera tillsammans i en tillåtande miljö. I vården hamnar vi ofta i svåra dilemman och ibland står vi ensamma och ska fatta svåra beslut. Genom att dela med sig av tankar och erfarenheter kan gruppen hitta gemensamt förhållnings- och arbetssätt. Samtalsledaren arbetar i Demensteamet och bidrar vid behov med kunskap och erfarenhet.

Omfattning: Samtalet läggs upp i flera samtalsträffar och gruppens behov styr innehållet i reflektionen. Omfattningen är utifrån önskemål och kan t.ex. vara 5 x 1,5 timme var fjärde vecka.

Samtalsträffarna hålls på enheten och bokas genom kontakt med Demensteamet: demensteamet@orebro.se

Fördjupande föreläsningar och workshops inom kognitiv svikt och demenssjukdom

Målgrupp: Vårdbiträde, Undersköterska, Sjuksköterska, Arbetsterapeut, Enhetschef.

Syfte med utbildningen: Fördjupade kunskaper om specifika teman inom kognitiv svikt och demenssjukdom.

Film: Frontallobsdemens – den förbryllande sjukdomen

En engagerande föreläsning med jordnära exempel och mycket kunskap. Tidsåtgång 3 timmar inkluderat pauser, går att dela upp på flera tillfällen.

Föreläsare: Lena Kihlander, professor och överläkare vid Minnesmottagningen på Akademiska sjukhuset vid Uppsala universitet.

Se filmen: Frontallobsdemens – den förbryllande sjukdomen.

Syftet med utbildningen är att ge kunskap om hur man förebygger fall.

Vänder sig till: All personal som arbetar med omvårdnad.

Utbildningen är interaktiv och finns på Socialstyrelsens webbplats.

Syftet med utbildningen är att ge en introduktion till de som ska arbeta med äldre personer och personer med funktionsnedsättning i socialtjänstens verksamheter.

Vänder sig till: All personal

Utbildningen är interaktiv och finns på Socialstyrelsens webbplats.

Syftet med utbildningen är att öka kompetensen runt förflyttningsteknik och hjälpmedel för att minimera riskerna vid förflyttning.

Vänder sig till: Omvårdnadspersonal som tidigare har gått Introduktionsutbildning – förflyttning lyftkörkort samt arbetat inom vård och omsorg minst ett år.

Utbildningen ges i omvårdnadshjälpmedels lokaler i Vivalla företagsby och består av både teori och praktiska övningar.

Inbjudan och anmälan.

Syftet är att öka kunskapen om våld mot äldre.

Vänder sig till: All personal som arbetar med omvårdnad.

Utbildningen är interaktiv och finns på Socialstyrelsens webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: