Skolskjuts

Du som går i grundskolan, grundsärskolan eller gymnasiesärskolan och har långt till skolan kan ha rätt till kostnadsfri skolskjuts. För fritids och förskola kan du inte få skolskjuts.

Innehåll på sidan

Nu kan du ansöka om skolskjuts för läsåret 2023/2024

Ansök senast den 27 mars för att din skolskjuts ska fungera från första skoldagen. Du kan ansöka via e-tjänst eller pappersblankett – se länkar lite längre ner på sidan.

Om ditt barn ska söka skola inför läsåret 2023/2024 kan du ansöka om skolskjuts innan du fått beslut om ditt barns nya skola. I din ansökan om skolskjuts kan du ange den skolan som du har önskat i första hand. Vi prövar sen din ansökan mot den skola som ditt barn placeras på.

Rätt till skolskjuts

Avståndet till skolan

För att ha rätt till skolskjuts krävs att ditt barn har tillräckligt långt från sin folkbokföringsadress till sin skola, och att det är den skola som kommunen skulle ha placerat barnet på. Avstånden ska vara minst

 • 3 km för förskoleklass-årskurs 3.
 • 4 km för årskurs 4-6.
 • 5 km för årskurs 7-9.
 • 6 km för gymnasiesärskolan.

Har du valt en annan skola än den kommunen skulle ha placerat ditt barn på kan skolskjuts beviljas enligt avståndsreglerna om det inte innebär en merkostnad för kommunen.

Rätt till skolskjuts av andra skäl

Ditt barn kan även ha rätt till skolskjuts av andra skäl.

Om vägen mellan hem och skola inte är trafiksäker kan ditt barn ha rätt till skolskjuts, även om avståndet är kortare än avståndsreglerna. I din ansökan kan du beskriva hur elevens väg till skolan ser ut och även bifoga ett dokument som visar vägen.

Om ditt barn inte kan ta sig till skolan på grund av funktionsnedsättning kan du ansöka om skoltaxi. Du ska också skicka in ett läkarintyg som styrker uppgifterna.

Skicka intyget till följande adress:

Förskole- och grundskoleförvaltningen
Box 30080
701 35 Örebro

Du kan få skolskjuts även från den förälder som barnet inte är folkbokförd hos, om

 • barnet bor halva tiden hos varje förälder,
 • båda föräldrarna bor inom Örebro kommuns gränser,
 • övriga villkor för skolskjuts är uppfyllda.

Du kan alltså inte få skolskjuts till en förälder där barnet bor mindre än halva tiden eller till en förälder som bor utanför Örebro kommun.

Du har vanligtvis inte rätt att få skolskjuts om du:

 • går på en skola som ligger i en annan kommun
 • går på en friskola
 • väljer att gå på en kommunal skola som ligger långt från ditt hem
 • väljer en profil på en skola som ligger långt från ditt hem
 • går kvar på din gamla skola efter att du flyttat
 • byter skola.

Vid varje ansökan görs en individuell prövning. För att få din rätt till skolskjuts prövad behöver du ansöka om skolskjuts.

Om du ska flytta

Om du ska flytta behöver du skicka in en ny ansökan om skolskjuts. Ansökan behöver styrkas med en kvittens på flyttanmälan från Skatteverket.

Film om att söka skolskjuts

Titta gärna på filmen som kortfattat beskriver vem som har rätt till kostnadsfri skolskjuts.

Ansök om skolskjuts/ta del av beslut

Du ansöker om skolskjuts inför varje hösttermin. Ansök senast den 27 mars 2023 för att skolskjutsen ska kunna fungera från första skoldagen läsåret 2023/2024.

I samma e-tjänst kan du efter din ansökan se din inskickade ansökan samt de beslut som fattats för ditt barn. Du kommer också kunna ta del av information om ditt barns skolskjuts i e-tjänsten.

E-tjänsten kräver inloggning med BankID.

Kan du inte ansöka digitalt använder du blanketten Ansök om skolskjuts Pdf, 173.1 kB..

När får jag svar på min ansökan?

Ansöker du före den 27 mars får du beslut om skolskjuts i god tid före skolstart, och skolskjutsen kan fungera från första skoldagen. Ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdatum, kommer att hanteras i datumordning.

Om du ansöker i e-tjänsten får du en avisering till din e-post när beslut finns att se i e‑tjänsten. Om du har ansökt med blankett får du ditt beslut med posten.

Om du är missnöjd med ditt beslut kan du överklaga det till Förvaltningsrätten, senast tre veckor efter att du fått beslutet.

Förvaltningsrätten i Karlstad
Box 568
651 12 Karlstad

054-14 85 00, forvaltningsrattenikarlstad@dom.se

Överklagandet ska innehålla:

 • Namn på vårdnadshavare, postadress och telefonnummer.
 • Det beslut som överklagas, diarienummer samt datum för beslutet.
 • Information om hur du vill ha beslutet ändrat och varför. Bifoga eventuella handlingar som du anser har betydelse för prövningen.

Vill du ha hjälp med hur du överklagar kan du kontakta din skolskjutshandläggare på e-post, skolskjutsar@orebro.se, eller på telefon via Servicecenter.

Skolskjutsformer

Skolskjuts samordnas så mycket som möjligt. Det innebär att eleven kan få samåka med andra och att både restid och resväg kan variera.

Skolbuss är upphandlade transporter som erbjuds på vissa förutbestämda sträckor, så kallade skolbusstråk. Sträckorna planeras om för varje år och kan därför skilja från år till år.

Det är bara de elever som ansökt och fått beslut om skolskjuts med skolbuss som får åka med skolbussen.

Vårdnadshavare till elever i låg- och mellanstadiet får information om skolbusstråk i samband med att de får beslut om skolskjuts.

Nedan kan du se vilka högstadieskolor som det går skolbussar till under läsåren 2022/2023 samt 2023/2024 och vilka områden de passerar.

Områden som högstadieskolornas skolbussar passerar

Skola

Skolbussen går via

Adolfsbergsskolan 7–9

Nybble, Råberga och Mosås

Almby skola 7–9

Hjälmarbaden, Ekeby-Almby, Norrbyås och Hidingsta

Engelbrektskolan 7–9

Glanshammarsområdet

Lillåns skola 7–9

Ervalla, Ölmbrotorp, Axberg och Kvinnerstatorp

Mellringeskolan 7–9

OBS! upphör efter läsåret 2022/2023

Garphyttan, Vintrosa, Latorp och Tysslinge

Mellringeskolan 7–9

Lockhyttan, Bocksboda, Klockhammar och Närkes kil

Gumaeliusskolan 7–9

Garphyttan, Vintrosa, Latorp och Tysslinge

Skolskjuts kan utgöras av busskort för resor med ordinarie kollektivtrafik för elever både i grundskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan. I bedömningen tas även hänsyn till elevens ålder, mognad och de omständigheter som är förknippade med resvägen.

Om elever i grundskolan och grundsärskolan beviljas busskort skickas det från Länstrafiken. Du kan läsa mer om grundskolekort på Länstrafikens webbplats. Om elever i gymnasiesärskolan beviljas busskort ska det hämtas på skolan.

Om ditt kort går sönder eller om du tappar bort det ska du vända dig till Länstrafikens kundservice. Detta gäller dig som ansökt om skolskjuts och blivit beviljad busskort. Om du fått ditt busskort på skolan vänder du dig till din skola. Du som går i gymnasiesärskolan betalar en administrativ avgift på 200 kr för att få ett nytt kort om ditt kort är borttappat eller synligt skadat.

Skoltaxi (bil eller buss) erbjuds de barn som av särskilda skäl inte kan åka med en skolbuss eller den ordinarie kollektivtrafiken. Taxiresorna samordnas av Länstrafikens beställningscentral. Rutiner och regler för skoltaxi finns i foldern Rutiner för skolskjuts med skoltaxi i Örebro kommun Pdf, 87.6 kB..

Vid svårlösta skolskjutsfrågor kan det i undantagsfall ges självskjutsersättning till vårdnadshavare som skjutsar sitt barn.

Ansvar, olyckor och försäkringar

Vårdnadshavaren har ansvaret för att eleven finns på plats vid hållplats/påstigningsplats när skolskjutsen anländer. Om eleven missar sin skolskjuts ansvarar vårdnadshavare för att eleven kommer till skolan.

Örebro kommun har en försäkring som gäller för elever dygnet runt, den gäller även till och från skolan. Läs mer om skolans försäkring.

Om ditt barn råkar ut för en olycka som medför att hen inte kan ta sig självständigt till skolan och till exempel är i behov av skoltaxi ska ni i första hand kontakta försäkrings­bolaget.

Information till dig som ska åka skolskjuts

Respektera föraren. För att kunna köra säkert krävs att du som elev följer reglerna nedan.

Vid hållplatsen

 • Kom alltid i god tid till hållplatsen. Om bussen inte kommit inom 15 minuter meddelar du skolan.
 • Stå stilla och på säkert avstånd från trafiken till dess att bussen stannat och öppnat dörren.
 • Bär reflex/reflexväst under den mörka årstiden.

Stiga på bussen

 • Påstigning sker i ordning utan att du knuffar någon annan.
 • Låt de yngre barnen stiga på först och hjälp dem om det behövs.
 • Om du åker med vanlig stads- eller landsortsbuss, ha busskortet redo.

Ombord på bussen

 • Använd säkerhetsbälte (det är det lag på). Sätt på bältet direkt när du sätter dig på din plats.
 • Sitt på din plats under resan. Det är förbjudet att gå i bussen under färd.
 • Om du är osäker på var du ska gå av pratar du med föraren när du kliver på bussen så får du hjälp.
 • Placera din väska på hyllan eller under sätet.
 • Det är inte tillåtet att äta eller dricka i bussen.
 • Visa hänsyn mot dina medresenärer, var lugn och prata tyst.
 • Om någon beter sig illa mot dig eller någon annan på bussen berättar du det för dina föräldrar eller din skola.

När du stiger av bussen

 • Sitt kvar på din plats till dess bussen har stannat vid hållplatsen.
 • Visa hänsyn och hjälp de yngre barnen.
 • Ta det lugnt och knuffas inte när du stiger av bussen.
 • Var extra försiktig om du ska korsa vägen eller gatan. Gör det först när bussen har åkt i väg och du har fri sikt åt båda hållen.

Föräldrar ansvarar för att reglerna följs

Som förälder ska du se till att barnen följer ordningsreglerna vid på- och avstigningsplats.

Ansvar före, under och efter bussresan

Du ansvarar för ditt barn på vägen mellan hemmet och hållplatsen samt på hållplatsen.

Under resans gång är det buss- eller taxibolaget och föraren som ansvarar för att trafikbestämmelser och ordningsregler följs. Det innebär att föraren av säkerhetsskäl kan ge en elev en särskild plats i bussen under en kortare eller längre tid.

När eleven stigit av skolskjutsen har skolan ansvar fram till eleven stiger på skolskjutsen igen för hemfärd. Skolan ansvarar för tillsyn och för att ordningsreglerna följs vid skolans hållplats.

Föräldrar som ska hämta barnen från skolbussen förväntas vänta på samma sida av vägen som eleven stiger av bussen.

Om ordningsreglerna inte följs

Om en elev vid upprepade tillfällen inte följer reglerna rapporteras detta av föraren till skolan som i sin tur tar kontakt med dig. Skadegörelse ersätts av elev och/eller dig som vårdnadshavare.

Kontakt

Om du har frågor, kontakta Servicecenter.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?