Information med anledning av coronaviruset – för dig som är företagare

Till följd av coronaviruset drabbas näringslivet i hela Sverige, så också i Örebro. Företagen i Örebro är mycket viktiga och därför har Örebro kommun under hela perioden löpande vidtagit åtgärder för att skapa lättnader för det lokala näringslivet.

Innehåll på sidan

Lättnader för det lokala näringslivet

För att underlätta för det lokala näringslivet i Örebro med anledning av coronaviruset erbjuds företag bland annat uppskov av inbetalning för ett antal kommunala taxor och avgifter.

Hyra och markupplåtelse

Exponering av varor utanför butik

Under 2022 är det avgiftsfritt att exponera varor utanför sin butik. Det krävs dock fortfarande tillstånd om att exponera på ytan.

Uteserveringar

Under 2022 är det möjligt för uteserveringar att vara öppna redan från den 11 mars (tidigare 1 april) under förutsättning att erforderliga tillstånd finns. Under den förlängda perioden 11 mars till 31 mars kommer ingen avgift tas ut. Du ansöker om tillstånd för uteservering hos Polismyndigheten.

Företagare som har en uteservering på upp till 30 kvm får en avgiftsfri markupplåtelse under 2022. Företagare som har en större uteservering än 30 kvm får en avgiftsfri markupplåtelse på motsvarande storlek. 

Läs mer om uteserveringar här.

Övrig markupplåtelse

Under 2022 kan företag ansöka om att få uppskov, upp till fem månader, på betalningen för övriga delar inom markupplåtelse.

Kontakt

Servicecenter, servicecenter@orebro.se eller 019‑21 10 00.

Tillstånd och tillsyn

Under 2021 flyttar vi fram förfallodatumet på fakturorna för tillsyn från Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen, Miljöavdelningen. De företag som betalar en fast årlig tillsynsavgift inom miljöbalken, livsmedelslagen, alkohollagen och tobakslagen får sin faktura under våren men den behöver inte betalas förrän i höst.

Bygga och bo

De företag som sökt bygglov men som på grund av coronaviruset inte kan betala avgiften, kan få uppskov på betalningen, förlängd betalningsfrist på fem månader eller avskrivning av påbörjad ansökan (gäller ej redan beviljade beslut) om åtgärden som bygglovsansökan avser inte längre kan genomföras på grund av ett förändrat behov med anledning av coronaviruset.

Villkoren gäller även avgifter för utstakning och nybyggnadskartor.

Kontakt

Bygglovsavdelningen, bygglov@orebro.se eller 019‑21 10 00.

De företag som ansökt om planbesked, men som på grund av coronaviruset inte kan betala avgiften, kan få uppskov på betalningen, förlängd betalningsfrist på fem månader eller på bestämd tid frysa eller avbryta ett planuppdrag, som innebär att detaljplan inte går vidare till samråd eller antagande.

Kontakt

Detaljplaneenheten, stadsbyggnad@orebro.se eller 019‑21 10 00.

De företag som gjort en kartbeställning kan få uppskov på betalningen, förlängd betalningsfrist på fem månader och möjlighet att på bestämd tid frysa eller avbryta beställningen.

Kontakt

Geodataenheten, geodata@orebro.se eller 019‑21 10 00.

Tackgåva som gynnar handeln

I och med coronapandemin beslutade Örebro kommun under hösten 2020 tacka alla anställda genom att ge en gåva i form av digitala värdecheckar på 500 kr som ska komma det lokala näringslivet tillgodo.

Även under hösten 2021 tackade kommunen alla anställda, samtidigt som man ville fortsätta att stötta näringslivet. Därför beslutades det om ytterligare en gåva till anställda i Örebro kommun. Gåvan bestod av digitala värdecheckar med ett totalt värde av 2 000 kronor med avsikten att komma näringslivet och handeln tillgodo.

Arbetsmarknads- och tillväxtpaket som främjar tillväxten i näringslivet

Med anledning av det ansträngda läget på arbetsmarknaden och i näringslivet beslutade Kommunstyrelsen i maj 2020 om ett tillväxt- och arbetsmarknadspaket på cirka 40 miljoner kronor. Insatsen sträcker sig fram till och med 2024. Under denna period genomförs flera åtgärder för att främja tillväxten i näringslivet, bland annat olika typer av utbildnings- och matchningsinsatser både för att stötta de personer som friställts och för bidra med rätt kompetens framåt till kommunens företag.

Är ditt företag i behov av att hitta kompetens? Genom offensiva insatser kan Örebro kommun nu erbjuda skräddarsydda utbildningar och matchningslösningar. Ta gärna kontakt med oss via mejl, så återkommer vi: tillvaxt@orebro.se.

Rekommenderade rutiner som kommunen har för att underlätta för näringslivet i rådande situation

Betalar fakturor snabbare

I normala fall gäller att Örebro kommun betalar sina fakturor inom 30 dagar. För att påskynda betalningarna och minska tiden det tar innan pengar från Örebro kommun finns på företagets konto uppmanas kommunens chefer att attestera fakturor så snart de kommer in och vår ekonomi­avdelning har oftare överföring mot bank.

Vi bokar om, inte av

Bokade utbildningar, aktiviteter, möteslokaler med mera som inte kan genomföras eller nyttjas på grund av rådande läge bokas om möjligt om istället för att bokas av.

Tidigarelägger jobb och beställningar

Vi tidigarelägger jobb och beställningar inom våra verksamheter där det är möjligt.

Råd och regler för dig som är företagare

Restriktioner togs bort 9 februari 2022

Den 9 februari 2022 togs de flesta pandemirestriktioner och allmänna råd bort. Det gäller bland annat den tillfälliga lagen om smittskydds­åtgärder på serveringsställen, som bland annat innefattade begränsning av antalet gäster, krav på avstånd mellan sällskap samt stängning kl. 23.

Regeringen hävde även deltagartak för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, mässor och privata sammankomster.

Riskreducerande åtgärder inom hälso- och sjukvården samt äldreomsorgen bör finnas kvar för att skydda de mest sårbara.

Mer information om avvecklingen av restriktioner finns på folkhalsomyndigheten.se.

För dig som är egen företagare

Försörjningsstöd utgår inte till egna företagare

Försörjningsstöd utgår generellt inte till egna företagare. Om du inte klarar ekonomin hänvisas du, i de flesta fall, till att avveckla verksamheten och ställa dig till arbetsmarknadens förfogande för att vara berättigad till bistånd.

En individuell bedömning görs alltid och i vissa fall kan egna företagare ha rätt till bistånd, till exempel i akuta eller tillfälliga situationer.

För rådgivning ta kontakt med försörjningsstöd, via Servicecenter, 019‑21 10 00.

Information för leverantörer av varor och tjänster

I rådande situation måste vi alla gemensamt försöka lösa de problem som eventuellt kan uppstå. Om du som leverantör har information som kan påverka eventuella leveranser till kommunen så är Örebro kommun tacksam för en kontakt för att kunna vidta åtgärder i ett tidigt skede via upphandling@orebro.se.

Nedan finns ett antal frågor och svar för att vägleda er om ni har frågor.

Är jag som leverantör skyldig att leverera avtalade varor och tjänster till kommunen?

När det gäller leveransplikt av varor och tjänster så följer vi Folkhälsomyndighetens råd. Så länge det inte finns några restriktioner i Sverige så menar vi att alla leverantörer har full leveransplikt, ingen kan avstå från att leverera till oss för att leverantören t.ex. menar att deras personal inte ska utsättas för smittorisker.

Om Folkhälsomyndigheten skulle ge råd kring att vissa situationer ska undvikas även här i Sverige så kan detta ändras.

Vårt företag har drabbats på grund av coronaviruset och kan inte leverera enligt avtal, hur ska vi hantera detta?

Om en leverantör inte kan leverera enligt avtalet, och om kommun har ett akut behov, har vi möjlighet att köpa efterfrågad vara eller tjänst hos valfri leverantör. När den avtalade leverantören kan leverera igen ska kommande beställningar återigen beställas hos denne.

Kommer kommunen att utdöma vite i de fall vi inte kan leverera?

Vite kommer inte att utdömas med automatik, en bedömning behöver genomföras i det enskilda fallet. Kontakta upphandlingsenheten vid frågor, upphandling@orebro.se.

Vad händer om den konsult som ska utföra tjänsten är smittad eller har symptom?

Om en konsult inte kan leverera till oss har leverantören möjlighet att byta ut konsulten, mot en likvärdig konsult. Finns ingen konsult att tillgå har kommun rätt att gå till leverantör nr 2 på rangordnat avtal.

Finns bara en leverantör på avtalet eller att ingen leverantör på det rangordnade avtalet kan leverera så äger kommunen rätt att handla utanför avtalet tillfälligt.

Kan kommunen avbeställa en beställd vara eller tjänst med anledning av corona-smitta?

Avbeställningar, oavsett anledning, är möjligt så länge avtalet tillåter det.

Får jag ersättning som leverantör vid avbeställning av vara eller tjänst?

Avbeställning som görs i enlighet med avtal medger ingen ersättning. I andra fall är det viktigt att föra en nära dialog med beställande verksamhet.

Gäller ingångna avtal oförändrade?

När det gäller Örebro kommuns upphandlade avtal så är utgångspunkten att avtalen gäller oförändrade och att eventuella avsteg från dessa måste göras i enlighet med lag eller de avtalsbestämmelser som är tillämpliga på respektive avtal.

Vad innebär ett avtalsbrott?

Om en part i ett avtalsförhållande inte kan fullgöra sina förpliktelser enligt ett avtal (exempelvis inte kan leverera enligt avtal eller inte kan betala enligt avtal) föreligger som regel ett avtalsbrott. Ett avtalsbrott kan beroende på omständigheterna utlösa rätt till skadestånd eller hävning för motparten.

I vilka situationer är man befriad från att fullgöra avtalsförpliktelse?

Förutom att allmänna avtalsrättsliga och köprättsliga bestämmelser kan befria parter från att fullgöra sina prestationer om inget annat är avtalat mellan parterna så finns i svenska entreprenadavtal bestämmelser som under vissa omständigheter ger entreprenören rätt till tidsförlängning, skadestånd och prisändring.

I svenska entreprenadavtal avtalar parterna i regel om att standardavtalen AB 04 eller ABT 06 (Standardavtalen) ska gälla som del av parternas avtal. Det är innehållet i dessa standardavtal som åsyftas nedan.

Vad är force majeure?

Standardavtalen innehåller ett antal så kallade ”hindersbestämmelser” som kan bli tillämpliga om leverans försvåras t.ex. pga en pågående epidemi. Man talar ofta om ”Force Majeure” i dessa sammanhang. Force majeure är inte reglerat i lag och om det föreligger en force majeure situation eller inte får därför avgöras med utgångspunkt i regleringen i det aktuella avtalet.

Exempel på omständigheter som kan utgöra force majeure är naturkatastrof, krig, strejk, uppror eller epidemi. Om force majeure föreligger innebär detta normalt att en part ges rätt att inte fullgöra sina förpliktelser enligt avtalet.

Hinder i entreprenadförhållanden

Nedan redovisas bestämmelser av relevans i AB 04 och ABT 06. Av bestämmelserna följer att entreprenören har rätt till erforderlig förlängning av kontraktstiden om entreprenören hindras från att färdigställa kontraktsarbetena inom kontraktstiden på grund av:

  1. omständighet som beror på beställaren eller något förhållande på hans sida,
  2. myndighetsbeslut som medför allmän brist på hjälpmedel, material eller vara eller begränsning av arbetskraft,
  3. krig, försvarsberedskap, epidemi, strejk, blockad eller lockout, dock inte strejk eller blockad till följd av att entreprenören eller någon av hans underentreprenörer inte fullgjort sina skyldigheter gentemot anställd,
  4. väderleks- eller vattenståndsförhållande som är osedvanliga for byggnadsorten och inverkar särskilt ogynnsamt på arbetena,
  5. annat av entreprenören ej vållat förhållande, som entreprenören inte bort räkna med och vars menliga inverkan han inte rimligen kunnat undanröja.

Vad krävs för att man ska kunna åberopa ett hinder?

För att få åberopa hinder ska entreprenören utan dröjsmål underrätta beställaren om hindret, annars får hindret som huvudregel inte åberopas. Det är vanligt att parterna överenskommit om att underrättelse ska ske skriftligt.

Kan följderna av covid-19 utgöra ett hinder?

Coronavirusutbrottet och dess följder skulle kunna aktualisera hinder enligt punkterna 2, 3 och/eller 5 enligt ovan. Vilken av grunderna som är tillämpliga på en specifik situation har inte någon direkt betydelse, då båda grunderna kan leda till tidsförlängning.

För att det ska föreligga hinder behöver hindret dels vara ett hinder som beror på någon av hindersgrunderna och dels ha en reell och faktisk påverkan på entreprenörens möjlighet att färdigställa arbetena inom kontraktstiden (orsakssamband).

Det krävs att entreprenaden faktiskt påverkas negativt av virusutbrottet för att förhållandet ska kunna åberopas. Det är påverkan i den enskilda entreprenaden som är avgörande.

Restriktioner som följer av myndighetsbeslut medför sannolikt att hinder föreligger. På samma sätt skulle det sannolikt utgöra hinder om en entreprenör anmäler hinder på grund av att flera personer i samma entreprenad, alternativt ett stort antal personer på företaget, konstaterats smittade med covid-19 och ytterligare personer därför försätts i karantän.

Motsvarande bedömning skulle sannolikt kunna göras om det blir aktuellt att stänga ner förskolor och skolor i delar av eller hela landet mot bakgrund av att det uppenbart ligger utanför entreprenörens kontroll.

Entreprenörens beslut, som går utöver myndigheters beslutade restriktioner får anses ligga inom entreprenörens egen kontroll och utgör sannolikt inte hinder enligt ovan redovisade bestämmelser.

Kan entreprenören få betala förseningsvite vid leveransproblem?

Under förutsättning att ett hinder föreligger och entreprenören därmed har rätt till förlängning av kontraktstiden utgår inte förseningsvite för den tiden.

Kan entreprenören ha rätt till ersättning på grund av hindret?

Nej, entreprenören har inte rätt till ersättning för den skada som denne kan lida pga ovan redovisade hinder.

Vad gäller om Örebro kommun i egenskap av beställare vidtar åtgärder som hindrar entreprenören?

Hinder kan uppstå även om det är beställaren som vidtar åtgärder som påverkar entreprenören möjligheter att färdigställa arbetena i tid. Avgörande för vilken hindersgrund som då är aktuell har stor betydelse för entreprenörens möjlighet att erhålla ersättning.

Hinder som beror på beställaren eller något förhållande på beställarens ger entreprenören rätt till såväl tidsförlängning som skadestånd. Övriga hindersgrunder ger endast rätt till tidsförlängning.

Kostnaderna för entreprenaden har påverkats av epidemin, kan entreprenören ändra redan avtalade priser?

Om entreprenörens kostnader för utförande av arbete påverkas av den aktuella epidemin kan entreprenören i vissa fall få rätt att ändra redan avtalade priser. Enligt Standardavtalen ska avtalat pris (för entreprenaden) ändras under vissa specifikt angivna förutsättningar:

  1. Kostnadsändring på grund av myndighets åtgärd, eller kostnadsändring som är förorsakad av krig eller annat krisförhållande med liknande effekt, och som avser förnödenhet eller tjänst som är nödvändig för entreprenaden.
  2. Kostnadsändring som beror på onormala prisförändringar avseende material som ingår i entreprenaden.

För både (1) och (2) gäller att kostnadsändringen ska ha varit oförutsebar och att den väsentligt påverkar hela kostnaden för entreprenaden.

Hävning av avtal

Hävning av entreprenadkontrakt är en mycket ingripande åtgärd och medför ofta problem med hur kvarstående arbeten ska hanteras.

Utöver vad som anges i föregående avsnitt följer det av Standardavtalen att beställaren har rätt att häva kontraktet avseende återstående arbeten om entreprenaden har försenats så att den uppenbarligen inte kan färdigställas inom kontraktstiden under förutsättning bland annat att förseningen inte beror på omständigheter som berättigar till tidsförlängning.

Detta innebär att hävningsgrund inte föreligger enligt denna punkt om rätt till tidsförlängning föreligger.

Däremot finns det också grund för hävning om entreprenaden på grund av en omständighet, som har uppkommit utan parternas vållande, måste avbrytas under så lång tid att förutsättningarna för kontraktets fullgörande väsentligt rubbas. Denna hävningsgrund skulle således, i mer extrema fall, kunna bli tillämplig även om entreprenören har rätt till tidsförlängning.

Avslutning

En bedömning av vilka kontraktsenliga förpliktelser som gäller eller inte gäller måste alltid göras med utgångspunkt i omständigheterna i det enskilda fallet och de kontraktshandlingar som reglerar avtalsförhållandet. Det kan också vara så att bedömningen i ett enskilt fall kan variera över tid, särskilt mot bakgrund av att utvecklingen kring virusutbrottet och myndigheternas riktlinjer och åtgärder förändras dagligen.

Jag som leverantör känner oro inför hur jag ska agera, vem på kommunen kan jag kontakta?

Aktuell information med anledning av coronaviruset finns här på orebro.se samt Folkhälsomyndighetens webbplats. Vid frågor som rör leverans av varor och tjänster, kontakta upphandling@orebro.se. I mer specifika fall kan ni kontakta beställande verksamhet.

Omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet

Om det kommer ett nationellt beslut om att stänga förskolor, grundskolor och fritidshem behöver vårdnadshavare som arbetar i samhällsviktig verksamhet erbjudas omsorg för barn. Du som arbetsgivare ska varken i nuläget, eller vid eventuell stängning, meddela oss vilka av dina anställda som du bedömer har en anställning i samhällsviktig verksamhet.

Vårdnadshavaren ska, om det blir aktuellt med stängning, föra en dialog med dig som arbetsgivare. Du ska bedöma om vårdnadshavaren arbetar i en samhällsviktig verksamhet och om hen behövs i verksamheten vid en stängning. Vårdnadshavaren ska sedan själv meddela kommunen, eller den privata huvudmannen, sitt behov av omsorg.

Information på teckenspråk

Mer information

På orebro.se/coronavirus finns mer information om hur kommunen hanterar och påverkas av coronaviruset. Längst ner på sidan kan du även ta del av coronarelaterade nyheter, som ibland berör dig som företagare.

Senast uppdaterad:
Publicerad: