Information med anledning av coronaviruset – för dig som är företagare

Till följd av coronaviruset drabbas näringslivet hårt i Örebro. Örebro kommun vidtar nu ett antal åtgärder för att skapa lättnader för det lokala näringslivet. Du som driver företag har även möjlighet att kontakta Företagsjouren för stöd.

Anslut ditt företag till presentkort för kommunens anställda!

I och med coronapandemin vill vi tacka våra anställda genom att ge en gåva i form av ett presentkort på 500 kr att handla för. På detta sätt stöttar vi också näringslivet och handeln i Örebro kommun.

Vi uppmuntrar nu dig som är företagare med fast försäljningsställe i Örebro kommun att anmäla dig till den digitala lösningen för presentkorten, så att Örebro kommuns anställda får möjlighet att handla hos just er.

Här finns mer information om presentkorten och hur du anmäler ditt företag.

Företagsjouren

Region Örebro län startar nu Företagsjouren för små och medelstora företag som är påverkade av coronavirusets effekter. Här kan du som företagare få information om möjligheter till finansiering, stöd, rådgivning och slussning till de aktörer i länet som arbetar professionellt på daglig basis med att stötta bolag.

Kontakta Företagsjouren på 019-602 99 00 eller foretagsjouren@regionorebrolan.se.

Öppettider: Vardagar kl 9–12 och 13–16.

Lättnader för det lokala näringslivet

För att underlätta för det lokala näringslivet i Örebro med anledning av coronaviruset erbjuds företag bland annat uppskov av inbetalning för ett antal kommunala taxor och avgifter.

Hyra och markupplåtelse

Företag inom kultur- och fritidssektorn kan få uppskov på hyror och bokningsavgifter.

Kontakt

Servicecenter, servicecenter@orebro.se eller 019-21 10 00.

Små- och medelstora företag med hyresavtal kan få uppskov eller avbetalningsplan.

Kontakt

Markenheten, markenheten@orebro.se eller 019-21 10 00.

Uteserveringar

Företag, som sökt och fått tillstånd för uteservering senare i vår, får öppna redan den 23 mars. Ingen avgift tas för perioden 23 mars–1 april 2020.

Företag kan ansöka om att få uppskov eller dela upp betalning av markupplåtelse för uteservering till och med 31 oktober 2020.

Övrig markupplåtelse

Företag kan ansöka om att få uppskov, upp till fem månader, på betalningen för övriga delar inom markupplåtelse.

Kontakt

Servicecenter, servicecenter@orebro.se eller 019-21 10 00.

Tillstånd och tillsyn

Företag kan ansöka om att få uppskov, med fem månader från det ursprungliga förfallodatumet, på fakturor från Miljökontoret. De företag som betalar en fast årlig tillsynsavgift inom miljöbalken, alkohollagen och tobakslagen får sin faktura i höst, istället för i början på april.

Kontakt

Servicecenter, servicecenter@orebro.se eller 019-21 10 00.

Bygga och bo

De företag som sökt bygglov men som på grund av coronaviruset inte kan betala avgiften, kan få uppskov på betalningen, förlängd betalningsfrist på fem månader eller avskrivning av påbörjad ansökan (gäller ej redan beviljade beslut) om åtgärden som bygglovsansökan avser inte längre kan genomföras på grund av ett förändrat behov med anledning av coronaviruset.

Villkoren gäller även avgifter för utstakning och nybyggnadskartor.

Kontakt

Bygglovsavdelningen, bygglov@orebro.se eller 019-21 10 00.

De företag som ansökt om planbesked, men som på grund av coronaviruset inte kan betala avgiften, kan få uppskov på betalningen, förlängd betalningsfrist på fem månader eller på bestämd tid frysa eller avbryta ett planuppdrag, som innebär att detaljplan inte går vidare till samråd eller antagande.

Kontakt

Detaljplaneenheten, stadsbyggnad@orebro.se eller 019-21 10 00.

De företag som gjort en kartbeställning kan få uppskov på betalningen, förlängd betalningsfrist på fem månader och möjlighet att på bestämd tid frysa eller avbryta beställningen.

Kontakt

Geodataenheten, geodata@orebro.se eller 019-21 10 00.

Markreservationsavtal kan förlängas kostnadsfritt om det finns tydliga samband till påverkan av coronaviruset. En bedömning görs i varje enskilt fall.

Kontakt

Exploateringsenheten, exploateringsenheten@orebro.se eller 019-21 10 00.

Rekommenderade rutiner som kommunen har för att underlätta för näringslivet i rådande situation

Betalar fakturor snabbare

I normala fall gäller att Örebro kommun betalar sina fakturor inom 30 dagar. För att påskynda betalningarna och minska tiden det tar innan pengar från Örebro kommun finns på företagets konto uppmanas kommunens chefer att attestera fakturor så snart de kommer in och vår ekonomi­avdelning har oftare överföring mot bank.

Vi bokar om, inte av

Bokade utbildningar, aktiviteter, möteslokaler med mera som inte kan genomföras eller nyttjas på grund av rådande läge bokas om möjligt om istället för att bokas av.

Tidigarelägger jobb och beställningar

Vi tidigarelägger jobb och beställningar inom våra verksamheter där det är möjligt.

Råd och regler för dig som företagare

Alla verksamheter i Sverige är skyldiga att, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning. Bland annat gäller följande:

 • Otillåtet med trängsel på restauranger, caféer och barer, läs mer nedan.
 • Butiker, köpcentrum och gallerior bör begränsa antalet kunder som vistas i lokalen samtidigt. De bör också ta fram alternativa lösningar till kassaköer eller anvisa hur långt kunderna kan stå mellan varandra.
 • Arbetsgivare bör om möjligt se till att personal och besökare håller avstånd, regelbundet kan tvätta händerna med tvål och vatten eller annars använda handsprit, att anställda arbetar hemifrån, undviker onödiga resor och anpassar arbetstider för att undvika rusningstrafik.

Miljökontoret bedriver tillsyn på livsmedelsverksamheter så att de förebygger smittspridning av covid-19, genom att förhindra trängsel.

Den 1 juli 2020 trädde en tillfällig lag i kraft, tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Lagen gäller till den 31 december 2020. Den innebär att kommunerna ansvarar för tillsynen av restauranger, barer och caféer. Kommunerna får även befogenhet att meddela förelägganden och att tillfälligt stänga ett serveringsställe. Lagen ska effektivisera tillsynen och minska riskerna för smittspridning av covid-19.

Lagen gäller näringsverksamheter som bedriver servering till allmänheten av mat eller dryck och där möjlighet ges till förtäring på stället. Lagen gäller även verksamheter som inte har serveringstillstånd. Verksamheter där det inte ges möjlighet till förtäring på stället omfattas inte, exempelvis kiosker, food trucks och liknande där det saknas sittplatser och bord. Inte heller gäller lagen för personalrestauranger och skolmatsalar.

Åtgärder som serveringsställen måste vidta

 • Motverka trängsel
 • Endast sittande servering
 • Erbjuda handtvätt eller handsprit
 • Informera gäster och personal om hur smittspridning förhindras
 • Minst en meter till andra sällskap

Här finns en möbleringsskiss där du ser vilka avstånd som gäller mellan bord och stolar på restauranger, uteserveringar, barer och caféer i Örebro län. (pdf, 202.2 kB) Skissen har tagits fram av Örebro kommun i samarbete med Smittskyddet vid Region Örebro län och i samverkan med Länsstyrelsen.

Om du vill anmäla klagomål på en livsmedelsverksamhet som inte följer lagen kan du använda e-tjänsten Anmäl klagomål om livsmedelshantering.

Läs mer på Länsstyrelsens webbplats.

Varken kommunerna, länsstyrelserna eller någon annan aktör har för närvarande något tillsynsansvar gällande risk för smittspridning på grund av trängsel på badstränder, bassängbad, gator och torg, butiker, bussar etc. Här gäller den enskildes ansvar.

Informationsmaterial om att hålla avstånd – använd gärna i din lokal!

Bordspratare med uppmaning om att hålla avstånd – liggande format. (pdf, 90.5 kB)

Bordspratare med uppmaning om att hålla avstånd – stående format. (pdf, 108.8 kB)

På Länsstyrelsen Örebro läns webbplats kan du ladda ner informationsmaterial på flera språk om att hålla avstånd.

Safe to visit – riktlinjer för restauranger, hotell och campingplatser

Branschorganisationen Visita har tillsammans med Hotell- och restaurangfacket och Folkhälsomyndigheten tagit fram tre broschyrer som vänder sig till dig som driver restaurang, hotell eller campingplatser.

I materialet finns information om åtgärder för att minska smittspridningen och stöd för att göra riskbedömningar så att verksamheten kan bedrivas på ett tryggt sätt.

Ladda ner materialet hos Visita

Mer information om råd och regler för dig som är företagare

På verksamt.se finns samlad information om råd samt tillfälliga ändringar i lagar och regler som är viktiga för dig som företagare att känna till med anledning av coronaviruset.

För dig som är egen företagare

Försörjningsstöd utgår inte till egna företagare

Försörjningsstöd utgår generellt inte till egna företagare. Om du inte klarar ekonomin hänvisas du, i de flesta fall, till att avveckla verksamheten och ställa dig till arbetsmarknadens förfogande för att vara berättigad till bistånd. En individuell bedömning görs alltid och i vissa fall kan egna företagare ha rätt till bistånd, till exempel i akuta eller tillfälliga situationer. För rådgivning ta kontakt med försörjningsstöd, via Servicecenter, på 019-21 10 00.

Information för leverantörer av varor och tjänster

I rådande situation måste vi alla gemensamt försöka lösa de problem som eventuellt kan uppstå. Om du som leverantör har information som kan påverka eventuella leveranser till kommunen så är Örebro kommun tacksam för en kontakt för att kunna vidta åtgärder i ett tidigt skede via upphandling@orebro.se.

Nedan finns ett antal frågor och svar för att vägleda er om ni har frågor.

Kan jag som leverantör förkorta betalningstider i fakturor ställda till Örebro kommun?

I regel är betalningstiden reglerad till 30 dagar. Med anledning av coronaviruset tillåts leverantörer att ändra betalningstiden från 30 dagar till 20 dagar. För att den förkortade betalningstiden ska gälla måste du som leverantör ange betalningstiden i utställd faktura. Örebro kommun erbjuder den förkortade betalningstiden som en tillfällig lösning som gäller till och med sista maj. Dock ska bestämmelser om dröjsmålsränta eller inkassokrav inte tillämpas förrän den betalningsperiod som är reglerad i ordinarie avtal, alternativt 30 dagar, har passerat.

Är jag som leverantör skyldig att leverera avtalade varor och tjänster till kommunen?

När det gäller leveransplikt av varor och tjänster så följer vi Folkhälsomyndighetens råd. Så länge det inte finns några restriktioner i Sverige så menar vi att alla leverantörer har full leveransplikt, ingen kan avstå från att leverera till oss för att leverantören t.ex. menar att deras personal inte ska utsättas för smittorisker. Om Folkhälsomyndigheten skulle ge råd kring att vissa situationer ska undvikas även här i Sverige så kan detta ändras.

Vårt företag har drabbats på grund av coronaviruset och kan inte leverera enligt avtal, hur ska vi hantera detta?

Om en leverantör inte kan leverera enligt avtalet, och om kommun har ett akut behov, har vi möjlighet att köpa efterfrågad vara eller tjänst hos valfri leverantör. När den avtalade leverantören kan leverera igen ska kommande beställningar återigen beställas hos denne.

Kommer kommunen att utdöma vite i de fall vi inte kan leverera?

Vite kommer inte att utdömas med automatik, en bedömning behöver genomföras i det enskilda fallet. Kontakta upphandlingsenheten vid frågor, upphandling@orebro.se.

Vad händer om den konsult som ska utföra tjänsten är smittad eller har symptom?

Om en konsult inte kan leverera till oss har leverantören möjlighet att byta ut konsulten, mot en likvärdig konsult. Finns ingen konsult att tillgå har kommun rätt att gå till leverantör nr 2 på rangordnat avtal. Finns bara en leverantör på avtalet eller att ingen leverantör på det rangordnade avtalet kan leverera så äger kommunen rätt att handla utanför avtalet tillfälligt.

Kan kommunen avbeställa en beställd vara eller tjänst med anledning av corona-smitta?

Avbeställningar, oavsett anledning, är möjligt så länge avtalet tillåter det.

Får jag ersättning som leverantör vid avbeställning av vara eller tjänst?

Avbeställning som görs i enlighet med avtal medger ingen ersättning. I andra fall är det viktigt att föra en nära dialog med beställande verksamhet.

Gäller ingångna avtal oförändrade?

När det gäller Örebro kommuns upphandlade avtal så är utgångspunkten att avtalen gäller oförändrade och att eventuella avsteg från dessa måste göras i enlighet med lag eller de avtalsbestämmelser som är tillämpliga på respektive avtal.

Vad innebär ett avtalsbrott?

Om en part i ett avtalsförhållande inte kan fullgöra sina förpliktelser enligt ett avtal (exempelvis inte kan leverera enligt avtal eller inte kan betala enligt avtal) föreligger som regel ett avtalsbrott. Ett avtalsbrott kan beroende på omständigheterna utlösa rätt till skadestånd eller hävning för motparten.

I vilka situationer är man befriad från att fullgöra avtalsförpliktelse?

Förutom att allmänna avtalsrättsliga och köprättsliga bestämmelser kan befria parter från att fullgöra sina prestationer om inget annat är avtalat mellan parterna så finns i svenska entreprenadavtal bestämmelser som under vissa omständigheter ger entreprenören rätt till tidsförlängning, skadestånd och prisändring. I svenska entreprenadavtal avtalar parterna i regel om att standardavtalen AB 04 eller ABT 06 (Standardavtalen) ska gälla som del av parternas avtal. Det är innehållet i dessa standardavtal som åsyftas nedan.

Vad är force majeure?

Standardavtalen innehåller ett antal så kallade ”hindersbestämmelser” som kan bli tillämpliga om leverans försvåras t.ex. pga en pågående epidemi. Man talar ofta om ”Force Majeure” i dessa sammanhang. Force majeure är inte reglerat i lag och om det föreligger en force majeure situation eller inte får därför avgöras med utgångspunkt i regleringen i det aktuella avtalet. Exempel på omständigheter som kan utgöra force majeure är naturkatastrof, krig, strejk, uppror eller epidemi. Om force majeure föreligger innebär detta normalt att en part ges rätt att inte fullgöra sina förpliktelser enligt avtalet.

Hinder i entreprenadförhållanden

Nedan redovisas bestämmelser av relevans i AB 04 och ABT 06. Av bestämmelserna följer att entreprenören har rätt till erforderlig förlängning av kontraktstiden om entreprenören hindras från att färdigställa kontraktsarbetena inom kontraktstiden på grund av:

 1. omständighet som beror på beställaren eller något förhållande på hans sida,
 2. myndighetsbeslut som medför allmän brist på hjälpmedel, material eller vara eller begränsning av arbetskraft,
 3. krig, försvarsberedskap, epidemi, strejk, blockad eller lockout, dock inte strejk eller blockad till följd av att entreprenören eller någon av hans underentreprenörer inte fullgjort sina skyldigheter gentemot anställd,
 4. väderleks- eller vattenståndsförhållande som är osedvanliga for byggnadsorten och inverkar särskilt ogynnsamt på arbetena,
 5. annat av entreprenören ej vållat förhållande, som entreprenören inte bort räkna med och vars menliga inverkan han inte rimligen kunnat undanröja.

Vad krävs för att man ska kunna åberopa ett hinder?

För att få åberopa hinder ska entreprenören utan dröjsmål underrätta beställaren om hindret, annars får hindret som huvudregel inte åberopas. Det är vanligt att parterna överenskommit om att underrättelse ska ske skriftligt.

Kan följderna av covid-19 utgöra ett hinder?

Coronavirusutbrottet och dess följder skulle kunna aktualisera hinder enligt punkterna 2, 3 och/eller 5 enligt ovan. Vilken av grunderna som är tillämpliga på en specifik situation har inte någon direkt betydelse, då båda grunderna kan leda till tidsförlängning. För att det ska föreligga hinder behöver hindret dels vara ett hinder som beror på någon av hindersgrunderna och dels ha en reell och faktisk påverkan på entreprenörens möjlighet att färdigställa arbetena inom kontraktstiden (orsakssamband). Det krävs att entreprenaden faktiskt påverkas negativt av virusutbrottet för att förhållandet ska kunna åberopas. Det är påverkan i den enskilda entreprenaden som är avgörande.

Restriktioner som följer av myndighetsbeslut medför sannolikt att hinder föreligger. På samma sätt skulle det sannolikt utgöra hinder om en entreprenör anmäler hinder på grund av att flera personer i samma entreprenad, alternativt ett stort antal personer på företaget, konstaterats smittade med covid-19 och ytterligare personer därför försätts i karantän. Motsvarande bedömning skulle sannolikt kunna göras om det blir aktuellt att stänga ner förskolor och skolor i delar av eller hela landet mot bakgrund av att det uppenbart ligger utanför entreprenörens kontroll.

Entreprenörens beslut, som går utöver myndigheters beslutade restriktioner får anses ligga inom entreprenörens egen kontroll och utgör sannolikt inte hinder enligt ovan redovisade bestämmelser.

Kan entreprenören få betala förseningsvite vid leveransproblem?

Under förutsättning att ett hinder föreligger och entreprenören därmed har rätt till förlängning av kontraktstiden utgår inte förseningsvite för den tiden.

Kan entreprenören ha rätt till ersättning på grund av hindret?

Nej, entreprenören har inte rätt till ersättning för den skada som denne kan lida pga ovan redovisade hinder.

Vad gäller om Örebro kommun i egenskap av beställare vidtar åtgärder som hindrar entreprenören?

Hinder kan uppstå även om det är beställaren som vidtar åtgärder som påverkar entreprenören möjligheter att färdigställa arbetena i tid. Avgörande för vilken hindersgrund som då är aktuell har stor betydelse för entreprenörens möjlighet att erhålla ersättning. Hinder som beror på beställaren eller något förhållande på beställarens ger entreprenören rätt till såväl tidsförlängning som skadestånd. Övriga hindersgrunder ger endast rätt till tidsförlängning.

Kostnaderna för entreprenaden har påverkats av epidemin, kan entreprenören ändra redan avtalade priser?

Om entreprenörens kostnader för utförande av arbete påverkas av den aktuella epidemin kan entreprenören i vissa fall få rätt att ändra redan avtalade priser. Enligt Standardavtalen ska avtalat pris (för entreprenaden) ändras under vissa specifikt angivna förutsättningar:

 1. Kostnadsändring på grund av myndighets åtgärd, eller kostnadsändring som är förorsakad av krig eller annat krisförhållande med liknande effekt, och som avser förnödenhet eller tjänst som är nödvändig för entreprenaden.
 2. Kostnadsändring som beror på onormala prisförändringar avseende material som ingår i entreprenaden.

För både (1) och (2) gäller att kostnadsändringen ska ha varit oförutsebar och att den väsentligt påverkar hela kostnaden för entreprenaden.

Hävning av avtal

Hävning av entreprenadkontrakt är en mycket ingripande åtgärd och medför ofta problem med hur kvarstående arbeten ska hanteras.

Utöver vad som anges i föregående avsnitt följer det av Standardavtalen att beställaren har rätt att häva kontraktet avseende återstående arbeten om entreprenaden har försenats så att den uppenbarligen inte kan färdigställas inom kontraktstiden under förutsättning bland annat att förseningen inte beror på omständigheter som berättigar till tidsförlängning. Detta innebär att hävningsgrund inte föreligger enligt denna punkt om rätt till tidsförlängning föreligger.

Däremot finns det också grund för hävning om entreprenaden på grund av en omständighet, som har uppkommit utan parternas vållande, måste avbrytas under så lång tid att förutsättningarna för kontraktets fullgörande väsentligt rubbas. Denna hävningsgrund skulle således, i mer extrema fall, kunna bli tillämplig även om entreprenören har rätt till tidsförlängning.

Avslutning

En bedömning av vilka kontraktsenliga förpliktelser som gäller eller inte gäller måste alltid göras med utgångspunkt i omständigheterna i det enskilda fallet och de kontraktshandlingar som reglerar avtalsförhållandet. Det kan också vara så att bedömningen i ett enskilt fall kan variera över tid, särskilt mot bakgrund av att utvecklingen kring virusutbrottet och myndigheternas riktlinjer och åtgärder förändras dagligen.

Jag som leverantör känner oro inför hur jag ska agera, vem på kommunen kan jag kontakta?

Aktuell information med anledning av coronaviruset finns här på orebro.se samt Folkhälsomyndighetens webbplats. Vid frågor som rör leverans av varor och tjänster, kontakta upphandling@orebro.se. I mer specifika fall kan ni kontakta beställande verksamhet.

Omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet

Om det kommer ett nationellt beslut om att stänga förskolor, grundskolor och fritidshem behöver vårdnadshavare som arbetar i samhällsviktig verksamhet erbjudas omsorg för barn. Du som arbetsgivare ska varken i nuläget, eller vid eventuell stängning, meddela oss vilka av dina anställda som du bedömer har en anställning i samhällsviktig verksamhet.

Vårdnadshavaren ska, om det blir aktuellt med stängning, föra en dialog med dig som arbetsgivare. Du ska bedöma om vårdnadshavaren arbetar i en samhällsviktig verksamhet och om hen behövs i verksamheten vid en stängning. Vårdnadshavaren ska sedan själv meddela kommunen, eller den privata huvudmannen, sitt behov av omsorg.

Mer information om vilka vårdnadshavares barn som ska erbjudas omsorg finns på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats.

Senast uppdaterad: 1 oktober 2020
Publicerad: 2 april 2020
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?