Meddelarfrihet och sekretess

Pandemin som coronaviruset orsakar är en extraordinär händelse. För specifika uppgifter i kommunens coronaarbete kan sekretess kan gälla, om ett utlämnande av de uppgifterna skulle försvåra kommunens möjlighet att hantera den extraordinära händelsen.

Den sortens information som är sekretessbelagd hanteras främst i de särskilda stabs- och ledningsfunktioner som finns för Örebro kommuns arbete med coronaviruset.

Vad säger lagen?

I offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), som förkortas OSL, finns sekretessbestämmelser som tar sikte på uppgifter som rör arbetet inför och under hanteringen av extraordinära händelser:

  • Enligt 18 kap. 13 § OSL gäller sekretess för uppgifter som gäller risk- och sårbarhetsanalyser avseende fredstida krissituationer, planering och förberedelser inför sådana situationer, eller hantering av sådana situationer, om det kan antas att det allmännas möjligheter att förebygga och hantera fredstida kriser motverkas om uppgiften röjs.
  • I 38 kap. 7 § OSL finns också en bestämmelse om sekretess för uppgifter som avser att skydda enskilds affärs- eller driftförhållanden, som förekommer i kommuners och regioners verksamhet enligt lag om extraordinära händelser vid fredstid.

Meddelarfriheten gäller även under en extraordinär händelse

Meddelarfriheten för Örebro kommuns anställda gäller givetvis även under en extraordinär händelse. Den återfinns i grundlagarna tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetslagen, och innebär att medarbetare kan lämna uppgifter till media, och att ingen då har rätt att efterforska varifrån media har fått uppgifterna.

Som huvudregel har men med stöd av meddelarfriheten även rätt att lämna ut uppgifter som omfattas av sekretess. Om en uppgift skyddas enligt de två paragraferna i offentlighets- och sekretesslagen ovan får den dock inte lämnas ut till media med stöd av meddelarfriheten.

Coronahändelsen innebär inte någon särskild sekretess

Coronahändelsen eller situationen som sådan omfattas inte av någon särskild sekretessbestämmelse. Däremot kan vissa uppgifter i kommunens arbete med att hantera coronahändelsen skyddas av sekretess, om det skulle anses skada kommunens krishanteringsarbete om uppgiften blev offentlig. Det mesta i kommunens coronaarbete är offentligt och kan alltså lämnas ut och spridas.

Om media eller medborgare begär ut handlingar ska det alltid göras en prövning av om hela eller delar av handlingen omfattas av sekretess. Varje förvaltning har rutiner för att skyndsamt lämna ut handlingar som efterfrågas, och att också sekretesspröva de handlingarna innan de lämnas ut.

Om en uppgift omfattas av sekretess har den som begär ut handlingen rätt att få ett skriftligt beslut som kan överklagas till kammarrätten, som prövar kommunens sekretessbedömning.

Alla anställda har rätt att prata med media, till vardags och nu när vi befinner oss i en extraordinär händelse. Om en anställd inte vill eller tycker sig ha tillräcklig kunskap om ämnet eller tid ska hen alltid se till att någon annan, som kan ge svar på medias frågor, tar kontakt med den journalist som vill ha svar på frågor.

Det enda som kommunens anställda inte kan prata med media, eller andra, om när det gäller coronahändelsen är uppgifter som skyddas av sekretess.

Information på teckenspråk

Senast uppdaterad:
Publicerad: