Krisberedskap

En kris, eller samhällsstörning, är en oväntad händelse som drabbar många människor och stora delar av samhället. Det kan till exempel handla om en omfattande storm, översvämningar, större bränder, omfattande el- och värmeavbrott, störningar i datakommunikation eller förorenat dricksvatten. Eftersom en kris ofta uppstår plötsligt är det viktigt att vara förberedd på att hantera krisen.

Innehåll på sidan

Så klarar du krisen

Precis som vi i vardagen hjälps åt och tar ansvar för varandra, är det också viktigt att vi alla fortsätter hjälpas åt att ta ansvar i en kris. Vid en samhällsstörning måste samhällets resurser först gå till de mest utsatta, därför kommer de allra flesta att behöva klara sig själva en tid.

Förbered dig för att kunna klara dig på egen hand i en vecka

Du som kan bör förbereda dig på att kunna klara dig på egen hand i en vecka, även om det inte betyder att krisen är över efter den tiden.

Fundera på vad du och dina nära kan behöva ha hemma vid en kris. Samla gärna ihop det som är mest nödvändigt i en "krislåda". Exempel på saker som kan vara bra att ha:

 • mediciner och första hjälpen-låda
 • varma kläder och filtar
 • torrvaror och konserver
 • vattendunkar
 • ficklampor och värmeljus
 • brandsläckare
 • batteriradio
 • viktiga telefonnummer
 • kontanter.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har samlat många tips på hur du skaffar en beredskap för hushållet inom områdena mat, vatten, kommunikation, värme samt betalningar och kontanter i kris.

Läs mer om hemberedskap på msb.se.

Läs mer om hur du kan förbereda dig för kriser på sidan "Förbered dig för kris" på msb.se. På den sidan finns även en folder om hemberedskap, på svenska och flera andra språk.

Läs broschyren "Om krisen eller kriget kommer"

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tagit fram en broschyr, "Om krisen eller kriget kommer", som handlar om hur vi ska bli bättre förberedda på till exempel allvarliga olyckor, extremt väder, it-attacker eller militära konflikter.

Broschyren finns även i en version med lättläst svenska, inläst på svenska och engelska, i punktskrift, på teckenspråk och översatt till ett flertal språk.

Ta del av broschyren "Om krisen eller kriget kommer" på msb.se.

Håll dig informerad under krisen

Vid en kris i Örebro kommun kan du hämta information i dessa kanaler:

Om kommunens kanaler inte fungerar, använd dessa kanaler:

Var källkritisk

Vid allvarliga händelser är det extra viktigt med källkritik. Du kan hjälpa till att förhindra ryktesspridning och spekulationer genom att vara källkritisk och inte dela osäker information. Att vara källkritisk innebär att värdera den information man tar del av.

Information om källkritik på krisinformation.se.

Hantera din oro

Oro och rädsla är vanligt vid kriser och katastrofer. Det finns stöd att få för dig som känner oro.

Information för dig som känner oro eller som vill veta hur du kan ta hand om din egen och andras psykiska hälsa, krisinformation.se.

Skyddsrum

Skyddsrum ska kunna ge skydd åt människor vid krig. Du tillhör inget särskilt skyddsrum utan använder det som finns närmast.

På msb.se kan du läsa mer om skyddsrum och se på en karta var ditt närmaste skyddsrum finns.

Tillgång till vatten vid kris

Kommunen ansvarar för att invånarna får tillgång till dricksvatten på bästa möjliga sätt i kris. På sidan Tillgång till vatten vid kris, (orebro.se/vattenkris), kan du läsa om vilket ansvar du har som privatperson och vilken hjälp du kan få av kommunen vid en vattenkris.

Hur du kan förebygga och förbereda dig för olika typer av samhällsstörningar

Om ditt ansvar och hur du kan förbereda dig inför dricksvattenkris

På sidan Vattnet i vardagen finns information för dig som är privatperson om hur du kan förbereda dig för att ha tillgång till vatten vid kris.

Förbered dig för höga temperaturer, stormar och oväder, strömavbrott med mera

På krisinformation.se finns information om olika risker och hot som kan uppstå och hur du kan förbereda dig för dem.

Så klarar du krisen – företag

Som företag går det att förbereda sig genom att fundera på kritiska beroenden, alternativa planeringar, ta fram en krisledningsorganisation och skapa nätverk med dem som sannolikt blir viktiga att samverka med vid en kris.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har samlat information och stöd till dig som vill veta hur du kan börja att stärka ditt företags beredskap att hantera störningar och avbrott. Så kan företag stärka sin beredskap för kriser och krig, msb.se.

Dricksvattenkris

På sidan Vatten och avlopp – företagare finns information om hur du kan förbereda företagets tillgång till vatten i kris.

Kemikalieolyckor

För att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor för människor och miljö har EU antagit det så kallade Sevesodirektivet. På MSB:s webbplats kan du läsa mer om Sevesodirektivet.

Verksamhetsutövare som hanterar farliga ämnen i större mängder vid ett och samma tillfälle omfattas av reglerna.

Kommunens ansvar vid kris

Kommunens primära ansvar är att fullfölja den ordinarie verksamheten så långt det är möjligt, utifrån förutsättningarna och det som inträffat. Målet med arbetet är att få så korta avbrott som möjligt i samhällsviktiga funktioner och att samtidigt skapa förutsättningar för människor och verksamheter i kommunen att hantera den uppkomna situationen.

Om en kris inträffar börjar Örebro kommuns krisledning snabbt arbeta tillsammans med andra aktörer för att hantera händelsen så bra som möjligt och försöka minska konsekvenserna. Hur arbetet ska gå till finns beskrivet i Örebro kommuns krisledningsplan (pdf, 1005.7 kB).

Riskbedömning

Örebro kommun förbereder sig för kriser bland annat genom att analysera vilka risker som är kända i kommunen. Riskerna sammanställs i kommunens Risk- och sårbarhetsanalys Pdf, 6.5 MB.. Följande typhändelser har värderats högst i Risk- och sårbarhetsanalysen:

 • Översvämning
 • Farligt gods
 • Brand i särskilda objekt
 • Kärnteknisk olycka
 • Störningar i dricksvattenförsörjningen och avloppssystem
 • Störningar i drivmedelsförsörjningen
 • Hot och pågående dödligt våld
 • Terrorism och våldsbejakande extremism
 • Subversiv verksamhet
 • IT-attacker

Räddningstjänst vid olyckor

Varje kommun ska ansvara för räddningstjänst (i de fall det inte är statlig räddningstjänst). Nerikes Brandkår ansvarar för att hantera och leda räddningsinsatserna i Örebro kommun vid en sådan situation. Beroende på vad som inträffat kan andra aktörer i samhället bistå räddningstjänsten med resurser.

Hur kommunen jobbar med olika typer av samhällsstörningar

Så arbetar kommunen med översvämningar

Örebro kommun är en av 18 kommuner i Sverige som pekats ut som särskilt utsatta för översvämningsrisk (höga flöden).

Här kan du läsa om hur kommunen arbetar med översvämningar samt hitta översvämningskartläggningar där du kan se vilka risker för översvämning som finns i det område du bor.

Så arbetar kommunen med nödvatten

Nödvatten är det akuta och tillfälliga dricksvatten som levereras i dunkar, flaskor och dylikt när den vanliga dricksvattenleveransen av olika skäl inte fungerar. Arbetet utgår från styrdokumentet för nödvattenförsörjning i Örebro kommun.

Prioriteringarna som beskrivs i styrdokumentet baseras på de nationella skyddsvärden som Myndigheten för Samhällsskydd har tagit fram, dvs först människors liv och hälsa och därefter skydda samhällsviktiga funktioner.

Läs mer i Övergripande styrdokument för nödvattenförsörjning vid dricksvattenrelaterade samhällsstörningar i Örebro län. Pdf, 305.1 kB.

Övergripande plan för nödvattenförsörjning

Örbro kommun har även en övergripande plan för nödvattenförsörjning. Planen redovisar prioriteringar, inriktningar, avgränsningar och scenarion som kommunen ska förhålla sig till vid planeringen inför en nödvattensituation. Planen fastställer också de olika ansvarsstrukturerna som gäller med avseende på nödvattenförsörjning i Örebro kommun.

Läs mer i Övergripande plan för nödvattenförsörjning Örebro kommun. Pdf, 256.6 kB.

Samhällsviktig verksamhet

Samhällsviktig verksamhet handlar om funktioner och tjänster som behövs för att samhället ska kunna fungera vid en kris. Läs mer om samhällsviktig verksamhet.

Senast uppdaterad:

Publicerad: