Information med anledning av situationen i Ukraina

Rysslands pågående invasion av Ukraina skapar oro i världen, men också hos oss individer. Örebro kommun följer utvecklingen i Ukraina och omvärlden, och samverkar med andra myndigheter och civila aktörer.

Senast uppdaterat:
2023-05-10 (ny information om sysselsättning).

Innehåll på sidan

Information till ukrainska flyktingar

Vill du hjälpa flyktingar från Ukraina?

Kommunens arbete

Örebro kommun har ett nära samarbete med Länsstyrelsen och ingår i det regionala totalförsvarsrådet där man samverkar runt situationen i Ukraina.

I kommunen pågår ett intensivt arbete både centralt och i våra olika förvaltningar och verksamheter. Kommunens centrala ledning med anledning av det säkerhetspolitiska läget hålls ihop i en stab som leds av säkerhetsavdelningen.

Just nu är det tre områden som är i fokus; flyktingmottagning, förmåga att motstå cyberattacker och försörjningsfrågor.

Kommundirektören har beslutat om ett särskilt inriktningsbeslut för Örebro kommun med anledning av det säkerhetspolitiska läget i världen.

”Den 24 februari 2022 påbörjade Ryssland en invasion av Ukraina. Det innebär att det säkerhetspolitiska läget i världen är allvarligt, och att den europeiska säkerhetsordningen är under attack. Örebro kommun påverkas inte direkt, men vi finns i ett större sammanhang.

Vi ska enskilt och tillsammans värna vår säkerhet, frihet, självständighet och handlingsfrihet. De spänningar som nu råder i vårt närområde kommer att pågå under lång tid och vi behöver agera därefter.

Örebro kommun prioriterar att säkerställa förmåga att motstå cyberattacker, frågor om försörjningssäkerhet och flyktingmottagande. Kommunen ska också bidra till trygghet genom fakta och uppdaterad information om vad Örebro kommun gör. Vi samordnar kommunikationen, oavsett vilken verksamhet som kommunicerar – detta för att säkra att vi använder korrekta och relevanta begrepp, har uppdaterade fakta och förmedlar Örebro kommuns hållning samt går i takt med regional och nationell kommunikation.

Örebro kommun bidrar också till Sveriges totalförsvarsberedskap, genom att Örebro kommuns arbete i detta är samordnat och går i linje med nationella och regionala inriktningar.

Örebro kommun bibehåller samtidigt en beredskap för nya vågor av smittspridning av covid-19.”

Flyktingmottagande

På informationsverige.se och på migrationsverket.se finns information för personer som kommer till Sverige från Ukraina.

Du som har flytt från kriget i Ukraina, informationsverige.se

För dig som kommer från Ukraina – information och webbansökan, på Migrationsverkets webbplats.

På sidan Invandrare och flykting har vi samlat information om Örebro kommuns service och hjälp till invandrare, flyktingar och nyanlända.

Skola för nyanlända barn och ungdomar

Örebro kommun erbjuder alla barn och ungdomar som bor här plats i skolan. Som ny i Sverige behöver du anmäla ditt barn till skolan för att barnet ska få sin plats. Läs mer och anmäl ditt barn via ett anmälnings­formulär på sidan Skola för nyanlända.

På Skolverkets webbplats finns mer information om vad som gäller kring skola för ukrainska barn. Nyanlända barns rätt till utbildning, skolverket.se.

Exempel på vad kommunen gör

Under våren 2023 har flyktingar från Ukraina kunnat anmäla sig till Svenska för invandrare (sfi) på Komvux Campus Risbergska. Ungdomar från Ukraina har fått chansen att ansöka om feriepraktik inom kommunen.

Från och med januari 2023 till och med våren 2024 hade Örebro kommun en anställd flyktingguide. Syftet var att ukrainska flyktingar, anvisade till Örebro kommun, skulle få stöttning och guidning i sin nya hemkommun. Detta skedde bland annat genom uppsökande verksamhet.

Tjänsten finansierades av Länsstyrelsen Örebro län.

Socialtjänstens olika verksamheter ger ett så bra stöd som möjligt till de flyktingar som kommer till Örebro kommun. Det kan handla om stöd i föräldrarollen, våld i nära relation eller andra behov av stöd. Flyktingar har rätt till stöd från socialtjänsten även om de inte har svenskt medborgarskap.

Socialtjänsten ordnar också akutboende för flyktingar som kommer då kommunens ordinarie flyktingmottagande har stängt.

Innan skolplacering har barnen kontakt med Perrongen som är kommunens ingång till skolan för nyanlända. På Perrongen genomförs hälsosamtal samt kartläggning av skolbakgrund för att eleven ska få ett så bra stöd som möjligt i skolan. Efter kartläggning och hälsosamtal placeras eleverna i mottagande skolor, både inom kommunala och fristående skolor.

Fritidsgårdar, bibliotek och andra mötesplatser är öppna. Vi tar emot alla som vill komma och välkomnar nya besökare.

Sedan den 1 juli 2022 har kommunerna ansvar för att ordna boende åt skyddsbehövande från Ukraina. Uppdraget som Örebro kommun fått gäller för 364 ukrainska skyddsbehövande under 2022, och avser skyddsbehövande som bor i Migrationsverkets boenden.

Kommunens lokalförsörjningsavdelning har tillsammans med fastighetsägare inventerat bostäder, och ett stort antal lägenheter har ställts till förfogande för skyddsbehövande från Ukraina. Arbetet med att iordningställa och utrusta dessa bostäder sker löpande, med målet att samtliga anvisade ukrainska skydds­behövande ska kunna vara bosatta innan årsskiftet.

Bedömningen är att kommunen kan få fram tillräckligt med hyresrätter och inte behöver hjälp av privatpersoner för att ordna boendeplatser.

Skyddsbehövande som bor i eget boende (till exempel inneboende), och inte kan eller vill bo kvar, ska vända sig till Migrationsverket som då kan anvisa till en kommun för bosättning.

Örebro kommun för en dialog med föreningar och organisationer om hur vi kan samarbeta kring flyktingmottagandet. Ett exempel på samarbete är Gåvocentralen där kommunen i uppstarten samarbetade med Röda korset.

Informationsträffar

Under våren har kommunen anordnat två informationsträffar om flykting­mottagande för föreningar och organisationer inom det civila samhället som bidrar eller vill bidra till flyktingmottagandet.

Presentation från informationskvällen 2 maj Pdf, 3.9 MB.

Minnesanteckningar från informationskvällen 2 maj Pdf, 192.2 kB.

Kontakt

Har du frågor om kommunens informationsträffar eller om något annat som rör kommunens samarbete med det civila samhället? Kontakta Anna Fogel, anna.fogel@orebro.se.

Mer information

Mer information om kommunens samverkan med det civila samhället.

Kris- och säkerhetsfrågor

Alla har ett ansvar för vårt lands säkerhet och trygghet. Det största ansvaret för att samhället ska fungera, även vid kriser, ligger på myndigheter, regioner, kommuner, företag och organisationer. Även du som privatperson är en del av Sveriges beredskap.

Ditt ansvar

Vid en samhällskris måste de flesta vara beredda på att klara sig själva en tid. Om du är förberedd och tar ansvar bidrar du till att Sverige bättre klarar en svår påfrestning.

På sidan Krisberedskap kan du bland annat läsa om hur du kan förbereda dig för att klara dig på egen hand i en vecka.

Kommunens ansvar

Kommunen har ansvaret att hantera en samhällsstörning och extraordinär händelse inom kommunens geografiska område. Kommunens primära ansvar är att fullfölja den ordinarie verksamheten så långt det är möjligt, utifrån förutsättningarna och det som inträffat.

Information om kris och säkerhet, på orebro.se.

Exempel på vad kommunen gör

Kommunen har ett nära samarbete med Länsstyrelsen och ingår i det regionala totalförsvarsrådet där man samverkar runt situationen i Ukraina. Peter Larsson, kommundirektör i Örebro kommun, har också gett delar av organisationen i uppdrag att, inom sina respektive ansvarsområden, se om det är några särskilda åtgärder vi kan behöva göra eller förbereda vid sidan om vårt ordinarie beredskaps- och säkerhetsarbete.

Alla förvaltningar och kommunala bolag gör regelbundet risk- och sårbarhetsanalyser i sin verksamhet. Utifrån de sårbarheter som identifieras görs sedan kontinuitetsplaner för att stärka verksamheten och göra den mindre sårbar. Med anledning av det nuvarande läget i Europa ser nu verksamheterna över sin kontinuitetsplanering och sina rutiner för att kunna säkra sin verksamhet vid till exempel strömavbrott eller störningar i IT- och telekommunikationen.

Antalet cyberattacker mot Sverige har ökat, inte minst mot myndigheter och kommuner. För att bli än mer motståndskraftiga ser vi nu över och stärker kommunens tekniska infrastruktur och digitala system. Vi höjer säkerhetsnivån på kommunens informationshantering bland annat genom att låta alla anställda inom Örebro kommun genomföra en serie korta utbildningar inom informationssäkerhet.

Länsstyrelsens ansvar

Länsstyrelsen har ett geografiskt områdesansvar för krisberedskap och civilt försvar i länet och deras roll i krisberedskapen är att samordna det regionala arbetet före, under och efter en samhällsstörning i länet.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps ansvar

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har ansvar för att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar.

Information om krisberedskap och civilt försvar, på msb.se.

Läs om skyddsrum och se på en karta var ditt närmaste skyddsrum finns, på msb.se.

Försvarsmaktens ansvar

Försvarsmaktens främsta uppgift är att ansvara för Sveriges militära försvar och att värna om Sverige.

Säkerhetsläget i närområdet, på forsvarsmakten.se.

Var källkritisk!

Du kan hjälpa till att förhindra ryktesspridning och spekulationer genom att vara källkritisk och inte dela osäker information.

Information om källkritik på krisinformation.se.

Aktuell information från myndigheter

krisinformation.se finns uppdaterad och pålitlig information från svenska myndigheter om kriget.

Lättläst information

Information om kriget i Ukraina på lättläst svenska. Från krisinformation.se.

Information in English and other languages

Om du vill ta del av informationen på den här eller andra webbsidor på andra språk än svenska kan du använda externa tjänster för att översätta innehållet. Många webbläsare har egna översättnings­funktioner som du kan använda för att översätta svenska till ett annat språk. /If you want to translate this web page or other web pages, we recommend that you use a browser with built-in translation support.

Senast uppdaterad:

Publicerad: