Delaktighet och inflytande i skolan

Alla elever och vårdnadshavare har möjlighet att påverka innehållet i skolans undervisning.

Grundskolan

Elever

För att eleverna ska uppleva sin tid i skolan som meningsfull och lustfylld, ska de ha möjlighet till ett verkligt inflytande, kunna påverka och få vara med och ta ansvar för sitt arbete, hela tiden med stöd av de vuxna i skolan. Eleverna har möjlighet att påverka sin skola genom t.ex. elevråd, klassråd och andra brukarråd.

Föräldrar

Som förälder är du den viktigaste personen i ditt barns liv och vi vill att du ska vara så delaktig som möjligt i ditt barns skolgång. Skolorna använder sig av olika sätt för att involvera föräldrarna i skolans arbete, t.ex. genom skolråd och föräldramöten. Hur det ser ut på just din skola kan du läsa mer om på skolans egen webbplats.

Här hittar du en lista över alla skolor i Örebro kommun.

Påverka undervisningen

En del skolor har profiler som påverkar skolans undervisning. Skolan väljer då att utnyttja den tid som finns i skolans timplan som kallas "elevens val" och "skolans val" till att ge alla elever i skolan eller elever i vissa klasser mer tid för ett speciellt ämne. De kallas för profilskolor och profilklasser.

Elevens val

Elevens val innebär att den enskilda eleven kan använda sin tid till att fördjupa studierna i ett eller flera ämnen. Under vilka skolår som eleven kan göra sitt val är upp till varje enskild skola att bestämma. I grundskolan ska elever enligt timplanen ha totalt 6 665 timmar undervisning under hela sin grundskoletid (skolår 1-9), 382 timmar är reserverade för elevens val.

Skolans val

Skolan har också reserverade timmar som den kan satsa på vissa ämnen utöver det som är angivet i timplanen. Skolan kan på de timmarna erbjuda ämnen som inte finns med i den ordinarie timplanen. Totalt är det 600 timmar och ger skolan möjlighet att profilera eller inrikta undervisningen. Under vilka skolår som varje skola använder sina timmar är upp till den enskilda skolan.

Läs mer om profiler i grundskolan.

Utvecklingssamtal

I grundskolan ska lärarna ha utvecklingssamtal med elever och vårdnadshavare minst en gång per läsår, då diskuterar man hur det går för barnet i skolan. Varje elev ska också ha en egen individuell utvecklingsplan (IUP) som eleven, vårdnadshavaren och läraren fyller i tillsammans på utvecklingssamtalet.

Vi garanterar

Servicegarantistämpel

Örebro kommun garanterar att:

  • du som elev årligen får tycka till om din skolmiljö (om t.ex. likabehandling, bemötande, lokaler, mat m.m.).
  • du som elev har rätt till inflytande över ditt dagliga skolarbete och också kan påverka skolans verksamhet via klassråd och elevråd.
  • du som vårdnadshavare får information om målen för grundskolan och verksamhetens innehåll minst en gång per termin vid föräldramöten och andra föräldrasamtal.

Läs mer om kommunens servicegarantier för grundskolan.

Gymnasieskolan

Lärande för elever inom gymnasieskolan

Lärandet i gymnasieskolan ska genomföras med sådan kvalitet och tydlighet att du som elev får förutsättningar att nå de nationella kunskapsmålen. Utbildningen ska bidra till din utveckling, och göra dig väl förberedd för att delta i yrkes- och samhällslivet.

Gymnasieskolan har också till uppgift att förmedla och förankra de värden som samhällslivet vilar på. De demokratiska principerna att kunna påverka, att vara delaktiga och att ta ansvar gäller alla elever.

Du som elev får på olika sätt extra hjälp om du behöver det. Varje skola dokumenterar rutiner för att tidigt upptäcka och vid behov sätta in extra stödinsatser. Du som vårdnadshavare är en viktig resurs i skolans arbete och du blir informerad om, och delaktig i, skolans arbete med att stötta ditt barn.

Vi garanterar

Servicegarantistämpel

Örebro kommun garanterar att:

  • du som elev får information om målen för utbildningen. I utvecklingssamtalen ska du varje termin få en genomgång av din studiesituation. Vid behov ska skolan upprätta ett åtgärdsprogram tillsammans med dig och din vårdnadshavare.
  • du som elev har rätt till inflytande över ditt dagliga skolarbete och också kan påverka skolans verksamhet via klassråd, programråd/sektorsråd och skolkonferens.
  • du som elev får stöd av mentor, kurator, skolsköterska och andra befattningshavare inom skolan. Vid behov ska du erbjudas samtal inom tre skoldagar efter att du bokat tid.
  • du som vårdnadshavare får information om ditt barn har olovlig frånvaro.

* Med mentor likställs studiehandledare och klassföreståndare.

Läs mer om kommunens servicegarantier för gymnasieskolan.

Senast uppdaterad:
Publicerad: