Örebro kommuns samverkan med det civila samhället

Den ideella sektorn har på många sätt en viktig roll i samhället, inte minst när det gäller människors möjlighet att påverka såväl sin egen vardag som samhället i stort. Som ett led i arbetet med att stärka samverkan mellan den ideella sektorn, också kallad det civila samhället, och kommunen har en överenskommelse om samverkan mellan Örebro kommun och det civila samhället tagits fram. Överenskommelsen beslutades av kommunfullmäktige den 28 april 2010.

Här kan du läsa Överenskommelse om samverkan i Örebro mellan det civila samhället och kommunen. (pdf, 1.1 MB)

Bakgrund

Hösten 2008 presenterade regeringen en överenskommelse mellan staten och de idéburna organisationerna inom det sociala området om en gemensam värdegrund, principer för samverkan och åtaganden mellan parterna. Här kan du läsa mer om den överenskommelsen.

Under våren 2008 beslutade kommunfullmäktige om en policy för samverkan med det civila samhället. Policyn hittar du i vårt dokumentarkiv. Policyn inleds med en vision; "I Örebro finns ett levande vitalt civilt samhälle som bygger på en dynamisk samverkan mellan kommunen, den frivilliga och den privata sektorn".

Samverkansråd – civila samhället och Örebro kommun

Samverkansrådet är ett ytterligare steg i att realisera överenskommelsen, där strategiska frågor kopplade till överenskommelsen är fokus. Målet är att rådets arbete ska bidra till en levande överenskommelse samt förbättrad samverkan och dialog.

I Samverkansrådet sitter tio ledamöter från civila samhället, varav minst en från Örebro Föreningsråd. Tre förtroendevalda, varav minst ett kommunalråd. Ett tjänstemannastöd från Kommunledningskontoret som utgör rådets samordnare och sekreterare. Samverkansrådet träffas fyra gånger per år och vid två av dessa tillfällen anordnas öppna föreläsningar på olika teman.

Möten

 • Samverkansrådets möten är endast öppna för samverkansrådet.
 • Temakvällar är öppna för alla föreningar och organisationer i Örebro kommun.
 • Val- och informationsträffen är öppen enbart för de föreningar/organisationer som undertecknat överenskommelsen om samverkan i Örebro.

Samverkansrådets kalendarium och minnesanteckningar

Datum

Möte

16 februari

Möte Samverkansrådet. Minnesanteckning Samverkansrådet 2017-02-16. (pdf, 119 kB)

22 mars

Dialogträff om översiktsplanen.

12 april

Temakväll om Idéburet-offentligt partnerskap (IOP) med Lars Bryntesson från Regeringskansliet.

2 maj

Möte Samverkansrådet. Minnesanteckningar Samverkansrådet 2017-05-02. (pdf, 114.2 kB)

20 september

Temakväll om Europarådskoden med Ludvig Sandholm från Forum idéburna organisationer med social inriktning. Minnesanteckningar. (pdf, 89 kB)

26 september

Möte Samverkansrådet. Minnesanteckning Samverkansrådet 2017-09-26 (pdf, 95.6 kB)

18 oktober

Val- och informationsträff Samverkansrådet 2018.

8 november

Temakväll om den lokala överenskommelsen i Örebro med Karin Bergelv från kansliet för den nationella överenskommelsen inom det sociala området. Inbjudan (pdf, 74.6 kB)

21 november

Möte Samverkansrådet.

Samverkansrådets ledamöter 2017

Helena Astvald, ordförande
K-G Granberg, vice ordförande
Peter Eriksson

Britten Uhlin
Mats-Olof Liljegren
Sofia Wange

Mats Einestam
Tina Modin
Carina Dahl

Frank Lundin
Niclas Persson (MP)
Lennart Bondeson (KD)

Marie Brorson (S)

Nominering till Samverkansrådet 2018-2019

För att utse nästa års val av ledamöter till rådet behöver vi få in nomineringar till Samverkansrådet.

Kriterier för ledamöter i Samverkansrådet:

 • Representera en förening eller organisation som undertecknat överenskommelsen (pdf, 265.6 kB).
 • Bred kompetens och erfarenhet från civila samhällets olika perspektiv.
 • Förmåga att tänka strategiskt och långsiktigt, att ha ett helhetsperspektiv.
 • Beakta mångfald, ålders- och könsspridning i rådets sammansättning.

Senast 15 september 2017 vill vi ha in ditt förslag på representant i Samverkansrådet 2018-2019. Nominera via formuläret nedan.

En valberedning med representanter från olika delar av civilsamhället kommer att ta fram ett förslag på nya ledamöter inför 2018-2019.

Skicka in din nominering här!
Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 15 september klockan 23.59.

Föreningsbidrag

Örebro kommun ger stöd och bidrag till föreningslivet i Örebro. Bidraget ger ett visst ekonomiskt stöd till föreningarnas olika aktiviteter och ska stimulera till att bedriva en så mångskiftande verksamhet som möjligt.

C-nätet, ett nätverk för kontaktpersoner inom Örebro kommun

Med avstamp i Policy för Örebro kommuns samverkan med det civila samhället (2008), Överenskommelse om samverkan i Örebro mellan det civila samhället och kommunen (2010) och skrivelser i Övergripande strategier med budget 2012 initierade dåvarande Kommunledningskontoret år 2012 ett nätverk för utsedda kontaktpersoner från förvaltningarna som i sitt vardagliga arbete på olika sätt har samarbete med eller ger stöd till det civila samhället. Nätverket går under namnet C-nätet. Nätverket skapar forum för erfarenhetsutbyte och därigenom möjlighet till utveckling av samverkan med det civila samhället. Nätverket skapar också samordning kring frågor rörande det civila samhället för kommunen i sin helhet, med utgångspunkt i den handlingsplan för 2017–2018 som antogs av KSU 2017-06-30 och som utgör bilaga till Överenskommelse om samverkan i Örebro mellan det civila samhället och kommunen.

Kontaktpersoner

 • Förvaltningen för funktionshindrade: Johanna Viberg
 • Förvaltningen förskola skola: Staffan Henningson
 • Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete: Mikael Ramnerö
 • Kommunstyrelseförvaltningen:
 • Kultur- och fritidsförvaltningen: Elisabeth Rapp
 • Miljökontoret, Stadsbyggnad och Tekniska förvaltningen: Kajsa Bodén
 • Socialförvaltningen: Urban Svensson
 • Vård- och omsorgsförvaltningen: Carin Neanro
 • Överförmyndarkansliet:
 • Partnerskap Örebro: Lina Frejd Bark
 • Samordnare: Anna Fogel
Senast uppdaterad: 12 oktober 2017
Publicerad: 8 februari 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?