C-nätet, ett nätverk för kontaktpersoner inom Örebro kommun

2012 initierade dåvarande Kommunledningskontoret ett nätverk för utsedda kontaktpersoner från förvaltningarna som i sitt vardagliga arbete på olika sätt har samarbete med eller ger stöd till det civila samhället.

Detta gjordes med avstamp i Policy för Örebro kommuns samverkan med det civila samhället (2008), Överenskommelse om samverkan i Örebro mellan det civila samhället och kommunen (2010) och skrivelser i Övergripande strategier med budget 2012.

Nätverket går under namnet C-nätet. Nätverket skapar forum för erfarenhetsutbyte och därigenom möjlighet till utveckling av samverkan med det civila samhället.

Nätverket skapar också samordning kring frågor rörande det civila samhället för kommunen i sin helhet, med utgångspunkt i den handlingsplan för 2017–2018 som antogs av KSU 2017-06-30 och som utgör bilaga till Överenskommelse om samverkan i Örebro mellan det civila samhället och kommunen.

Kontaktpersoner

Senast uppdaterad:
Publicerad: