Samverkansråd – civila samhället och Örebro kommun

Samverkansrådet är ett ytterligare steg i att realisera överenskommelsen, där strategiska frågor kopplade till överenskommelsen är fokus. Målet är att rådets arbete ska bidra till en levande överenskommelse samt förbättrad samverkan och dialog.

I Samverkansrådet sitter tio ledamöter från civila samhället, varav minst en från Örebro Föreningsråd. Tre förtroendevalda, varav minst ett kommunalråd. Ett tjänstemannastöd från Kommunledningsförvaltningen som utgör rådets samordnare och sekreterare. Samverkansrådet träffas fyra gånger per år och vid två av dessa tillfällen anordnas öppna föreläsningar på olika teman.

Möten

 • Samverkansrådets möten är endast öppna för samverkansrådet.
 • Temakvällar är öppna för alla föreningar och organisationer i Örebro kommun.
 • Val- och informationsträffen är öppen enbart för de föreningar/organisationer som undertecknat överenskommelsen om samverkan i Örebro.

Uppdragsbeskrivning för samverkansrådet

Syfte och mål

 • Möjliggöra samverkan utifrån överenskommelsen om värdegrund, principer och åtaganden. Följa upp, uppdatera och levandegöra överenskommelsen.
 • Verka för en aktiv kunskapsspridning om civila samhället, kommunen och dess samverkansmöjligheter. Lyfta framtida möjligheter och utmaningar för utveckling.
 • Lyfta och synliggöra strategiska frågor som behöver lösas eller diskuteras.
 • Tillsätta arbetsgrupper inom relevanta utvecklingsområden utifrån identifierade behov. I arbetsgrupperna ska aktörer från civila samhället som anslutit sig till överenskommelsen ingå, men även politiker och tjänstepersoner efter behov och kompetensområde.
 • Arrangera dialoger, föreläsningar, workshops med mera kring aktuella teman. Vissa arrangemang ska vara öppna även för föreningar och organisationer som inte anslutit sig till överenskommelsen.
 • Samverkansrådet bjuder in tjänstepersoner och politiker utifrån behov till sina sammanträden för diskussion om specifika frågor.
 • Samverkansrådet tar fram en aktivitetsplan för att konkretisera arbetet inom en tvåårsperiod.
 • Samarbeta med kommunens interna nätverk för civilsamhällsfrågor (C-nätet).
 • Verka för att överenskommelsen blir marknadsförd, känd och implementerad, i samarbete med C-nätet.
 • Samverkansrådet sammanställer årligen en verksamhetsberättelse till ansvarig nämnd för information.

Sammansättning

 • Tio ledamöter från civila samhället, varav minst en från Örebro Föreningsråd.
 • Tre förtroendevalda, varav minst ett kommunalråd.
 • En tjänsteperson från Kommunledningsförvaltningen utgör rådets samordnare och sekreterare.
 • Ordförande och vice ordförande utses bland representanterna från civila samhället.
 • Mandatperioden är två år och principen om växelvis avgång ska tillämpas.
 • De föreningar och organisationer som anslutit sig till överenskommelsen kan årligen nominera de representanter de anser ska sitta med i Samverkansrådet. Nomineringarna behandlas av en valberedning som presenterar sitt förslag på den Val- och informations­träff som arrangeras varje höst.
 • Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling är politiskt ansvarig instans för Samverkansrådet och övergripande samverkansfrågor som rör kommunen och det civila samhället.

Tidsplan och upplägg

 • Minst fyra träffar per år. C-nätet bjuds in till minst två av dessa. Sammanträdena ska ske på tider som tar hänsyn till alla ledamöters förutsättningar.
 • Föreläsningar öppna för alla utifrån aktuella teman genomförs minst två gånger per år.
 • Samverkansrådet arrangerar en val- och informationsträff varje höst där aktivitetsplanen är en punkt på dagordningen.

Samordning

Ett arbetsutskott, bestående av ordförande, vice ordförande, en förtroendevald samt samordnande tjänsteperson ansvarar för dagordning och förberedelse inför sammanträdena.

Kriterier för Samverkansrådets sammansättning

 • Bred kompetens och erfarenhet från civila samhällets olika perspektiv.
 • Förmåga att tänka strategiskt och långsiktigt, att ha ett helhetsperspektiv.
 • Beakta mångfald, ålders- och könsspridning i rådets sammansättning.

Caroline Daly, Örebro Rättighetscenter

Tina Fingal Swens, Örebro Föreningsråd

Kersti Freed-Klevmar, Svenska Freds

K-G Granberg, Folkets hus Vintrosa

Lotta Karlsson-Andersson, Activa

Reidun Karlsson, Betlehemskyrkan

Lasse Lundberg, Almby IK

Tina Modin, RF-SISU

Thomas Rasmusson, Tegelbruket

Fredrik Wallin, Studieförbundet Vuxenskolan

Maria Haglund (M)

Jerker Lindgren (L)

Madelen Spinord Semenets (S)

 • Helena Astvald, Örebro Föreningsråd
 • Hanna Sjöberg, Naturskyddsföreningen
 • Fredrik Wouda, Awesome People

Samverkansrådets kalendarium och minnesanteckningar

Datum

Möte

17 januari

kl. 16.30–18.30 på Föreningarnas Hus.
Introduktion för nya Samverkansrådet.

6 mars

kl. 18–20 på Rådhuset, Sessionssalen.
Utvärdering av Överenskommelsen.

6 mars: Sammanställning synpunkter utvärdering Pdf, 118.8 kB.

6 mars: Utvärdering Överenskommelsen Pdf, 811.6 kB.

13 april

kl. 16–18 på Föreningarnas Hus.
Samverkansrådet.

13 april: Minnesanteckningar Samverkansrådet Pdf, 288.9 kB.

13 april: Hållbarhetsnätverk Örebro Pdf, 79.4 kB.

14 juni

kl. 16–18 på Föreningarnas Hus.
Samverkansrådet.
14 juni: Minnesanteckningar Samverkansrådet. Pdf, 369.4 kB.

7 november

kl. 16.30–18.30 på Föreningarnas Hus.
Samverkansrådet.

7 november: Minnesanteckningar Samverkansrådet. Pdf, 446.9 kB.

7 november: Samverkansrådet Nära Vård. Pdf, 2.6 MB.

23 november

kl. 18–20 på Föreningarnas Hus.
Temakväll: Socialt företagande och idéburen välfärd.

6 december

kl. 16–18 på Föreningarnas Hus.
Samverkansrådet julavslutning.

6 december

kl. 18–20 på Föreningarnas Hus.
Val- och informationskväll.

Datum

Möte

10 februari

kl. 15–18 Samverkansrådet och C-nätet.
Minnesanteckningar 10 februari. Pdf, 1.7 MB.

20 april

kl. 16–18 Samverkansråd.

Minnesanteckningar 20 april. Pdf, 256 kB.

1 juni

kl. 16–18 Samverkansråd.
Minnesanteckningar 1 juni Pdf, 247 kB..

22 september

kl. 15–18 Samverkansrådet och C-nätet.
Minnesanteckningar 22 september. Pdf, 1018.8 kB.

19 oktober

kl. 15–17 Samverkansråd.

Minnesanteckningar 19 oktober. Pdf, 797.3 kB.

8 november

kl. 18–20 Temakväll om Kommunens nya organisation.

Minnesanteckningar och presentation 8 november. Pdf, 300.5 kB.

5 december

kl. 15–18 Samverkansråd och avslutning.

kl. 18–20 Val- och informationskväll.

Datum

Möte

27 januari

Samverkansråd + C-nät kl. 15–17, Teams.
Minnesanteckningar Samverkansrådet och C-nät 2021-01-27 Pdf, 269.7 kB..

2 mars

AU kl. 13–15, Teams.

24 mars

Samverkansråd kl. 15–17, Teams.
Minnesanteckningar Samverkansrådet 2021-03-24 Pdf, 234.3 kB.

21 april

Öppen workshop, Programmet för hållbar utveckling kl. 18–20
Målområde 1 – Vägen till vårt hållbara Örebro Pdf, 1 MB.

26 april

AU kl. 11–12, Teams.

18 maj

Samverkansråd kl. 15–17, Teams.
Minnesanteckningar Samverkansrådet 2021-05-18 Pdf, 1.4 MB..

16 september

Samverkansrådet och C-nätet kl. 15–17, Teams. Minnesanteckningar Samverkansrådet + C-nätet 2021-09-16 Pdf, 273.5 kB..

19 oktober

Föreningarnas Hus kl. 18–20, Hållbar omstart – efter pandemin.
Minnesanteckningar ”Hållbar omstart” 2021-10-19 Pdf, 678.8 kB.

10 november

Föreningarnas Hus/ABF kl. 9–16, Fördjupningsdag om samverkan.
Nätverket Örebro 2021-11-10 Pdf, 2.5 MB.

Hantera dynamiker och utmaningar i samverkan 2021-11-10 Pdf, 610.4 kB.

Gruppsamtal anteckningar 2021-11-10 Pdf, 813.9 kB.

11 november

Föreningarnas Hus kl. 15–17, Samverkansrådet.

Minnesanteckningar Samverkansrådet 2021-11-11 Pdf, 235.6 kB.

15 december

Föreningarnas Hus kl. 18–20, val- och informationskväll.

Minnesanteckningar val- och informationskväll 2021-12-15 Pdf, 103 kB.

Datum

Möte

29 januari

Samverkansråd + C-nät kl. 16–18, Föreningarnas hus.
Minnesanteckningar Samverkansrådet och C-nät 2020-01-29 Pdf, 450.9 kB..

18 mars

Inställt på grund av corona. Fest - Överenskommelsen om samverkan kl. 17–20, Föreningarnas hus.

22 april

Samverkansråd kl. 15.30–17.30, Teams.
Minnesanteckningar Samverkansrådet 2020-04-22 Pdf, 88.3 kB..

22 april

 

Inställt p.g.a. corona. Temakväll: Medskapande dialog med Anna-Karin Berglund kl. 13–15 och kl. 18–20. Två seminarier/miniträningar.

26 maj

Samverkansråd kl. 16–17, Teams.
Minnesanteckningar Samverkansrådet 2020-05-26 Pdf, 100.3 kB..

18 juni

Samverkansråd kl. 10–11, Teams.
Minnesanteckningar Samverkansrådet 2020-06-18 Pdf, 152.3 kB..

19 augusti

Arbetsgrupp implementering av Överenskommelsen kl. 13.15–14.45, Teams.

9 september

Arbetsutskott kl. 13.15–14.45, Teams.

25 september

Samverkansråd och C-nät kl. 10–12, Teams.
Minnesanteckningar Samverkansråd och C-nät 2020-09-25 Pdf, 1 MB..

15 oktober

Workshop om Demokrati och delaktighet med Agneta Blom kl. 18–20, Zoom.

18 november

Samverkansråd kl. 14–16, Teams.
Minnesanteckningar Samverkansrådet 2020-11-18 Pdf, 278.5 kB..

För frågor och förslag till Samverkansrådet, välkommen att kontakta:

Anna Fogel, samordnare
anna.fogel@orebro.se, 019-21 18 78

Tina Fingal, ordförande
tina.fingal@orebroforeningsrad.se

Lars Lundberg, vice ordförande
lasse.lundberg@almbyik.online

Maria Haglund (M), kommunalråd
maria.haglund@orebro.se

Senast uppdaterad:
Publicerad: