När du har plats i förskola eller pedagogisk omsorg

När du har fått plats finns det regler och riktlinjer som du bör känna till och följa.

Ökad smittspridning av RS-virus

I Örebro kommun kan du som vårdnadshavare välja att hålla ditt barn hemma under den period som det är hög smittspridning av RS-virus i samhället. Barnen kan vara hemma från förskolan mer än 60 dagar utan att förlora sin plats. Inskolning kan av samma anledning skjutas upp utan att platsen förloras om vårdnadshavare önskar. Ordinarie avgift betalas under uppehållet.

Säga upp plats

Du säger upp en plats i en kommunal förskola genom att fylla i e-tjänsten som länkas ovan. E‑tjänsten kräver inloggning med BankID.

Uppsägningstiden är 60 dagar och räknas från det datum uppsägningen skickas in till Örebro kommun.

Du betalar avgift under hela uppsägningstiden, oavsett om platsen används eller inte. Uppsägningen måste göras digitalt via e-tjänst eller skriftligt via blankett.

De barn som börjar förskoleklass i augusti har rätt till sin förskoleplats till sammanslagningens slut och därefter upphör platsen automatisk. Om det blivande förskoleklassbarnet inte har behov av förskoleplats under sommaren, kan vårdnadshavarna sägas upp platsen med 60 dagars uppsägningstid. Du som arbetar eller studerar och har behov av barnomsorg när barnet har börjat förskoleklass kan ansöka om plats på fritidshem.

Vilka veckor förskolan har sammanslagning i år ser du längre ner på sidan under rubriken Sammanslagning.

För att säga upp en plats i fristående förskola eller pedagogisk omsorg kontaktar du den fristående verksamheten direkt.

Lämna in schema på barnets tider

När ditt barn börjar i förskola, pedagogisk omsorg eller inom natt­omsorgen ska du lämna in ett schema på barnets tider. Tiderna ska motsvara vårdnadshavares arbets-/studietider plus restiden till och från arbetet/studierna. För barn som bor växelvis hos sina föräldrar gäller arbets-/studietider plus restiden för den förälder som barnet vistas hos.

Om arbets- eller studietider ändras så ska du lämna in schemat på nytt,minst två veckor i förväg.

Barn i förskolan vars föräldrar är arbets­sökande eller föräldra­lediga har rätt till 15 timmar i veckan.

För barn i kommunal förskola

Du registrerar barnets schema via det digitala verktyget Tempus. Du behöver använda BankID för att logga in. Här finns mer information om BankID.

Vid frågor om schemat eller om du inte kan få BankID, kontakta personalen på ditt barns förskola.

Skyddade personuppgifter

Om Skatteverket har gett dig skyddade personuppgifter ska du använda blanketten "Schema vistelsetid för barn i kommunal förskola och fritidshem", som du hittar på självservicesidorna. Schemat lämnas direkt till personalen på förskolan.

För barn i fristående förskola och pedagogisk omsorg

Fristående verksamheter hanterar sina barns scheman separat. Fråga personalen om du är osäker på hur du ska göra.

Meddela hushållets inkomst

E-tjänsten kräver inloggning med BankID.

I samband med att ditt barn får plats i förskolan eller pedagogisk omsorg ska du meddela hushållets inkomstuppgifter, så att du får rätt avgift. Du som vårdnads­havare är även skyldig att meddela när hushållets inkomster förändras.

Mer information om avgifter för förskola och pedagogisk omsorg.

Om du inte arbetar eller studerar

Arbets­sökande eller föräldra­ledig

Är du arbets­sökande har ditt barn som har plats i förskolan/pedagogisk omsorg rätt till 15 timmar i veckan året om, även under skolans alla lov.

Om du är föräldraledig har ditt äldre barn som går på förskolan/i pedagogisk omsorg rätt till 15 timmar i veckan året om, även under skolans alla lov.

Du betalar för platsen, förutom om barnet hör till den allmänna förskolan.

De 15 timmarna rekommenderas att ligga mellan 8.30 och 13.30. Hur tiden förläggs beslutas av rektor/personal efter samråd med vårdnadshavare. Det är barnets behov av social träning och pedagogisk stimulans som ska tillgodoses, inte vårdnadshavares behov av barnomsorg.

Om du huvudsakligen är arbetssökande eller föräldraledig och du ska arbeta eller studera mindre än 15 timmar per vecka så får du ändå inte ha barnet på förskolan/i den pedagogiska omsorgen mer än 15 timmar per vecka.

Sjukskriven eller sjukpensionär

Om du är sjukskriven eller sjukpensionär har barnet rätt att vara i förskolan/pedagogisk omsorg. Vistelsetiden för barnet styrs av ditt behov och bestäms i dialog med förskolans personal. . Med sjukskrivning jämställs beviljad graviditetspenning.

Vård av barn

Om ett barn i familjen blir sjukt har syskon rätt att använda sin plats som vanligt.

Utan formell sysselsättning och inte arbetssökande eller föräldraledig

Om du inte arbetar eller studerar och inte heller är föräldraledig eller arbetssökande har ditt barn i åldern 3–5 år rätt till 15 timmar/vecka under skolans terminer (ej under skolans lov).

Om vi behöver nå dig

Det är viktigt att verksamheten har aktuella kontaktuppgifter till barnens vårdnadshavare. Se till att förskolan eller den pedagogiska omsorgen har uppdaterade telefonnummer och adresser så att vi alltid kan nå dig.

Öppettider

De kommunala förskolorna erbjuder förskoleverksamhet helgfria vardagar mellan kl. 6.00–18.30, förutom midsommarafton, julafton och nyårsafton.

Om ditt barn behöver omsorg på helger, före kl. 6 eller efter kl. 18.30 på vardagar kan du ansöka om plats i kväll-, natt- och helgöppen barnomsorg.

Planerings- och studiedagar

Personalen i kommunala förskolor kan ha upp till fem planerings- och studiedagar per år. Dessa dagar är förskolorna stängda. Om ditt barn behöver barnomsorg har du ändå rätt till det. Det är viktigt att du i god tid meddelar personalen om du behöver barnomsorg så att förskolan hinner ordna omsorg för ditt barn. Information om planerings- och studiedagarna ska lämnas till dig minst två månader i förväg.

Planerings- och studiedagar våren 2024 då förskolorna är stängda

 • fredag 26 januari
 • fredag 14 juni.

Planerings- och studiedagar hösten 2024 då förskolorna är stängda

 • måndag–tisdag 12–13 augusti
 • måndag 28 oktober.

Helgdagar

Kommunala förskolor är stängda under helgdagar och vissa aftnar.

Helgdagar och aftnar våren 2024 då förskolorna är stängda

 • fredag 29 mars (långfredagen)
 • måndag 1 april (annandag påsk)
 • onsdag 1 maj (1 maj)
 • torsdag 9 maj (kristi himmelsfärd)
 • torsdag 6 juni (nationaldagen)
 • fredag 21 juni (midsommarafton).

Helgdagar och aftnar hösten 2024 då förskolorna är stängda

 • tisdag 24 december (julafton)
 • onsdag 25 december (juldagen)
 • torsdag 26 december (annandag jul).

Läsårstider i skolan

På sidan Läsårstider för grundskolan och gymnasieskolan kan du se terminstider, lov-, jour-, studie- och helgdagar för de kommunala skolorna.

Sammanslagning

Under sommaren och vid jul kan förskolor slå ihop sina verksamheter. Det kan innebära att ditt barn träffar annan personal och vistas i andra lokaler under sammanslagningen. Under sammanslagningsperioder betalar du barnomsorgsavgiften som vanligt.

Under sommaren 2024 är sammanslagningsperioden under veckorna 27, 28, 29 och 30.

Ledighet

Ditt barn kan vara ledigt i upp till 60 dagar utan att förlora sin plats. Under ledigheten betalar du avgift för platsen. Under perioden motsvarande skolans sommarlov är det möjligt att vara ledig mer än 60 dagar utan att förlora sin plats, avgift betalas under sommaruppehållet. 

Byta förskola eller pedagogisk omsorg – skicka in en ny ansökan

Om du vill byta förskola eller pedagogisk omsorg för ditt barn ska du göra en ny ansökan. Ditt barn får en plats enligt kommunens köregler.

Ansökan gör du genom att fylla i e-tjänsten Ansökan till förskola och pedagogisk omsorg.

Flytt från kommunen

Barn som flyttar från Örebro och blir folkbokförda i annan kommun har rätt att behålla sin plats på förskolan eller den pedagogiska omsorgen i 60 kalenderdagar, samma tid som Örebro kommuns uppsägningstid.

Avgifter

Avgiften för en plats i förskolan gäller från första inskolningsdagen. Hur mycket det kostar beror på hushållets totala inkomst före skatt.

Allmän förskola innebär att barn som är 3–5 år har rätt att gå i förskola avgiftsfritt 15 timmar i veckan. För att få en avgiftsfri förskoleplacering behöver du anmäla detta en månad innan. Det är endast de barn som är på förskolan max 15 timmar per vecka som kan få en avgiftsfri förskoleplacering. Har man en avgiftsfri placering har barnet inte rätt att vara på förskolan under skolans lov. Allmän förskola gäller först från hösten det år barnet fyller tre år.

Här hittar du e-tjänst eller blankett för anmälan

Här kan du läsa mer om avgifter inom förskola och pedagogisk omsorg.

Betalning

Du kan betala fakturan med autogiro eller e-faktura.

Mer information om autogiro och e-faktura.

Inflytande och delaktighet

Som förälder är du den viktigaste personen i ditt barns liv, självklart vill vi att du ska vara så delaktig som möjligt i ditt barns tid i förskolan. Förskolorna använder sig av olika sätt för att involvera föräldrarna, t.ex. genom föräldraråd och föräldramöten.

Utvecklingssamtal

Personalen i förskolan ska fortlöpande föra samtal med barnets vårdnadshavare om barnets utveckling. Alla föräldrar till barn i förskolan erbjuds utvecklingssamtal en gång per år. Under utvecklingssamtalet får du reda på hur ditt barn har det i verksamheten, samtala om barnets utveckling och diskutera frågor som rör barnet.

Frågor om barnomsorg

Ring Servicecenter, 019-21 10 00.

Om du har frågor som rör den aktuella förskolan eller pedagogiska omsorgen – kontakta personalen på förskolan/pedagogiska omsorgen.

Stämpel för Servicegaranti

Servicegarantier förskolan

Förskola

Örebro kommun garanterar att:

 • du och ditt barn får en kontaktperson att vända sig till.
 • på din förskola ska det finnas ett föräldraråd där dina och andra föräldrars synpunkter kan föras fram och diskuteras.

Läs mer om Örebro kommuns servicegarantier.

Lämna klagomål

Har du klagomål om förskola, grundskola eller fritidshem? Så här lämnar du klagomål.

Senast uppdaterad:

Publicerad: