Trafikföreskrifter i tättbebyggt område

Utöver de generella trafikregler som gäller i hela landet finns lokala trafikföreskrifter (LTF). De kan vara permanenta eller tillfälliga och gäller inom ett begränsat område eller på en särskild plats. Kommunen beslutar om lokala trafikföreskrifter inom tättbebyggt område samt på övriga vägar där vi är väghållare (ansvariga för underhåll av vägen) eller markägare.

Trafikregler inom tättbebyggt område

Inom tättbebyggt område gäller särskilda regler för hastighet och parkering enligt Trafikförordningen. Följande regler i Trafikförordningen gäller i alla tättbebyggda områden i Örebro kommun:

  • Fordonsförare ska hålla en med hänsyn till omständigheterna tillräckligt låg hastighet.
  • Bashastigheten är 50 kilometer i timmen. Kommunen får dock besluta om annan hastighetsbegränsning. Skyltad hastighet gäller på platsen. 
  • Fordon får inte stannas eller parkeras på allmän plats som är terräng (utanför vägen).
  • Fordon får parkeras högst 24 timmar i följd på allmän platsmark på vardagar, utom vardag före söndag och helgdag, om inget annat anges på platsen.

Lokala trafikföreskrifter inom tättbebyggt område

Varje kommun beslutar både om vad som ska vara tättbebyggt område samt vilka lokala trafikföreskrifter som ska gälla i varje område. Kommunen kan besluta om lokala trafikföreskrifter även om de inte är ansvariga för vägen i området – på så vis kan kommunen göra det mer trafiksäkert och enhetligt på dessa vägar.

Ett vägmärke för tättbebyggt område kan sättas upp där gränsen för tättbebyggt område börjar respektive upphör men det är inget krav. Örebro kommun sätter inte upp sådana vägmärken. Istället tillkännages nya lokala trafikföreskrifter om tättbebyggt område i lokalpress. Alla lokala trafikföreskrifter publiceras i Transportstyrelsens databas Svensk trafikföreskriftssamling och du kan även ta del av dem här nedan.

Tättbebyggda områden i Örebro kommun

I Örebro kommun finns ett flertal tättbebyggda områden. Du ser vilka de är i listan nedan.

Lokala trafikföreskrifter om tättbebyggda områden i Örebro kommun

Här kan du ta del av lokala trafikföreskrifter om tättbebyggda områden i Örebro kommun. Föreskrifterna träder i kraft den 1 september 2022.

I varje lokal trafikföreskrift finns en kartbild över området samt en lista med beskrivningar av var gränserna går för det tättbebyggda området.

De nu gällande lokala trafikföreskrifterna kan du ta del av i Transportstyrelsens databas Svensk trafikföreskriftssamling.

Trafikregler utanför tättbebyggt område

Enligt Trafikförordningen gäller till exempel att bashastigheten är 70 kilometer i timmen utanför tättbebyggt område om inte annan hastighet är föreskriven.

Utanför tättbebyggt område är det oftast Länsstyrelsen som beslutar om lokala trafikföreskrifter. Läs om lokala trafikföreskrifter utanför tättbebyggt område på Länsstyrelsen Örebros webbplats.

Definition "tättbebyggt område"

Enligt trafikförordningen får ett område anses vara tättbebyggt om det har stads- eller bykaraktär, eller jämförbart vägnät och bebyggelse. "Tättbebyggt område" skiljer sig därmed från "tätort", som är en sammanhängande bebyggelse med minst 200 invånare.

Senast uppdaterad:

Publicerad: