Barn i trafiken

Barn som rör sig i trafiken är ofta inte trafikmogna nog för att kunna inse vilka eventuella risker som finns. Det är de vuxnas ansvar att se till att barn rör sig så säkert som möjligt i trafikmiljöer vid exempelvis skolor och fritidsgårdar.

Barns trafiksäkerhet är de vuxnas ansvar och det är viktigt att komma ihåg att ett barn inte har uppnått en trafikmogen ålder förrän vid cirka 12 års ålder. Detta kan skilja sig från barn till barn samt på hur komplexa trafiksituationer barnet kommer i kontakt med. Många av barnens funktioner är inte färdigutvecklade förrän i tonåren.

Barn är dessutom kortare till växten och ser därmed saker i sin omgivning sämre och syns även sämre för andra trafikanter. Det är viktigt att man som vuxna i barnens närhet är medveten om barnens begränsningar och inte överskattar deras förmåga att hantera trafik.

Till skillnad mot vuxna har barn vissa begränsningar när det gäller:

 • Identifiera varifrån ljud kommer.
 • Bedöma avstånd och hastighet på fordon.
 • Använda sitt perifera seende.
 • Skilja på höger och vänster.
 • Göra flera saker samtidigt.
 • Bedöma risker.

Även om barn har kunskap om trafik, trafikregler och hur man ska bete sig när man vistas i trafiken, är det inte säkert att barnen använder den kunskapen när de befinner sig i trafiken. Barn har svårt att förstå konsekvenser av sitt handlande och bedöma risker. De är också impulsiva och kan lätt tappa fokus när det händer andra saker runt om kring dem.

Den 1 januari 2020 blev Barnkonventionen lag i Sverige vilket bl.a. innebär att barnets rättigheter ska beaktas vid avvägningar och bedömningar som görs i beslutsprocesser i mål och ärenden som rör barn.

Teknik- och serviceförvaltningen är väghållare för gator och vägar som enligt detaljplan är utpekade som allmän platsmark och som kommunen ska vara huvudman för.

När det gäller barnkonventionen och barns rätt att få sitt bästa bedömt och beaktat i åtgärder som rör barn, handlar det om när nya åtgärder genomförs och inte i befintlig trafikmiljö. Vi har inte resurser att bygga om den befintliga infrastrukturen för att få in barnkonventionen i den infrastruktur som redan finns. Däremot kan och tar vi hänsyn till att försöka skapa så bra förutsättningar som möjligt i den infrastruktur vi har utifrån tilldelad budget.

Örebro kommun arbetar för att så många trafikmogna barn som möjligt ska kunna ta sig till och från skolan på egen hand. Arbetet innebär bland annat att se över möjligheter att ordna trafiksäkerhetshöjande åtgärder vilka prioriteras främst på platser där oskyddade trafikanter har behov av att korsa gatan och där

 • hastigheterna är höga,
 • det är stor andel motorfordonstrafik eller
 • i närhet till skolor.

Välj den sundaste och säkraste skolvägen för ditt barn

Som vårdnadshavare är det lätt att känna oro kring att släppa sitt barn på egen hand i trafiken, men det går att göra vägen till skolan säkrare.

Forskning visar att det är först vid cirka 12 års ålder som barn kan förväntas behärska komplicerade trafiksituationer på egen hand. Innan dess kan man som vuxen gå och cykla tillsammans med sitt barn för att lära barnen vad som förväntas av dem vid olika trafiksituationer.

Viktiga saker att tänka på som vårdnadshavare:

 • För att välja den sundaste och säkraste skolvägen för ditt barn rekommenderas du som vuxen att tillsammans med barnet kartlägga skolvägen. I många fall är den kortaste vägen inte den säkraste, så titta med ett större perspektiv för att se om ni kan hitta bättre alternativ till säker skolväg.
 • Det är också viktigt att titta på en alternativ skolväg om något oförutsägbart händer i gatumiljön på den ”vanliga” skolvägen, exempelvis ett vägarbete. Hur ska barnet agera då, vart ska barnet korsa gatan, vilket beteende vill man att barnet har med sig för att undvika risker i trafikmiljön?
 • Det är viktigt att man som vuxen lär barn rätt beteende i trafiken, exempelvis att man som cyklist har väjningsplikt när man lämnar en gång- och cykelbanan och färdas ut i gatan, eller att man som cyklist har väjningsplikt mot både gående och övrig trafik om man korsar en gata på ett övergångställe. D.v.s. det är ytterst viktigt att du som vuxen gör så rätt som möjligt i trafiken för att agera som ett gott exempel både för egna och andras barn.

En vandrande skolbuss är en slags skolpendling där en grupp med skolbarn promenerar tillsammans till skolan. Det kan göras ihop med föräldrar eller så går barnen på egen hand när gruppen har blivit tillräckligt stor och barnen har uppnått en trafikmogen ålder för att vistas ensamma i trafiken.

Fördelarna är flera:

 • Ju färre bilar kring skolan, desto högre trafiksäkerhet.
 • Barnen får bättre kondition.
 • Barnen koncentrerar sig lättare i skolan.
 • Barnen umgås med varandra.
 • Det är bra för miljön.
 • Går föräldrar med, fördelas ansvaret kring hämtning och lämning av ditt barn/dina barn.

Starta en vandrande skolbuss

 • Lägg upp information om den vandrande skolbussen på skolans intranätsportal som föräldrarna kommer åt. Informera även eleverna och sprid informationen.
 • Bestäm dagar, tider och hållplats/er. Gör ett schema för hela eller
  halva terminen.
 • Bestäm vad som ska göras när någon blir sjuk (gäller främst om
  föräldrar går med barnen).

Mer information för dig som jobbar på skola

På Pedagog Örebros webbplats får du tips på lektionsmaterial och kan läsa mer om bland annat "Min cykel och jag" samt Trafikkalenderns utmaning ”Gå & Cykla till skolan”.

Pedagog Örebros webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: