Trafiksäkerhet – så jobbar kommunen

Örebro arbetar på olika sätt med trafiksäkerhet för alla som vistas i trafikmiljön. Det handlar om att utforma stadens gator och miljöer så säkert som möjligt som genom hastighetsbegränsningar, såsom vägbulor, trafiköar och liknande, men det handlar också om att informera om de trafikfaror som finns eftersom inte alla faror kan byggas bort. Målet är att inga människor ska skadas eller dödas i trafiken.

Trafiksäkerhetsarbetet och nollvisionens synsätt ligger till grund för trafikplaneringen och stor vikt fästs vid att förbättra trafikmiljön främst för de oskyddade trafikanterna, det vill säga gående, cyklister och mopedister.

Trygg i trafiken

Trafikanternas attityder och vilja att visa hänsyn är nyckelord när det handlar om trafiksäkerhet.

Trafiksäkerheten är allas ansvar. I trafiken har alla trafikanter skyldighet att anpassa fart, kör- och rörelsemönster till rådande omständigheter så att inte fara uppkommer. Örebro kommun arbetar ständigt med att förbättra trafiksäkerheten på de gator där kommunen är väghållare.

Hastigheter

Hastigheten har en enorm betydelse när det gäller trafikolyckor. Ju högre hastighet, desto större risk för olyckor och ju högre hastighet du har när olyckan är ett faktum, desto större risk att du, eller någon annan, dödas eller skadas svårt. Under 2010 fick stora delar av Örebro och de tättbebyggda områdena i Örebro nya hastighetsgränser. Örebro har under många år arbetat för hastighetsgränsen30 km/h i bostadsområden.

Att frontalkrocka i 30 km/tim är som att falla från första våningen i ett höghus. En av tio oskyddade trafikanter dödas vid krock i denna hastighet. Vid oskyddade trafikanter i trafiken, så som i centrum och bostadsområden, är målet att den tillåtna hastigheten ska vara 30 km/tim.

40 km/tim är tänkt att i första hand användas på länkar i huvudvägnätet där oskyddade trafikanter blandas med trafiken och det finns passager/övergångsställen. Vid gator med separerade gång- och cykelvägar, inga övergångsställen samt få korsningar kan 60 km/tim användas.

Farthinder

Örebro kommun får många önskemål om hastighetsdämpande åtgärder på bostadsgator med hastighetsbegränsning 30km/h. Fasta hinder som gupp eller liknande byggs i första hand på gator med mycket trafik eller på sträckor med höga hastigheter eller stor olycksrisk ofta i anslutning till passager/övergångställen eller korsningar. I undantagsfall kan även farthinder byggas på bostadsgator men det sker mer sällan.

I första hand är det en polisär fråga att övervaka hastighetsefterlevnaden, men uppfylls kraven i våra riktlinjer för farthinder kan dessa även anläggas på bostadsgator.

Kommunen har dock en fastställd budget att förhålla sig till, som innebär att även om kraven är uppfyllda så måste en prioritering göras.

Tillfälliga farthinder

Det är inte möjligt att tillgodose alla önskemål om fartdämpande åtgärder på bostadsgator med hastighetsbegränsning 30 km/h med tanke på bland annat framkomlighetskraven för snöröjning, renhållning och räddningstjänst.

För att tillgodose önskemålen om hastighetsdämpande åtgärder inom dessa områden finns möjlighet under sommarhalvåret att ansöka om att få sätta ut tillfälliga farthinder om kraven i riktlinjerna är uppfyllda.

Tillfälliga farthinder godkänns för ett år i taget och möjligheten att använda sig av dessa åtgärder kan komma att slopas. Ansökning kan tidigast göras i januari för de år man söker för och farthindren får vara utplacerade mellan 15 maj–1 november.

Ansök om blomlådor som fartdämpande åtgärd.

Övergångsställe – passage

Övergångsställe

Övergångsställe

Övergångsställe.

Nya övergångställen placeras på gator där man utifrån mycket trafik behöver prioritera oskyddade trafikanters framkomlighet att korsa gatan. Dessa bör då hastighetssäkras för att säkerställa en lägre hastighet hos motorfordonet vid korsningspunkten, vilket minskar risken för att allvarliga olyckor inträffar.

Transportstyrelsen – trafikregler vid övergångsställe.

Förstärkt information vid övergångsställe

Vid vissa övergångsställen, med mycket trafik, kan vi installera ett aktivt varningssystem. Det är blinkande lampor i kombination med skylten för övergångsställe som tydligare uppmärksammar fordonsförare att det är ett övergångsställe. Systemet känner automatiskt av gående och cyklande som vill korsa vägen och lampor ovanför skylten för övergångsställe börjar blinka vilket signalerar till fordonsförare när någon står beredd att korsa vägen.

Med de blinkande lamporna har fordonsförare större möjlighet att tidigare uppmärksamma att gående vill passera över gatan på övergångsstället och kan bland annat undvika tvära stopp vid övergångsstället och undvika påkörning bakifrån. Vid en lägre hastighet före övergångsstället blir det även lättare att samspela i trafiken och släppa över gående som vill korsa gatan.

Övergångsställe med aktivt varningssystem på Ekersvägen vid Åkerbärsgatan.

Övergångsställe med aktivt varningssystem på Ekersvägen vid Åkerbärsgatan.

Gång- och cykelpassage

Gång- och cykelpassage

Gång- och cykelpassage.

Gång- och cykelpassage är en plats där gående, cyklister och mopedister kan korsa gatan. Passager placeras på lämpliga platser där det finns behov för oskyddade trafikanter att kunna korsa gatan.

Transportstyrelsen – trafikregler vid cykelpassage och cykelöverfart.

Senast uppdaterad:

Publicerad: